Navigacija

Prodekani za naučno-istraživački/umjetnički rad

# Naziv Fakulteta Prodekan Kontakt
1. Akademija umjetnosti dr Borjana Mrđa-Dragičević, vanr. prof. borjana.mrdja@au.unibl.org
2. Arhitektonsko-građevinsko-
geodetski fakultet
dr Maja Milić Aleksić, vanr. prof. maja.milic-aleksic@aggf.unibl.org
3. Ekonomski fakultet dr Dragan Gligorić, vanr. prof. dragan.gligoric@ef.unibl.org
4 Elektrotehnički fakultet dr Miloš Ljubojević, doc. milos.ljubojevic@etf.unibl.org
5. Mašinski fakultet dr Stevo Borojević, vanr. prof. stevo.borojevic@mf.unibl.org
6. Medicinski fakultet dr Miloš Stojiljković, red. prof. milos.stojiljkovic@med.unibl.org
7. Poljoprivredni fakultet

dr Branimir Nježić, vanr. prof.

branimir.njezic@agro.unibl.org
8. Pravni fakultet dr Bojan Vlaški, doc. bojan.vlaski@pf.unibl.org
9. Prirodno-matematički
fakultet
dr Milana Grbić, doc. milana.grbic@pmf.unibl.org
10. Rudarski fakultet dr Dražana Tošić, vanr. prof. drazana.tosic@rf.unibl.org
11. Tehnološki fakultet

dr Pero Sailović, doc.

pero.sailovic@tf.unibl.org

12. Fakultet bezbjednosnih nauka dr Velibor Lalić, vanr. prof. velibor.lalic@fbn.unibl.org
13. Fakultet političkih nauka dr Dalibor Savić, doc. dalibor.savic@fpn.unibl.org
14. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dr Aleksandar Kukrić, vanr. prof. aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org
15. Filozofski fakultet dr Svetlana Borojević, vanr. prof. svetlana.borojevic@ff.unibl.org
16. Filološki fakultet dr Zorana Kovačević, vanr. prof. zorana.kovacevic@flf.unibl.org
17. Šumarski fakultet dr Branislav Cvjetković, doc. branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org
KONTAKT OSOBA
18. Institut za genetičke resurse dr Mirela Kajkut Zeljković, doc. mirela.kajkut@igr.unibl.org