Navigacija

Rudarski fakultet

Rudarski fakultet u Prijedoru osnovan je 16. maja 1997. godine, i to kao odsjek Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a od 2009. radi kao Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Ideja o obrazovanju stručnjaka iz oblasti rudarstva u ovim krajevima nastala je, svakako, i prije njegovog osnivanja. Osnovni cilj bio je da se kadrovi školuju ovdje, a ne na drugim visokoškolskim ustanovama, kako bi se oni vezali za područje Krajine, te bi se tako spriječila njihova migracija. Inicijativa za formiranje ove visokoškolske ustanove zaživjela je 1993. godine, a po Rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. UP-I-06-1 od 16. maja 1997. godine osnovan je Rudarski odsjek u sklopu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Izvođenje nastave za studente prve godine započelo je akademske 1997/98. godine, a potom i za ostale godine studija. Nastavnim planom i programom bilo je određeno da nastava traje devet semestara, dok je jedan semestar predviđen za izradu diplomskog rada.

Konstituisanjem Nastavno-naučnog vijeća i imenovanjem prof. dr Nadežde Ćalić za prvog dekana Rudarskog fakulteta zvanično je, 12. maja 2009. godine, počeo sa radom Rudarski fakultet Prijedor, kao jedina organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci van njegovog sjedišta. Od akademske 2008/09. godine nastavni proces izvodi se prema bolonjskim principima. Na drugom ciklusu studija nastava je započela 2011/12, i to na studijskom programu Rudarsko i geološko inženjerstvo. Od 2013/14. na studijski program Rudarstvo uvodi se usmjerenje Eksploatacija nafte i gasa, a od 2017/18. pokrenut je i nov studijski program – Geološko inženjerstvo. Naučnoistraživački rad i saradnja sa privredom u fokusu su rada Fakulteta, pa je, s tim u vezi, u proteklom periodu sklopljeno više ugovora o saradnji sa drugim uglednim visokoškolskim ustanovama i kompanijama. Nastavnici i saradnici Rudarskog fakulteta do sada su objavili oko 20 radova u indeksiranim međunarodnim časopisima. Zajedno sa asistentima, nastavnici su do sada publikovali i osam univerzitetskih udžbenika, ali i više skripata i zbirki zadataka, koji služe kao pomoćna sredstva i materijali za učenje. Fakultet je izdao četiri zbornika radova sa naučno-stručnih skupova koje je organizovao, a najznačajniji među njima jeste zbornik radova sa VII balkanskog kongresa rudarstva, održanog 2017. godine u Prijedoru.

Osnivanje i rad Rudarskog fakulteta u najvećoj su mjeri uslovljeni činjenicom da Prijedor, zbog krupne sirovinske baze koju posjeduje i industrije koja se obnavlja, ima potrebu za brojnim stručnjacima različitih specijalnosti. S obzirom na to da je ovo područje značajno, između ostalog, zbog rudarstva, bilo je, dakle, sasvim opravdano osnovati ustanovu u kojoj bi se obrazovao kadar iz oblasti rudarstva i geologije. Pokazuje se da je to od neprocjenjive koristi za privredu jedne zemlje, a i šire. Na Rudarskom fakultetu u Prijedoru postoje dva studijska programa – Rudarstvo i Geološko inženjerstvo. To je jedini fakultet u Republici Srpskoj koji školuje kadrove iz oblasti eksploatacije mineralnih sirovina, pružajući im znanje i vještine potrebne za obavljanje svih visokostručnih poslova koji se tiču ovog sektora, a to je značajno jer je mineralna sirovina veoma važan resurs Republike Srpske. S tim u vezi, misija i vizija kratkoročnog i srednjoročnog razvoja ovog fakulteta zasnovane su na stalnom osavremenjivanju studijskih programa, unapređenju i poboljšanju uslova rada, kao i popravljanju životnog standarda studenata.

Tokom dosadašnjeg rada ove visokoškolske ustanove obrazovani su stručnjaci iz oblasti rudarstva i geologije na osnovnim studijama te rudarsko-geološkog inženjerstva na drugom ciklusu studija, a upravo na tim temeljima treba dalje da se gradi moderan i atraktivan fakultet, koji će studentima pružati pažljivo odabrana i na savremen način prezentovana znanja. Vizija Rudarskog fakulteta u Prijedoru jeste da se on razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju koja će biti priznata zahvaljujući naučnoistraživačkim dostignućima svojih nastavnika i saradnika, svršenih studenata i postdiplomaca, i to u oblasti planiranja, istraživanja, eksploatacije i korišćenja mineralnih resursa, s posebnim naglaskom na očuvanje i unapređenje životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja. Zadatak ovog fakulteta jeste da, pružanjem znanja, vještina i osposobljavanjem studenata za samostalan i timski rad, obrazuje buduće lidere napretka privrede naše zemlje i regiona, stručnjake koji se mogu uključiti u naučnoistraživački rad na institutima i fakultetima u cijelom svijetu.

Telefon +387 52 241 660
Faks +387 52 241 660
Veb-sajt www.rf.unibl.org
E-pošta info@rf.unibl.org
Adresa Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor
Dekan Dr Svjetlana Sredić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Ljubica Figun, docent
Prodekan za naučno-istraživački rad Dr Dražana Tošić, vanredni profesor

Slike

  • /uploads/attachment/strana/83/1rf.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/2rf.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/3rf.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/5rf.jpg