Navigacija

Povelja i kodeks

Univerzitetu u Banjoj Luci posvećuje značajnu pažnju svom kadru jer je on veoma važan za održivost, dalji razvoj i napredovanje Univerziteta. Stoga je Univerzitet u Banjoj Luci potpisao je Deklaraciju o posvećenosti Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu za zapošljavanje istraživača 30. januara 2013. godine, kao prva ustanova iz Bosne i Hercegovine koja se pridružila ovoj evropskoj inicijativi koja obuhvata više od 1 200 institucija iz 37 evropskih zemalja. Time se Univerzitet u Banjoj Luci pridružio porodici evropskih univerziteta koji žele da osiguraju kvalitetno poslovno okruženje za svoje istraživače.

Nešto više od 6 mjeseci su trajale pripreme u vezi narednog koraka koji je Univerzitet trebao preduzeti – sprovođenje ankete među istraživačima. Dana 16. aprila 2014. godine dostavljen je konačan izvještaj o popunjavanju ankete, gdje je anketirano 380 od ukupno 811 istraživača ili 46,86%.

Univerzitetu u Banjoj Luci Evropska komisija dodijelila logo izvrsnosti u istraživanju

Univerzitetu u Banjoj Luci Evropska komisija dodijelila je aprila 2015. godine logo izvrsnosti u istraživanju (HR Excellence in Research) čime je postao prva naučno-istraživačka institucija u Bosni i Hercegovini koja je nosilac pomenutog znaka.

Dodjeljivanjem HR loga, Komisija je odala priznanje Univerzitetu za njegovu posvećenost principima Evropske povelje za istraživače i Kodeksu za zapošljavanje istraživača koje je Univerzitet potpisao u januaru 2013. godine, takođe kao prva institucija iz Republike Srpske i BiH koja je to učinila, kao i za opredijeljenosti da se postigne fer i transparentno zapošljavanje i konkursna procedura za prijem istraživača.

Logo izvrsnosti podrazumijeva da se Univerzitet u Banjoj Luci pridržava standarda koje je propisala Evropska unija kada je riječ o pravima i obavezama istraživača i da su procedure zapošljavanja na Univerzitetu usaglašene sa onim evropskim.
Sticanje loga izvrsnosti značajno je priznanje za Univerzitet, ali istovremeno i obaveza, jer podrazumijeva provođenje svih mjera iz Akcionog plana nastalog na osnovu sprovedene ankete o Evropskoj povelji istraživača i Kodeksu na Univerzitetu u Banjoj Luci.