Navigacija

Projekti na Univerzitetu

Toksičnost doksorubicina kod pacijenata vakcinisanih protiv COVID-19 i pacijenata koji su preležali COVID-19 – manifestacije i mogućnost prevencije

Period preživljavanja onkoloških pacijenata je značajno produžen kao rezultat napretka u skriningu, dijagnostičkom imidžingu i terapijskim opcijama koje su napredovale prethodnih decenija. Ipak ovaj napredak u terapiji udružen je i sa porastom neželjenih efekata i toksičnošću pojedinih terapeutika što može znatno da naruši zdravlje i kvalitet života pacijenata. Doksorubicin (DOK), antraciklinski antibiotik sa antikancerogenim svojstvima...

Broj projekta 1257040
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Gojković
Projektni tim Dejan Đokanović
Bojana Lazić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 31.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 3160.0 BAM

Istraživanje klimatskih rizika i hazarda u Republici Srpskoj na bazi klimatskih modela

U istraživanju i izradi studije neopohodno je izvršiti klimatsko modelovanje i izradu klimatskih scenarija RCP za teritoriju Republike Srpske, na osnovu različitih scenarija budućih koncentracija gasova sa efektom staklene bašte. Neophodno je razviti sledeće klimatske scenarije: RCP2.6, RCP4.5 i RCP8.6 koji su definisani u Petom izveštaju Međuvladinog panela za klimatske promjene...

Broj projekta 1259068
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim doc. dr Tatjana Popov
Željka Ostojić
mr Marko Ivanišević
prof. dr Rajko Gnjato
Slobodan Gnjato, ma
dr Vladimir Đurđević
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.08.2022.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 70000.0 BAM

Jačanje pedagoših i digitalnih kompetencija nastavnika

Kroz kreiranje i pilotiranje edukativnog programa unaprijediti profesionalne kompetencije nastavnika za primjenu pedagoško-digitalnih vještina u nastavnom procesu. Ishod 1: Razvijen kurikulum edukativnog programa unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika Ishod 2: Ojačane pedagoško-digitalne kompetencije nastavnika Ishod 3: Kreiran, validiran i prezentovan program unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika.

Broj projekta 1251322
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Radetić-Lovrić
Projektni tim prof. dr Srđan Dušanić
prof. dr Ivana Zečević
prof. dr Milica Drobac Pavićević
doc. dr Mihajlo Savić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
prof. dr Siniša Lakić
prof. dr Draženko Jorgić
Đorđe Stojisavljević, ma
Željana Kovačević
Marko Aćić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.09.2022.
Završetak projekta 28.02.2023.
Vrijednost projekta 149815.0 BAM

Preduzetničko umrežavanje i obrazovanje agronoma u cilju povećanja inovacija i poljoprivredne proizvodnje

Kroz niz komplementarnih radionica, projekat će podržati mlade profesionalce u poljoprivredi u: proširenju njihove mreže profesionalnih kontakata; učenje kako da koriste nove tehnologije u njihovoj proizvodnji; kako generisati ideju; razvoj i implementacija projekta u oblasti poljoprivrede, itd...

Broj projekta 1250191
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim Petar Nikolić, ma
prof. dr Tamara Stojanović
Finansijer Američka ambasada BiH
Početak realizacije 01.08.2022.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 74256.0 BAM

Izgradnja povjerenja u medijima u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj-Faza 2

Reformom nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj uvede je, između ostalog, novi predmet pod nazivom Digitalni svijet, za koji je planirano da se provodi od drugog do petog razreda.

Broj projekta 1251320
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ivana Zečević
Projektni tim doc. dr Dalibor Savić
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Dragana Trninić
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.07.2022.
Završetak projekta 31.10.2022.
Vrijednost projekta 30290.0 BAM

Dobri potomci su dobri preci

Projekat „Dobri potomci su dobri preci“ podrazumijeva održavanje niza predavanja iz oblasti istorije, jezika i književnosti, pedagogije i psihologije, a koja za cilj imaju razvijanje osjećaja za nacionalni identitet i integritet, kao i zaštitu i promociju nematerijalne kulturne baštine srpskog naroda.

Broj projekta 1251321
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Boško Branković
Projektni tim dr Dragan Dragomirović
prof. dr Borivoje Milošević
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Srđan Dušanić
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Slaviša Jenjić
Marko Aćić
Finansijer FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Početak realizacije 01.09.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 1000.0 BAM

Implementacija i podrška u izradi politika iz oblasti nauke i inovacija na Zapadnom Balkanu

Obuhvata aktivnosti organizacije regionalnih sastanaka za promociju dijaloga...

