Navigacija

Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci je studentsko predstavničko tijelo osnovano u aprilu 2008. godine, a čine ga po jedan predstavnik sa svake organizacione jedinice (fakulteta / Akademije umjetnosti), izuzev Ekonomskog i Pravnog fakulteta, koji imaju po dva, te Medicinskog fakulteta, koji ima tri predstavnika. Mandat članova Studentskog parlamenta je godinu dana, a studenti se biraju neposrednim i tajnim glasanjem na svojim fakultetima, odnosno Akademiji umjetnosti. Studentski parlament bira svoje predstavnike u Senat Univerziteta (šest studenata) i Upravni odbor (jedan student).

U sastavu Studentskog parlamenta djeluje dvanaest komisija: Komisija za nastavni proces, Komisija za informisanje i međunarodnu saradnju, Komisija za naučnoistraživački rad, Komisija za pravo, Komisija za projektni menadžment, Komisija za kulturu, Komisija za sport, Komisija za marketing, Komisija za neformalno obrazovanje, Komisija za humanitarni rad, Komisija za antikoruptivno djelovanje i Komisija za bolonjski proces.

Komisija za međunarodnu saradnju ostvaruje saradnju sa stranim studentskim organizacijama, radi na izradi baze podataka studenata našeg univerziteta, studentskih organizacija, te održava saradnju sa univerzitetima u okruženju.
Komisija za marketing promoviše studentske djelatnosti posredstvom novina i radija, sarađuje sa raznim medijskim kućama i zadužena je za odnose sa javnošću.

Komisija za nastavni proces radi na izradi studentskog vodiča Univerziteta u Banjoj Luci, organizuje studentsku praksu, sprovodi kampanju zapošljavanja najboljih studenata i učestvuje u radu Komiteta za osiguranje kvaliteta.
Komisija za kulturu ostvaruje saradnju sa kulturnim institucijama, promoviše knjige, muzičko, likovno i dramsko stvaralaštvo, sarađuje sa Studentskim pozorištem i radi na osnivanju Studentskog kulturnog centra.
Komisija za naučni rad bavi se formiranjem naučnoistraživačkih sekcija na svim fakultetima i Akademiji umjetnosti, organizacijom naučno-stručnog skupa studenata sa međunarodnim učešćem „Studenti u susretu nauci” (Students encountering science – StES) i osnivanjem Studentskog naučnoistraživačkog centra (SNIC).

Komisija za sport bavi se organizacijom „Studentskih sportskih igara” u okviru projekta „Dani studenata”, kao i memorijalnog turnira „Studentska brigada”, a takođe organizuje odlazak na sportske igre na univerzitetima u okruženju. Komisija za neformalno obrazovanje organizuje kurseve za studente iz onih oblasti koje su slabo ili uopšte nisu zastupljene u redovnoj nastavi na organizacionim jedinicama Univerziteta. U posljednjih nekoliko godina uspješno su realizovani kursevi stranih jezika i informatike. Komisija za antikoruptivno djelovanje ima za cilj prevenciju potencijalnih nepravilnosti i borbu protiv korupcije na Univerzitetu. Komisija za pravo bavi se pravnim pitanjima u vezi sa funkcionisanjem Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Komisija za Bolonjski proces ispituje da li se studiranje na Univerzitetu u Banjoj Luci sprovodi po svim pravilima i propisima studiranja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Komisija za projektni menadžment zadužena je za to da se svi projekti koji se realizuju u okviru Studentskog parlamenta sprovode na najbolji mogući način, kako bi se zadovoljile potrebe svih učesnika, a najviše studenata našeg univerziteta. Komisija za humanitarni rad posljednjih je godina imala veoma značajne aktivnosti, a posebno treba izdvojiti pomoć područjima u Republici Srpskoj koja su od 15. do 25. maja 2014. godine bila zahvaćena poplavama. U ovoj akciji učestvovalo je više od 2000 studenata, organizovanih u Studentsku brigadu. Zbog svog marljivog rada i odgovornosti s kojom su pristupili zadacima na terenu, dobili su velike pohvale. Svoju humanost studenti su posebno pokazali time što su i na terenu odvajali sopstveni novac i kupovali prehrambene artikle i vodu stanovništvu ugroženom poplavama.

Telefon +387 51 321 188
Faks +387 51 315 694
Veb-sajt www.studentskiparlementbl.com
E-pošta studentski.parlament@unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Predsjednik Nikola Šobot

Slike

  • /uploads/attachment/strana/58/studentski-parlament-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/studentski-parlament-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/studentski-parlament-03.jpeg
  • /uploads/attachment/strana/58/studentski-parlament-04.jpg