Navigacija

Jelena Rožić, ma

Viši/stručni saradnik za međunarodne obrazovne programe i projekte - I-2-3-4
Rektorat
051/266-170

Bibliografija

Ostali radovi

  Vodič za razmjenu studenata i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-5-9
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić i Biljana Antunović

  Guide for Student and Staff Mobility University of Banja Luka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-673-6-6
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović, Jelena Rožić i Biljana Antunović

Projekti

Spremnost za digitalno obrazovanje u oblasti visokog obrazovanja (DERHE)

Pandemija korona virusa, uslovila je promjenu navika u obrazovanju i usmjerila nas na rad na daljinu. Imajući to na umu dolazimo do ideje da kombinujemo konvencionalne načine učenja i nove mogućnosti onlajn obrazovanja. Projekat ima za cilj da uz pomoć Univerziteta iz Evropske unije, a na osnovu podataka dobijenih od privrednih komora sa područja Zapadnog Balkana o nedostajućim znanjima u preduzećima vezanim za optimizaciju...

Broj projekta 1256014
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Janjić
Projektni tim prof. dr Dragan Gligorić
prof. dr Zorana Tanasić
prof. dr Petar Gvero
Jelena Rožić, ma
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 30.11.2023.
Vrijednost projekta 202105.0 BAM

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim Ljiljana Josipović
mr Nina Okuka
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. mr Ana Golić Jelić
Marina Višković
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Jelena Rožić, ma
prof. dr Ranko Škrbić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
doc. dr Biljana Gatarić
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Anđelka Račić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Cilj projekta je razvoj stručnog kadra iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija akvatičnih ekosistema kroz razvoj i implementaciju većeg broja LLL (LifeLong Learning) stručnih treninga, kao i jačanje kapaciteta i umrežavanje visokoškolskih ustanova u regionu Zapadnog Balkana. U sklopu projekta će biti formirana Akademska mreža i istraživačka platforma za Zapadni Balkan iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda...

Broj projekta 1259043
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim Tanja Gostić, ma
prof. dr Biljana Lubarda
prof. dr Maja Manojlović
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Tanja Maksimović
Branka Trninić
Jelena Rožić, ma
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Dejan Dmitrović
Sanja Karajlić
prof. dr Goran Trbić
Snježana Ratković
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 121645.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, poljoprivreda je još uvek u velikoj meri naslonjena na manualnu poljoprivredu, dok se dostupna tehnička i tehnološka rešenja nedovoljno koriste. Istovremeno, obe države imaju dobro razvijene IKT sektore koji zapošljavaju znatan broj visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju napredna softverska rešenja...

Broj projekta 1250122
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Mitar Simić
Milan Šipka, ma
prof. dr Zdenka Babić
prof. dr Radoslav Gajanin
Jelena Rožić, ma
mr Dragan Brković
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 1737.3 BAM

Erozija zemljišta i prevencija bujičnih poplava

Glavni cilj projekta je razvoj i unapređenje nastavnih i obrazovnih planova i programa na Zapadnom Balkanu (Srbija i Bosna i Hercegovina) koji će rješavati probleme kontrole erozije zemljišta i zaštitu od bujičnih poplava, te usklađenost sa direktivama...

Broj projekta 1251405
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Jugoslav Brujić
doc. dr Vanja Daničić
dr Dražen Miljić
Đorđije Milanović
Jelena Rožić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 30.11.2018.
Završetak projekta 27.12.2023.
Vrijednost projekta 255343.0 BAM

Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana

Cilj HEPMP-a • Jačanje kapaciteta za visoko obrazovanje Medicine bola u zemljama zapadnog Balkana • Ciljevi ovog projekta su podrška razvoju usluga pružanja u domenu Medicine bola sa kvalifikovanim i obučenim osobljem. • Podrška će biti odobrena uspostavljanjem specijalizacije Medicine bola i mogućnosti razvoja programa Medicine bola u dodiplomskom obrazovanju. ..

Broj projekta 8307109
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darko Golić
Projektni tim prof. dr Tatjana Bućma
Jelena Rožić, ma
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 30.08.2022.
Vrijednost projekta 230940.0 BAM

Jačanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jačanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijeđu i kulturi

CULTURWB se fokusira na jačanje i razvoj kulturnog turizma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Konkretni ciljevi su: - Sprovođenje istraživanja o potrebnim kompetencijama osoblja u sektoru turizma zasnovanog na kulturnoj ponudi; - Razviti program cjeloživotnog učenja; - Razviti interdisciplinarni magistarski program koji konsoliduje oblast upravljanja turizma i kulture i nasleđa i osposobljava diplomce da steknu potrebne kvalifikacije za profesiju upravljanja ....

Broj projekta 8300404
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Pucar
Projektni tim prof. dr Ljiljana Ševo
prof. dr Branka Zolak Poljašević
prof. dr Igor Todorović
Jelena Rožić, ma
prof. dr Gordana Ilić
prof. dr Jovo Ateljević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 151263.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Dragana Zeljić, ma
Vesna Savić
Radovan Vukomanović
Dragan Zrnić
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Stevo Borojević
doc. Gordana Jakovljević
prof. dr Miroslav Malinović
mr Mladen Slijepčević
Jelena Rožić, ma
Aleksandra Regojević
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Mato Uljarević
Jelena Pažin, ma
prof. dr Aleksandar Borković
prof. dr Malina Čvoro
Dejan Milinović, ma
Branka Kovačević
prof. dr Vinko Babić
Marina Višković
Marina Latinović Krndija, ma
Stamenko Mijatović
Slobodan Peulić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim prof. dr Siniša Lakić
Aleksandra Regojević
Đorđe Stojisavljević, ma
Aleksandar Gaćina
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Petar Marić
prof. dr Miroslav Malinović
Jelena Rožić, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.04.2019.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM