Navigacija

Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je 27. marta 2009. godine, a nastao je izdvajanjem četiri studijska programa (Sociologija, Socijalni rad, Žurnalistika i Političke nauke) iz okrilja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Pomenuti studijski programi bili su krajem 2007. godine licencirani kao trogodišnje studije od 180 ECTS bodova. Međutim, 2010. godine pokrenut je proces njihovog relicenciranja i tako su nastala četiri četvorogodišnja studijska programa od 240 ECTS bodova, po kojima su nastavili da studiraju već upisani studenti, ali i nova četiri studijska programa, sa istim brojem ECTS bodova, na koje je upisana nova generacija studenata. To su: Sociologija, Socijalni rad, Novinarstvo i komunikologija te Politikologija. Poslije tri godine postojanja, akademske 2011/12. godine, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci pokrenuo je drugi ciklus studija sa šest usmjerenja: Politikološke studije, Međunarodne studije, Novinarske studije, Komunikološke studije, Studije socijalnog rada i Studije sociologije. Od 2018. godine u okviru drugog ciklusa na studijskom programu Politikologija pokrenuta su dva nova usmjerenja: Javna uprava i javne politike i Lokalna samouprava, dok su na istom ciklusu u okviru studijskog programa Socijalni rad pokrenuta četiri nova usmjerenja: Socijalna politika, Medijacija u socijalnom radu, Menadžment u socijalnom sektoru i Savremeni socijalni rad sa djecom i porodicom.

Tokom 2017. godine licenciran je program doktorskih studija pod nazivom Doktorski studij društvenih nauka za istraživačke oblasti Sociologija, Politikologija, Socijalni rad i socijalna politika i Studije medija, a nastava se na ovom ciklusu studija izvodi od akademske 2017/18. godine. Fakultet političkih nauka pokrenuo je 2011. godine naučni časopis za društvena pitanja „Politeiaˮ, koji već osmu godinu izlazi dvaput godišnje. Njegovo uredništvo čine i eminentni profesori iz Srbije, Slovenije, SAD, Velike Britanije, Italije, Rusije, Grčke, Japana, Hrvatske, Njemačke, Španije, Francuske itd. Saizdavač časopisa je Institut za političke studije iz Beograda, sa kojim je Fakultet političkih nauka ostvario odličnu saradnju. „Politeiaˮ je multidisciplinarni naučni časopis, među rijetkima iz oblasti društvenih nauka, a od 2017. godine registrovan je i kategorizovan i u Srbiji i u Republici Srpskoj. U njemu se objavljuju naučni radovi autora iz cijelog regiona, ali i svijeta, i to iz oblasti politikologije, međunarodnih odnosa, geopolitike, političkih sistema, balkanskih studija, sociologije, socijalnog rada, studija kulture, novinarstva i komunikologije itd. Direktorijum časopisa otvorenog pristupa DOAJ indeksirao je časopis „Politeiaˮ i tako ga pridružio porodici časopisa otvorenog pristupa iz 123 države svijeta. 

Takođe, važno je napomenuti da je u izdanju Fakulteta političkih nauka objavljeno na desetine zapaženih naučnih monografija njegovih nastavnika, kao i nekoliko zbornika radova u saradnji sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, a uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

Na Fakultetu je organizovana i Diplomatska akademija – stručni kurs u trajanju od tri mjeseca. U okviru ovog kursa polaznici se obučavaju za stručne poslove iz oblasti diplomatske prakse. Pored toga, organizovani su brojni naučni skupovi, javne debate, seminari, promocije, stručna usavršavanja, upriličena su gostujuća predavanja vrhunskih teoretičara i praktičara iz cijelog svijeta, od SAD do Rusije i Kine, razgovori sa domaćim i stranim državnicima, predstavnicima raznih ambasada, evropskim diplomatama, dokazanim stručnjacima iz različitih oblasti sa prostora Balkana, itd.

U nizu projekata Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka, uspješna saradnja ostvarena je i sa Fondacijom „Konrad Adenauer”, Fondacijom „Fridrih Ebert”, UNHCR-om i dr. Fakultet političkih nauka ostvaruje veoma dobru saradnju sa lokalnim i regionalnim medijskim kućama, raznim ustanovama i udruženjima, a studenti socijalnog rada uspješno obavljaju praksu u više od 50 centara za socijalni rad i u brojnim drugim ustanovama socijalne zaštite širom Republike Srpske.
Fakultet političkih nauka, sa četiri nova i inovirana studijska programa, opredijeljen je za to da se čvrsto poveže s razvojnim potrebama društva, njegujući pritom nezavisnu i autonomnu naučnu svijest. Veza sa tržištem rada, uspostavljena kroz nova usmjerenja, dodatno ojačava poziciju Fakulteta, a poseban akcenat stavlja se na naučnoistraživačke projekte međunarodnog i lokalnog karaktera. Primjena rezultata istraživanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka nameće se kao nezaobilazan faktor svih strateških planiranja, kao i javnih politika, u čemu Fakultet političkih nauka treba da zauzme značajno mjesto. Uvođenje trećeg ciklusa studija, gdje se pored teorijskog znanja podstiče istraživački rad, doprinosi stvaranju novih stručnjaka iz različitih oblasti, osposobljenih za to da stečena znanja razvijaju i proširuju – kako kroz naučni rad tako i njihovom praktičnom primjenom.

Telefon +387 51 304 001
Faks +387 51 304 032 
Veb-sajt www.fpn.unibl.org
E-pošta info@fpn.unibl.org
Adresa

Univerzitetski grad,
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
78000 Banja Luka

Dekan Dr Ranka Perić-Romić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Draško Gajić, vanredni profesor

Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju

Dr Dalibor Savić, docent 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/85/1fpn.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/2fpn.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/3fpn.jpg
  • /uploads/attachment/strana/85/4fpn.jpg