Navigacija

Doktori nauka

DOKTORSKE DISERTACIJE ODBRANJENE NA UNIVERZITETU U BANJOJ LUCI 1974-2021. GODINE


#

Ime i prezime

Fakultet

Naziv doktorske disertacije

Datum odbrane

1.

Saliha Oruč-Ćustović Tehnološki fakultet Ponašanje nekih nikl(II) hidroksida u vodenoj otopini NH+4 i Ci-iona u ovisnosti o pH otopine sa aspekta analitičke kemije i elektro-kemijske termodinamike 01.03.1974.

2.

Vojislav Miljanović Tehnološki fakultet Uticaj nekih hemijskih kontaminenata iz atmosfere na proces fruktifikacije 11.03.1976.

3.

Nenad Filipović Tehnološki fakultet Izolacija i identifikacija delta -9- tetrahidrokanabinola, aktivnog principa marihuane i hašiša i ispitivanje neuro-hemijskih efekata 25.09.1978.

4.

Stevan M. Živanović Mašinski fakultet Primjenljivost  transformacije  procesa izvlačenja na naponske svežnjeve 05.06.1979.

5.

Katmerka Tabaković Tehnološki fakultet Sinteze novih heterocikla kondenziranih u položaju 3,4 na kumarinskoj jezgri 28.06.1980.

6.

Milan Jurković Mašinski fakultet Geometrija presjeka uske trake u funkciji termodinamičkih faktora i naponskog stanja procesa hladnog deformisanja 19.03.1982.

7.

Biserka Funduk-Kurjak Medicinski fakultet Ultrazvučno praćenje rasta uterusa i ovarijski folikula 10.04.1982.

8.

Božo Žepić Pravni fakultet Društveno-pravni položaj invalida rada 28.05.1982.

9.

Miroslav Grubačić Tehnološki fakultet Prilog proučavanju optimiziranja funkcionalnog modela rashladne mreže sa osvrtom na područje Bosanske Krajine 15.02.1983.

10.

Nedeljko Čegar Tehnološki fakultet Katalitička konverzija etanola i 3,3-di- metilbutena-1 na nekim zeolitnim i oksidnim katalizatorima 12.10.1983.

11.

Jelena Penavin-Škundrić Tehnološki fakultet Kinetika reakcije amida s vodom u mješovitim rastvaračima studij strukture medija 07.12.1983.

12.

Mirjana Španić Tehnološki fakultet Neki kinetički aspekti dehidracije primarnih i sekundarnih S3 i S4 alifatskih alkohola na zeolitima 29.02.1984.

13.

Nedim Hadžikarić Medicinski fakultet Istraživanje angiotenzin konvertirajućeg enzima u mozgu u eksperimentalnom post- hemoragičnom šoku 18.05.1984.

14.

Veljko Đuričković Mašinski fakultet Toplifikacioni sistem kao složeni vjerovatnostni  sistem 29.09.1984.

15.

Petar Babić Mašinski fakultet Doprinos analizi sistema ubrizgavanja sa hidrauličnim kočenjem povratnog toka goriva 27.10.1984.

16.

Ilija Tipura Pravni fakultet Odgovornost radnika u organizaciji jugoslovenske željeznice 18.12.1984.

17.

Vera Jeličić Pravni fakultet Povećani staž osiguranja i zaštita na radu u SFRJ 10.05.1985.

18.

Srboljub Golubović Medicinski fakultet Uticaj infekcija gastroiintestinalnog trakta na ponašanje alfa-1 antitripsina i alfa-2 makro-globulina 20.12.1985.

19.

Radana Đuđić Tehnološki fakultet Sinteze nekih novih 3-SRS- pstituiranih i 3,4 - kondenziranih derivata kumarina 24.01.1986.

20.

Živko Saničanin Tehnološki fakultet Anodna sinteza heterocikla sa kiseonikom kao heteroatomom 20.06.1986.

21.

Branislava Batančev-Delić Medicinski fakultet Uticaj bilifototerapije na ponašanje i senzorne funkcije novorođenčadi 23.12.1986.

22.

Aleksandar Kresojević Ekonomski fakultet Problemi dugoročne finansijske ravnoteže OUR pri stabilnoj i nestabilnoj ekonomskoj računici 26.12.1986.

23.

Radoja Radić Mašinski fakultet Vertikalna analiza tehnoloških i vrednosnih tokova složenog proizvoda 24.06.1987.

24.

Žarko Ećim Medicinski fakultet Tuberkuloza bubrega komplicirana nefroltijazom na području Bosanske Krajine 18.09.1987.

25.

Milan Šljivić Mašinski fakultet Istraživanje radnih i razarajućih naponskih površina u procesu istosmjernog istiskivanja čelika 26.10.1987.

26.

Dušan Lazarević Ekonomski fakultet Naučnoistraživački rad kao faktor razvoja OUR-a istraživanje u okviru hemijske industrije BiH 29.10.1987.

27.

Mile Račić Pravni fakultet Pravni i politički smisao definicije o agresiji za bezbjednost SFRJ 26.12.1987.

28.

Aleksa Blagojević Mašinski fakultet Prilog rješenju problema poboljšanja triboloških svojstava slojeva repariranih navarivanjem punjenom žicom 28.04.1988.

29.

Ljiljana Laks-Pregl Ekonomski fakultet Problemi povezivanja i usklađivanja aktivnosti istraživanja tržišta i investicione politike organizacija udruženog rada 07.10.1988.

30.

Pavle Ukmar Mašinski fakultet Primena teorije radnih i razarajućih naponskih površina u procesima troosnog preoblikovanja plastičnih ljuski 23.11.1988.

31.

Džemo Tufekčić Mašinski fakultet Oblikovanje analitičkih algoritama za ocjenjivanje tehničko-tehnoloških nivoa procesa obrade deformisanjem 24.11.1988.

32.

Slavko Zrnić Mašinski fakultet Prilog teorijsko-eksperimentalnoj analizi upravljanih obradnih sistema sa posebnim osvrtom na sisteme za obradu deformisanjem 26.11.1988.

33.

Ostoja Miletić Mašinski fakultet Aplikativnost rezultata analize teorije savijanja projektovane na oktaedarsku ravan 25.01.1989.

34.

Ljerka Ostojić Medicniski fakultet Ultrastrukturne karakteristike endotela duc- tus thoradicusa pod djelovanjem histamina 24.02.1989.

35.

Mušir Brkić Pravni fakultet Pravni položaj organizacija udruženog rada koje proizvode naoružanje i vojnu opremu 10.03.1989.

36.

Zlatko Bundalo

Elektrotehnički fakultet

Ulazno-izlazna digitalna CMOS integrisana kola

29.03.1989.

37.

Dragutin Savjak Medicniski fakultet Korelacija ultrastrukture i količine steroidnih receptora u tkivu invazivnih karcinoma dojke 15.06.1989.

38.

Marko Rajčević Pravni fakultet Ugovor o posredovanju 16.06.1989.

39.

Dragan Danelišen Medicniski fakultet Imunološka opravdanost i hirurške mogućnosti očuvanja povrijeđene slezene 13.10.1989.

40.

Ismet Biščević Ekonomski fakultet Marketing informacijski sistem u funkciji povezivanja proizvodnje i prometnih organizacija udruženog rada 28.10.1989.

41.

Milorad Maksimović Tehnološki fakultet Studij uticaja mehaničkih i fizikalno- hemijskih uslova na flotaciju magnezijum hidroksida taloženog iz morske vode 06.12.1989.

42.

Željko Baroš

Ekonomski fakultet

Modeliranje organizacione strukture industrijskih kombinata zasnovane na kriterijumu ekonomske efikasnosti

22.12.1989.

43.

Jovo Jovanović

Ekonomski fakultet

Prilog inovaciji modela razvoja organizacionog sistema u metaloprerađivačkoj industriji

28.12.1989.

44.

Milovan Milanović Medicniski fakultet Astmptomatska ishemična bolest srca i aritmije u submakstmalnim testovima opterećenja 02.02.1990.

45.

Milijan Kalušević Medicniski fakultet Različiti klinički stepeni eksencijalne arterijske hipertenzije i anestezija 09.02.1990.

46.

Aida Pjanić Medicniski fakultet Pojačanje antiblokadne aktivnosti seruma kao novi trend imunoterapije malignih tumora 19.04.1990.

47.

Jasmin Komić Ekonomski fakultet Modeliranje multivarijabilne selekcije obilježja statističkih kupova u cilju dobijanja signifikantne informacije 24.04.1990.

48.

Selman Martinović

Medicniski fakultet

Prilog proučavanju hepatorenalnog sindroma kod različitih stupnjeva eksperimentalne endotoksemije endotoksinskog šoka

21.05.1990.

49.

Mladen Goronja Medicniski fakultet Značaj određivanja acidobazne ravnoteže i centralnog venskog pritiska pri utvrđivanju širenja akutnog infarkta miokarda zadnjeg zida lijeve komore na desnu komoru 25.05.1990.

50.

Đorđo Stojičić Medicniski fakultet Uticaj intravenozne primene fibrinolitičke terapije na rani i pozni mortalitet bolesnika sa akutnim infarktom miokarda 25.05.1990.

51.

Ibrahim Glavović Mašinski fakultet Teorijsko-eksperimentalno istraživanje profilnih rešetki obrtnog kola Kaplanove turbine za propelerne strujne uslove van optimuma 27.06.1990.

52.

Milan Skrobić Medicinski fakultet Tireoglobulin u tireoidnim i netireoidnim oboljenjima 02.07.1990.

53.

Josip Babić Elektrtehnički fakultet Određivanje parametara sistema automatskog upravljanja toplinskim procesom ekstraktora 23.10.1990.

54.

Vidak Krivokapić Pravni fakultet Dogovori društveno-političkih zajednica 26.10.1990.

55.

Vinko Pavelić Mašinski fakultet Uticaj parametara režima obrade istosmjernog, hladnog rotacionog istiskivanja cilindra na postojanost u uslovima primjene na povišenim temperaturama 01.11.1990.

56.

Sead Perenda Mašinski fakultet Istraživanje ponašanja čeličnih materijala u uslovima obrade istosmjernim hladnim rotacionim istiskivanjem 02.11.1990.

57.

Mirko Škoro Medicinski fakultet Uloga spolnih hormona u etiologiji reumatoidnog artritisa 14.12.1990.

58.

Cvjetan Redžić Ekonomski fakultet Dinamizacija metode Prometxe 21.12.1990.

59.

Zećir Hadžiahmetović Ekonomski fakultet Rezultati rada i stimulativna raspodjela kao faktor strukturiranja organizacije i razvoja preduzeća-istraživanje na crnoj metalurgiji 22.12.1990.

60.

Selma Mehmedagić-Aličelebić

Medicinski fakultet

Ultrastrukturne stereometrijske karak- teristike epitelnih i mioepitelnih stanica humane dojke

06.02.1991.

61.

Ivan Mecanović Pravni fakultet Pravo na informiranje kao novo ustavno pravo građana 13.05.1991.

62.

Ante Mirković Pravni fakultet Zajednička ulaganja osobito u pomorskoj privredi 24.06.1991.

63.

Zdenka Krivokuća Medicinski fakultet Morfometrijska i morfološka analiza arterijskog sistema thalamusa čovjeka 04.10.1991.

64.

Rifat Tabaković

Tehnološki fakultet

Sinteza, reakcija i elektrohemijska svojstva monogenih polimera na bazi 4-vinilpiridina

22.11.1991.

65.

Jasna Vindakijević Tehnološki fakultet Granična faza - čvrsto/tekuće; čvrsta faza sa sadržajem cinka - vodena otopina elektrolita 14.12.1991.

66.

Miroslav Bobrek Mašinski fakultet Istraživanje osnova i mjerila za vred- novanje doprinosa u radu organizatora procesa u funkciji kvaliteta organiza- cije proizvodnog sistema 10.06.1992.

67.

Zdravko Zlokapa Pravni fakultet Savremena jugoslovenska opština u teoriji i praksi 11.06.1992.
68. Željko Mirjanić Pravni fakultet Radni odnosi univerzitetskih nastavnika i naučnih istraživača 10.09.1992.

69.

Snežana Savić

Pravni fakultet

Pojam prava kao normativnog poretka - prilog kritici Kelenove normativne doktrine

25.06.1993.

70.

Perica Gojković

Mašinski fakultet

Tehnološko organizacioni faktori rasta produktivnosti i efikasnosti proizvodnih sistema

04.06.1994.

71.

Mirjana Rađenović

Pravni fakultet

Nerješavanje u ugovornim stvarima

09.06.1994.

72.

Predrag Radovanović

Mašinski fakultet

Prilog proučavanju uticaja stvaranja naslaga pepela na efikasnost rada grejnih površina kotla u cilju izrade odgovarajućeg ekspertskog sistema

08.07.1994.

73.

Ljiljana Lakić Medicinski fakultet Funkcija štitne žlijezde u bubrežnim oboljenjima 12.12.1994.

74.

Mirko Vidić Tehnološki fakultet Ispitivanje mogućnosti proizvodnje baznih ulja hidrokrekovanjem teških naftnih frakcija 23.12.1994.

75.

Veljko Đukić Mašinski fakultet Istraživanje uticajnih faktora na izdržljivost materijala monoblok-točka 23.01.1995.

76.

Zoran Kukrić Tehnološki fakultet Sekundarni deuterijski kinetički izotopni efekat pri solvolizi ferocenilmetil benzoata u kiseloj sredini 25.01.1995.

77.

Risto Kozomara Medicinski fakultet Doprinos etiološkoj dijagnostici i racionalnoj terapiji akutnih infekcija prednjeg segmenta oka dečijeg doba 21.04.1995.

78.

Radislav Vukić Medicinski fakultet Kliničke vrijednosti primjene induktora ovulacije u neplodnih žena sa sindromom policističnih jajnika i indikacije za klinastu resekciju 15.11.1996.

79.

Živka Cvikić Poljoprivredni fakultet Uticaj intenzivnosti proizvodnje na poslovne rezultate poljoprivrednih gazdinstava 26.04.1997.

80.

Jelica Samardžić-Predojević

Medicinski fakultet

Primjena humanog rekombinantnog eritroproteina u terapiji anemije prematuriteta

19.05.1997.

81.

Pero Petrović Mašinski fakultet Kompleksna ocjena složenog geotermanskog toplifikacionog sistema 20.06.1997.

82.

Zdravko Todorović Ekonomski fakultet Upravljanje ekonomikom kvaliteta 16.07.1997.

83.

Ivanka Marković Pravni fakultet Pravo na život i tjelesni integritet kao objekti krivičo-pravne zaštite 06.09.1997.

84.

Svjetlana Stoisavljević-Šatara Medicinski fakultet Farmakološka kontrola ekskrecije urinarnog kalikreina 26.12.1997.

85.

Branko Latinović Ekonomski fakultet Ekonomski efekti primjene ekspertnih sistema u bankarstvu 27.12.1997.

86.

Milenko Stanić

Ekonomski fakultet

Diferenciranje proizvoda kao strategija konkurencije

06.02.1998.

87.

Zdravko Marić Medicinski fakultet Značaj izbora metode hirurškog lečenja za prognozu i funkcionalno stanje ratnih povreda jetre 20.02.1998.

88.

Nikola Mrkobrada Medicinski fakultet Poremećaji ritma srca u akutnom infarktu miokarda 22.03.1998.

89.

Radmilo Kondić Ekonomski fakultet Objektiviziranje zarada kao osnova za usklađivanje konfliktnosti interesa 19.06.1998.

90.

Radmila Vukić

Elektrotehnički fakultet

Ugradnja nekih prosodijskih parametara u sintetizovanom govoru srpskog jezika

22.10.1998.

91.

Petar Marić Elektrotehnički fakultet Prilog formiranju algoritama za identifikaciju matematičkog modela robota 27.10.1998.

92.

Sandra Hotić-Lazarević Medicinski fakultet Klinička citologija u dijagnostici limfoma 16.11.1998.

93.

Zvjezdana Rajkovača Medicinski fakultet Praćenje toka upale štitne žlijezde ultrazvukom 17.11.1998.

94.

Dragutin Dujić

Poljoprivredni fakultet

Uticaj nivoa makro i mikro elemenata u zemljištu i biljkama i njihov status u organizmu ovaca

04.12.1998.

95.

Ratko Dejanović Elektrotehnički fakultet Softverske metrike: prilog primjeni na jezike IV generacije 12.01.1999.

96.

Živana Gavrić Medicinski fakultet Mjesto i uloga porodičnog ljekara u sistemu zdravstvene zaštite 12.05.1999.

97.

Čedomir Crnogorac Prirodno-matematički fakultet Hidrološke-geomorfološke karakteristike sliva Velike Usore 16.06.1999.

98.

Zdenka Babić Elektrotehnički fakultet Prilog egzaktnim algoritmima za digitalnu odbranu signala 30.07.1999.

99.

Milenko Šarić Tehnološki fakultet Kontrola mastitisa i higijenske ispravnosti mlijeka na bazi broja i porijekla somatskih ćelija 30.07.1999.

100.

Đoko Slijepčević Ekonomski fakultet Teorijske osnove inflacije s osvrtom na noviju jugoslovensku stvarnost 03.08.1999.

101.

Brano Topić

Medicinski fakultet

Klinički, histološki i fenotipski profili invazivnih karcinoma dojke - prognoza i izbor metode liječenja

10.09.1999.

102.

Marija Burgić-Radmanović

Medicinski fakultet

Depresivnost i psihosocijalni stresori u adolescenata

03.12.1999.

103. Aleksandar Lazarević Medicinski fakultet Serijsko ehokardiografsko praćenje kardiovaskularnih poremećaja u Marfanovom sindromu 13.12.1999.
104. Miroslav Petković Medicinski fakultet Uloga humanog poliomavirusa u etiopatogenezi endemske nefropatije 17.12.1999.
105. Milosav Đurđević Mašinski fakultet Istraživanje uticaja vijenca složenog oblika na raspodjelu napona u zupcima zupčanika 20.12.1999.
106. Snježana Popović- Pejčić Medicinski fakultet Karakteristike autonomne neuropatije kardiovaskularnog sistem u zavisnosti od tipa šećerne bolesti 27.12.1999.
107. Mirko Raković Medicinski fakultet Hirurško liječenje nespuštenih testisa-koja metoda i kada? 28.12.1999.
108. Mile Dmičić Pravni fakultet Pravni aspekti izbornog sistema u parlamentarnoj demokratiji 29.12.1999.

109.

Slavko Marić

Elektrotehički fakultet

Dinamično raspoređivanje zadataka u višeprocesorskim sistemima

18.01.2000.

110. Rodoljub Oljača Poljoprivredni fakultet Međusobni uticaj podloge i plemke na sadržaj makro i mikro elemenata i sinte- zu biomase jabuke 03.02.2000.
111. Jovo Mandić Tehnološki fakultet Elektrolitičko izdvajanje bakra iz zasićenog amonijačnog rastvora za nagrizanje i njegova regeneracija 10.03.2000.
112. Dragan Kostić Medicinski fakultet Izbor optimalne operativne procedure za karcinome ampule rektuma 17.03.2000.
113. Bogdan Zrnić Medicinski fakultet Kliničke i psihološke karakteristike bolesnika sa vulgarnom psorijazom i atopijskim dermatitisom 07.04.2000.
114. Milan Stojaković Medicinski fakultet Analiza i značaj kasnih posljedica posttraumatskog stresnog poremećaja 05.05.2000.
115. Svetozar Bogojević Filozofski fakultet Identifikacija, obilježja i pedagoško- didaktički efekti stilova vaspitanja 29.08.2000.
116. Duško Vejnović Filozofski fakultet Sociološki aspekti bezbjednosti moderne države 01.09.2000.

117.

Srđan Đorđević

Pravni fakultet

Teorija i praksa suverenosti južnoslo- venskih naroda XX veka

18.10.2000.

118. Milan Arbutina Medicinski fakultet Kvalitet života nakon moždanog udara 27.12.2000.
119. Milivoje Marsenić Tehnološki fakultet Nove tehnologije tretmana otpadnih voda termoenergetskih postrojenja na ugalj 29.12.2000.
120. Radoslav Milošević Prirodno-matematički fakultet Neke relacije koekvivalencije na polugrupama sa relacijama različitosti 11.01.2001.
121. Milan Jelić Ekonomski fakultet Problemi i modaliteti organizaciono-upravljačke transformacije preduzeća u tranziciji 17.02.2001.
122. Predrag Radić Ekonomski fakultet Operacionalizacija adaptivnog plani- ranja u funkciji unapređenja upravljanja i efikasnosti  poslovanja 24.03.2001.
123. Zdravko Milovanović Mašinski fakultet Modifikovana metoda za procjenu optimalne pouzdanosti kondenzacione termoelektrane 27.04.2001.
124. Milorad Balaban Medicinski fakultet Nivoi rizičnih faktora vodećih nezaraznih bolesti kod odraslog stanovništva Banjaluke i strategija njihove prevencije i kontrole 07.06.2001.
125. Vesna Aleksić Marić Ekonomski fakultet Upravljanje poslovnim sistemima sa posebnim osvrtom na upravljanje dioničarskim društvima 15.06.2001.
126. Vaskrsije Gotovac Medicinski fakultet Značaj i mjesto visokorezolutivne ultrasonografije u diferencijaciji lezija slezine 20.07.2001.
127. Vukašin Lale Ekonomski fakultet Ekonomsko-organizacioni aspekti utvrđivanja modela opravdanosti ulaganja u vazduhoplovne programe remonta 21.09.2001.
128. Vesna Ećim-Zlojutro Medicinski fakultet Značaj i prednost mjerenja protoka kroz arteriju cerebri mediju aortu i umbili- kalnu arteriju kolor dopler tehnikom u odnosu na kardiotokografiju kod gestoza 07.11.2001.
129. Lejla Vasić Filozofski fakultet Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine 08.11.2001.
130. Ostoja Đukić Filozofski fakultet Filozofske osnove odnosa morala i prava 08.11.2001.
131. Radivoje Kerović Filozofski fakultet Stanovišta i sporovi u savremenoj filozofskoj antropologiji 16.11.2001.
132. Novak Kondić Ekonomski fakultet Monetarni sistem s valutnim odborima (s posebnim osvrtom na BiH) 15.02.2002.
133. Ljubinko Mitranić Prirodno-matematički fakultet Doprinos metodici izučavanja fizičkih pojmova u nastavi klasične mehanike 22.03.2002.
134. Snežana Uletilović Prirodno-matematički fakultet Određivanje hronične izloženosti i posljedice hronične izloženosti radnika parama ugljen-disulfida i tuolena 16.05.2002.
135. Ljiljana Mijović Pravni fakultet Tendencije razvoja međunarodnopravnog subjektiviteta 01.06.2002.
136. Predrag Miletić Tehnološki fakultet Sinteza kopolimera na bazi 4-vinig-piridina i njegova primjena za sorpciju zlata iz razblaženih rastvora 12.06.2002.
137. Vesna Boljević Tehnološki fakultet Izučavanje mogućnosti korištenja čistih kultura bakterija mliječne kiseline u proizvodnji hljeba 20.06.2002.
138.

Svetozar Radulović

Medicinski fakultet

Specifičnosti ratnih povreda magistralnih krvnih sudova ekstremiteta

20.06.2002.

139. Azra Biščević Medicinski fakultet Korelacija ishrane i fizičke aktivnosti sa morbiditetom intelektualaca 11.07.2002.
140. Ferid Softić Elektrotehnički fakultet Nova rješenja elektronskih sklopova za korekciju frekventne karakteristike uha 11.07.2002.
141. Snežana Petković Mašinski fakultet Optimizacija izduvnog sistema motora na niskotemperaturskim režimima rada 03.09.2002.
142. Mićo Gaćanović Elektrotehnički fakultet Nove mogućnosti pasivne eliminacije statičkog  elektriciteta 21.09.2002.
143. Branimir Kuljanin Filozofski fakultet Istočno pitanje u ruskoj filozofiji 23.09.2002.
144. Slaviša Krunić Elektrotehnički fakultet Optimalna rekonfiguracija srednjenaponskih distributivnih mreža 27.09.2002.
145. Čedo Volaš Filozofski fakultet Sindikat i problemi oslobađanja rada 19.10.2002.
146. Nevenka Pavlović Prirodno-matematički fakultet Broj vrsta i podvrsta po tipovima biotopa limnofaune Evrope kao mjera promjenjivosti taksona 19.10.2002.
147. Pero Vidić Medicinski fakultet Evaluacija savremene ultrasonografije i kompjuterizovane tomografije u dijagnostici adenokarcinoma bubrega u poređenju sa operativnim nalazom 15.11.2002.
148. Đuro Mikić Ekonomski fakultet Statističko modelovanje parametara poslovnog uspjeha u oblasti agrara 18.01.2003.
149. Sava Smiljić Poljoprivredni fakultet Sistemski pristup u primjeni poslovnog menadžmenta u poljoprivredi 24.01.2003.
150. Tešo Ristić Prirodno-matematički fakultet Klimatske osnove biljne proizvodnje usorsko- ukrinskog kraja Republike Srpske 07.03.2003.
151. Dobrivoje Mladenović Filozofski fakultet Integralni pristup Dragana M. Jeremića literaturi i estetici 22.04.2003.
152. Mirjana Vlaisavljević Filozofski fakultet Funkcija onomastičkih jedinica u romanima Branka Ćopića 09.05.2003.
153. Dušan Ilić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Logička struktura i dinamička usvajanja nastavnih ciklusa fizičkog vaspitanja učenika starijih razreda osnovne škole 22.08.2003.
154. Miladin Jovanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Uticaj morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na rezultatsku efikasnost u vježbanju na spravama i tlu 03.09.2003.
155. Branko Vučijak Arhitektonsko-građevinski fakultet Analiza stabilnosti rješenja višekriterijumske optimizacije sa primjenom u sektoru voda 08.09.2003.
156. Slavica Grujić Tehnološki fakultet Model upravljanja kvalitetom prehrambenih proizvoda kao osnova za zaštitu geografske oznake porijekla meda 07.11.2003.
157. Marko Zeljković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Diferencijacija učenika srednjih škola na osnovu usvojenosti tehnika atletskih disciplina 14.11.2003.
158.

Osman Pajić

Pravni fakultet

Akumulacija, investicije i ekonomska politika u razvoju Bosne i Hercegovine

27.12.2003.

159. Snežana Bijelić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Baletska priprema u funkciji razvijanja motoričkih sposobnosti 29.12.2003.
160. Drago Todić Prirodno-matematički fakultet Novi Grad – centar razvoja i faktor transformacije kulturnog pejzaža 16.01.2004.
161. Rifat Đogić Ekonomski fakultet Modelovanje organizacione strukture preduzeća u funkciji privredne tranzicije 23.01.2004.
162. Branko Pejović Mašinski fakultet Istraživanje tehnoloških funkcija obradljivosti pri procesu periodične strugarske obrade kod automatskih alat- nih mašina 24.01.2004.
163. Nenad Lučić Medicinski fakultet Enzimi antioksidative zaštite u normalnom tkivu endometrijuma, hiperplastičnom i karcinomu endrometrijuma 20.02.2004.
164. Zoran Arsović Filozofski fakultet Pitanje smisla i smisao pitanja – prologomena za jednu moguću hermeneutiku početka 27.02.2004.
165. Jovan Ćulum Medicinski fakultet Izbor optimalne rekonstruktivne procedure u hirurškom tretmanu malignih tumora želuca 12.03.2004.
166. Ljiljana Vukić Tehnološki fakultet Kondicioniranje otpadnih voda kožarske industrije za biološku obradu uz mogućnost rekuperacije hroma 16.04.2004.
167. Draško Marinković Prirodno-matematički fakultet Izbjeglištvo – specifičan vid migracija stanovništva Republike Srpske u periodu 1991-2001. 30.04.2004.
168. Ljubiša Preradović Elektrotehnički fakultet Prilog metodologiji razvoja kliničkih informacionih sistema 28.05.2004.
169. Sanja Sibinčić Medicinski fakultet Uticaj terapije na kvalitet endrometrijuma i implantaciju embriona u postupku vantjelesne oplodnje 02.06.2004.
170. Živko Babić Mašinski fakultet Deformabilnost TAILORED BLANKS pri dubokom izvlačenju 24.06.2004.
171. Boško Mišić Mašinski fakultet Stabilnost procesa sužavanja izradaka iz čeličnih šavnih cijevi 25.06.2004.
172. Nedeljko Radosavljević Filozofski fakultet Crkva u beogradskom pašaluku pod upra- vom vaseljenske patrijaršije 1766-1831. 12.07.2004.
173. Ivo Armenko Ekonomski fakultet Model strateškog upravljanja i restrukturiranja hotelijerstva Crne Gore 23.07.2004.
174. Aleksandar Jakovljević Medicinski fakultet Hronična koštana infekcija kao komplikacija povreda izazvanih vatrenim oružjem 01.10.2004.
175. Mitar Perušić Tehnološki fakultet Uticaj strukturnih karakteristika boksita na kinetiku luženja 26.10.2004.
176. Davor Milijević Filozofski fakultet Pravoslavna duhovnost savremene srpske poezije 04.11.2004.
177. Gordana Globočki-Lakić Mašinski fakultet Identifikacija triboloških procesa u zoni rezanja grupe teškoobradivih materijala i aluminijumskih legura 26.11.2004.
178. Miroslav Drinić Filozofski fakultet Odnos filozofije i nauke u savremenom dobu 22.12.2004.
179. Radislav Tošić Prirodno-matematički fakultet Erozija u slivu Ukrine 28.01.2005.
180. Sanja Špirić Medicinski fakultet Klinički, citološki i mikrobiološki aspekti hroničnog sekretornog otitisa kod djece 18.02.2005.
181. Stamenko Šušak Medicinski fakultet Dugoročno preživljavanje i kvalitet živo- ta posle operacije na otvorenom srcu 05.03.2005.
182. Ranko Popović Filozofski fakultet Rat, istorija i politika u srpskoj poeziji posljednje decenije 20. vijeka 12.05.2005.
183. Milan Simatović Medicinski fakultet Klinička procjena prednosti laparoskopske holecistektomije u odnosu na standardnu  holecistektomiju 13.05.2005.
184. Milanka Babić Filozofski fakultet Eksklamativne rečenice u srpskom jeziku 14.05.2005.
185. Nela Rašeta Medicinski fakultet Metabolička aktivnost kosti u završnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije 14.05.2005.
186. Radenko Zrilić Mašinski fakultet Istraživanje zavisnosti tehno-ekonomske i energetske efikasnosti od naponskog stanja pri izradi osnosimetričnih profila 20.05.2005.
187. Božo Krivokuća Medicinski fakultet Izbor optimalne operativne procedure kod obstrukcije ehstrahepatičnih žučnih puteva uzrokovane bilijarnom kalkulozom 20.05.2005.
188. Radivoje Bratić Arhitektonsko-građevinski fakultet Metode za podršku odlučivanju pri izboru strategije razvoja vodoprivredne infrastrukture 23.05.2005.
189. Vladimir Đokić Filozofski fakultet Hajdeger i umjetnost: Hajdegerova politika 06.06.2005.
190. Pero Dugić Tehnološki fakultet Interakcioni fenomeni između visokomolekularnih komponenata motornih ulja 01.07.2005.
191. Dragan Zečević Medicinski fakultet Komparacija primene metoda stratifikacije rizika po PARSONNET-U i EUROSCORE u kardiohirurgiji 01.07.2005.
192. Mirjana Ratković-Abramović Ekonomski fakultet Upravljanje ulaganjima kapitalima u funkciji unapređenja tržišne pozicije preduzeća 02.07.2005.
193. Natalija Džinić Tehnološki fakultet Uticaj endogenih i enzogenih faktora na kvalitet mesa svinja 05.07.2005.
194. Živko Pejašinović Mašinski fakultet Prilog optimalnom oblikovanju elastič- nih elemenata mjernih pretvarača sile u cilju poboljšanja metroloških karakteristika 16.09.2005.
195. Mihajlo Stojčić Mašinski fakultet Praktično praćenje digitalnih sistema automatskog upravljanja 16.09.2005.
196. Slavica Vasiljević-Ilić Filozofski fakultet Srpska srednjovjekovna književnost i kul- tura u djelu Vladimira Ćorovića 24.10.2005.
197. Tiodor Rosić Filozofski fakultet Ironija u savremenoj srpskoj poeziji 29.10.2005.
198. Vladimir Turjačanin Filozofski fakultet Socijalno-psihološki i demografski korelati etičkih odnosa mladih nakon rata 17.11.2005.
199. Slavica Sladojević Tehnološki fakultet Uticaj hemijskog sastava zeolita na njegovu specifičnu površinu i katalitička svojstva 25.11.2005.
200. Stevka Šmitran Filozofski fakultet Pjesništvo Jovana Zivlaka (Pjevanje anti- utopije u svijetu istorije) 16.01.2006.
201. Ljiljana Topalić-Trivunović Prirodno-matematički fakultet Ruderalna flora i vegetacija područja Banje Luke 30.01.2006.
202. Tatjana Bućma Medicinski fakultet Proučavanje vaskularizacije i histoloških elemenata cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog živca i njegovih jedara 24.02.2006.
203. Zlako Pavlović Filozofski fakultet Ciljne orijentacije u učenju 16.03.2006.
204. Slađana Petrović Prirodno-matematički fakultet Ruderalna flora i vegetacija Pala 31.03.2006.
205. Milan Kulić Prirodno-matematički fakultet Ispitivanje genotoksičnog potencijala dicikloheksilamina IN VIVO i IN VITRO 14.04.2006.
206. Saša Janković Elektrotehnički fakultet Novi postupci projektovanja i primjene mikrokontrolera u automobilskim aplikacijama 15.04.2006.
207. Mirko Dobrnjac Mašinski fakultet Istraživanje lokalnog koeficijenta prenosa toplote pri strujanju fluida između paralelnih profilisanih ploča 05.05.2006.
208. Branislava Jakovljević Medicinski fakultet Algoritam dijagnostike i terapije kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri 23.05.2006.
209. Radenko Đurica Tehnološki fakultet Optimizacija metoda za ekstrakciju i instrumentalno određivanje mikotoksina u namirnicama 26.05.2006.
210. Bogoljub Antonić Tehnološki fakultet Uporedna ispitivanja promjena važnijih svojstava tokom proizvodnje svinjske pršute u cilju standardizacije kvaliteta 08.06.2006.
211. Dušanka Bundalo Elektrotehnički fakultet Arhitektura i projektovanje digitalnih elektronskih kola i sistema koji koriste više logičkih nivoa 09.06.2006.
212. Stoja Jotanović Poljoprivredni fakultet Primjena luteolitičkih preparata u sinhronizaciji prasenja i regulaciji reproduktivnih funkcija krmača postpartum 14.07.2006.
213.

Božo Važić

Poljoprivredni fakultet

Morfometrijska i genetska karakterizacija sojeva pramenke srednje Bosne

15.07.2006.

214. Marinko Vučić Medicinski fakultet Uloga adenozin deaminaze i tumorskih markera u diferencijalnoj dijagnostici pleuralnih izljeva tuberkulozne i maligne etiologije 19.07.2006.
215. Mladen Todić Mašinski fakultet Prilog istraživanju položaja neutralnih linija pri profilisanju višeslojnih materijala 31.08.2006.
216. Enver Budimlić Medicinski fakultet Korelacija između pojave hroničnog glaukoma otvorenog ugla kod bolesnika oboljelih od dijabetesa u odnosu na pojavu glaukoma otvorenog ugla kod stanovništva Unsko-sanskog kantona koji ne boluju od dijabetesa 08.09.2006.
217. Danijela Majstorović Filozofski fakultet Analiza diskursa kancelarije visokog predstavnika (OHR-a) u Bosni i Hercegovini engleski tekst i lokalni kontekst 09.09.2006.
218.

Predrag Lazić

 

Medicinski fakultet Prognostički značaj c-erb B2(HER²/neu) kod karcinoma dojke u odnosu na status estrogenskih i progesteronskih receptora i p 53 15.09.2006.
219. Branko Brđanin Filozofski fakultet Epski junaci Vukovih narodnih pjesama o kosovskom boju kao likovi nove epske istorijske drame 29.09.2006.
220. Mensura Kudumović Ekonomski fakultet Menadžment informacioni sistemi u mrežnom okruženju i reinžinjering poslovno-nastavnih procesa visokoškolskih organizacija 27.10.2006.
221.

Milić Milićević

Filozofski fakultet

Albanska operacija 1912-1913. godine

06.11.2006.

222. Radenko Stijepić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Senzitivni periodi preciznosti kod djece osnovne škole 01.12.2006.
223. Peđa Kovačević Medicinski fakultet Uticaj uremije i različitih dijaliznih postupaka na fiziologiju disanja i aktivnost vazoaktivnih enzima 02.12.2006.
224. Zoran Mastilo Ekonomski fakultet Pravci reforme penzijskog i zdravstvenog osiguranja u funkciji ekonomsko-socijalnog razvoja RS i BiH 29.12.2006.
225. Željko Karan Medicinski fakultet Osnovni principi forenzičko- antropološke analize skeletnih ostataka 12.01.2007.
226. Dmitar Travar Medicinski fakultet Značaj izbora hirurške tehnike u liječenju hroničnog gnojnog ospilaksa sa holesteatomom 26.01.2007.
227. Radovan Rodić Ekonomski fakultet Prestrukturiranje elektroenergetskog sektora i privredni razvoj Republike Srpske 30.01.2007.
228. Rade Drča Elektrotehnički fakultet Optimalno planiranje ugradnje kondenzatorskih baterija u distributivnim mrežama sa uvažavanjem kablovskih vodova 31.01.2007.
229. Fatima Kararić Filozofski fakultet Dijalog i dijalektika kao osnovne metode filozofske spoznaje 02.02.2007.
230. Milena Pašić Filozofski fakultet Povezanost intrinstičke i ekstrinsičke motivacije sa vrstom nagrade i nivoom preferencije  zadataka 27.02.2007.
231. Zoran Lukić Ekonomski fakultet Razvoj, organizacija i transformacija složenih poslovnih sistema 02.03.2007.
232. Aleksandar Saša Grandić Ekonomski fakultet Stara i južna Srbija u književnom delu Anđelka M. Krstića 09.03.2007.
233. Aleksandar Milašinović Mašinski fakultet Matematičko modelovanje i eksperimentalno ispitivanje nelinearnih torzionih oscilacija koljenastog vratila motora SUS 23.03.2007.
234. Vukić Ilinčić Filozofski fakultet Političke prilike u Crnoj Gori od 1905. do 1914. godine 29.03.2007.
235. Mira Mandić Prirodno-matematički fakultet Banja Luka - savremena prostorna i funkcionalna transformacija grada 20.04.2007.
236. Željka Balaban-Marjanović Tehnološki fakultet Ekstrakcija eteričnih ulja četinara (jela, smrča, bor, kleka i duglazija) i analiza njihove antimikrobne aktivnosti 20.04.2007.
237. Janja Bojanić Medicinski fakultet Znanje, stavovi i praksa zdravstvenih radnika u odnosu na infekcije koje se prenose putem krvi 16.05.2007.
238.

Miodrag Romić

Filozofski fakultet

Protivrječnosti globalizacije i postsocijalistička tranzicija

09.06.2007.

239. Zoran Mavija Medicinski fakultet Komparativna analiza efikasnosti ishoda liječenja ascitesa primjenom abdominalne punkcije naspram diuretika 27.06.2007.
240. Snežana Tepić-Petrović Medicinski fakultet Kalikrein kinin sistema u procjeni oštećenja distalnih tubula bubrega kod infekcije urinarnog trakta 13.07.2007.
241. Mirjana Mađarević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Primjena aktivnog eksperimenta u prostoru psihomotorike i antropometrije 16.07.2007.
242. Vasilj Žarković Ekonomski fakultet Provatizacioni procesi u centralnoj i istočnoj Evropi sa posebnim osvrtom u Bosnu i Hercegovinu 18.07.2007.
243. Duško Račić Medicinski fakultet Prediktori vaskularne dimenzije 19.07.2007.
244. Tatjana Bijelić Filozofski fakultet Palimpsest drugosti: matrilinearnost u djelima Margaret Atvud 27.08.2007.
245.

Petar Penda

Filozofski fakultet

Romani Virdžinije Vulf kao etička svijest o haotičnosti života

27.08.2007.

246. Tatjana Neidhardt Filozofski fakultet Drvo-ekološko prihvatljiv materijal čovjekove sredine sa akcentom na stambenu arhitekturu 31.08.2007.
247. Husejn Musić Filozofski fakultet Odnos između učenika i nastavnika u savremenim didaktičkim teorijama i nastavničkoj praksi osnovne škole 03.09.2007.
248. Biljana Babić Filozofski fakultet Jezik Pavla Solarića 28.09.2007.
249. Nada Letić Filozofski fakultet Porodica i prihopatološka ispoljavanja u adolescenciji 27.10.2007.
250. Slađana Anđelković Filozofski fakultet

Nastava u osnovnim školama kod Srba u 19. vijeku

07.11.2007.
251. Slavko Grbić Medicinski fakultet Uticaj zahvaćenosti limfnih žlijezda medijastinuma na operativno liječenje karcinoma pluća 08.11.2007.
252. Branka Kovačević Filozofski fakultet Uticaj interaktivne nastave na formiranje moralne autonomije učenika završnih razreda osnovne škole 08.11.2007.
253. Memnuna Hasanica Filozofski fakultet Akcionsart u njemačkom i srpskom jeziku – afiksalni način tvorbe 08.11.2007.
254. Siniša Stojanović Filozofski fakultet Obrazovno-vaspitni efekti responsibilne i interaktivne razredne nastave 28.11.2007.
255. Svjetlana Sredić Prirodno-matematički fakultet Mineral montmorilonit dopiran polioksometalatima procesiranje i karakterizacija 14.12.2007.
256. Tamara Lukač Medicinski fakultet Poređenje djelovanja pulsirajućeg elektro- magnetnog polja i medikamentozne terapije na kost u eksperimentalnoj osteoporozi 21.12.2007.
257. Aleksandar Ostojić Poljoprivredni fakultet Optimalna organizacija prometa važnijih poljoprivrednih proizvoda na području banjalučke regije 26.12.2007.

258.

Vida Todorović

Poljoprivredni fakultet

Morfološke i biološke karakteristike samoniklog luka (Allium ursinum L.)

11.01.2008.

259. Željko Vaško Ekonomski fakultet Ekonomska efikasnost investicija u funkciji troškova kao elementa ulaganja preduzeća u poljoprivredi 29.02.2008.
260. Brana Komljenović Pravni fakultet Humanitarne intervencije i međunarodno pravo 10.03.2008
261. Ostoja Barašin Filozofski fakultet Reklama između tržišne komunikacije i manipulacije 21.03.2008.
262. Zlatan Kovačević Poljoprivredni fakultet Korovska flora i vegetacija vinograda Bosne i Hercegovine 21.03.2008.
263. Sanja Radanović Filozofski fakultet Udžbenici njemačkog jezika u Bosni i Her- cegovini od 1878-1918. godine 22.03.2008.
264. Goran Radivojac Ekonomski fakultet Upravljanje investicijama u finansijsku imovinu na savremenim finansijskim tržištima 22.03.2008.
265. Dušan Bogičević Filozofski fakultet Didaktičke specifičnosti i efikasnost interaktivne univerzitetske nastave 04.04.2008.
266. Jagoda Balaban Medicinski fakultet Korelacija preosjetljivosti na inhala- torne alergene kod osoba sa atopijskim dermatitisom i respiratornim oblicima atopije u adolescentnoj i adultnoj dobi 21.04.2008.
267. Igor Vučković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Morfološke i sociološke karakteristike košarkaša seniora 24.04.2008.
268. Željka Babić Filozofski fakultet Aktuelni kvalifikativ u engleskom i srpskom jeziku 09.05.2008.
269. Darko Plamenac Arhitektonsko-građevinski fakultet Primena hibridnih metoda grubih skupova u izboru optimalne varijante građevinske mehanizacije i uslova pod kojima se izvode građevinski radovi na održavanju 12.05.2008.
270. Branko Blanuša Elektrotehnički fakultet Metode za minimizaciju snage gubitaka u električnim pogonima sa asinhronim motorom 31.05.2008.
271. Mićo Milovanović Ekonomski fakultet Organizaciono upravljačko restrukturiranje javnih preduzeća Republike Srpske kao preduslov njihove uspješne tranzicije 20.06.2008.
272. Nenad Ponorac Medicinski fakultet Sport kao rizik za nastanak poremećaja ishrane menstrualnog ciklusa i metabolizma kosti 26.08.2008.
273. Ljuban Babić Filozofski fakultet Hajdegerova kritika antropologije 30.08.2008.
274. Sulejman Lisičić Filozofski fakultet Imena Bošnjaka u BiH koja nisu orijentalnog porijekla 20.09.2008.
275. Branislav Gašić Medicinski fakultet Sekundarne bolesti bubrega i nefrotski sindrom 26.09.2008.
276. Krstan Borojević Ekonomski fakultet Uloga preduzetničke infrastruktura u razvoju mikro i malih preduzeća u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini 27.09.2008.
277. Tatjana Marjanović Filozofski fakultet Struktura, tematizacija i koherentnost u vijestima na engleskom jeziku 27.09.2008.

278.

Zdrava Stojanović

Pravni fakultet

Položaj krune u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u vrijeme važenja Vidovdanskog ustava

02.10.2008.

279. Dragana Bašić Ekonomski fakultet Determinante i mogućnosti zamjene kredita obveznicama u uslovima nedovoljno razvijene finansijske strukture 11.10.2008.
280. Zoran Đurić Elektrotehnički fakultet Razvoj novog protokola za sigurno plaćanje putem interneta 11.10.2008.
281. Snježana Mandić Tehnološki fakultet Integrisani sistem upravljanja rizikom mikotoksina u prehrambenoj industriji 14.10.2008.
282. Igor Zekanović Prirodno-matematički fakultet Etnodemografske osnove političko-geografskog položaja Republike Srpske 23.10.2008.
283. Dinka Antić Ekonomski fakultet Makroekonomska stabilnost i fiskalni federalizam u Bosni i Hercegovini 01.11.2008.
284. Dušan Janičić Medicinski fakultet Plućna funkcija i radiološki nalaz kao faktor izbora hirurške metode liječenja tumora pluća 10.11.2008.
285. Milenko Živković Prirodno-matematički fakultet Fizionomsko-funkcionalna transformacija prostora u gravitacionoj sferi Gradiške 04.12.2008.
286. Slobodan Bunić Tehnološki fakultet Spajanje matala eksplozijom, mehanizam spajanja i priroda veze 17.12.2008.
287. Gordana Gardašević Elektrotehnički fakultet Optimizacija aplikacionih protokola kvaliteta usluga univerzalnih mobilnih telekomunikacionih sistema 27.12.2008.
288. Draženko Jorgić Filozofski fakultet Uticaj interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika i njihove profesionalne kompetencije 22.01.2009.
289. Milan Žigić Medicinski fakultet Procjena vrijednosti dijagnostičkih postupaka za rano otkrivanje karcinoma prostate 23.01.2009.
290. Jelena Poljašević Ekonomski fakultet Reforma finansijskog izvještavanja države kao pretpostavke kontrole njene efikasnosti 24.01.2009.
291. Snežana Mitrović Arhitektonsko-građevinski fakultet Optimizacija u projektovanju i izvođenju objekata visokogradnje sa aspekta materijalizacije 13.02.2009.
292. Svetozar Čiplić Pravni fakultet Uticaj parlamentarnih imuniteta na karakter poslaničkog mandata na primerima evropskih zemalja u tranziciji 10.03.2009.
293. Branka Rodić-Grabovac Tehnološki fakultet Prilog proučavanju hemijskog modifikovanja vlakana u cilju dobijanja medicinskog tekstila sa terapeutskim djelovanjem 18.03.2009.
294. Ljiljana Amidžić Prirodno-matematički fakultet Ultrastrukturne promjene mitohondrija u apoptozi ćelija invazivnih karcinoma dojke u korelaciji sa steroidnim receptorima 20.03.2009.
295. Azra Bakrač-Bećiraj Prirodno-matematički fakultet Fiziologija ishrane i prirasta vrste Thymallus, thymallus (LINNAEUS, 1758) u prirodnim i eksperimentalnim uslovima 21.03.2009.
296. Milenko Krajišnik Ekonomski fakultet Javne finansije kao instrument kreiranja ekonomske politike 21.03.2009.
297. Slavko Rakočević Ekonomski fakultet Teorijsko-metodološki aspekti kontrole kvaliteta revizorskog rada-osvrt na zemlje u okruženju 10.04.2009.
298. Radenko Dobraš Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Testiranje efikasnosti programa motivacije učenika u nastavi fizičkog vaspi- tanja 21.04.2009.
299. Vahdeta Ćatić Filozofski fakultet Uticaj programa step by step na razvoj kognitivnih, emocionalnih, socijalnih i radno-akcionih kompetencija učenika 27.04.2009.
300. Vesna Gajanin Medicinski fakultet Vaskularizacija i angiogeneza melanocitnih promjena kože-klinički značaj 22.05.2009.
301. Ljubica Vasiljević Prirodno-matematički fakultet Modeliranje sinteze i karakterizacija zeolita tipa A u cilju poboljšanja njegovih osobina 23.05.2009.
302. Dragana Lukić Filozofski fakultet Razvijanje veštine govora u nastavi engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama 25.05.2009.
303. Milka Mavija Medicinski fakultet Uticaj faktora rizika na nastanak, tok i tretman dijabetičke retinopatije 03.07.2009.
304. Vule Aleksić Arhitektonsko-građevinski fakultet Informacione procedure u realizaciji građevinskih procesa 09.07.2009.

305.

Todor Mikić

Šumarski fakultet

Analiza morfoloških parametara lista divlje trešnje (Prunus avium L.) u Bosni i Hercegovini

10.07.2009.

306. Nebojša Savić Poljoprivredni fakultet

Uticaj različitih tipova riblje hrane na prirast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Wal., 1972) u uslovima kaveznog gajenja

10.07.2009.
307. Ljiljana Bilić-Maleš Medicinski fakultet Efekti stresa na zdravlje i radnu sposobnost ljekara pri radu 17.07.2009.
308. Aleksandra Šindić-Radić Filozofski fakultet Vaspitni stilovi roditelja i razvoj kompetencija za 21. vijek djece predškolskog uzrasta 24.07.2009.
309. Rada Petrović Tehnološki fakultet Adsorpcione i katalitičke osobine nekih katjon modifikovanih zeolita 05.08.2009.
310. Hazim Selimović Filozofski fakultet Roditeljska instrukcija kao pomoć djeci u školskom učenju 20.08.2009.
311. Sanja Filipović Akademija umjetnosti Predškolska pedagogija i metodika vaspitno- obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta (metodika likovnog vaspitanja) 16.09.2009.
312. Igor Jokanović Arhitektonsko- građevinski fakultet Prilog istraživanju modela upravljanja putnom mrežom 18.09.2009.
313. Boro Bronza Filozofski fakultet Habsburška politika prema Bosni i Hercegovini 1716 – 1780. 25.09.2009.
314. Tanja Stanković-Janković Filozofski fakultet Učenje učenja i emocije u nastavi 25.09.2009.
315. Milena Karapetrović Filozofski fakultet Filozofske osnove ideje Evrope i evropskog identiteta 28.09.2009.
316. Siniša Karan Pravni fakultet Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini 09.10.2009.
317. Milorad Ćupurdija Pravni fakultet Ustavno-pravni aspekti funkcionisanja pravne države 10.10.2009.
318. Amir Suljičić Filozofski fakultet Interaktivno učenje u nastavi matematike 19.10.2009.
319. Nedeljko Kajiš Filološki fakultet Odjeci narodne književnosti u romanima Branka Ćopića 23.10.2009.
320. Igor Milinković Pravni fakultet Mehanizmi zaštite vladavine prava na lokalnom nivou sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu 30.10.2009.
321. Siniša Vučenović Prirodno-matematički fakultet Dielektrične i optičke osobine slojevitih molekulskih nanostruktura 31.10.2009.
322. Ljiljana Došenović Poljoprivredni fakultet Mjesto i funkcija objekata pejzažne arhitekture u procesu urbanizacije i razvoja gradova u Republici Srpskoj 06.11.2009.
323. Borko Petrović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Vrijednosti sile i snage muskulature nogu ostvarene pri različitim uslovima izvođenja pokreta 04.12.2009.
324. Ljubomir Radoš Poljoprivredni fakultet Genotipske specifičnosti organogeneze rodnog drveta kruške 04.12.2009.
325. Borivoje Krušković Ekonomski fakultet Monetarne strategije i optimalan nivo deviznih rezervi 17.12.2009.
326. Duško Pevulja Filološki fakultet Tihomir Ostojić kao istoričar srpske književnosti 22.12.2009.
327. Roberto Gašić Prirodno-matematički fakultet Srpski i albanski entitet kao realna opcija razrešenja kosovskog pitanja 28.12.2009.
328. Danijela Kondić Poljoprivredni fakultet Anatomsko-morfološka i histološka evaluacija produktivnosti tritikalea (H Triticosecale Wittmack) 05.01.2010.
329. Brankica Milojević Arhitektonsko- građevinski fakultet Uticajni faktori na urbanu transforma- ciju – primjer nekih gradova BiH u novijoj istoriji (1945 – 2005) 18.01.2010.
330. Saša Šmulja Filološki fakultet Antun Gustav Matoš i srpska književnost 26.01.2010.
331. Georgi Genov Ekonomski fakultet Upravljanje razvojem turističke destinacije 19.02.2010.
332. Milenko Vojvodić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Metrijske karakteristike primarnih antropomotoričkih testova 01.03.2010.
333. Zdravko Božičković Mašinski fakultet Alastično-plastične deformacije poligonalnih cijevi promjenljivog poprečnog presjeka pri podužnom zavarivanju 05.03.2010.
334. Miljan Cvetković Poljoprivredni fakultet Modeliranje pomotehnike jabuke u rekonstrukciji uzgojne forme 08.03.2010.
335. Đorđe Čiča Mašinski fakultet Modeliranje dinamičkog ponašanja sistema glavno vreteno – držač alata – alat 10.03.2010.
336. Gordana Tica Mašinski fakultet Prilog izučavanju međusobnog djelovanja hlađenog objekta i njegove okoline 19.03.2010.
337. Ivana Zečević Filozofski fakultet Aktivno učenje i njegov uticaj na metakogniciju i obrazovno postignuće 20.03.2010.
338. Adriana Lukić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Efekti proprioceptivnog treninga na razvijanje ravnoteže i poboljšanje tehnike izvođenja u sportskom plesu 09.04.2010.
339. Sanja Radetić-Lovrić Filozofski fakultet Socijalno-psihološki konstrukti ponašanja i emocionalna regulacija mladih sa iskustvom i bez iskustva sa drogama 14.04.2010.
340. Zora Levi Tehnološki fakultet Ponašanje nekih alumosilikata i njihovih katjon-modifikovanih formi pri adsorpciji fenola iz vodene sredine 15.04.2010.
341. Valentina Golubović-Bugarski Mašinski fakultet Modeli korelacije strukturnih oštećenja sa dinamičkim odgovorom mehaničkog sistema 23.04.2010.
342. Irena Medar-Tanjga Prirodno-matematički fakultet Etnodemografski razvoj Srba u Sloveniji nakon Drugog svjetskog rata 18.05.2010.
343. Ljubo Petrović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Evaluacija i implementacija situacionih modela za selekciju u fudbalu 02.06.2010.
344. Rade Simović Filološki fakultet Dramsko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini posljednje decenije dvadesetog vijeka – pitanje kulturnog i nacionalnog identiteta 03.06.2010.
345. Tatjana Mihajlović Filozofski fakultet Osposobljenost učenika starijeg osnovno- školskog uzrasta za samostalno učenje i njihova obrazovno-vaspitna postignuća 06.06.2010.

346.

Mirjana Đurđević

Arhitektonsko-građevinski fakultet

Istraživanje mogućnosti primene višekriterijumske evaluacije u izradi strateških programa razvoja komunalne infrastrukture

10.06.2010.

347. Mirjana Arežina Filološki fakultet Pastorala i pastoralnost u dubrovačkoj drami 16. vijeka 29.06.2010.
348. Dejan Jakovljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Model za povećanje aerobne sposobnosti dece selekcionisane za atletiku 30.06.2010.
349. Saša Zeljković Prirodno-matematički fakultet Sinteza, namjensko modeliranje i karakterizacija odabranih mješovitih oksida tipa perovskita kao materijala u gorivim ćelijama sa čvrstim oksidom 01.07.2010.
350. Ivan Joksić Pravni fakultet Vaspitne preporuke kao nove mere u krivičnom pravu 02.07.2010.
351. Saša Petković Ekonomski fakultet Mala i srednja preduzeća u funkciji uspješnosti privređivanja (projektovano na Republiku Srpsku 23.07.2010.
352. Radoslav Dekić Prirodno-matematički fakultet Cirkanualna istraživanja hematološkog statusa Barbus peloponnesius u funkciji staništa 31.07.2010.
353. Esad Karić Filozofski fakultet Vrednovanje  emancipatorskog  vaspitanja kao determinanta kvalitetnog pedagoškog rada škole 23.08.2010.
354. Brane Mikanović Filozofski fakultet Teorijske osnove istraživačkog rada učenika 27.08.2010.
355. Petar Rajčević Filozofski fakultet Didaktičke osnove promjene nastavnih planova i programa za osnovne škole u Srbiji od 1838. do 1992. godine 02.09.2010.
356. Mirjana Žabić Tehnološki fakultet Uticaj ferocena i njegovih derivata na aktivnost proteolitičkih enzima 08.09.2010.
357. Nikodije Jovanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Efekti pliometrijske metode treninga na tempo skakanja kod odbojkaša 13.09.2010.
358. Dragica Milošević-Đurđević Tehnološki fakultet Uticaj različitih hemijskih kontaminenata na tehnološki kvalitet voća i povrća 28.09.2010.
359. Mirjana Landika Ekonomski fakultet Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti 01.10.2010.
360. Bojan Guzina Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Uticaj sile snage i lokalnog zamora na efikasnost izvođenja vaterpolo šuta 04.11.2010.
361. Slavica Kovačević Ekonomski fakultet Uticaj globalizacije na razvoj svjetske trgovine 06.11.2010.
362. Vesna Borka Jovanović Prirodno-matematički fakultet Struktura i masa skalarnih tetrakvarkova koji sadrže c-kvark na osnovu Fermi-Brajtove i Glozman-Riskine hiperfine interakcije 16.11.2010.

363.

Admir Hadžikadunić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Transformacija antropološkog statusa adolescenata u toku jedne školske godine

03.12.2010.

364. Boris Pašalić Poljoprivredni fakultet Proučavanje aromatskog kompleksa u klimakterijumskoj fazi sazrijevanja plodova jabuke 14.12.2010.
365. Milivoje Urošević Poljoprivredni fakultet Ispitivanje efikasnosti sinhronizacije estrusa na proizvodne pokazatelje ženki kunića u intenzivnom uzgoju 21.12.2010.
366. Zorana Tanasić Mašinski fakultet Istraživanje modela za dizajn/redizajn socio-tehničkih sistema 17.01.2011.
367. Vesna Rajčević Prirodno- matematički fakultet Sliv rijeke Vrbanje – potamološka studija 22.01.2011.
368. Biljana Davidović-Plavšić Prirodno- matematički fakultet Enzimi, rani biomarkeri, nefrotoksičnosti gentamicina 29.01.2011.
369. Midhat Spahić Filozofski fakultet Kralj Stjepan Tomaš i njegovo doba 14.02.2011.
370. Nikola Gavrić Fakultet političkih nauka Društvena misao Ivana A. Iljina 21.02.2011.
371. Đorđe Čekrlija Filozofski fakultet Tipološki pristup opisu ličnosti u latentnom prostoru dimenzija alternativnog petofaktorskog modela i samopoimanja 21.02.2011.
372. Stevo Pucar Ekonomski fakultet Uticaj poboljšanja kvaliteta ljudskih resursa na povećanje izvoza sa osvrtom na Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu 23.02.2011.

373.

Aleksandra Hadžić-Krnetić

Filozofski fakultet

Afektivna vezanost i religioznost kod adolescenata i odraslih osoba

24.02.2011.

374. Dragan Ašković Akademija umjetnosti Paraliturgijske pesme kod Srba 04.03.2011.
375. Vojislav Škrbić Ekonomski fakultet Aktuelni problemi i specifičnosti funkcionisanja tržišta nafte sa osvrtom na ekonomska kretanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini 04.03.2011.
376. Mira Ćuk Fakultet političkih nauka Upravljanje sistemom socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini u procesima reforme 04.03.2011.
377. Selma Porobić Filozofski fakultet Motivacija i kreativnost učenika osnovne škole u nastavi muzičke kulture 04.03.2011.
378. Nada Banjac Medicinski fakultet Uporedna analiza efekata različitih inhibitora fosfodiesteraze 5 (PDE5) na koronarnu cirkulaciju 14.03.2011.
379. Goran Grahovac Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Efekti različitih modela treninga snage usmjereni na brzinu plivanja 17.03.2011.
380. Siniša Kurteš Ekonomski fakultet Konkurentnost Bosne i Hercegovine na svjetskom tržištu 19.03.2011.
381. Katarina Jevtić-Novaković Arhitektonsko-građevinski fakultet Predgrađe Beograda i njegova transformacija tokom XX veka 04.04.2011.
382. Darko Radić Pravni fakultet Zakonski bračni imovinski režim 05.04.2011.
383. Predrag Špirić Medicinski fakultet Modifikacije totalne laringektomije i neposrednog postoperativnog tretmana kod pacijenata sa malignim tumorom larinksa 15.04.2011.
384. Vojislav Dukić Šumarski fakultet Krošnje kao faktor optimalne izgrađenosti jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka 15.04.2011.
385. Lejla Čalkić Medicinski fakultet Alternativni putevi prenosa hepatitisa c 21.04.2011.

386.

Jagoda Petrović

Fakultet političkih nauka

Uloga socijalnog rada u društvenom uključivanju siromašnih

27.04.2011.

387. Vlasta Sučević Filozofski fakultet Pedagoško-didaktički resursi kvalitetnog osnovnog obrazovanja 03.05.2011.
388. Srđan Amidžić Ekonomski fakultet Institucionalni kapaciteti i politike zapošljavanja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini 10.05.2011.
389. Nataša Vilić Filozofski fakultet Filozofija i protivrječja savremene kulture 13.05.2011.
390. Dalibor Kesić Fililoški fakultet Intertekstualni pristup tumačenju impli- citnog i eksplicitnog značenja jezičkog znaka 14.05.2011.
391. Nina Janjić Prirodno- matematički fakultet Morfološke i anatomsko-histološke karakteristike vrsta Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L. i Datura starmonium L. zaraženih virusom mozaika krastavca 19.05.2011.
392. Davorin Bajić Prirodno- matematički fakultet Uloga saobraćajnog sistema u funkciji razvoja privrede banjalučke regije 25.05.2011.
393. Dragana Vilić Fakultet političkih nauka Transformacija porodice – društveni, ekonomski i demografski uticaji na porodičnu transformaciju 25.05.2011.
394. Mirjana Remetić Medicinski fakultet Rizični i protektivni faktori u genezi poremećaja mentalnog zdravlja djece predškolske dobi 30.05.2011.
395. Jasmina Nedeljković Ostojić Arhitektonsko-građevinski fakultet Analiza metode premera građevinskih objekata 3D laserskim skenerima 11.06.2011.
396. Igor Todorović Ekonomski fakultet Korporativno upravljanje kao faktor strategijskog menadžmenta - Analiza preduzeća sa Banjalučke i Bečke berze 17.06.2011.
397. Spahija Kozlić Filozofski fakultet Istraživanje značenja fenomena slobode u doba tehnike – prilog analizi dekonstrukcije humanuma 25.06.2011.

398.

Biljana Milošević

Fakultet političkih nauka

Društvene determinante devijantnog ponašanja u multietničkom društvu

30.06.2011.

399. Predrag Gajić Ekonomski fakultet Mogućnosti računovodstvene informacione podrške upravljanju ključnim faktorima tržišnog uspjeha – strategijski pristup 16.07.2011.
400. Tanja Čolić Filozofski fakultet Priprema učenika redovne škole za prihvatanje djece sa posebnim potrebama 05.09.2011.
401. Vesna Šućur-Janjetović Fakultet političkih nauka Socijalni rad u integraciji žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini 09.09.2011.
402. Vitomir Slijepčević Ekonomski fakultet Preduzetnički principi poslovanja savremene banke 26.10.2011.
403. Živorad Milenović Filozofski fakultet Položaj, funkcije i stil rada nastavnika u tradicionalnoj i inkluzivnoj nastavi 09.11.2011.
404. Blagoje Šupić Ekonomski fakultet Stvaranje i finansijski efekti elektroenergetskog tržišta Jugoistočne Evrope 11.11.2011.
405. Gordana Đokić Ekonomski fakultet Evolucija regulacije privatizovanog monopolskog javnog sektora u EU: od zlatne dionice do REGREF-a 18.11.2011.
406. Zoran Veličković Elektrotehnički fakultet Optimizacija algoritama protokola prepletenih slojeva 03.12.2011.
407. Sanja Josifović-Elezović Filološki fakultet Vrednovanje jezičkih veština u nastavi engleskog jezika kao stranog 10.12.2011.
408. Darko Paspalj Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Morfološke karakteristike i psihomotoričke sposobnosti studenata Visoke škole unutrašnjih poslova u funkciji rješavanja problemskih situacija 12.12.2011.
409. Radomir Zrnić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Nivoi transformacionih promjena antropoloških dimenzija žena pod uticajem različitih modela sportsko-rekreativnih aktivnosti 14.12.2011.
410. Siniša Mitrić Poljoprivredni fakultet Proučavanje biološke aktivnosti, perzistentnosti i mobilnosti imazetapira u zemljištu 22.12.2011.
411. Ljiljana Aćimović Filološki fakultet Istorija srpske germanistike 23.12.2011.
412. Milica Pecelj Prirodno-matematički fakultet Bioklimatska analiza banjskih mjesta u Republici Srpskoj u funkciji razvoja turizma 23.12.2011.

413.

Ranko Vulić

Pravni fakultet

Ekonomska interesna grupacija francuskog prava

24.12.2011.

414. Darko Brodić Eletrotehnički fakultet Optimizacija algoritama za ekstrakciju referentne linije i nagiba teksta 27.12.2011.
415. Lejla Muratović Filozofski fakultet Motivacija postignuća i strategije učenja srednjoškolaca 04.01.2012.
416. Tamara Preradović Kovačević Medicinski fakultet Značaj ehokardiografije za procjenu funkcije desnog srca kod pacijenata na hemodijalizi 23.01.2012.
417. Kosana Stanetić Medicinski fakultet Zastupljenost sindroma sagorijevanja na poslu ljekara porodične medicine u Republici Srpskoj 24.01.2012.
418. Milorad Vukanović Filozofski fakultet Srpska pravoslavna crkvena opština u Dubrovniku (1790–1918) 31.01.2012.
419. Dragiša Vasić Filozofski fakultet Teslić i okolina između feudalizma i kapitalizma (1878-1941) 31.01.2012.
420. Zlatan Stojanović Medicinski fakultet Kliničko-anatomska analiza cerebrovaskularnih lezija i intenzitet psihopatoloških fenomena kod bolesnika sa inzultom 03.02.2012.
421. Saša Jovanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Efekti trenažnih programa obuke na izvođenje plesova učenika mlađeg školskog uzrasta 06.02.2012.
422. Slaviša Jenjić Filozofski fakultet Identifikacija uzroka i načini razrješavanja konflikata među učenicima 10.02.2012.
423. Antonija Verhaz Medicinski fakultet Epidemiološke, kliničko-biohemijske i patohistološke karakteristike hroničnih c hepatitisa kod bolesnika liječenih u Klinici za infektivne bolesti u Banjoj Luci 17.02.2012.
424. Jelenko Bojić Filozofski fakultet Pedagoško-istorijske vrijednosti Školskog vjesnika u razvoju prosvjete u Bosni i Hercegovini 23.02.2012.
425. Tatjana Botić Tehnološki fakultet Hemijsko-tehnološka i ekološka istraživanja re-rafinacije korištenog motornog ulja 16.03.2012.
426. Goran Janjić Mašinski fakultet Istraživanje i razvoj sistema holističkog upravljanja energentima regiona 23.03.2012.
427. Velimir Karavelić Akademija umjetnosti Metodički pristup udžbeničkoj i priručničkoj literaturi likovne kulture kroz istoriju srpske prosvete 27.03.2012.
428. Maja Hrvanović Akademija umjetnosti Vizuelna komunikacija u nastavi likovne kulture 24.04.2012.
429. Dragoslav Dobraš Mašinski fakultet Istraživanje uticaja poprečnog nagiba gorionika kod savremenih metoda MAG zavarivanja 27.04.2012.
430. Radenko Jotanović Pravni fakultet Pravo na fizički integritet ličnosti u građanskom pravu 27.04.2012.
431. Marija Letić Filološki fakultet Anglosaksonska kultura u djelima Borislava Pekića 28.04.2012.
432. Željko Stjepanović Ekonomski fakultet Uticaj informacionih tehnologija na savremeno  računovodstvo 21.05.2012.
433. Boško Mandić Ekonomski fakultet Uticaj kvantitativne strukture ulaganja i trošenja kapitala na kvalitet ekonomije privređivanja 11.06.2012.
434. Saša Vučenović Ekonomski fakultet Efikasnost upravljanja preduzetničkim projektima 20.06.2012.
435. Novak Damjanović Tehnološki fakultet Istraživanje uticaja sastava polaznih sirovina i dodataka aditiva na niskotemperaturne  karakteristike  biodizela (MEMK) 27.06.2012.
436. Dušan Ranđelović Filozofski fakultet Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja 09.07.2012.
437. Vladimir Jakovljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Efekti primjene novog modela treninga trčanja na 1500 metara 10.07.2012.
438. Slavica Samardžić Poljoprivredni fakultet Tipični hercegovački proizvod sir iz mijeha u funkciji ruralnog razvoja Hercegovine 12.07.2012.
439. Kata Senjak Pravni fakultet Pravni status notara 13.07.2012.
440. Sretenka Marković Poljoprivredni fakultet Proračun referentne evapotranspiracije na području Republike Srpske u uslovima limitiranih klimatskih podataka 21.09.2012.
441. Dragana Šćepović Fakultet političkih nauka Uticaj poremećenih porodičnih odnosa na psihosocijalni razvoj i ponašanje djece 21.09.2012.
442. Besim Salkić Poljoprivredni fakultet Karakterizacija autohtonog genofonda kruške u BiH 27.09.2012.
443. Gordana Rokvić Poljoprivredni fakultet Istraživanje modela ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine korespondentnog sa politikom ruralnog razvoja Evropske unije 05.10.2012.
444. Ljiljana Milić Marković Arhitektonsko-građevinski fakultet Upravljanje projektovanjem rekonstrukcije železničkih pruga sa vrednovanjem varijantnih  rešenja 09.11.2012.
445. Olivera Dolić Medicinski fakultet Analiza povezanosti karijes rizika trudnica sa karijes rizikom njihove djece 15.11.2012.
446. Nebojša Macanović Filozofski fakultet Kriminogena inficiranost, njena obilježja i mogućnost prevencije i resocijalizacije učenika i maloljetnih delinkvenata u osnovnoj i srednjoj školi 06.12.2012.
447. Branko Baroš Ekonomski fakultet Mogućnosti povećanja organizacione efikasnosti javnih preduzeća vodosnabdjevanja uvođenjem internog preduzetništva 25.12.2012.
448. Mirjana Gnjatić Medicinski fakultet Uloga rizičnog kapitala u razvoju inovativnog biznisa 15.01.2013.
449. Zoran Petrović Tehnološki fakultet Proučavanje strukture adsorbovanih hemijskih jedinjenja iz baznih ulja na kiselinom aktiviranim prirodnim adsorbentima 16.01.2013.
450. Lana Nežić Medicinski fakultet Uloga simvastatina u apoptozi imunih ćelija u endotoksičnom šoku 23.01.2013.
451. Zoran Vasiljević Pravni fakultet Privrednopravni aspekti kredita-ugovor o kreditu 07.02.2013.
452. Milorad Grujičić Medicinski fakultet Uticaj dobre regulacije krvnog pritiska na progresiju hronične bubrežne bolesti 08.02.2013.
453. Igor Krčmar Elektrotehnički fakultet Jedna klasa adaptivnih algoritama za identifikaciju i upravljanje nelinearnim procesima 08.02.2013.
454. Dragica Panić-Kašanski Akademija umjetnosti Arhaično i savremeno u tradicionalnoj muzici danas na primjeru „izvornjaka” vokalno-instrumentalnih sastava sjeveroistočne Bosne i Posavine 16.02.2013.
455. Ranka Perić Romić Fakultet političkih nauka Prostor grada, siromaštvo i socijalna isključenost 27.02.2013.
456. Azem Poljić Fakultet političkih nauka Socijalni rad sa disfunkcionalnim porodicama 05.03.2013.
457. Milorad Živković Medicinski fakultet Fertilni kapacitet adolescenata Republike Srpske 18.03.2013.
458. Goran Dostić Ekonomski fakultet Uloga rizičnog kapitala u razvoju inovativnog biznisa 22.03.2013.
459. Aranđel Smiljanić Filozofski fakultet Diplomatija oblasnih gospodara u Bosni 11.04.2013.
460. Tatjana Jovanović-Cvetković Poljoprivredni fakultet Anatomsko-morfološka i cito-histološka evaluacija reproduktivnih organa autohtonih sorti vinove loze BiH 12.04.2013.
461. Dijana Tica Filološki fakultet Tragične junakinje u engleskom romanu devetnaestog  vijeka 11.05.2013.
462. Aleksandar Kukrić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Relacije tjelesnih dimenzija i mišićne snage pri izvođenju brzih pokreta 14.05.2013.
463. Nenad Tanasković Medicinski fakultet Procena rezultata rekonstrukcije preloma orbite autogenim i neresorptivnim materijalima 16.05.2013.
464. Maja Trifunović Filozofski fakultet Odnos motivacionih i emocionalnih stilova učenika 22.05.2013.
465. Ljubo Lepir Fakultet političkih nauka Socijalna zaštita starih u Republici Srpskoj 24.05.2013.
466. Emina Begović Filozofski fakultet Art-terapija i socijalizacija djece sa problemima u ponašanju 25.05.2013.
467. Sanda Dodik Akademija umjetnosti Veza arhaičnog i savremenog zvuka u ciklusu „Muzika oktoiha” Ljubice Marić 07.06.2013.
468. Svjetlana Lolić Prirodno-matematički fakultet Mikrobiološka analiza stanja i kvaliteta vode ribnjaka Bardača 13.06.2013.
469. Nemanja Đukić Fakultet političkih nauka Instrumenti socijalne kontrole pojedinaca društvenih grupa i javnog mnjenja u savremenom društvu 14.06.2013.
470. Biljana Lubarda Prirodno-matematički fakultet Horološka analiza balkanske endemične flore na teritoriji Bosne i Hercegovine 19.06.2013.
471. Nedim Solaković Medicinski fakultet

Primjena izotone, hipertone i hipertono – hiperonkotske intravenske prehidra- cije u prevenciji hipotenzije u spinalnoj anesteziji

27.06.2013.
472. Josip Bilić Prirodno-matematički fakultet Geomorfologija Rilića i Vrgoračke zagore 03.07.2013.
473. Igor Milunović Prirodno-matematički fakultet Lumbricus terrestris i Lumbricus rubellus (Oligochaeta, Annelida) kao test organizmi za ekotoksikološko procjenjivanje kvaliteta (poljoprivrednog) zemljišta kontaminiranog herbicidima Stomp 330 E i Radazin T-50 04.07.2013.
474. Dragomir Kozomara Filološki fakultet Srpski posavski govor između Vrbasa i Ukrine 05.09.2013.
475. Svetlana Borojević Filozofski fakultet Vizuelna pažnja i opažanje iluzornih kontura 16.09.2013.
476. Said Hasanbegović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Uticaj eksperimentalnog programa nastave na razvoj motivacije učenika srednje škole prema fizičkom vaspitanju 26.09.2013.
477. Gorana Tešanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Primjene sadržaja korektivnog sadržaja vježbanja u nastavi fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na promjene posturalnog stava srednjoškolske omladine

30.09.2013.
478. Dražen Brđanin Elektrotehnički fakultet Automatizovano projektovanje konceptualnog modela baze podataka na osnovu poslovnog modela 05.10.2013.
479. Jasmin Softić Medicinski fakultet Razlike u kvalitetu apstinencije i osobinama heroinskih ovisnika na metadonskom programu i poslije detoksifikacije 18.10.2013.
480. Margareta Skopljak Filozofski fakultet Uticaj metodičkih modela interaktivnog učenja na tok nastavne komunikacije i vaspitno-obrazovne  ishode 22.10.2013.
481. Aleksej Milošević Prirodno-matematički fakultet

Ofiolitski melanž sjeverne Kozare i sjajni škriljci Prosare (geologija i mineragenija)

30.10.2013.
482. Suada Selimović Fakultet političkih nauka Razvoj partnerskih modela socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini 14.11.2013.
483. Jugoslav Brujić Šumarski fakultet Šumska vegetacija Čemernice 15.11.2013.
484. Sanja Grgić Medicinski fakultet Značaj intratekalnog oligoklonalnog imunoglobulina G u dijagnozi i prognozi multiple skleroze 22.11.2013.
485. Fikret Midžić Filozofski fakultet Tvrđave-gradovi Pounja u osmanskom i austrougarskom  razdoblju 06.12.2013.
486. Aleksandra Grbić Medicinski fakultet Uticaj kratkotrajne monoinsulinske i kombinovane terapije na insulinosekretornu funkciju u bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 i sekundarnim neuspje- hom oralne terapije 13.12.2013.
487. Vanda Marković-Peković Medicinski fakultet Upotreba lijekova u gerijatrijskoj populaciji Republike Srpske – struktura, polifarmacija i potencijalne interakcije 13.12.2013.
488. Milijana Okilj Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet Crkve sa prislonjenim lukovima- porijeklo oblika, tipologija i rasprostranjenost na Balkanskom poluostrvu 13.12.2013.
489. Željko Račić Ekonomski fakultet Višeatributivno odlučivanje – metode, primjena, očekivani pravci razvoja 20.12.2013.
490. Jelena Janjić Filološki fakultet Književna i izdavačka djelatnost Simeona Milutinovića Sarajlije (tekstološki i bibliografski aspekti) 23.12.2013.
491. Duško Trninić Fakultet političkih nauka Kulturno-ideološki aspekti globalizacije 25.12.2013.
492. Biljana Pećanac Tehnološki fakultet Uticaj izbora omotača na kvalitet tradicionalnih fermentisanih kobasica 26.12.2013.
493. Smiljana Paraš Prirodno-matematički fakultet Morfološke i ultrastrukturne promene endokrinog pankreasa pacova Wistar soja pod uticajem visokofrekventnih elektro-magnetnih polja 21.01.2014.
494. Dean Điroto Medicinski fakultet Uloga dekompresijske kraniektomije u liječenju teške ozljede mozga praćene unutarlubanjskim krvarenjem 24.01.2014.
495. Goran Mirjanić Poljoprivredni fakultet Ispitivanje pivskog kvasca i sladovine u ishrani medonosne pčele 24.01.2014.
496. Vladimir Risojević Elektrotehnički fakultet Klasifikacija slika dobijenih tehnikama daljinske detekcije 08.02.2014.
497. Tanja Mišlicki-Tomić Prirodno-matematički fakultet Potkozarje, regionalno-geografski problemi razvoja 26.02.2014.
498. Milica Drobac Filozofski fakultet

Psihološki efekti vježbe i transfera u razvoju kreativnosti kod intelektualno darovitih učenika viših razreda osnovne škole

27.02.2014.
499. Slavko Šajić Elektrotehnički fakultet Prilog sinhronizaciji radio- komunikacionih sistema u uslovima velike vjerovatnoće greške u radio-kanalu 01.03.2014.
500. Vladan Mirjanić Medicinski fakultet Nanostruktura ortodonskih adheziva i gleđi zuba nakon njenog nagrizanja u cilju fiksiranja bravica 18.03.2014.
501. Maja Travar Medicinski fakultet Interferon lambda u imunskom odgovoru na Mycobacterium tuberculosis 21.03.2014.
502. Dimitrije Marković Poljoprivredni fakultet

Alelobiotski odnosi i njihova uloga u biološkoj kontroli biljnih vaši na kukuruzu

04.04.2014.
503. Saša Papuga Tehnološki fakultet Naziv doktorske disertacije: Kopiroliza otpadne plastike i biomase 14.04.2014.
504. Aleksandar Savić Tehnološki fakultet Naziv doktorske disertacije: Uticaj enzimatskih pektolitičkih tretmana na proizvodnju i antioksidativne osobine voćnog vina od jabuke 15.04.2014.
505. Miro Stipić Ekonomski fakultet Prodajni kanali u funkciji razvoja tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj 16.04.2014.
506. Branko Đurić Poljoprivredni fakultet Kvantitativne i kvalitativne osobine kamilice (Chamomila recutita L.) i pitome nane (Mentha piperita L.) pri organskom i konvencionalnom modelu fertilizacije 17.04.2014.
507. Sabina Šehić Ekonomski fakultet Razvoj modela poboljšanja poslovnih procesa u funkciji uspješnosti poslovanja 25.04.2014.
508. Mijana Kuburić-Macura Filološki fakultet Sistem sintaksičkih koncesivnih jedinica u savremenom srpskom jeziku 10.05.2014.
509. Nihad Omerović Rudarski fakultet Optimizacija usitnjavanja eruptivnih agregata primjenom savremenih računarskih tehnologija 13.05.2014.
510. Nera Zivlak Radulović Medicinski fakultet Karakteristike ličnosti kao prediktor kriminogenog ponašanja zavisnika od alkohola 23.05.2014.
511. Nikolina Gerdijan Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akutni efekti statičkih i dinamičkih istezanja na ispoljavanje sile i snage mišića  natkoljenice 26.05.2014.
512. Semir Fejzić Rudarski fakultet Naponska analiza podgrađivanja podzem- nih prostorija u slojevitim ležištima ankerisanjem 27.05.2014.
513. Željko Savanović Filozofski fakultet Mostovi i mostogradnja u Vrbaskoj banovini za vrijeme Bana Milosavljevića (1929-1934) 29.05.2014.
514. Boško Branković Filozofski fakultet Spoljni aspekt pokreta za vjersku autonomiju u Bosni i Hercegovini od 1896. do 1905. godine 29.05.2014.
515. Vesna Zarković Filozofski fakultet Kosovo i Metohija u politici velikih sila krajem XIX i početkom XX veka 30.05.2014.
516. Jugoslav Vuk Tepić Filozofski fakultet Pojam egzistencije u filozofiji Kjerkegora i Sartra – protivurječja i paralele 30.05.2014.
517. Slavica Tutnjević Filozofski fakultet Sposobnost kategorizacije predmeta kod djece od 14 do 20 mjeseci starosti 07.06.2014.
518. Borislav Malinović Tehnološki fakultet Primjena anodne oksidacije pri prečišćavanju otpadnih voda i recikliranja rastvora u galvanotehnici 13.06.2014.
519. Vesna Mrdalj Poljoprivredni fakultet Mogućnosti razvoja agrarnog sektora Republike Srpske na principima Zajedničke agrarne politike EU 21.06.2014.
520. Sanja Gnjato Medicinski fakultet Kvalitet života pacijenata saniranih fiksnim i mobilnim stomatoprotetičkim radovima 03.07.2014.
521. Vesna Petković Medicinski fakultet Javnozdravstveni značaj kontrole kontaminanata i rezidua u hrani 04.07.2014.
522. Perica Rajčević Ekonomski fakultet Ograničenja i mogućnosti monetarne politike u kriznim periodima razvoja 07.07.2014.
523. Ladislav Vasilišin Tehnološki fakultet Zadovoljenje RDA vrijednosti mineralnih materija voća u ishrani 11.07.2014.
524. Borivoje Milošević Filozofski fakultet Srpsko pravoslavno sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u austrougarskom razdoblju 1878–1918. 18.07.2014.
525. Kenela Zuko Filozofski fakultet Strategija upravljanja razvojnim promjenama u savremenoj školi 19.07.2014.
526. Vesna Rudić Grujić Medicinski fakultet Učestalost i činioci rizika za pojavu gestacijskog dijabetesa 28.08.2014.
527. Aleksandra Dominović-Kovačević Medicinski fakultet Evaluacija dijagnostičkog algoritma kod amiotrofične lateralne skleroze 29.08.2014.
528. Saša Vujnović Medicinski fakultet Evaluacija magnetno rezonantne holangiopankreatografije u predikciji težine izvođenja elektivne laparoskopske holecistektomije 02.09.2014.
529. Milutin Matić Fakultet političkih nauka Obnova i razvoj sela – jedan od nacionalnih prioriteta u Republici Srbiji na početku XXI veka, 2010-2025. 02.09.2014.
530. Dragica Draganović Medicinski fakultet Korelacija markera oksidativnog stresa sa morfološkom analizom posteljice kod hipertenzije u trudnoći 05.09.2014.
531. Amra Imširagić Filozofski fakultet Vršnjačko nasilje i njegove posljedice po djecu sa posebnim potrebama 25.09.2014.
532. Julija Aleksić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Savremeni modeli mobilnih prefabrikovanih objekata u kriznim područjima 11.10.2014.
533. Dragan Macanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Optimalni model evidencije nepokretnosti 13.10.2014.
534. Tanja Maksimović Prirodno- matematički fakultet Karakterizacija antioksidativnog metabolizma vodenih makrofita: Phragmites communis (Trin.), Utricularia vulgaris (L.) i Salvinia natans (L.) All. 15.10.2014.
535. Aleksandar Borković Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geometrijski nelinearna analiza prizmatičnih ljuski primjenom metoda konačnih traka 17.10.2014.
536. Aleksandra Đeri Medicinski fakultet Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova sa eksperimentalno izazvanim diabetes melltis- om tipa 1 17.10.2014.
537. Saša Čvoro Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Istraživanje obrazaca za unapređenje vazdušnog komfora prostora u cilju energetske efikasnosti zgrada 20.10.2014.
538. Daliborka Tadić Medicinski fakultet Prevalencija vaskularnih komorbiditeta u multiploj sklerozi; povezanost sa onesposobljenošću  bolesnika 10.11.2014.
539. Jadranka Đuranović-Miličić Medicinski fakultet Značaj vaginalnog ultrazvuka u dijagnostici uzroka krvarenja u perimenopauzi i postmenopauzi 14.11.2014.
540. Igor Sladojević Medicinski fakultet Kvantitativna analiza meniskusa i sinovijalne membrane zgloba koljena čovjeka 14.11.2014.
541. Branka Čančarević Đajić Medicinski fakultet Uloga dopler parametara u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda 14.11.2014.
542. Dijana Simonović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Istraživanje mogućnosti obnove i unapređenja urbanog identiteta Banjaluke kao pejzažnog grada putem urbanističke regulacije 20.11.2014.
543. Tamara Stojanović-Đorđević Filozofski fakultet Škola – faktor ostvarivanja nacionalnih i globalnih vrijednosti 05.12.2014.
544. Siniša Lakić Filozofski fakultet Multimetodna validacija psihometrijski definisanog konstrukta savjesnosti 13.12.2014.
545. Nataša Knežević Medicinski fakultet Klinička i eksperimentalna ispitivanja efekata različitih sredstava za bijeljenje zuba i kvaliteta veze kompozitnih materijala za izbijeljene zube 26.12.2014.
546. Mirjana Zeljković Pravni fakultet Pravni aspekti odgovornosti izvođača građevinskih radova u uporednom pravu 26.12.2014.
547. Marko Šantić Ekonomski fakultet Uticaj integrirane marketinške komunikacije na stavove turista o turističkoj destinaciji 27.12.2014.
548. Dragica Ristić Pravni fakultet Ugovor o faktoringu sa posebnim osvrtom na faktoring kao instrument finansiranja poslovnih subjekata 27.12.2014.
549. Nataša Trtić Medicinski fakultet Mikrobiološka analiza efekata različitih modaliteta terapije oboljelih od agresivne  parodontopatije 22.01.2015.
550. Andrea Puhalić Fakultet političkih nauka Vrijednosne i etičke osnove socijalnog rada sa djecom i porodicom u Bosni i Hercegovini 22.01.2015.
551. Valentina Veselinović Medicinski fakultet Uticaj starenja trajnih i uslovno trajnih cemenata na retenciju implantno nošenih fiksnih zubnih nadoknada 29.01.2015.
552. Sanja Ljubišić Filološki fakultet Filološke i metodičke vrijednosti udžbe- nika latinskog jezika u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1941. godine 04.02.2015.
553. Matej Savić Pravni fakultet Problemi državnopravnog subjektiviteta u savremenim izazovima međunarodnog prava 07.02.2015.
554. Sanja Vukadinović Stojanović Medicinski fakultet Dejstvo antidepresivnih lijekova na dužinu QT intervala kod depresivnih pacijenata sa alkoholnom zavisnošću 07.03.2015.
555. Radmila Arbutina Medicinski fakultet Uticaj kserostomije kao nuspojave primjene antihipertenziva na pojavu i razvoj erozivnih promjena na zubima 20.03.2015.
556. Slavojka Baštić-Bronza Filozofski fakultet Ujedinjenje Njemačke i jugoslovensko javno mnjenje 14.04.2015.
557. Goran Vučić Tehnološki fakultet Uticaj tehnoloških postupaka na boju i kvalitet salamurenih proizvoda od mesa 16.04.2015.
558. Jelena Grahovac Pravni fakultet Pravni aspekti nesaobraznosti robe u pravu međunarodne trgovine 17.04.2015.
559. Dalibor Pejaković Pravni fakultet Pravni aspekti naknade štete iz osiguranja u međunarodnom prevozu robe 24.04.2015.
560. Željko Sekulić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Promjene indikatora anaerobnog metabo- lizma tokom intermitentnog rada maksi- malnog intenziteta kod fudbalera 24.04.2015.
561. Dragan Šućur Filozofski fakultet Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Her- cegovini (1945–1958) 30.04.2015.
562. Branka Topić Pavković Ekonomski fakultet Proces monetarnog integrisanja u uslovima krize 08.05.2015.
563. Ekrem Hadžić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Uticaj specifičnog programa fizičke obuke na transformaciju motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika omladine uzrasta od 18 do 26 godina 21.05.2015.
564. Željko Kovačević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Zdravstvena i antropološka obilježja različito kineziološki angažovanih studentica 27.05.2015.
565. Tatjana Nožica Radulović Medicinski fakultet Kvalitet života pacijenata nakon implantacije totalne endoproteze koljena i medicinske rehabilitacije 05.06.2015.
566. Dragan Đuzulan Filozofski fakultet Etičko i ontološko u Levinasovoj filozofiji 05.06.2015.
567. Fuad Džanković Medicinski fakultet Značaj procjene stepena traumatskih lezija sindezmoze na konačnu funkciju skočnog zgloba 12.06.2015.
568. Đorđe Raković Pravni fakultet Posebne vrste legata (isporuke) 27.06.2015.
569. Đuka Ninković Baroš Medicinski fakultet Značaj autolognog serum kožnog testa u razlikovanju hronične autoimune i hronične idiopatske urtikarije 30.06.2015.
570. Miroslav Đurić Filozofski fakultet Socijalno-psihološki aspekti reagovanja adolescenata na vršnjačko nasilje 03.07.2015.
571. Irina Kovačević Fakultet političkih nauka Globalno rizično društvo i održivi razvoj 09.07.2015.
572. Igor Simanović Filološki fakultet Razvoj srpske komparatistike do 1925. godine 09.07.2015.
573. Malina Čvoro Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet Transformacija priobalja u funkciji unapređenja identiteta gradova Republike Srpske i BiH 17.07.2015.

574.

Fejzo Begović

Poljoprivredni fakultet

Genotipske specifičnosti mineralne ishrane jagodastih voćaka u kulturi in vitro

23.07.2015.

575. Nebojša Knežević Tehnološki fakultet Uticaj strukture i faze degradacije komunalnog otpada na sastav procjednih voda sa deponija i izbor postupaka prečišćavanja 03.09.2015.
576. Saša Mićin Tehnološki fakultet Korozione karakteristike elektrohemijskih prevlaka trojnih legura cinka 18.09.2015.
577. Semir Šejtanić Filozofski fakultet Komunikacija učesnika vaspitno-obrazovnog procesa u didaktičkim teorijama i nastavnoj praksi 18.09.2015.
578. Tatjana Bogojević Filološki fakultet Kulturna i prosvetna delatnost Adama Dragosavljevića 23.09.2015.
579. Dragan Živaljević Fakultet političkih nauka Obeležja i socijalna zaštita populacije beskućnika u Republici Srpskoj i Srbiji 28.09.2015.
580. Željko Ivanović Elektrotehnički fakultet Optimizacija efikasnosti DC/DC pretvarača u obnovljivim izvorima električne energije 08.10.2015.
581. Goran Gojković Filozofski fakultet Hajdegerovo Dasein zum Tode kao autentična egzistencija. Ontološki aspekti istrčavanja ka smrti 14.10.2015.
582. Nenad Malić Poljoprivredni fakultet Rekultivacija stanarskih deposola primjenom agromeliorativnih mjera i sjetvom travnoeguminoznih smjesa 05.11.2015.
583. Boris Babić Filozofski fakultet Vizantija u djelima srpskih srednjovjekovnih pisaca 11.11.2015.
584. Marija Obradović Medicinski fakultet Rasprostranjenost karijesa ranog djetinjstva i dejstvo dentalnih lakova na početne kariozne lezije 20.11.2015.
585. Avdo Šakušić Medicinski fakultet Promjene u porodičnim kompetencijama i porodičnoj koheziji zavisnika o alkoholu poslije uspostavljene apstinencije 20.11.2015.
586. Jelena Damjanović Pravni fakultet Ugovor o licenci kao osnov za promet prava industrijske svojine 26.11.2015.
587. Tatjana Marić Filozofski fakultet Roditeljski stilovi vaspitanja, stidljivost i uključenost učenika u nastavu 02.12.2015.
588. Mlađen Trifunović Prirodno- matematički fakultet Analiza strukturnih komponenata prostornog mišljenja u srednjoškolskoj geografskoj udžbeničkoj literaturi u Republici Srpskoj 09.12.2015.
589. Miodrag Lukić Ekonomski fakultet Preduzetništvo u funkciji razvoja ruralnih područja u Bosni i Hercegovini 29.12.2015.
590. Kristina Bobrek Macanović Ekonomski fakultet Upotreba globalnih društvenih medija u funkciji efikasnosti integrisanih marketinških komunikacija 25.01.2016.
591. Ilija Stojanović Ekonomski fakultet Paradigma dobrog upravljanja u funkciji održivog ekonomskog razvoja 28.01.2016.
592. Aleksandra Lončar Raičević Filološki fakultet Prozodija reči u govoru užičkog kraja 12.02.2016.
593. Tijana Kovačević Medicinski fakultet Individualizacija doze vankomicina kod pacijenata oboljelih od sepse 11.04.2016.
594. Predrag Jovanović Medicinski fakultet Prediktivni skorovi za terapeutsku endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju u pacijenata sa sumnjom na holedoholitijazu 15.04.2016.
595. Verica Petrović Medicinski fakultet Karakteristike metaboličkog sindroma kod odraslog stanovništva registrovanog u JZU „Dom zdravlja” Banja Luka
 
19.04.2016.
596. Dragan Gligorić Ekonomski fakultet Uticaj primjene režima čvrstog fiksnog deviznog kursa na ravnotežu tekućeg bilansa 22.04.2016.
597. Zoran Maličević Poljoprivredni fakultet Uticaj funkcionalnosti orošivača na kvalitet zaštite zasada jabuke u zavisnosti od norme tretiranja 27.05.2016.
598. Branka Zolak Poljašević Ekonomski fakultet Kvalitet menadžmenta ljudskih resursa u funkciji uspješnosti poslovanja 31.05.2016.
599. Dragan Milovanović Ekonomski fakultet Poslovna predviđanja u funkciji poslovnog restrukturiranja preduzeća 03.06.2016.
600. Suzana Savić Medicinski fakultet Efekti primjene kliničkog vodiča u liječenju pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 06.06.2016.
601. Dušanka Danojević Medicinski fakultet Uticaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje odraslog stanovništva u Republici Srpskoj 08.06.2016.
602. Bojan Ćudić Ekonomski fakultet Uloga i značaj fondova rizičnog kapitala na rast i razvoj malih i srednjih preduzeća 10.06.2016.
603. Marina Antić Poljoprivredni fakultet Samonikle voćke park šume Starčevica 15.06.2016.
604. Jelena Krulj Drašković Filozofski fakultet Mogućnosti i dometi usvajanja multikulturnih vrijednosti u vaspitanju i obrazovanju 21.06.2016.
605. Radenko Janković Pravni fakultet Postupak za izdavanje kaznenog naloga u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine 24.06.2016.
606. Zora Čolović Šarić Poljoprivredni fakultet Ergosterol kao marker prisustva mikotoksina u hrani za životinje 05.07.2016.
607. Goran Pašić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Relacije morfoloških karakteristika kajakaša i kanuista sa rezultatima u disciplinama spusta 07.07.2016.
608. Dragan Čomić Šumarski fakultet Ekonomsko modeliranje generisanja karbon kredita u zasadima topola 14.07.2016.
609. Ivana Grubešić Pravni fakultet Savremene tendencije u razvoju prava zaposlenika na participaciju 23.08.2016.
610. Goran Stojanović Filozofski fakultet Utemeljenje moralnog suđenja u bioetici 27.08.2016.
611. Tajana Serdar Raković Ekonomski fakultet Izbor modela procjene vrijednosti preduzeća u uslovima krize i neaktivnog tržišta kapitala 29.08.2016.
612. Dženan Kulović Ekonomski fakultet Uticaj kompetencija menadžera na poslovnu izvrsnost preduzeća 29.08.2016.
613. Darko Tomaš Ekonomski fakultet Modeliranje procesa u internoj reviziji u cilju otklanjanja prevara u poslovanju 30.08.2016.
614. Aleksandar Janković Fakultet političkih nauka Promjene vrijednosnih orijentacija mladih u Republici Srpskoj 01.09.2016.
615. Alma Avdić Filozofski fakultet Uzroci i pedagoška prevencija poremećaja ponašanja učenika osnovnoškolskog uzrasta 08.09.2016.
616. Maja Manojlović Prirodno-matematički fakultet Ekotoksikološka istraživanja intoksikacije olovo-acetatom i aloksanom Wistar pacova inficiranih ešerihijom (Escherichia coli 15.09.2016.
617. Vesna Paleksić Medicinski fakultet Uticaj profesionalnog stresa i sindroma sagorijevanja na kvalitet života i radnu sposobnost policije kazneno-popravnih ustanova 16.09.2016.
618. Gordana Broćeta Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Uticaj vrste agregata na trajnost konstrukcija od samozbijajućeg betona 27.09.2016.
619. Klementina Nuk Vuković Filozofski fakultet Povezanost stresora, stilova suočavanja sa stresom i anksioznih poremećaja 30.09.2016.
620. Dragan Jevtić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Mogućnosti i pravci osavremenjavanja srpskog pravoslavnog crkvenog graditeljstva na primjeru Eparhije zvorničko- tuzlanske 06.10.2016.
621. Slava Sukara Medicinski fakultet Uticaj ksilitola na nivo streptokokus mutansa u djece sa smanjenom koncentracijom vitamina D u serumu 27.10.2016.
622. Snežana Samardžić Filozofski fakultet Karakteristike porodične dinamike kod psihotičnih i nepsihotičnih počinilaca krivičnih djela 29.10.2016.
623. Željko Vukić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Relacije različitih modela hoda uz nagib sa funkcionalnim sposobnostima i morfološkim karakteristikama 17.11.2016.
624. Duško Lepir Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Emocionalna inteligencija kao prediktor sportskog uspjeha i zadovoljstva bavljenja sportom 18.11.2016.
625. Ognjen Erić Ekonomski fakultet Uticaj investicija Evropske unije na razvoj Zapadnog Balkana 19.11.2016.
626. Saša Laketa Filozofski fakultet Hjum i transcendentalna filozofija 30.11.2016.
627. Melisa Ahmedbegović-Pjano Medicinski fakultet Vidna oštrina i rezidualna refrakcija nakon implantacije iris- fiksirajućih fakičnih sočiva kod miopije 08.12.2016.
628. Anđelka Krstanović-Janković Filološki fakultet

„PETER HANDKES NARRATIVE VERFAHREN“ (Narativni postupci Petera Handkea)

09.12.2016.
629. Radmila Pejić Fakultet političkih nauka Sporovi oko bolonjskog koncepta univerziteta 13.12.2016.
630. Milan Pilipović Pravni fakultet Izvršna vlast u državama nastalim raspadom Jugoslavije 22.12.2016.
631. Mladen Đurović Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet Urbomorfološka i tipološka struktura gradskih centralnih jezgara i njihova uloga u razvoju i formiranju primorskih gradova i naselja Crne Gore 24.12.2016.
632. Milica Čizmović Pravni fakultet Zaštita prava žiga u domaćem i pravu Evropske unije 24.12.2016.
633. Irena Kasagić-Vujanović Medicinski fakultet Hemometrijska analiza hromatografskog ponašanja amlodipin- besilata i bisoprolol-fumarata u tečnoj hromatografiji hidrofilnih interakcija 27.12.2016.
634. Pavle Dragičević Filozofski fakultet Gradski knezovi u srednjovjekovnoj Srbiji, Bosni i primorju 07.02.2017.
635. Željana Jovičić Ekonomski fakultet Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument finansiranja javnih potreba 15.02.2017.
636. Gordana Luburić Filološki fakultet Nastava i učenje gramatike italijanskog kao stranog jezika u formalnom obrazovanju 15.02.2017.
637. Cvijeta Brajičić Filološki fakultet Leksika italijanskog porijekla u zaostavštini Petra I Petrovića, Petra II Petrovića i Stefana Mitrova Ljubiše 15.02.2017.
638. Slobodan Stanić Medicinski fakultet Faktori rizika za nastanak infekcija operativnog mjesta na hirurškim klinikama Univerzitetsko- kliničkog centra Republike Srpske 24.02.2017.
639. Aleksandra Kostadinović-Račić Filozofski fakultet Život i naučno djelo Vladimira Ćorovića 22.03.2017.
640. Edin Salihbašić Poljoprivredni fakultet Ekonomičnost proizvodnje pilećeg mesa u zavisnosti od hibrida i dužine tova pilića 24.03.2017.
641. Dijana Mihajlović Prirodno-matematički fakultet Specijacija i ekstrakcija teških metala iz zemljišta sjeverozapada Republike Srpske različitim hemijskim metodama 29.03.2017.
642. Dino Kosić Elektrotehnički fakultet Adaptivno-prediktivni kontroler na bazi neuralnih mreža 31.03.2017.
643. Bojana Grijić Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet Modeliranje fizičko-mehaničkih svojstava betona ojačanog vlaknima sa primjenom u konstrukcijama 08.04.2017.8.04.2017.
644. Mara Šovljkov Filozofski fakultet Političke i kulturne veze Srba Karlovačke mitropolije i Bosne i Hercegovine 28.04.2017.
645. Mladen Knežić Elektrotehnički fakultet Optimizacija vremena odziva industrijskih komunikacionih mreža 13.05.2017.
646. Đorđe Miltenović Mašinski fakultet Istraživanje termičke stabilnosti i habanja pužnih prenosnika 25.05.2017.
647. Adriana Arbutina Medicinski fakultet Ispitivanje površine gleđi nakon uklanjanja fiksnih ortodontskih aparata 03.06.2017.
648. Zoran Vukojević Medicinski fakultet Procjena kvaliteta života kod bolesnika sa centralnim, perifernim i mješovitim tipom hroničnog neuropatskog bola 15.06.2017.
649. Željka Kojić Medicinski fakultet Klinička i radiografska analiza stanja parodoncijuma nakon ugradnje endoosealnih implantata sa dvije različite veze kod osoba sa hroničnom parodontopatijom 16.06.2017.
650. Irena Kuzmanović Radman Medicinski fakultet Uticaj olova na distribuciju medijatora odontogeneze u dijabetesom izmijenjenoj pulpi zuba 29.06.2017.
651. Nataša Stojaković Medicinski fakultet Uticaj probiotika na metabolizam sulfasalazina u oboljelih od inflamatorne bolesti crijeva 30.06.2017.
652. Amer Omanović Ekonomski fakultet Kreiranje modela ranog otkrivanja krize u funkciji uspješnosti poslovanja proizvodnih preduzeća 03.07.2017.
653. Đorđe Mirjanić Medicinski fakultet Efikasnost prirodnih zaslađivača u zaštiti zubne gleđi od gaziranih napitaka 03.07.2017.
654. Perica Ivanek Filozofski fakultet Stručno usavršavanje nastavnika i obrazovno-vaspitna postignuća učenika srednje škole 05.07.2017.
655. Amer Ćaro Filozofski fakultet Didaktička utemeljenost misaonih aktivnosti učenika i funkcije nastavnika u pripremanju i izvođenju srednjoškolske nastave 05.07.2017.
656. Ljiljana Mijanović Losius Filološki fakultet Susreti kultura u prozi Henrija Džejmsa i Edvarda Morgana Forstera 13.07.2017.
657. Boško Mekinjić Ekonomski fakultet Modeliranje internog sistema kreditnog rejtinga kao determinante uspješnosti poslovanja banaka 14.07.2017.
658. Dejan Dmitrović Prirodno-matematički fakultet Makrozoobentos odabranih krenona sliva rijeke Cvrcke 14.07.2017.
659. Miroslav Drljača Akademija umjetnosti Konstruktivistička paradigma u metodici likovnog vaspitanja 28.08.2017.
660. Renata Salihović Filozofski fakultet Socijalna podrška i prihvaćenost djece bez roditeljskog staranja 28.08.2017.
661. Nina Rodić-Vukmir Medicinski fakultet Incidencija teških akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripi u Republici Srpskoj 08.09.2017.
662. Miodrag Bajić Pravni fakultet Posebne radnje dokazivanja i organizovani kriminal 16.09.2017.
663. Nikola Žarković Ekonomski fakultet Geneza formiranja i perspektiva razvoja Evropske unije i evra 18.09.2017.
664. Ognjen Joldžić Elektrotehnički fakultet Adaptivni sistem za detekciju DDoS napada u računarskim mrežama 23.09.2017.
665. Vesna Bogićević Ekonomski fakultet Uticaj revizije poslovanja na održivost javnog sektora 12.10.2017.
666. Irina Milovac Prirodno-matematički fakultet Identifikacija i karakterizacija genetičkih polimorfizama asociranih sa sindromom iritabilnog kolona 13.10.2017.
667. Nedeljko Milaković Pravni fakultet Prava i obaveze osiguranika u zdravstvenoj zaštiti 17.10.2017.
668. Damjan Danilović Pravni fakultet Specifičnosti  korporativnog  upravljanja u bankarskom sektoru - pravni aspekti 19.10.2017.
669. Goran Šukalo Prirodno-matematički fakultet Populaciono-ekološke odlike i morfo- loška varijabilnost bjelouške (Natrix natrix) i ribarice (Natrix tessellata) na području sjeverozapadnog dijela Republike Srpske 21.10.2017.
670. Ljubomir Ožegović Pravni fakultet Ustavno sudstvo u Bosni i Hercegovini – normativno i stvarno 27.10.2017.
671. Sanja Partalo Filozofski fakultet Razvoj prijateljstva predškolske djece u institucionalnom  vaspitanju 03.11.2017.
672. Draženko Bjelić Tehnološki fakultet Razvoj optimalnog modela upravljanja komunalnim otpadom za Banjaluku primjenom procjene životnog ciklusa 03.11.2017.
673. Ratko Knežević Filološki fakultet Irski nacionalni identitet u poetskom stvaralaštvu Vilijama Batlera Jejtsa 09.11.2017.
674. Branimir Nježić Poljoprivredni fakultet

Control of Plum Sawflies (Hoplocampa flava L. and Hoplocampa minuta Christ) with entomopathogenic  nematodes

14.11.2017.
675. Dijana Zrnić Filološki fakultet Motiv pravde u američkoj književnosti od XVII do XX vijeka 18.12.2017.
676. Marinko Domuzin Medicinski fakultet Liječenje pseudoartroza potkoljenice otvorenom ili zatvorenom kompresiono - distrakcionom metodom po Ilizarovu 20.12.2017.

677.

Sandra Novkinić

Filološki fakultet

The Concept Womanism in works of Alice Walker, Zora Neale Hurston and Terry McMillan (Koncept WOMANISM u djelima Alis Voker, Zore Nil Herston i Teri Makmilan)

18.01.2018.

