Navigacija

Senat

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je Senat. Senat Univerziteta u Banjoj Luci čini 29 članova i to: po jedan predstavnik akademskog osoblja iz svake organizacione jedinice, šest predstavnika studenata, rektor i četiri prorektora.


Članovi Senata Univerziteta u Banjoj Luci su:

 • Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor
 • Prof. dr Milica Balaban, prorektor za nastavu, studentska pitanja i kvalitet
 • Prof. dr Kristina Pantelić Babić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
 • Prof. dr Aleksandar Ostojić, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj
 • Prof. dr Dalibor Kesić, prorektor za ljudske i materijalne resurse
 • Prof. dr Dragana Purković-Macan - Akademija umjetnosti
 • Prof. dr Saša Čvoro - Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 • Prof. dr Milenko Krajišnik - Ekonomski fakultet
 • Prof. dr Zoran Đurić - Elektrotehnički fakultet
 • Prof. dr Aleksandar Milašinović - Mašinski fakultet
 • Prof. dr Ranko Škrbić - Medicinski fakultet
 • Prof. dr Zlatan Kovačević - Poljoprivredni fakultet
 • Prof. dr Željko Mirjanić - Pravni fakultet
 • Prof. dr Radoslav Dekić - Prirodno-matematički fakultet
 • Prof. dr Svjetlana Sredić - Rudarski fakultet
 • Prof. dr Borislav Malinović - Tehnološki fakultet
 • Prof. dr Borko Petrović - Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Prof. dr Ranka Perić-Romić - Fakultet političkih nauka
 • Prof. dr Srđan Dušanić - Filozofski fakultet
 • Prof. dr Biljana Babić, redovni profesor - Filološki fakultet
 • Prof. dr Vojislav Dukić - Šumarski fakultet
 • Doc. dr Marina Antić - Institut za genetičke resurse
 • Prof. dr Predrag Ćeranić - Fakultet bezbjednosnih nauka
 • Mirjana Švraka, student
 • Vladan Gačić, student
 • Đorđe Komlenić, student  
 • Rade Janjić, student
 • Andrej Ševa, student
 • Nikola Šobot, student