Broj projekta 1251318
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Slavica Tutnjević
Projektni tim prof. dr Siniša Lakić
dr Dragan Dragomirović
prof. dr Srđan Dušanić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2026.
Vrijednost projekta 276871.0 BAM

Interleukin 6 kao marker inflamacije prouzrokovane perkutanom koronarnom intervencijom kod bolesnika sa stabilnom koronarnom bolesti

Dosadašnja ispitivanja su pokazala da u sklopu akutnog koronarnog događaja i miokardnog oštetećenja ne dolazi samo do porasta kardiospecifičnih enzima za nekrozu kardiomiocita već da i dolazi do porasta medijatora inflamacije, citokina, pre svega interleukina 6. Upravo je to i pokazatelj da u zoni infarkta miokarda odvija kompleksan inflamatorni proces...

Broj projekta 1257038
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Bojan Stanetić
Projektni tim Boris Dujaković
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 7904.0 BAM

Praćenje i rano otkrivanje neregulisane arterijske hipertenzije kod bolesnika sa prebolelim akutnim infarktom miokarda

Hronična arterijska hipertenzija jeste jedan od utvrđenih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti i razvoj ateroskleroze ...

Broj projekta 1257039
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Kovačević-Preradović
Projektni tim Nikola Malešević
dr Miodrag Ostojić
Ljiljana Kos
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2022.
Vrijednost projekta 4166.0 BAM

Srbi u Habzburškoj monarhiji i Osmanskom carstvu XVIII-XX vijek

Polazeći od pretpostavke da u domaćoj istoriografiji nisu proučeni svi aspekti srpske prošlosti u posmatranom vremenskom i geografsko-političkom prostoru, cilj istraživanja je da se sagledaju dosadašnji rezultati na polju pručavanja srpske istorije, da se na osnovu radova, knjiga i izvora donesu nova viđenja i podaci u kojima bi bili opisani najvažniji problemi srpske prošlosti na pomenutim teritorijama, sa posebnim akcentom na veze srpskog naroda iz Habzburške monarhije i Osmanskog carstva...

Broj projekta 1251319
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Borivoje Milošević
Projektni tim prof. dr Boško Branković
Vuk Mandić
dr Radovan Subić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.05.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4800.0 BAM

Efekti primene programa vežbanja, suplementacije i edukativnog programa na unapređenje fizičke forme, biomarkera zdravlja i kvaliteta života kod osoba trećeg doba u Vojvodini i Republici Srpskoj

Starenje stanovništva predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim se savremeno društvo globalno susreće. Narastajući broj naučnih dokaza nagoveštava da redovno vežbanje sa opterećenjem kombinovano sa odgovarajućom suplementacijom ima značajne efekte u redukciji deficita snage, mišićne mase i funkcionalnih kapaciteta koji nastaju kao posledica starenja. Na osnovu navedenih dosadašnjih istraživanja...

Broj projekta 1251215
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac doc. dr Kristina Pantelić Babić
Projektni tim Danijel Božić, ma
Aleksandra Stanivuk
prof. dr Radomir Zrnić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.04.2022.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 4993.0 BAM

Osnaživanje i promovisanje vrijednosti inkluzije u vaspitanju i obrazovanju

Naš program će se u početku zasnivati na teorijskoj i praktičnoj obuci studenata, angažovanih vršnjačkih edukatora sa pet nastavničkih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine. Obučeni vršnjački edukatori realizovaće aktivnosti (interaktivna predavanja, radionice, panel diskusije) sa svojim nastavnicima na pet fakulteta za obuku nastavnika...

Broj projekta 1251317
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim doc. dr Dragan Partalo
doc. dr Tatjana Marić
prof. dr Emir Muhić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
Marko Aćić
doc. dr Kristina Pantelić Babić
dr Nevena Vučen Papić
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Aleksandar Pajkić, ma
prof. dr Margareta Skopljak
doc. dr Miroslav Drljača
prof. dr Slaviša Jenjić
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
doc. dr Želimir Dragić
Tanja Glišić, ma
Željana Kovačević
mr Kristijan Popović
doc. dr Ljiljana Jerković
prof. dr Dragan Matić
prof. dr Tatjana Mihajlović
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Mirjana Predić, ma
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 41900.0 BAM

Uticaj primene fitopreparata, dodataka ishrani i životnih navika na kliničku sliku COVID-19

Pojava sredstava aktivne imunizacije krajem 2020. godine sugerisala je uspeh u borbi protiv COVID-19. Nažalost, različita dostupnost istih, manipulacija naučnim informacijama i otpor ka imunizaciji rezultovali su novim talasima pandemije i mutacijama izazivača oboljenja-SARS-CoV-2. Od početka pandemije istican je značaj epidemioloških studija koje bi u značajnoj meri doprinele široj slici razumevanja oboljenja, ali i razvoju efikasnijih terapijskih pristupa...

