Navigacija

Pravilnici

(1) Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 26. septembra 2022. godine]
(1.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Banjoj Luci[objavljeno 4. maja 2023. godine]


(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 26. septembra 2022. godine]

(2.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci
- [objavljeno 31. oktobra 2023. godine]


(3) Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 28. novembra 2022. godine]


(4) Pravilnik o postupku za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - [Pravilnik se primjenjuje od 1. januara 2024. godine]

Uputstvo za popunjavanje obrazca

(4.1.1) Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika i saradnika za užu naučnu oblast [Obrazac – 1N]

(4.1.2) Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika i saradnika za užu umjetničku oblast [Obrazac – 1U]

(4.4) Pravilnik o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja - Sl. glasnik RS, broj 69/23 -  [objavljeno 2. avgusta 2023. godine]


(4.2) Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

(4.2.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

(4.2.2) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

(4.3) Zaključak Senata 27. jun 2019. godine


(5) Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi - [objavljeno 25. oktobra 2022. godine]


(6) Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine - [objavljeno 24. novembra 2022. godine]


(7) Pravilnik o postupku pravne zaštite intelektualne svojine Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 30. marta 2023. godine]

(7.1) Aneks 1. - Rječnik najvažnijih pojmova i izraza - [objavljeno 30. marta 2023. godine]
(7.2) Aneks 2 - Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa pravnom zaštitom pronalazaka [objavljeno 30. marta 2023. godine]


(8) Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 25. aprila 2024. godine]


(9) Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih članica na internetu - [objavljeno 30. marta 2023. godine]


(10) Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 30. marta 2023. godine]


(11) Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa - [objavljeno 27. oktobra 2022. godine]


(12) Pravilnik o postupku izbora organa Univerziteta u Banjoj Luci i organa članica Univerziteta [objavljeno 24. novembra 2022. godine]


(13) Pravilnik o priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci [objavljeno 23. februara 2023. godine]

(13.1) Obrazac - Zahtjev za ekvivalenciju  [objavljeno 23. februara 2023. godine]

(13.2) Obrazac - Zahtjev za priznavanje strane obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja  [objavljeno 23. februara 2023. godine]


(14) Pravilnik o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Banjoj Luci [objavljeno 8. februara 2023. godine]


(15) Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci

(15.1) Izmjena Pravilnika o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci


(16) Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima - [objavljeno 25. oktobra 2022. godine]


(17)  Pravilnik o sistemu kancelarijskog i arhivskog poslovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 26. septembra 2022. godine]
(17.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistemu kancelarijskog i arhivskog poslovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 1. decembra 2023. godine]
(17.2) Prilog br.1 - Klasifikacione oznake Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 1. decembra 2023. godine]
(17.3) Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 26. septembra 2022. godine]
(17.4) Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci -  [objavljeno 29. septembra 2022. godine]


(18) Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave, himne i pečata Univerziteta u Banjoj Luci [objavljeno 23. februara 2023. godine]
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3


(19) Pravilnik o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko-naučno-nastavno vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti - [objavljeno 29. septembra 2022. godine]


(21) Pravilnik o vanrednom studiju [objavljeno 22. decembra 2022. godine]


(22) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci [objavljeno 22. decembra 2022. godine]


(23) Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja [objavljeno 23. februara 2023. godine]


(24) Pravilnik o promjeni statusa i rangiranju studenata


(25) Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa - [objaljvljeno 27. aprila 2023. godine]


(26) Pravilnik o zaštiti od požara - [objavljeno 25. oktobra 2022. godine]


(27) Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija/ doktorskih umjetničkih radova na Univerzitetu u Banjoj Luci [objavljeno 22. decembra 2022. godine]


(28) Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu master/ magistarskih radova na Univerzitetu u Banjoj Luci


(29) Pravilnik o postupku provjere originalnosti studentskih radova II i III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci [objavljeno 26. januara 2023. godine]


(30) Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o akademskoj, poslovno-tehničkoj i stručnoj saradnji [objavljeno 8. februara 2023. godine]


(31) Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja - [objavljeno 27. oktobra 2022. godine]

(31.1) Prilozi uz Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja - [objavljeno 27. oktobra 2022. godine]


(32) Pravilnik o korišćenju službenih vozila na Univerzitetu u Banjoj Luci  [objavljeno 8. februara 2023. godine]
(32.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korišćenju službenih vozila na Univerzitetu u Banjoj Luci [objavljeno 4. maja 2023. godine]


(33) Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u pisanim radovima [objavljeno 24. novembra 2022. godine]


(34) Pravilnik o radu Komisije za zaštitu i dobrobit eksperimentalnih životinja - 1. april 2019. godine


(35) Pravilnik o zaštiti na radu - [objavljeno 28. novembra 2022. godine]


(36) Pravilnik o fondu za podsticaj i promociju naučnoistraživačkog i umjetničkog rada na Univerzitetu u Banjoj Luci - 4. juni 2019. godine


(37) Pravilnik o korišćenju službenog mobilnog telefona na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 26. decembra 2022. godine]


(38) Pravilnik o kriterijumima za korišćenje vlastitih prihoda na Univerzitetu u Banjoj Luci - 28. decembar 2021. godine


(39) Pravilnik o organizaciji i radu katedri Univerziteta u Banjoj Luci - 24. februar 2022. godine

(39.1) AUTENTIČNO TUMAČENJE norme iz člana 4. Pravilnika o organizaciji i radu katedri Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 02/04-3.353-8/22 od 24.02.2022. godine - 22. decembar 2022. godine


(40) Pravilnik o vijećima naučnih oblasti Univerziteta u Banjoj Luci - 29. septembar 2022. godine


(41) Pravilnik o poklonima i reprezentaciji na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 28. novembra 2022. godine]
(41.1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poklonima i reprezentaciji na Univerzitetu u Banjoj Luci - [mart 2023. godine]


(42) Pravlnik o isplati novčane pomoći u slučaju invalidnosti i dugotrajne bolesti - [objavljeno 26. decembra 2022. godine]


(43) Pravilnik o organizaciji i radu Odbora za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta [objavljeno 23. februara 2023. godine]


(44) Pravilnik o organizaciji i radu Komiteta za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta [objavljeno 23. februara 2023. godine]


(45) Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza na Univerzitetu u Banjoj Luci [objavljeno 29. septembra 2023. godine]


(46) Pravilnik o uslovima i postupku ostvarivanja prava na isplatu novčanih naknada nenastavnom osoblju Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 1. decembra 2023. godine]


(47) Pravilnik o digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 30. maja 2024. godine]