Navigacija

Horizont Evropa

Horizont Evropa (Horizon Europe) program je novi program Evropske unije za istraživanje i inovacije nakon Horizonta 2020 (Horizon 2020). Program obuhvata period od 2021. do 2027. godine i ima ukupan indikativni budžet od 95.5 milijardi EUR. Tokom ovog perioda Evropska komisija će kroz predviđene radne programe i pozive za projekte finansirati naučno-istraživačke, inovativne i projekte izgradnje kapaciteta u svim naučnim disciplinama i oblastima s posebnim fokusom na interdisciplinarnost i vođenje računa o takozvanim horizontalnim prioritetima poput otvorene nauke, rodne ravnopravnosti i uključivanja društvenih i humanističkih nauka. Krajnji cilj programa jeste da doprinese rješavanju problema klimatskih promjena, ostvarivanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN’s Sustainable Development Goals) i poboljšanju konkurentnosti i rasta Evropske unije. 

Horizont Evropa počiva na tri osnovna stuba: 
1.    Izvrsna nauka: podržava istraživače kroz Evropski istraživački savjet (European Research Council) i Marija Sklodovska Kiri (Marie Sklodowska-Curie) akcije, te razvoj i upotrebu istraživačkih infrastruktura (Research Infrastructures).
2.    Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Evrope (Global Challenges and European Industrial Competitiveness): Direktno podržava istraživačke projekte koji se odnose na društvene izazove (kroz posebno osmišljene tematske klastere), te uspostavlja „misije” na nivou EU (poput borbe protiv raka ili okeana bez plastike i sl). 
3.    Inovativna Evropa (Innovative Europe): Cilj je učiniti Evropu liderom u inovacijama koje kreiraju tržišta. Evropski inovacijski savjet će biti jedna referentna tačka za tehnologije visokog potencijala i inovativne kompanije sa potencijalom za unaprjeđenje tehnologija i inovacija.  

Horizont Evropa obuhvata šest tematskih klastera u okviru kojih se objavljuju pozivi za projekte kojima se žele riješiti problemi evropskih društava:
•    zdravlje (Health), 
•    kultura, kreativnost i inkluzivno društvo (Culture, Creativity and Inclusive Society), 
•    civilna sigurnost za društvo (Civil Security for Society), 
•    digitalizacija, industrija i svemir (Digital, Industry and Space),
•    klima, energija i mobilnost (Climate, Energy and Mobility),
•    hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i okolina (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment).

Pored spomenutih tematskih klastera i stubova na kojima počiva Horizont Evropa program, isti u svom okviru sadrži i poseban fokus na širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora (Widening participation and Strengthening of the European Research Area). Cilj je smanjiti postojeći jaz u istraživanju i inovacijama za ciljne zemlje (13 „novih članica EU” i pridružene zemlje). Način na koji se želi postići smanjenje jaza jeste kroz:

•    Pružanje podrške za izgradnju i nadgradnju naučne izvrnosti u ciljanim zemljama
•    Pružanje podrške učešću u Horizont Evropa programu
•    Pružanje podrške izgradnji i očuvanju kolaborativnih veza sa EU partnerima.

Jedan od uslova Horizont Evropa programa od 2022. godine jeste da će sve javne institucije koje žele da učestvuju u programu morati da imaju razvijene Akcione planove za rodnu ravnopravnost. Konačno, svi projekti realizovani u okviru Horizont Evropa programa moraće da poštuju principe otvorene nauke i obavezno objavljuju rezultate istraživanja u formatu otvorenog pristupa (tamo gdje je to moguće, uz poštovanje ograničenja kada su u pitanju recimo patenti).

Bosna i Hercegovina je pristupila Horizont Evropa programu kao pridružena članica sa punopravnim učešćem u svim projektima.

Korisna knjiga o Horizont Evropa programu dostupna na srpskom jeziku:
Drljača, D. (2021). Program Horizont Evropa 2021-2027: naredna generacija istraživanja i inovacija. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Cilj autora knjige, Dalibora Drljače, jeste da kroz ovu publikaciju prvenstveno približi sadržaj i strukturu programa, te koraka za apliciranje prema istom, akademskoj zajednici u Republici Srpskoj i BiH, a kako bi istraživače inspirisao za učešće u Horizont Evropa programu. 

Učešće Bosne i Hercegovine u Horizont 2020 programu: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0 

Učešće Univerziteta u Banjoj Luci u FP7 i Horizont 2020 programu:

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a22d6695-65d1-4f7a-a06f-b5bf3f3cc59c/sheet/3bcd6df0-d32a-4593-b4fa-0f9529c8ffb0/state/0

Lista UNIBL projekata u H2020: 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a22d6695-65d1-4f7a-a06f-b5bf3f3cc59c/sheet/a07b6be8-41c3-4adc-be08-d0c6740bb6d9/state/0

Detalji učešća UNIBL u H2020:

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a22d6695-65d1-4f7a-a06f-b5bf3f3cc59c/sheet/bd74d193-03ef-418b-b9f1-2000691598a9/state/0 

„Lear osoba“ na Univerzitetu u Banjoj Luci je prof. dr Aleksandar Ostojić.