Broj projekta 1257037
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Nataša Bubić Pajić
Projektni tim Bojana Vasić
doc. dr Biljana Gatarić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 3987.0 BAM

Ispitivanje efekta tretmana plodova trešnje, u svrhu poboljšanja kvaliteta, suzbijanja pojave pucanja plodova i kondicioniranja istih za dugotrajnije čuvanje u skladištu, hormonskim i mineralnim pripravcima

Velika potražnja za kvalitetnim plodovima trešnje razlog je inzenziviranja proizvodnje ove voćne vrste. Cilj savremenih sistema intenzivne proizvodnje trešnje je poboljšanje kvaliteta ploda kao i produženje roka trajanja svježih ubranih plodva. Pri tome je izuzetno važno da se održi fitosanitarna bezbijednost proizvoda. Najveću dobit donosi povećanje kvaliteta proizvoda. Održati kvalitet i bezbjednost plodova trešnje od momenta berbe do momenta konzumacije treba da bude vodilja svih uzgajivača trešnje...

Broj projekta 1250187
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Borut Bosančić
Projektni tim doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
mr Predrag Ilić
mr Danilo Vidović
prof. dr Mirjana Žabić
prof. dr Boris Pašalić
Sonja Rašeta, ma
doc. dr Marina Antić
Zlatan Ristić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Uticaj koncepta Industrije 4.0 na transformaciji savremenog univerzitetskog inženjenjrskog obrazovanja u AP Vojvodini i Republici Srpskoj

Cilj projekta je istraživanje koje se odnosi na uticaj industrije 4.0 na univerzitetsko obrazovanje u području mašinskog inženjerstva.

Broj projekta 1256008
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Borojević
Projektni tim Nebojša Kićanović
doc. dr Branislav Sredanović
Jovica Ilić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 48730.0 BAM

Bosna i Hercegovina, Ustav i pristupanje EU. Akademska platforma za diskusiju o opcijama

Predlaže se program razmjene akademskog znanja, serija radionica i završna konferencija koji će istražiti različite opcije u vezi sa osnovnim pitanjima koja se odnose na ustavne izazove pristupanja EU. Projekat će uključiti i održavanje tehničke radionice u kojoj će se razmotriti dalje aktivnosti saradnje i biti istraženo kako bi se garantovala održivost mreže nakon završetka ovog projekta...

Broj projekta 1258004
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac doc. Bojan Vlaški, ma
Projektni tim prof. dr Igor Milinković
prof. dr Matej Savić
prof. dr Nevenko Vranješ
Finansijer CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA -CEI
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.04.2023.
Vrijednost projekta 977.0 BAM

Razvoj i unapređenje uslova za održivo korišćenje prirodnih resursa zaštićenog područja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

U Prijedlogu za zaštitu područja za upravljanje resursima kompleksa „Univerzitetski grad“ u Banjaluci kao osnovni cilj zaštite kompleksa navodi se uspostavljanje arboretuma i botaničke bašte, zaustavljanje degradacionih procesa svih sadržaja i cjeline, a nasljeđeno stanje unaprijediti kroz stručni pristup, koji podrazumijeva povećanje raznovrsnosti biljnog fonda, unošenje odgovarajućih sadržaja na način kojim se neće narušiti temeljne vrijednosti. Temeljni fenomen kompleksa Univerzitetski grad je biološka...

Broj projekta 1251523
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nikola Travar
Projektni tim doc. dr Marina Antić
mr Sunčica Bodružić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Genotipizacija gatačkog goveda na teritoriji opštine Gacko u 2022. godini

Jedna od najugroženijih autohtonih rasa na prostoru Republike Srpske je gatačko govedo te smatramo da je to prioritetna rasa za genotipizaciju radi očuvanja izvornosti tj. očuvanja genofonda, Cilj ovog projekta je utvrditi nivo autohtonosti izabranih jedinki sa područja opštine Gacko.

