Navigacija

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjoj Luci pokrenuo je inicijativu za osnivanje Medicinskog fakulteta još 1976. godine, a cilj je bilo obrazovanje stručnjaka sa visokom stručnom spremom i stručnim nazivom doktor medicine. Pripreme su trajale skoro dvije godine, a Medicinski fakultet osnovan je 17. marta 1978. godine, rješenjem Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012-33/78. Republički sekretarijat za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu SR BiH svojim rješenjem UP-I-03-612/36 od 21. novembra 1978. godine dao je definitivnu saglasnost za početak rada Medicinskog fakulteta. Fakultet je započeo sa radom u zgradi Samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje – SIZ (današnjoj zgradi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske), gdje je bio obezbijeđen prostor za smještaj dekanata i amfiteatar sa 130 mjesta, dok se praktična nastava odvijala na Tehnološkom fakultetu. Dekanat, amfiteatar, studentska služba i pojedini kabineti osoblja i danas se nalaze na istoj lokaciji, koja je nedavno proširena spajanjem sa prostorima u okviru iste zgrade koje je nekada koristio Urbanistički zavod Republike Srpske. U prvoj generaciji bila su 152 studenta, a prvo predavanje održano je 15. novembra 1978. godine. Medicinski fakultet je već u prvoj deceniji postigao značajan renome, čemu u prilog ide i podatak da je krajem devedesetih godina prošlog vijeka među ukupno 1.216 studenata bilo više od 240 stranaca, i to Sirijaca, Jordanaca, ali i Šveđana, Grka i Nigerijaca.

Tokom 1979. godine izvršena je prenamjena i adaptacija montažnih objekata bivše Dječje bolnice, potom adaptacija i opremanje amfiteatra u tadašnjem Higijenskom zavodu (današnjem Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske), kao i prostora u okviru Kliničko-bolničkog centra Banja Luka na staroj lokaciji, gdje su doskora bile smještene hirurške klinike. Tada je postignut sporazum o korišćenju amfiteatra u novoizgrađenom Medicinskom centru na Paprikovcu, tj. u kompleksu sadašnjeg Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Od 1989. godine uspješno se izvodi postdiplomska i doktorska nastava iz oblasti osnova naučnog istraživanja i smjera medicine rada, uz konstantnu saradnju sa zavodima i klinikama iz grada. Već su tada istraživanja bila u uskoj vezi sa istraživanjima drugih članica Univerziteta, ali i gigantima predratne industrije, kakav je bio „Rudi Čajavecˮ sa svojom Medicinskom elektronikom. Osnovne studije medicine do 1989/90. trajale su pet godina, a od 1990/91. produžene su na šest godina.

Pošto su se studijski program Medicina i studijski program Stomatologija, osnovan 1994. godine, pokazali veoma uspješnima, Medicinski fakultet je 1995. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje studijskog programa Farmacija, i to na prijedlog Univerziteta u Banjoj Luci. Ovaj studijski program, sa izlaznim profilom diplomirani farmaceut, osnovan je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske od 17. jula 1995. godine br. UP-02-07/95, a nastava na njemu počela je akademske 1995/96. godine. Postdiplomske studije pod nazivom Biomedicinska istraživanja pokrenute su 1996. godine. Medicinski fakultet je 2007. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje studijskog programa Zdravstvena njega, sa izlaznim profilom diplomirani medicinar zdravstvene njege, što je i ostvareno na osnovu odluke Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (dozvola za rad br. 07.23/602-3900/09). Nastava na ovom studijskom programu počela je akademske 2007/08. godine. Medicinski fakultet u okviru svoga rada organizuje i obavlja nastavni i naučnoistraživački rad, čime se omogućuje obrazovanje i usavršavanje stručnjaka iz različitih oblasti medicinskih nauka, što uključuje i sticanje stručnog stepena specijaliste ili naučnog stepena doktora medicinskih nauka. Organizuje i obavlja naučnoistraživački rad za sticanje stručnog stepena specijaliste, te naučnog stepena doktora medicinskih nauka.

Na ovom se fakultetu usavršavaju i razvijaju metode naučnoistraživačkog rada, organizuje se sistemsko praćenje stručnih i naučnih dostignuća te se pripremaju kadrovi za samostalan stručni i naučnoistraživački rad. Fakultet organizuje i obavlja stalno stručno usavršavanje kadrova u oblasti zdravstva, i to u skladu sa savremenim dostignućima iz te oblasti, a posebno se bavi podizanjem i usavršavanjem naučno-nastavnog podmlatka u skladu sa reformom visokog obrazovanja, te učestvuje u naučnoistraživačkim projektima iz svih medicinskih disciplina. Učesnik je projekta reforme medicinskih fakulteta u BiH u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Evropskom reformom visokog obrazovanja.

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci od svog nastanka do danas ubrzano se razvijao, krećući se u smjeru pokretanja novih studijskih programa. Naime, pored Medicine, Stomatologije, Farmacije i Zdravstvene njege, licencirani su i novi studijski programi: Babištvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Sestrinstvo, Sanitarno inženjerstvo, Medicinsko- laboratorijska dijagnostika, Master zdravstvenih studija i novo usmjerenje Master zdravstvenih studija – Mentalno zdravlje djece i mladih. Tako Medicinski fakultet ima sva tri ciklusa studija: integrisane studije medicine, stomatologije, farmacije; osnovne studije studijskog programa Zdravstvena njega – sestrinstvo, drugi ciklus studija – Master zdravstvenih studija, kao i treći ciklus studija – Biomedicinske nauke. U ovaj vid poslijediplomskog obrazovanja uključen je i značajan broj pozivnih predavača, gostujućih profesora iz zemlje i inostranstva, pa su se tako stekli uslovi da se studenti upoznaju sa novinama i savremenim trendovima u medicini. Posljednjih nekoliko godina Fakultet je značajnu pažnju posvetio proširenju prostornih kapaciteta, tehničkom opremanju i kadrovskom osposobljavanju, kako bi se omogućilo pružanje savremenih stručnih znanja.

Pored navedenog, značajna sredstva uložena su i u opremanje laboratorija i kabineta na studijskim programima Medicina i Farmacija. Otvorena je i savremeno opremljena „Dentalna klinika”, specijalistički centar koji, osim što pruža sveobuhvatan spektar različitih kliničkih stomatoloških usluga, omogućava studentima i specijalizantima savremenu kliničku praksu.

Sa radom je 1. aprila 2019. godine počeo i Medicinski specijalistički centar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Centar predstavlja organizacionu jedinicu Medicinskog fakulteta, a u njemu usluge pružaju nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i specijalisti zaposleni u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta. Primarni cilj Centra jeste liječenje pacijenata, kao i edukacija studenata. 

Zahvaljujući rekonstrukciji i opremanju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Medicinski fakultet je u prilici da svojim nastavnicima, saradnicima i studentima omogući učenje i praktičan rad u najmodernijim uslovima.

Uz podršku Vlade Republike Srpske i donacije Evropske investicione banke, radi se na projektovanju novog medicinskog kampusa na lokaciji Paprikovac. Predviđeno je da u sastavu tog kampusa, pored centralne zgrade Medicinskog fakulteta, budu i zgrada Centra za biomedicinska istraživanja, Medicinske škole Banja Luka te zgrada Zdravstvenih studija. Tim prostornim objedinjavanjem obezbijediće se bolji uslovi za učenje i naučnoistraživački rad.

Telefon +387 51 234 100, 215 454
Faks +387 51 215 454
Veb-sajt www.med.unibl.org
E-pošta info@med.unibl.org
Adresa Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Ranko Škrbić, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Nenad Ponorac, redovni profesor
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Miloš Stojiljković, redovni profesor
Prodekan za međunarodnu saradnju Dr Lana Nežić, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/79/medicinski__1_of_66_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/medicinski__31_of_66_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/medicinski__60_of_66_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/MF1__2_of_24_.jpg