Navigacija

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Ideja da se u Banjoj Luci osnuje fakultet na kojem bi se izučavali arhitektura i građevinarstvo potiče još iz 1980. godine, ali se konkretnim aktivnostima u vezi s tim pristupilo tek pošto je Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i građevinarstvo Republike Srpske u martu 1994. godine angažovalo radnu grupu čiji je zadatak bila izrada elaborata o opravdanosti osnivanja i obezbjeđivanja uslova za rad Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci.

Uskoro je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu formiralo Komisiju za ocjenu ispunjenosti uslova za početak rada Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Ova komisija sastavila je pozitivan izvještaj i on je usvojen, pa je Narodna Skupština Republike Srpske, na sjednici održanoj 28. avgusta 1995. godine, donijela Odluku o osnivanju Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci („Službeni glasnik”, br. 18/95). Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture br. UP-I-02-541, od 20. maja 1996. godine, utvrđeno je da ovaj fakultet ispunjava uslove za početak rada i obavljanje djelatnosti u akademskoj 1996/97. godini.

Prva generacija studenata upisana je 1996. godine na Građevinski odsjek, a naredne godine krenula je nastava i na Arhitektonskom odsjeku. Maja 1997. godine izrađeni su Statut i Pravilnik o doktoratu nauka.

Univerzitet u Banjoj Luci dao je saglasnost unaprijeđenom planu i programu Arhitektonskog odsjeka odlukom br. 05-214/04 od 16. jula 2004, a reformisanom nastavnom planu i programu na Građevinskom odsjeku odlukom br. 05-494/06 od 29. septembra 2006. godine. Naredne, 2007. godine, upisana je prva generacija studenata na Geodetski odsjek.

Od akademske 2007/2008. godine nastavni planovi i programi na sva tri odsjeka prilagođeni su principima Bolonjske deklaracije.

Akademske 2001/2002. godine počela je nastava na postdiplomskim studijama iz oblasti arhitekture i urbanizma, a 2005/2006. iz oblasti građevinarstva. Prva generacija na drugi ciklus studija studijskog programa Geodezija upisana je 2013/14. godine.

Fakultet sada izvodi nastavu po principu 4+1+3, i to na prvom ciklusu studija (studijski programi: Arhitektura, Građevinarstvo i Geodezija), drugom ciklusu studija (studijski programi: Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija), te na kombinovanom studijskom programu Energetska efikasnost u zgradarstvu, na kome se nastava realizuje u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, a licenciran je i studijski program na trećem ciklusu multidisciplinarnih studija pod nazivom Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo, gdje se nastava izvodi u saradnji sa Elektrotehničkim, Mašinskim i Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci.

Telefon +387 51 462 543
Faks +387 51 462 543
Veb-sajt www.aggf.unibl.org
E-pošta info@aggf.unibl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Saša Čvoro, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Žana Topalović, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Dr Maja Milić Aleksić, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/75/aggf1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/75/aggf2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/aggf3.JPG
  • /uploads/attachment/strana/75/aggf4.JPG