Broj projekta 1251522
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Jelena Nikitović
Projektni tim Sonja Rašeta, ma
mr Dragana Radulović
doc. dr Marina Antić
dr Biljana Lolić
dr Tatjana Krajišnik
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
doc. dr Sanda Stanivuković
dr Belma Kalamujić Stroil
doc. dr Borut Bosančić
mr Predrag Ilić
Dušan Andrijašević
Finansijer OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA GACKO
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Unapređenje mogućnosti ispitivanja kvaliteta peleta u Bosni i Hercegovini

Katedra za Hemijske tehnologije na Tehnološkom fakultetu UNIBL se godinama bavi ispitivanjem kvaliteta peleta na bazi različitih oblika biomase i ima uspješnu saradnju sa brojnim domaćim proizvođačima peleta. Međutim, za plasman proizvoda na EU tržište potrebno je dobiti sertifikat kvaliteta od laboratorija ovlaštenih od strane Evropskog vijeća za pelete...

Broj projekta 1251151
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Pero Dugić
Projektni tim doc. mr Dijana Drljača
Aleksandra Borković, ma
prof. dr Tatjana Botić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 2630.0 BAM

Razvoj signalnog uređaja za bezbjednost pri radu radnih mašina i vozila

Industrijske radne mašine i vozila u svom radu zahtijevaju obučene rukovaoce i vozače, koji će savjesno primjenjivati sve mjere zaštite na radu, s ciljem zaštite zdravlja i života ljudi i zaštite materijalnih sredstava. Ipak, u praksi se dešavaju situacije kada zbog ljudske nepažnje dolazi do havarije kojom se nanosi ogromna šteta ne samo na tehničkim sredstvima...

Broj projekta 1256007
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Valentina Golubović Bugarski
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4360.0 BAM

Nove tehnologije uzgoja šljive kao osnov povećanja efikasnosti proizvodnje

Projekat ima za cilj da po prvi put na području Republike Srpske u formi oglednih zasada razvije, uspostavi i demonstrira nove tehnologije uzgoja šljive. Razlozi za intenziviranje uzgojnih oblika kod šljive su univerzalnog karaktera kao i za druge voćne vrste: raniji povratak uloženih sredstava, ekonomično korišćenje radne snage i proizvodnja visokih prinosa uz dobar kvalitet plodova...

Broj projekta 1250186
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 4165.0 BAM

Unapređenje efikasnosti gajenja šljive mehanizovanjem radnih operacija uz podršku informacionih tehnologija

Intenzivan i ekonomičan uzgoj šljive baziran je na velikom učešću ljudskog rada u procesu proizvodnje (rezidba i berba). Studija ima za cilj da istraži mogućnost mehanizovanja letnje rezidbe, radi povećanja efikasnosti proizvodnje. Istraživanjem će biti analizirana mogućnost upotrebe opreme za mehanizovanu rezidbu šljive...

Broj projekta 1250185
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 28.02.2022.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM

Primjena naprednih oksidacijskih procesa (AOPs) u tretmanu otpadnih voda

Konvencionalnim tretmanima prečišćavanja otpadnih voda mnoge zagađujuće materije ne mogu u potpunosti biti uklonjene, a s druge strane, naprednim tehnologijama moguće je dobiti vodu visokog kvaliteta. Napredne oksidacione procese (Advanced Oxidation Processes, AOPs) karakteriše generisanje in situ reaktivnih vrsta...

Broj projekta 1251153
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac Tijana Đuričić, ma
Projektni tim doc. dr Draženko Bjelić
Dario Marjanović
Aleksandra Zelenković
Aleksandra Borković, ma
prof. dr Borislav Malinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 3915.0 BAM

Digitalni pristup izradi ekološki prihvatljive ambalaže

Ambalaža je neophodna za sve industrijske grane. Ona predstavlja prvi i dominantan kontakt kupca sa svakim proizvodom ...

Broj projekta 1251150
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mladen Stančić
Projektni tim prof. dr Sandra Dedijer
doc. dr Miroslav Dragić
Đorđe Vujčić, ma
Sara Pelkić
Branka Ružičić
prof. dr Dragoljub Novaković
David Radanović
prof. dr Nemanja Kašiković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Multidisciplinarni pristup kao podrška proširenju sirovinske baze domaćeg proizvođača hrane

Cilj ovog istraživanja je doprinos razvoju održivog i bezbjednog sistema navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu parcelama u Donjim Štrpcima, koje je Ugovorom o koncesiji dodijeljeno Kompaniji „Mladegs-Pak“ d.o.o. Prnjavor kao doprinos uspostavljanju rentabilne i održive proizvodnje zdravstveno ispravnog povrća za proizvodnju hrane i začina...

Broj projekta 1259064
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
prof. dr Radoslav Dekić
mr Marko Ivanišević
mr Sanja Pržulj
prof. dr Goran Trbić
Željka Ostojić
Mirela Boroja, ma
prof. dr Mališa Antić
Slobodan Gnjato, ma
Dejana Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.08.2023.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM