Navigacija

prof. dr Dragan Čomić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 108
Katedre
 • Šumarski fakultet - Katedra ekonomike i organizacije u šumarstvu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekonomika i organizacija u šumarstvu vanredni profesor 23. decembar 2021.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ10EKNŠ Ekonomika šumarstva
MŠ10ENSŠ Ekološke norme i standardi u šumarstvu
MŠ10UPRA Upravljanje zaštićenim područjima
MŠ11EKNU Ekonomika šumarstva
MŠ11EKOE Ekološka ekonomika i politika
MŠ11MENA Menadžment i organizacija preduzeća u šumarstvu
MŠ11MENU Menadžment i organizacija preduzeća u šumarstvu
MŠ11POLI Šumarska politika
MŠ13EKON Ekonomika šumarstva
MŠ13MENA Menadžment i organizacija preduzeća u šumarstvu
MŠ19EKON Ekonomika šumarstva
MŠ19MEĐU Međunarodna trgovina drvetom
MŠ19MENA Menadžment i organizacija u šumarstvu
Akademske studije prvog ciklusa
OP15OPPD Organizacija proizvodnje u preradi drveta
OP15PRED Preduzetništvo
OŠ07EKON Ekonomika preduzeća u šumarstvu
OŠ07ORGA Organizacija i poslovanje u šumarstvu
OŠ13EKON Ekonomika preduzeća u šumarstvu
OŠ13POLI Politika i organizacija u šumarstvu
OŠ13PRED Preduzetništvo u šumarstvu
OŠ13TRGO Trgovina drvetom
Akademske studije trećeg ciklusa
DŠ22EAŠ Ekonomski aspekti šumarstva u klimatskim promjenama
DŠ22EŠCB Šumarstvo u cirkularnoj bioekonomiji
DŠ22ZP Zeleno preduzetništvo i projekt menadžment u šumarstvu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  POTROŠNJA DRVNIH GORIVA U DOMAĆINSTVIMA U REPUBLICI SRPSKOJ: KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMJENE WISDOM METODOLOGIJE I ZVANIČNE STATISTIKE

  DOI 10.2298/GSF2123055C
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta
  Godina 2021
  Autori Dragan Čomić, Branko Glavonjić, Nemanja Anikić i Srđan Bilić
  Broj 123
  Strana od 55
  Strana do 86
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0353-45372123055C

  Wood fuels consumption in households in the Republic of Srpska: A comparative analysis of the wisdom methodology and official statistics

  DOI https://doi.org/10.2298/GSF2123055C
  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2021
  Autori Dragan Čomić, Branko Glavonjić, Nemanja Anikić i Srđan Bilić
  Volumen 123
  Strana od 55
  Strana do 86
  Veb adresa https://doi.org/10.2298/GSF2123055C

  Comparative Analysis of Wood Fuels Consumption in Households in the Federation of Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.15177/seefor.21-08
  Časopis SEEFOR
  Godina 2021
  Autori Dragan Čomić, Branko Glavonjić, Nemanja Anikić i Mersudin Avdibegović
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 56
  Veb adresa https://www.seefor.eu/vol-12-no-1-comic-et-al-comparative-analysis-of-wood.html

  Analiza modela za utvrđivanje ekonomske vrijednosti miniranih šumskih područja: Studija slučaja ŠG „Vrbanja” Kotor Varoš

  DOI 10.7251/GSF2030008C
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2020
  Autori Dragan Čomić i Nemanja Anikić
  Broj 30
  Strana od 45
  Strana do 66
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/223/208

  Forest Estates/Organisational Units Ranking Model - The MRG Model

  DOI https://doi.org/10.15177/seefor.19-03
  Časopis SEEFOR
  Godina 2019
  Autori Dragan Čomić
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 13
  Veb adresa https://www.seefor.eu/images/arhiva/vol10_no1/comic/comic.pdf

  Wood fuels consumption in households in Bosnia and Herzegovina

  DOI https://doi.org/10.2298/TSCI170102034G
  Časopis Thermal Science - International Scientific Journal
  Godina 2017
  Autori Branko Glavonjić, Leon Oblak, Dragan Čomić, Aleksandra Lazarević i Miljan Kalem
  Volumen 21
  Broj 5
  Strana od 1881
  Strana do 1892
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2017/0354-98361700034G.pdf

  Analiza tržišta i prodajnih cijena karbon kredita, sa fokusom na sektor šumarstva

  DOI 10.7251/GSF1625061C
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2016
  Autori Dragan Čomić, Branko Glavonjić i Sabina Delić
  Broj 25
  Strana od 61
  Strana do 85
  Veb adresa http://glasnik-sfbl.rs.ba/

  Uticaj izvoza drvnih peleta na razvoj njihove proizvodnje u Srbiji sa efektima supstitucije energije iz fosilnih goriva i smaNjeNja emisija ugljen-dioksida.

  DOI 10.2298/GSF1614055G
  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2016
  Autori Branko Glavonjić, Aleksandra Lazarević i Dragan Čomić
  Broj 114
  Strana od 55
  Strana do 74
  Veb adresa http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/index.php

  Vanjskotrgovinska razmjena u šumarstvu i drvnoj industriji Bosne i Hercegovine – Foreign trade exchangein forestry and wood processing industry of Bosnia and Herzegovina

  Časopis Naša šuma, časopis Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH
  Godina 2016
  Autori Sabina Delić, Mersudin Avdibegović, Dženan Bećirović, Bruno Marić, Dragan Čomić i Almir Biber
  Broj 44-45
  Strana od 5
  Strana do 18
  Veb adresa http://www.usitfbih.ba/index.php

  Analiza trenda promjena tipova klimata na području Foče

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Marijana Kapović, Dragan Čomić i Nemanja Lazović
  Volumen 19
  Strana od 7
  Strana do 22
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_19.pdf

  Pregled organizacija i institucija šumarstva u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Dragan Čomić, Nikola Škrbić, Dženan Bećirović i Mirjana Milovanović
  Volumen 18
  Strana od 57
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_18.pdf

  Analiza potreba i mogućnosti FSC certifikacije privatnih šuma u Republici Srpskoj

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2011
  Autori Dragan Čomić
  Volumen 15
  Strana od 49
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_15.pdf

  Ekonomski aspekti uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom u preduzeću ’’Industrijske planaže’’ Banja Luka

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2011
  Autori Dragan Čomić
  Volumen 11
  Strana od 111
  Strana do 131

Radovi sa skupova

  Potential of fast-growing forest plantations in Bosnia and Herzegovina for CO2 sequestration and wood assortments production

  Naučni skup FORS2D "Perspectives of forestry and related sectors as drivers of sustainable development in the post-Covid era"
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2022
  Autori Dragan Čomić, Vladimir Stupar i Branislav Cvjetković
  Strana od 147

  Ranking of forest enterprises organizational units in accordance with the possibilities of differential rent allocation

  Naučni skup Forest science for sustainable development of forests - 25 years of the Faculty of forestry
  Godina 2017
  Autori Dragan Čomić, Zoran Govedar, Vojislav Dukić, Ratko Čomić, Branko Glavonjić, Branislav Cvjetković i Vladimir Petković
  Strana od 32

  Cross-sectoral perception of financing and economic instruments of forest governance in the Federation of Bosnia-Herzegovina

  Naučni skup International IUFRO Symposium Cross-sectoral policy impact on managerial economics and accounting in forestry
  Publikacija Proceedings of extended Abstracts: International IUFRO Symposium Cross-sectoral policy impact on managerial economics and accounting in forestry
  Godina 2015
  Autori Senka Mutabdžija Bećirović, Mersudin Avdibegović, Dženan Bećirović, Bruno Marić, Sabina Delić, Dragan Čomić i Špela Pezdovšek Malovrh

  Analysis of the possibilities for carbon credits generating in private forests

  Naučni skup Šumarska nauka i praksa u cilju održivog razvoja šumarstva, 20 godina Šumarskog fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Dragan Čomić i Branko Glavonjić
  Strana od 697
  Strana do 726

  South East European forest products market: Actual situation and tendencies of development

  Naučni skup Šumarska nauka i praksa u cilju održivog razvoja šumarstva, 20 godina Šumarskog fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Branko Glavonjić i Dragan Čomić
  Strana od 75
  Strana do 92

  ‘’Zaštita na radu u procesu sječe i izrade drvnih sortimenata’’

  Naučni skup ‘’Zaštita na radu u procesu sječe i izrade drvnih sortimenata’’
  Godina 2011
  Autori Ratko Čomić i Dragan Čomić

  ’’Aktuelna problematika nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske’’

  Naučni skup ’’Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj’’
  Godina 2011
  Autori Zoran Govedar, Zoran Lukić i Dragan Čomić
  Strana od 136
  Strana do 147

  ’’Cjelovit sistem upravljanja otpadom i prijedlog mjera zbrinjavanja otpada u Banjoj Luci’’

  Naučni skup Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: ’’Bezbjednost i zdravlje na radu i zaštiti životne sredine’’
  Godina 2009
  Autori Dragan Čomić, Ranko Veljko i Relja Ševarika
  Strana od 941
  Strana do 949

  ’’Potrebe zaštite prirodnih i civilizacijskih vrijednosti i rijetkosti ’’Vrbaskog zaštitnog područja’’- dio Republika Srpska’’

  Naučni skup Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: ’’Bezbjednost i zdravlje na radu i zaštiti životne sredine’’
  Godina 2009
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 933
  Strana do 940

  ’’Drvenaste vrste u funkciji održivosti urbanih sredina’’

  Naučni skup Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: ’’Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova’’
  Godina 2008
  Autori Dragan Čomić, Ranko Veljko, Vučić Gordana i Snježana Dragojević
  Strana od 945
  Strana do 959

  ’’Uticaj visoke vegetacije urbanih sredina i mogućnost njene zaštite’’

  Naučni skup ’’Komunalna djelatnost u funkciji zaštite životne sredine’’
  Godina 2006
  Autori Dragan Čomić

  ''Preduslovi za održivi razvoj ekoturizma kao osnove za ekonomsku samoodrživost zaštićenih područja’’

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija ''Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja''
  Godina 2006
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 331
  Strana do 339

  ''Uticaj drvenaste vegetacije urbanih sredina na poboljšanje kvaliteta vazduha’’

  Naučni skup Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem ''Zaštita vazduha i zdravlje''
  Godina 2006
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 331
  Strana do 337

  ’Environmental impact assessment of Corridor Vc on flora, fauna and landscape, with some protection measures proposal’’

  Naučni skup 2.Međunarodni znanstveni simpozij: Koridor VC kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran
  Godina 2005
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 580
  Strana do 594

  ''Višenamjenska uloga gradskog zelenila u zaštiti životne sredine''

  Naučni skup ‘’Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja ljudi’’
  Godina 2004
  Autori Ratko Čomić, Nada Šumatić, Dragan Čomić i Matić Saša
  Strana od 229
  Strana do 239

  ''EIONET Bosne i Hercegovine u funkciji zaštite zdravlja ljudi, imovine i prirodnih dobara''

  Naučni skup ‘’Ocjena professionalnog rizika i zaštita zdravlja ljudi’’
  Godina 2004
  Autori Dragan Čomić
  Strana od 201
  Strana do 210

Knjige

  Ekonomski aspekti šumarstva u klimatskim promjenama

  Izdavač Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-56-48-1
  Godina 2021
  Autori Dragan Čomić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 472

Projekti

Izrada smjernica za klasifikaciju stanišnih tipova u šumskim ekosistemima Republike Srpske

Da bi se obezbijedilo kontinuirano i dugoročno održivo korišćenje šimskih resursa, posebno u kontekstu adaptacije i ublažavanja negativnih efekata klimatskih promjena, potrebno je šumske ekosisteme održavati u stabilnom stanju što se obezbjeđuje očuvanjem prirodnog biodiverziteta, tj. aktivnom ili pasivnom zaštitom šumskih staništa i njihovih komponenti. Međutim, da bismo bili u stanju da vršimo adekvatnu zaštitu šumskih staništa...

Broj projekta 1251454
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Stupar
Projektni tim Đorđije Milanović
prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Dragan Čomić
prof. dr Zoran Govedar
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 15800.0 BAM

Alijansa izvrsnosti u oblasti bioekonomije za stimulisanje inovativne i inkluzivne zelene tranzicije

BEAMING ima za cilj da podigne izvrsnost unapređenjem inovacija i valorizacije znanja u domenu bioekonomije kroz saradnju između visokoškolskih institucija...

Broj projekta 1251238
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Dragan Čomić
Milica Marić
prof. dr Željko Vaško
prof. dr Aleksandar Ostojić
prof. dr Gordana Rokvić Knežić
mr Dragana Radulović
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2027.
Vrijednost projekta 330290.0 BAM

Ekonomsko-finansijski modeli korišćenja šumskih kultura crnog i bijelog bora u Republici Srpskoj

Ekonomsko-finansijski modeli gazdovanja šumskim kultrama mogu poslužiti kao osnov za planiranje u smislu isplativosti intervencija i poboljšanja opšteg stanja ove kategorije šuma. Karakteristično je da klasifikacija stabala u šumskim kulturama često iziskuje procjene koje nisu u skladu sa njihovim realnim potencijalom, jer se u operativi koristi klasifikacija iz prirodnih šuma...

Broj projekta 1251445
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Čomić
Projektni tim Srđan Bilić
Nemanja Anikić, ma
doc. dr Vladimir Petković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.11.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 27910.0 BAM

Asortiman sadnog materijala za gazdinstva JPŠ „Šume RS“ 2020-2050. godina

Kroz realizaciju projekta „Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske“ ukazano je na izraženu neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom u JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac...

Broj projekta 1251423
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
mr Miroslav Mirković
prof. dr Dragan Čomić
Brankica Kajkut
dr Dražen Miljić
Sanja Radinović
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Jugoslav Brujić
Dragan Ubović
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Marijana Kapović Solomun
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 22.01.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Nada Šumatić
Đorđije Milanović
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Dragan Čomić
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Marijana Kapović Solomun
dr Dražen Miljić
Brankica Kajkut
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Vojislav Dukić
Zorana Hrkić Ilić, ma
prof. dr Jugoslav Brujić
Dragica Mihaljčić
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Mira Milić
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 11.10.2021.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Studija o osnivanju šumskih zasada u RŽR "Ljubija" Prijedor

Površine na kojima se vršila eskploatacija i deponovanje otpada predstavljaju površine na kojima je potrebno izvršiti rekultivaciju, odnoso privesti te površine odgovarajućoj kulturi. U svijetu je trend da se takve površine maksimalno iskorištavaju za potreba podizanja novih, ekonoskih šumskih zasada...

Broj projekta 8301410
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Dragan Čomić
Vladan Ivetić
prof. dr Zoran Govedar
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Svjetlana Sredić
Igor Kneginjić
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Vladimir Petković
Finansijer RUDNICI ŽELJEZNE RUDE "LJUBIJA"AD PRIJEDOR
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 01.08.2016.
Vrijednost projekta 49000.0 BAM

WISDOM metodologija u Bosni i Hercegovini

Glavni cilj projekta je pružanje podrške nacionalnim vladama za poboljšanje profesionalnog kapaciteta zaposlenih u sektoru šumarstva, i to onog dijela koji se odnosi na energiju koja se dobija iz biomase. Projektom se nastoji izvršiti prikupljanje validnih podataka o stvarnoj ponudi i potražnji drveta i drvnih goriva na nacionalnom nivou, kao i doprinijeti postizanju nacionalnih ciljeve za učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije do 2020...

Broj projekta 8301409
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Čomić
Projektni tim Jelena Čučković, ma
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Branislav Cvjetković
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.09.2016.
Vrijednost projekta 76392.0 BAM