678. Selma Čaluk Medicinski fakultet

Uticaj perkutane koronarne intervencije i kardiohirurške revaskularizacije miokarda na pojavu sindroma netireoidne bolesti

19.01.2018.
679. Nada Zavišić Poljoprivredni fakultet

Genetički diverzitet divlje kruške (Pyrus communis L) na području banjalučke regije

16.02.2018.
680. Maja Jockov Akedemija umjetnosti Uloga novih medija u nastavi likovne kulture u gimnaziji 03.03.2018.
681. Bojan Baškot Ekonomski fakultet Energetsko-ekološki input-autput modeli u funkciji upravljanja katastrofalnim rizicima na nacionalnom nivou 09.03.2018.
682. Andreja Figurek Medicinski fakultet Uloga fibroblastnog faktora rasta 23 u ranoj dijagnostici poremećaja metabolizma minerala i koštane mase u hroničnoj bubrežnoj bolesti 21.03.2018.
683. Slađana Cukut Filološki fakultet Srpski govori okoline Šipova 29.03.2018.
684. Jadran Bandić Medicinski fakultet Pouzdanost dermoskopije u diferencijaciji pigmentnih kožnih promena 04.04.2018.
685. Šefkija Balić Medicinski fakultet Uticaj hemoglobina HbA1c i faktora rizika na razvoj okluzivne bolesti arterija donjih ekstremiteta kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 31.05.2018.
686. Kristina Pantić Babić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Sokolski pokret u Hercegovini od 1893. do 6. aprila 1941. godine 01.06.2018.
687. Mariana Lukić Tanović Prirodno-matematički fakultet Demogeografski procesi na prostoru Grada Istočno Sarajevo 14.06.2018.
688. Branislav Sredanović Mašinski fakultet Modeliranje funkcija obradivosti u mikro-glodanj 30.06.2018.
689. Milovan Kotur Mašinski fakultet Matematički model za određivanje vektora brzine za sonde sa četiri senzora hot- wire anemometra konstantne temperature 02.07.2018.
690. Ljiljana Jerković Filozofski fakultet Didaktičke osnove i obrazovno-vaspitni efekti individualno planirane nastave 09.07.2018.
691. Pero Sailović Prirodno-matematički fakultet Uticaj hemijske strukture antibiotika i analgetika na dobijanje biološki aktivnih vlakana na bazi celuloze 09.07.2018.
692. Dimšo Milošević Rudarski fakultet Model upravljanja radom diskontinualnih sistema eksploatacije na površinskim kopovima 13.07.2018.
693. Zoran Borović Ekonomski fakultet Državne politike podsticanja efikasnosti u uslovima ekonomske nejednakosti 19.07.2018.
694. Senad Murtić Poljoprivredni fakultet Efikasnost primjene stimulatora rasta u regulaciji produktivnosti šeri paradajza (Lycopersicon esculentum Mill. ‘’Sakura’’) 24.08.2018.
695. Faruk Nišić Medicinski fakultet Uticaj vrijednosti vaskularnih endotelijalnih faktora rasta u staklastom tijelu na komplikacije pars plana vitrektomije kod proliferativne dijabetičke retinopatije 28.08.2018.
696. Dejan Branković Mašinski fakultet Optimizacija pouzdanosti rada proizvodnog sistema za proizvodnju higijenskog papira korišćenjem koncepcija održavanja prema stanju 20.10.2018.
697. Ognjenka Janković Medicinski fakultet Biokompatibilnost nanostrukturnih biomaterijala na bazi 22.10.2018.
698. Danijela Petrović Šumarski fakultet Svojstva drveta omorike (Picea omorika (Pančić) Purkyně) iz prirodnih sastojina i kultura na području Republike Srpske 24.10.2018.
699. Ivona Risović Medicinski fakultet Značaj leptina u predviđanju sindroma malnutricije i inflamacije kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi 29.10.2018.
700. Vanja Daničić Šumarski fakultet Genetički diverzitet i morfološko-pomološki varijabilitet populacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Bosni i Hercegovini 30.11.2018.
701. Marina Nikolić Topalović Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet Okvir za modelovanje informacija neophodnih za arhitektonsko projektovanje zasnovano na konceptima životnog ciklusa objekta 13.12.2018.
702. Ana Zečević Akademija umjetnosti Dramsko i muzičko u delu Laze Kostića 13.12.2018.
703. Biljana Lolić Poljoprivredni fakultet Uloga kompleksa Phytophthora spp. u sušenju i propadanju maline u Republici Srpskoj 22.12.2018.
704. Nenad Rađević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Promjene parametara mišićnih sposobnosti ruku i ramenog pojasa pod uticajem treninga sa otporom na stabilnoj i nestabilnoj podlozi kod netreniranih osoba 26.12.2018.
705. Jovana Glušac Prirodno-matematički fakultet Biohemijska karakterizacija peroksidaza i tirozinaza iz kukuruza i pasulja i mehanizmi umrežavanja proteina katalizovani peroksidazama i tirozinazama 11.01.2019.
706. Dalibor Savić Fakultet političkih nauka Metodološke perspektive biografskih istraživanja 05.02.2019.
707. Aid Bulić Filozofski fakultet Uticaj roditeljskih stilova rješavanja konflikata na prosocijalno i agresivno ponašanje predškolaca 11.02.2019.
708. Jadranka Petrović Ekonomski fakultet Uticaj politika podrške javnog sektora na razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća 15.02.2019.
709. Enes Osmanović Medicinski fakultet Farmakološka profilaksa atrijalne fibrilacije nakon hirurške revaskularizacije miokarda 22.03.2019.
710. Boris Spasojević Ekonomski fakultet Primjena faktorske analize i višestrukog linearnog regresionog modela u valorizaciji zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije 04.04.2019.
711. Saudin Terzić Ekonomski fakultet Model determinacije subjektivnih i objektivnih 18.04.2019.
712. Marijana Arapović-Savić Medicinski fakultet Primjena fotogrametrije za analizu ortodontskih modela 20.04.2019.
713. Mirko Šerbez Šumarski fakultet Struktura i načini prirodnog obnavljanja šuma bukve i jele sa smrčom (Piceo-Abieti- Fagetum) na području zapadnog dijela Republike Srpske 10.05.2019.
714. Gordana Guzijan Medicinski fakultet Molekularna dijagnostika varijanti slabijeg oblika antigena D u populaciji davalaca krvi Republike Srpske 27.05.2019.
715. Saša Pavlović Akademija umjetnosti Mogućnosti primene informaciono- komunikacione tehnologije u nastavi muzičkog opismenjavanja 12.06.2019.
716. Dragana Blagojević Prirodno-matematički fakultet Karakterizacija različitih tipova boksita rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom 25.06.2019.
717. Elvisa Hodžić Prirodno-matematički fakultet

Kvalitativno i kvantitativno određivanje melatonina i mogućih funkcija u prisustvu teških metala u biljnim organima Melissa officinalis L. i Valeriana officinalis L.

05.07.2019.
718. Suljo Kunić Medicinski fakultet Odbrambeni mehanizmi, mnestičke i emocionalne karakteristike pacijenata sa epilepsijom 13.07.2019.
719. Azemina Durnić Filozofski fakultet Pedagoška dimenzija univerzitetske nastave i ciljne orijentacije studenata 18.07.2019.
720. Aleksandar Životić Poljoprivredni fakultet Rodni potencijal maline (Rubus ideaus L.) kao osnova modeliranja intenzivnih tehnologija gajenja 02.09.2019.
721. Nina Lojović Milinić Akademija umjetnosti Arhitektura, živopis i ikonopis istočne Hercegovine u XVI i XVII vijeku 09.09.2019.
722. Zorica Đurić Poljoprivredni fakultet Bioekološka proučavanja moljca pa- radajza – Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae) na području Republike Srpske 19.09.2019.
723. Aleksandar Golijanin Rudarski fakultet Uticaj inženjerskogeoloških svojstava durmitorskog fliša na geotehničke uslove izgradnje objekata 18.10.2019.
724. Saša Marin Medicinski fakultet Uticaj hijaluronske kiseline na zarastanje postekstrakcionih rana kod osoba oboljelih od diabetes mellitusa tip 2 21.11.2019.
725. Saša Jungić Medicinski fakultet Značaj primjene inhibitora angiogeneze u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma 29.11.2019.
726. Dijana Đurić Filozofski fakultet Specifičnosti psihičkog funkcionisanja osoba sa tjelesnim oštećenjem/ invaliditetom 05.12.2019.
727. Vesna Trifunović-Dragišić Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet Materijalizacija fasada niskoenergetskih objekata 09.12.2019.
728. Mirela Kajkut Zeljković Poljoprivredni fakultet

Karakterizacija germplazme kruške (Pirus communis L.) u Bosni i Hercegovini

12.12.2019.
729. Tijana Šoja Ekonomski fakultet Strategija upravljanja deviznim rezervama male i otvorene ekonomije u uslovima krize 23.12.2019.
730. Biljana Kovačević Fakultet političkih nauka Uloga socijalnog kapitala u izgradnji savremenih društvenih mreža 21.01.2020.
731. Branislav Teinović Filozofski fakultet Nacionalno–politički razvoj Bosne i Hercegovine u posljednjem vijeku turske vladavine (1800–1878) 24.01.2020.
732. Dijana Drljača Tehnološki fakultet Karakterizacija i primjena letećeg pepe- la u građevinarstvu i za sintezu zeolita za adsorpciju amonijum jona vode 24.01.2020.
733. Ruzmir Avdić Rudarski fakultet Modeliranje gravitacijske koncentracije uglja primjenom Fuzzy logike 14.02.2020.
734. Spasenija Mirković Ekonomski fakultet Strane direktne investicije kao faktor privrednog razvoja zemlje domaćina 14.02.2020.
735. Ljiljana Tanasić Ekonomski fakultet Transferne cijene kao determinanta finansijskog i poreskog položaja povezanih pravnih lica 14.02.2020.
736. Miroslav Dragić Mašinski fakultet Povećanje fleksibilnosti malih i srednjih preduzeća optimizacijom lanaca snabdijevanja 21.02.2020.
737. Miloš Grujić Ekonomski fakultet Ulaganje u kreditne derivate s ciljem smanjenja kreditnog rizika na tržištu u razvoju 21.02.2020.
738. Mustafa Džafić Filozofski fakultet

Recepcija inkluzivnosti osnovne škole i  osposobljenost učenika za cjeloživotno učenje

06.03.2020.
739. Ljubiša Lukić Ekonomski fakultet Interna revizija kao faktor unapređenja kvaliteta korporativnog upravljanja 05.06.2020.
740. Amela Mustafić Ekonomski fakultet Reorganizacija poslovnih sistema u funkciji poboljšanja poslovanja javnih preduzeća 06.06.2020.
741. Dragan Partalo Filozofski fakultet Pedagoške i metodološke vrijednosti studije slučaja u istraživanju kvaliteta univerzitetske nastave 08.06.2020.
742. Vladimir Lekić Elektrotehnički fakultet Obrada signala senzora autonomnih vozila korišćenjem vještačkih neuronskih mreža 08.06.2020.
743. Mihajlo Savić Elektrotehnički fakultet Sistem za nadzor računarske infrastrukture kao servisa 08.06.2020.
744. Igor Ševo Elektrotehnički fakultet Specijalizovana neuronska mreža za klasifikaciju i segmentaciju aero-snimaka 16.06.2020.
745. Želimir Dragić Filozofski fakultet Obrazovno-vaspitni efekti recepcije književnog teksta u razvijajućoj nastavi na mlađem školskom uzrastu učenika 19.06.2020.
746. Predrag Đurić Ekonomski fakultet Kreiranje kreditne politike banaka u funkciji finansijske stabilnosti pri- vrede Republike Srpske 19.06.2020.
747. Stojana Petrović Pravni fakultet Dejudicijalizacija sudske prakse u građanskom izvršnom postupku 23.06.2020.
748. Miloš Crnomarković Filozofski fakultet Dalmatinska eparhija Srpske pravoslavne crkve (1945–1991) 24.06.2020.
749. Renata Josipović Medicinski fakultet Fizička svojstva novosintetisanih nano- materijala kalcijum-aluminatnih sistema 29.06.2020.
750. Biljana Klimenta Prirodno-matematički fakultet Biohemijsko-hematološki i molekularni parametri u dijagnostici reumatoidnog artritisa 29.06.2020.
751. Gordana Preradović Pravni fakultet Međunarodnopravni aspekti klimatskih promjena 01.07.2020.
752. Biljana Kelečević Poljoprivredni fakultet Biološke karakteristike i suzbijanje vrsta roda Xanthium na teritoriji Bosne i Hercegovine 02.07.2020.
753. Draško Gajić Fakultet političkih nauka Nezaposlenost i politika zapošljavanja u Republici Srpskoj 07.07.2020.
754. Kemal Grbić Medicinski fakultet Postresekcioni histološki status kao prognostički faktor relapsa bolesti kod invazivnog adenokarcinoma pluća 16.07.2020.
755. Biljana Vranješ Mašinski fakultet Optimizacija modela upravljanja sistemom bezbjednosti na radu u proizvodnom sistemu 20.07.2020.
756. Jelena Nikitović Poljoprivredni fakultet Fenotipska i genotipska karakterizacija bosanskog oštrodlakog goniča-baraka 20.07.2020.

757.

Mira Laketić

Filozofski fakultet

Vaspitno-obrazovni efekti analize književnog lika u individualzovanoj razrednoj nastavi književnosti

20.08.2020.

758. Miloš Trkulja Ekonomski fakultet Uticaj digitalne globalizacije na marketing mega događaja 31.08.2020.
759. Branislava Narančić Joveljić Ekonomski fakultet Efekti promjene ekonomskog rasta na sekor turizma 08.09.2020.
760. Nermina Mujčinović Filozofski fakultet Profili ličnosti, sklonost prema samohendikepiranju i percepcija socijalne podrške zavisnika o heroinu kao prediktori istrajnosti u liječenju 09.09.2020.
761. Živorad Gajanin Medicinski fakultet Prognostički značaj morfoloških karakteristika i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice 25.09.2020.
762. Meliha Povlaković Hadžiefendić Filozofski fakultet Motivacija gluhih i teško nagluhih učenika za učenje i akademska postignuća 25.09.2020.
763. Vlado Vujanić Ekonomski fakultet Politika i efekti deviznog kursa u tranzicionim zemljama 29.09.2020.
764. Andreja Marić Filološki fakultet Književnoteorijska i kritička misao Nikole Koljevića 02.10.2020.
765. Miloš Šipragić Ekonomski fakultet Marketing destinacije u funkciji strategije brendiranja opština i gradova 12.10.2020.
766. Goran Jović Šumarski fakultet Prirast jele (Abies alba Mill.) na planini Borja 14.10.2020.
767. Saša Milinković Prirodno-matematički fakultet Turistička valorizacija razvojnih potencijala banje Slatine 30.10.2020.
768. Lora Novaković Lacković Medicinski fakultet Prognostički značaj ćelijske infiltracije CD4+ i CD8+ T-limfocitima u epitelnoj i stromalnoj komponenti nemikro- celularnog karcinoma pluća 19.11.2020.
769. Snježana Kević Zrnić Filozofski fakultet Uticaj metoda učenja na motivaciju postignuća učenika i njihovo vrednovanje nastave 20.11.2020.
770. Nevena Vučen Papić Filološki fakultet Značenjski potencijal složenih pridjeva u engleskom jeziku 26.11.2020.
771. Siniša Rajković Ekonomski fakultet Uticaj kreativnog računovodstva na kvalitet finansijskog izvještavanja privrednih društava u Republici Srpskoj 04.12.2020.
772. Tijana Adamović Medicinski fakultet Naočestice zlata u sastavu polimetil- metakrilatnih proteza kao preventivna mjera od nastanka oralnih infekcija 21.12.2020.
773. Almina Alagić Filozofski fakultet Obrazovno-vaspitni efekti istraživačkog rada učenika u nastavi Moje okoline 15.01.2021.
774. Srbislav Pavlov Filozofski fakultet Roditeljski pristup vaspitanju i procena stidljivosti predškolskog deteta 18.01.2021.
775. Dalibor Vranješ Medicinski fakultet Značaj ekspresije medijatora inflamacije kod holesteatoma srednjeg uha 26.01.2021.
776. Dragana Dragičević-Cvjetković Medicinski fakultet Efekat izokinetičkog vježbanja na funkcionalni status pacijenata nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta 27.01.2021.
777. Igor Đukić Medicinski fakultet Ispitivanje termičkog dejstva mašinskih rotirajućih instrumenata na kost 29.01.2021.
778. Mirjana Umićević-Davidović Medicinski fakultet Ispitivanje različitih  mehanizama zatvaranja postekstrakcionog prostora u toku terapije fiksnim ortodontskim aparatima 29.01.2021.
779. Tijana Mihić Pijetlović Filološki fakultet Sredstva za izražavanje korijenske modalnosti u engleskom jeziku i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku 19.02.2021.
780. Mirjana Dragoljić Prirodno-matematički fakultet Praćenje hemijskih i fizičkih parameta- ra biljke Cannabis sativa L. i njenih preparata značajnih za forenzičku analizu 26.02.2021.
781. Izudin Klokić Poljoprivredni fakultet

Uticaj biostimulatora na komponente prinosa i kvalitet ploda paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.) proizvedenog u zaštićenom prostoru

19.03.2021.
782. Slađenko Galić Ekonomski fakultet Modeliranje integralnog informacionog sistema podrške menadžmentu preduzeća 26.03.2021.
783. Dimitrije Čvokić Prirodno-matematički fakultet Postojanje Štaklbergovih ekvilibrijuma u problemu (r|p) habcentroida sa cjenovnim nadmetanjem i algoritmi za njihovo propronalaženje 26.03.2021.
784. Selma Vidimlić Ekonomski fakultet Izbor finansijskih pokazatelja u funkciji ranog upozorenja na finansijske neprilike preduzeća 05.04.2021.
785. Aleksandar Guzijan Medicinski fakultet Značaj biološkog tipa karcinoma dojke u proceni odabira optimalne hirurške tehnike 14.05.2021.
786. Dejan Marinković Poljoprivredni fakultet Genotipske specifičnosti u organogenezi reproduktivnih organa trešnje Prunus avium L 20.05.2021.
787. Sanda Stanivuković Poljoprivredni fakultet Kvalitet ploda kruške gajene na obronačnom pseudogleju na podlozi dunje i sijancu divlje kruške 21.05.2021.
788. Gabrijela Malešević Medicinski fakultet Značaj markera hronične inflamacije niskog stepena u detekciji subkliničke ateroskleroze kod oboljelih od dijabetes melitusa tipa 2 21.05.2021.
789. Ljiljana Stević Fakultet političkih nauka Kineska javna diplomatija i koncept meke moći: studija slučaja Bosne i Hercegovine 27.05.2021.
790. Alma Halilčević-Terzić Medicinski fakultet Procjena kardiovaskularnog rizika u bolesnika sa transplantiranim bubregom 28.05.2021.
791. Dragan Paunović Pravni fakultet Pravna zabluda 01.06.2021.
792. Jasna Guzijan Arhitektonsko- građevinsko- geodetski fakultet Obrasci urbane regeneracije u funkciji očuvanja identiteta istorijskog jezgra - studija slučaja Trebinje 07.06.2021.
793. Bojan Kozomara Medicinski fakultet Sferne aberacije višeg reda kod bifokalnih i triofokalnih difraktivnih intraokularnih sočiva mjerenih pomoću dvije nezavisne metode 09.06.2021.
794. Goran Kolarević Medicinski fakultet Dozimetrijska verifikacija kliničkog sistema za planiranje radioterapije 11.06.2021.
795. Olivera Pilipović-Spasojević Medicinski fakultet Hivo fizičke aktivnosti i tjelesna kompozicija kao faktori rizika nastanka poremećaja ishrane, depresije, anksioznosti i stresa kod studentica Univerziteta u Banjoj Luci 14.06.2021.
796. Marko Popadić Filozofski fakultet Uticaj verbalnih, auditivnih i vizuelnih podsticaja na kognitivna i estetska postignuća u nastavi likovne kulture 14.06.2021.
797. Amela Piralić Ekonomski fakultet Model procjene kvaliteta finansijskih izvještaja i analiza dosljednosti primjene računovodstvenih politika 22.06.2021.
798. Muhamed Lišić Pravni fakultet Pravna priroda prava građana 29.06.2021.
799. Naira Jusufović Filozofski fakultet Socio-komunikacijske kompetencije u profesionalnom razvoju vaspitača djece predškolskog uzrasta 08.07.2021.
800. Refik Trumić Filozofski fakultet Angažovanost učenika i nastavnika u nastavi i interpersonalni odnosi 08.07.2021.
801. Anisa Gradaščević Medicinski fakultet Forenzički aspekti strijelne rane nanesene djelovanjem projektila ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja 08.07.2021.
802. Slavica Bašić Ekonomski fakultet Razvoj ženskog preduzetništva u funkciji razvoja privrede u tranzicionim zemljama 30.08.2021.
803. Mirko Bošnjak Ekonomski fakultet Razvoj modela ranog upozorenja kao preduslov efikasne stečajne reorganizacije 13.09.2021.
804. Arnela Cerić Banićević Medicinski fakultet Korelacija kvalitativnog alfa-1 mikroglobulina, vrijednosti interleukina 6, te cervikometrije i cervikalne infekcije kod trudnica sa simptomima prijevremenog poroda 28.09.2021.
805. Merima Toromanović Tehnološki fakultet Optimizacija rada pilot biljnog uređaja kod obrade otpadnih voda različitog stepena biorazgradivosti 8.10.2021.
806. Jelena Kovačević-Prstojević Medicinski fakultet Uticaj ekstrakorporalne i endokorporalne litotripsije kamenaca proksimalne trećine uretera na oštećenje funkcije bubrega 22.10.2021.
807. Dijana Mirković Filološki fakultet Koncept karakterizacije u prozi Ketrin En Porter 22.10.2021.
808. Bojana Markić Medicinski fakultet Uticaj operacije katarakte na intraokularni pritisak i biometrijske parametre oka kod oboljelih od glaukoma 29.10.2021.
809. Aleksandra Aleksić Medicinski fakultet Značaj lokalne produkcije imunoglobulina E na enterotoksin Staphylococcus aureus-a u patofiziologiji hroničnog rinosinuzitisa s nosnosinusnom polipozom 21.11.2021.
810. Milan Jakšić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Učinak infiltracije na promjenu kvantiteta i kvaliteta sirove vode kod sistema upravljanog prihranjivanja akvifera 4.12.2021.
811. Jelena Trivan Rudarski fakultet Kompleksno izučavanje otpora kopanja za primjenu BTO sistema u uslovima čvrstih stijena na površinskim kopovima 7.12.2021.
812. Mirela Boloban Filološki fakultet Ironija u djelima Giuseppea Barettija 8.12.2021.
813. Jasmin Adrović Prirodno-matematički fakultet Citogenetička analiza uticaja koncentracije aktivnosti radona u vodi na meristemske ćelije luka (Allium cepa L.) 21.12.2021.
814. Amela Bajrić Medicinski fakultet Biokompatibilnost titanijumskih DS klipseva i stvaranje athezija nakon laparoskopske apendektomije na animalnom modelu 26.1.2022.
815. Valentina Soldat-Stanković Medicinski fakultet Uticaj terapije insulinskim senzitajzerima na metabolički i hormonski profil žena sa sindromom policističnih jajnika 27.1.2022.
816. Siniša Stanković Medicinski fakultet Značaj perfuzione scintigrafije miokarda sa 99mTc-mibi u prognozi koronarne bolesti kod bolesnika sa diabetes mellitusom tip 2 27.1.2022.
817. Edina Balta Medicinski fakultet Značaj neoadjuvantne terapije antraciklinima i taksanima u regresiji uznapredovalog karcinoma dojke 28.1.2022.
818. Dražen Marjanac Ekonomski fakultet Uticaj slobodnih zona na ekonomski rast zemalja u razvoju 11.2.2022.
819. Tibor Danelišen Medicinski fakultet Stepen raširenosti i relevantni prediktori prisustva droga u populaciji adolescenata u Republici Srpskoj 11.2.2022.
820. Aleksandra Radulović Medicinski fakultet Distribucija opterećenja u modelima implantatno nošenih akrilatnih nadoknada 11.2.2022.
821. Blaženko Vuković Medicinski fakultet Uticaj terapije insulinskom pumpom na pojavu i karakteristike hipoglikemijskih epizoda u pacijenata sa tipom 1 dijabetesa: analiza odgovora kontraregulatornih hormona 15.2.2022.
822. Dalibor Tomaš Ekonomski fakultet Mikroekonomska optimizacija intertemporalnog izbora penzijskog osiguranja 16.2.2022.
823. Svetlana Mitić Filološki fakultet Uticaj identiteta ega na usvajanje engleskog kao stranog jezika pri primeni komunikacijskog pristupa u nastavi sa starijim adolescentima 25.2.2022.
824. Oleg Soldat Filozofski fakultet Dokazi postojanja Boga u srednjovekovnoj filosofiji religije 11.3.2022.
825. Marijana Maran Filozofski fakultet Efikasnost pedagoške prevencije vršnjačkog nasilja u školi primjenom akcionih istraživanja 18.3.2022.
826. Milica Bogdanović Filološki fakultet Komparativna analiza metafora u ekonomskom diskursu srpskih i britanskih novinskih članaka 22.3.2022.
827. Nebojša Đurić Prirodno-matematički fakultet Inverzni spektralni problemi Šturm-Liuvilovog tipa sa konstantnim kašnjenjem 4.4.2022.
828. Stevan Trivković Poljoprivredni fakultet Modelirnje parametara produktivnosti u funkciji visokointezivne proizvodnje pšenice (Triticum aestivum L.) u Semberiji 15.4.2022.
829. Dragan Petrović Ekonomski fakultet Monetarna konvergencija i fiskalna stabilnost Evropske unije 10.5.2022.
830. Biljana Srdić Gojković Ekonomski fakultet Regionalne ekonomske integracije i fiskalna stabilnost zemalja članica 10.5.2022.
831. Lidija Mitrašević Ekonomski fakultet Pretpostavke i efekti primjene koncepta međunarodne preduzetničke orijentacije u malim i srednjim preduzećima zemalja u tranziciji 13.5.2022.
832. Jasna Jurišić Roljić Filološki fakultet Realizacija glagolskih prefiksa s prostornim i vremenskim značenjem u engleskom i srpskom jeziku 20.5.2022.
833. Dijana Laštro Medicinski fakultet Uticaj nošenja školske torbe na spaciotemporalne parametre hoda djece različitog nivoa fizičke aktivnosti 27.5.2022.
834. Nikola Matijašević Ekonomski fakultet Model upravljanja grupama u funkciji unapređenja performansi organizacije javnog sektora u Bosni i Hercegovini 9.6.2022.
835. Dragana Roganović Medicinski fakultet Pouzdanost skraćenog protokola magnetne
rezonance u dijagnostici lezija u dojci
10.6.2022.
836. Renata Agostini Akademija umjetnosti Scenski pokret ̶ istorijat i uloga u obrazovanju glumca 10.6.2022.
837. Ismeta Memeldžija Demir Ekonomski fakultet Uticaj primjene elektronske uprave na lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini 13.6.2022.
838. Ana Velemir Tehnološki fakultet Uticaj dodatka biljnog ekstrakta na svojstva prirodnog omotača i održivost domaće fermentisane kobasice 13.6.2022.
839. Nataša Lakić Karalić Tehnološki fakultet Uticaj tehnoloških postupaka mljevenja pšenice na svojstva i kvalitet tipskih i namjenskih brašna 13.6.2022.
840. Ljubica Figun Rudarski fakultet Modeliranje oscilovanja stijenske mase pri miniranju u funkciji zaštite objekata 17.6.2022.
841. Darko Ratković Filozofski fakultet Vaspitno-obrazovna efikasnost integrativnog modela nastave muzičke kulture u mlađim razredima osnovne škole 20.6.2022.
842. Ljiljana Tankosić Rudarski fakultet Mehanizam flokulacije limonita djelovanjem površinski aktivnih jedinjenja, natrijum oleata i poliakrilamida 23.6.2022.
843. Bojan Stojnić Filozofski fakultet Istorija zdravstva u Bosanskoj Krajini (1918–1941) 24.6.2022.
844. Zoran Pejašinović Filozofski fakultet Banjalučka društva i klubovi (1918–1941) 24.6.2022.
845. Tatjana Roganović Medicinski fakultet Značaj ELISA, IMMUNOBLOT testa, hemokina CXCL13 i Real-time PCR u dijagnostici lajmske neuroborelioze 5.7.2022.
846. Ozren Trišić Ekonomski fakultet Strateška uloga univerziteta u razvoju ekonomije znanja sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu 19.7.2022.
847. Vanja Kenjić Ekonomski fakultet Sistem upravljanja kvalitetom u funkciji strateškog menadžmenta: novi sinergetsko-holistički model 19.7.2022.
848. Igor Božić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Evaluacija programa obučavanja alpskog skijanja na osnovu antropoloških karakteristika 22.7.2022.
849. Larisa Mehić Đogić Medicinski fakultet Antiagregacijska i antikoagulacijska terapija trombofilija u trudnoći 22.8.2022.
850. Nina Marić Medicinski fakultet Uloga matriks metaloproteinaza 2 i 9 i tkivnih inhibitora matriks metaloproteinaza 1 i 2 kod djece sa ventrikularnim septalnim defektom 26.8.2022.
851. Milkica Grabež Medicinski fakultet Uticaj polifenola iz ekstrakta kore nara na kardiometaboličke parametre kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 29.8.2022.
852. Milijana Sladojević Maleš Filozofski fakultet Sloboda i pravda u Hobsovom zasnivanju moderne misli o društvu 1.9.2022.
853. Vladan Vukliš Filozofski fakultet Jugosloveni, Španski građanski rat i ratna emigracija 2.9.2022.
854. Jugoslav Đeri Medicinski fakultet Prediktivni značaj vaskularnog endotelnog faktora rasta i matriks metaloproteinaza u razvoju dehiscencije niskih kolorektalnih anastomoza kod bolesnika liječenih neoadjuvantnom radioterapijom 2.9.2022.
855. Nataša Popović-Miletić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Optimizacija dinamičkih planova građevinskih projekata primjenom metode fazi-aktivnog kritičnog lanca 6.9.2022.
856. Lejla Muhamedagić Medicinski fakultet Značaj mikropulsne laser trabekuloplastike u liječenju primarnog glaukoma otvorenog ugla 7.9.2022.
857. Ranka Knežević Medicinski fakultet Uporedna procjena dejstva dentalnih lakova na remineralizaciju početnih karioznih lezija gleđi stalnih zuba 8.9.2022.
858. Tatjana Knežević Poljoprivredni fakultet Bakterije kao patogeni strnih žita u Srbiji 12.9.2022.
859. Vera Čolaković Filološki fakultet Paleografske i jezičke osobine Siloanovog četvorojevanđelja (14. vijek) 15.9.2022.
860. Semko Lozić Filozofski fakultet Program prevencije verbalnog nasilja nad i među učenicima – eksperimentalna provjera 19.9.2022.
861. Vlatka Spasojević Filozofski fakultet Obrazovno-vaspitni efekti kontekstualnog učenja u nastavi 21.9.2022.
862. Srđan Kondić Ekonomski fakultet Upravljanje likvidnošću kao primarna determinanta boniteta banke 21.9.2022.
863. Alma Prtina Medicninski fakultet Uticaj vitamina D na vrijednosti interleukina 6 i interleukina 10 kod bolesnika sa psorijazom 22.9.2022.
864. Anto Domić Medicinski fakultet Uticaj intenzivne edukacije na prekid pušenja pacijenata podvrgnutih planiranom hirurškom zahvatu 22.9.2022.
865. Dinaida Tahirović Prirodno-matematički fakultet Određivanje specija arsena u morskim plodovima metodom ETAAS uz upotrebu različitih matriks modifikatora 23.9.2022.
866. Dragan Milošević Medicinski fakultet Uticaj hemodinamskih parametara na cerebralnu oksimetriju kod karotidnih endarterektomija 23.9.2022.
867. Zahida Binakaj Medicinski fakultet Uloga magistra farmacije u efikasnosti farmakoterapije kod pacijenata sa depresijom: osnaživanje pacijenata sa depresijom kroz primjenu farmaceutske njege 26.9.2022.
868. Danijela Mandić Medicinski fakultet Značaj ekspresije ABC proteina, survivina i Bcl-2 kod difuznog V krupnoćelijskog ne-Hočkin limfoma u nastanku rezistencije na hemioterapiju 26.9.2022.
869. Aleksandar Majstorović Mašinski fakultet Bezbjednost izolacionih aparata pri ekspanziji komprimovanog medicinskog vazduha 26.9.2022.
870. Darko Bodroža Prirodno-matematički fakultet Karakterizacija tufova sa lokaliteta Republike Srpske i mogućnost njihove aplikacije 26.9.2022.
871. Božana Bojić Ekonomski fakultet Stohastičko-aktuarski pristup reformi i optimizaciji penzionog sistema međugeneracijske solidarnosti 27.9.2022.
872. Tatjana Erceg Rukavina Medicinski fakultet Uticaj fizikalne i balneoterapije sulfatno-sulfidne mineralne vode na metabolički i funkcionalni status pacijenata sa gonartrozom 27.9.2022.
873. Dragana Petrović Elektrotehnički fakultet Novi pristup povećanju energetske efikasnosti sistema napajanja 27.9.2022.
874. Adnan Mušanović Medicinski fakultet Prognostička vrijednost arterijskog krvnog pritiska u predikciji hipertrofije lijeve komore miokarda kod pacijenata na hemodijalizi 27.9.2022.
875. Ljubinka Lazić Fakultet političkih nauka Teorijsko-metodska obilježja socijalnog rada sa maloljetnim prestupnicima 27.9.2022.
876. Haris Mešić Šumarski fakultet Utjecaj bijele imele (Viscum album ssp. abietis) na zdravstveno stanje obične jele (Abies alba Mill.) na Grmeču 27.9.2022.
877. Milica Vidović Ekonomski fakultet Modeliranje politika oporezivanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini u funkciji privlačenja direktnih stranih investicija 28.9.2022.
878. Maja Ibrahimbegović Ekonomski fakultet Uticaj spoljnotrgovinske razmjene na ekonomski rast Bosne i Hercegovine 28.9.2022.
879. Daniela Telebak Medicinski fakultet Uticaj bazičnih osobina ličnosti i hormonske stimulacije na ishod vantjelesne oplodnje 29.9.2022.
880. Đorđe Vojinović Tehnološki fakultet Razvoj scenarija održivog razvoja procesne industrije u smislu odgovora na klimatske promjene na primjeru Bosne i Hercegovine 29.9.2022.
881. Elvira Ćatić Kajtazović Ekonomski fakultet Povećanje produktivnosti rada na osnovu poboljšanja poslovne etike preduzeća 30.9.2022.
882. Svetlana Kisić Zajčenko Ekonomski fakultet Modeliranje preduzetničkog obrazovanja u funkciji rasta zaposlenosti s fokusom na srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srbiji 30.9.2022.
883. Andrea Rakanović Radonjić Fakultet političkih nauka Karakteristike i razvoj hraniteljstva u Republici Srpskoj 30.9.2022.
884. Amir Asotić Medicinski fakultet Uloga oksidativnog stresa u nastanku cervikalne intraepitelne neoplazije i karcinoma grlića materice 30.9.2022.
885. Sabina Halilović Prirodno-matematički fakultet Ishrana, kondicija i hematološki status nekih alohtonih vrsta riba sliva rijeke Save 30.9.2022.
886. Sead Ljubijankić Prirodno-matematički fakultet Formiranje i inhibicija kompleksa amiloid beta peptida sa bakrom u uslovima oksidativnog stresa – mehanističke studije 30.9.2022.
887. Dražan Jaroš Medicinski fakultet Radioterapija karcinoma lijeve dojke u dubokom udisaju nakon poštedne operacije: redukcija doze na organe od rizika 21.10.2022.
888. Amer Sunulapašić Poljoprivredni fakultet Sorpcija i degradacija nikosulfurona u zemljištu 17.11.2022.
889. Anđela Pepić Fakultet političkih nauka Privatizacija i radničke borbe na evropskoj periferiji: primjer industrijskih giganata u Bosni i Hercegovini 1989–2020. 20.12.2022.
890. Biljana Zlojutro Medicinski fakultet Analiza parametara koagulacione kaskade kod kritično oboljelih od COVID-19 03.2.2023.
891. Jovo Perić Poljoprivredni fakultet Obogaćivanje konzumnih jaja omega-3 masnim kiselinama korišćenjem lanenog zrna, lanene pogače i lanenog ulja u ishrani kokoši nosilja 13.4.2023.
892. Duška Jović Medicinski fakultet Determinante nenamjernih povreda djece i adolescenata u Republici Srpskoj 19.4.2023.
893. Zorislava Bajić Medicinski fakultet Efekti liraglutida na funkcionalne i biohemijske promjene srca u eksperimentalnom modelu oštećenja miokarda izazvanog izoprenalinom 21.4.2023.
894. Helena Krnetić Fakultet političkih nauka Savremeni secesionistički pokreti u Evropi
– pet studija slučaja
28.4.2023.
895. Darija Knežević Medicinski fakultet Uticaj uvođenja protokola edukacije medicinskih sestara na učestalost infekcija uzrokovanih Clostridium difficile u bolničkoj sredini 23.8.2023.
896. Dragan Kalinić Medicinski fakultet Analiza upotrebe kardiovaskularnih lijekova u Republici Srpskoj i usaglašenost njihove upotrebe sa kliničkim smjernicama 23.8.2023.

 

 

 

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/39/naslovna-doktori-nauka.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/dr_nauka.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/dr_nauka_unibl.jpg
  • /uploads/attachment/strana/39/dr_nauka_1.jpg