Navigacija

prof. dr Dane Marčeta
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 113
Katedre
 • Šumarski fakultet - Katedra za korišćenje šumskih resursa
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Korišćenje šumskih resursa vanredni profesor 29. oktobar 2020.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ13SAKU Sakupljanje i prerada nedrvnih proizvoda u šumarstvu
MŠ13TIŠU Tehnologije iskorišćavanja šuma
MŠ13UPOD Upotreba drveta i biomase
MŠ19SAKU Sakupljanje i prerada nedrvnih proizvoda u šumarstvu
MŠ19TIŠU Tehnologije iskorišćavanja šuma
MŠ19ŠBIM Šumska biomasa
Akademske studije prvog ciklusa
OŠ07ISKO Iskorišćavanje šuma
OŠ13ANIM Proizvodi šuma animalnog porijekla
OŠ13ISK1 Iskorišćavanje šuma I
OŠ13ISK2 Iskorišćavanje šuma II
OŠ13MHZC Mehanizacija u šumarstvu
OŠ13PROI Proizvodi šuma
Akademske studije trećeg ciklusa
DŠ22MPKŠ Multikriterijumsko planiranje u korišćenju šuma
DŠ22PSŠK Planiranje sekundarnih šumskih komunikacija primjenom savremenih tehnologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Productivity of Timberjack 350A and Tree farmer C5D skidders in group-selective cutting and assortment method

  DOI https://doi.org/10.31298/sl.148.1-2.2
  Časopis ŠUMARSKI LIST
  Godina 2024
  Autori Dane Marčeta, Josip Maglica, Vladimir Petković i Dragan Čomić
  Broj 1-2
  Strana od 19
  Strana do 28
  Veb adresa chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hrcak.srce.hr/file/453945

  Analysis of the quality of primary forest accessibility: the case study

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2023
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Muhamed Bajrić
  Broj 33
  Strana od 23
  Strana do 31
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/274/249

  Optimization of primary forest accessibility in high forests with natural regeneration

  DOI https:/doi.org/10.31298/sl.146.9-10.4
  Časopis ŠUMARSKI LIST
  Godina 2022
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Igor Potočnik
  Volumen 9-10
  Strana od 415
  Strana do 427
  Veb adresa https://www.sumari.hr/sumlist/pdf/202204270.pdf

  Harvesting System Suitability as Decision Support in Selection Cutting Forest Management in Northwest Bosnia and Herzegovina

  Časopis CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
  Godina 2020
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković, Darko Ljubojević i Igor Potočnik
  Volumen 41
  Broj 2
  Strana od 251
  Strana do 265

  Production of wood energy by chipping

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković i Gordana Globočki-Lakić
  Volumen x
  Broj 2
  Strana od 159
  Strana do 166

  Spremnost urbanog i ruralnog stanovništva za uključivanje u lanac snabdijevanja nedrvnim šumskim proizvodima na području Drvara

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2019
  Autori Dane Marčeta i Dejan Grahovac
  Strana od 45
  Strana do 55

  Winching Distance in Function of the Optimization of Skid Network

  Časopis SEEFOR
  Godina 2018
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević i Milorad Danilović
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 97
  Strana do 106
  Veb adresa https://www.seefor.eu/vol-9-no-2-ljubojevic-et-al-winching-distance-in-function.html

  OPTIMIZACIJA IZRAČUNAVANJA FAKTORA PRIVLAČENJA DRVETA NA PODRUČJU Š.G. ”PRIJEDOR” PRIJEDOR

  DOI 10.7251/GSF1727041P
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Igor Potočnik i Darko Ljubojević
  Volumen 27
  Strana od 41
  Strana do 50

  Determination of Average Skidding Distance Using GIS

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Darko Ljubojević i Kuburić Jovan
  Volumen 38
  Broj 1845-8815
  Strana od 33
  Strana do 42

  Comparison of Two Felling & Processing Methods in Beech Forests

  Časopis CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING
  Godina 2016
  Autori Dane Marčeta i Boštjan Košir
  Volumen 37
  Broj 1
  Strana od 163
  Strana do 174

  Private forest owners' willingness to supply woody biomass in selected South-Eastern European countries

  Časopis BIOMASS & BIOENERGY
  Godina 2015
  Autori Stjepan Posavec, Mersudin Avdibegović, Dženan Bećirović, Nenad Petrović, Makedonka Stojanovska, Dane Marčeta i Špela Pezdevšek Malovrh
  Broj 81
  Strana od 144
  Strana do 153

  ODREĐIVANJE SREDNJE DISTANCE PRIVLAČENJA PRIMJENOM GIS-A U NIZIJSKO-BRDSKIM USLOVIMA

  DOI 10.7251/GSF1523005P
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Slavko Španjić i Mihajlo Kosović
  Broj 23
  Strana od 5
  Strana do 14

  Horizontal and vertical alignments of forest roads

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2014
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Igor Potočnik
  Broj 35
  Strana od 79
  Strana do 88

  Comparison of two skiddinig methods in beech forests in mountainous conditions

  Časopis Nova mehanizacija šumarstva
  Godina 2014
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković i Boštjan Košir
  Volumen 35
  Strana od 51
  Strana do 62

  ODREĐIVANJE OPTIMALNE GUSTINE ŠUMSKIH PUTEVA U PROSARI

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2013
  Autori Igor Potočnik, Vladimir Petković, Dane Marčeta i Darko Ljubojević
  Volumen 18
  Strana od 45
  Strana do 56

  Troškovi održavanja šumskih kamionskih puteva

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Igor Potočnik, Srđan Ljubojević, Vladimir Petković i Dane Marčeta
  Volumen 16
  Strana od 77
  Strana do 89

  Conversion Coefficients for Distilling Wood in Running Standards and Everyday Practice

  Časopis SEEFOR
  Godina 2011
  Autori Srđan Ljubojević, Dane Marčeta i Slobodan Kremenović
  Broj Vol. 2 No. 1
  Strana od 51
  Strana do 57

  Structire and site potential od fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina

  Časopis SEEFOR
  Godina 2010
  Autori Zoran Govedar, Srđan Keren i Dane Marčeta
  Broj No.1
  Strana od 10
  Strana do 18

  Bilansiranje sirovine koja može da posluži za proizvodnju briketa - studij slučaja na primjeru Sokoca

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2009
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta
  Broj 10
  Strana od 36
  Strana do 77

  Primjena savremenih principa projektovanja šumskih komunikacija

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2009
  Autori Igor Potočnik, Srđan Ljubojević, Vladimir Petković i Dane Marčeta
  Volumen 10
  Strana od 1
  Strana do 13

  Nivo iskorišćavanja šuma u zaštićenim područjima Republike Srpske

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2007
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta
  Broj 7
  Strana od 23
  Strana do 51

Radovi sa skupova

  Productivity of Timberjack 350A and Tree Farmer C5D skidders in selective cutting and assortment method

  Naučni skup the XIV International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2023“
  Publikacija Book of Proceedings of the XIV International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2023“
  Godina 2023
  Autori Dane Marčeta, Josip Maglica, Vladimir Petković i Dragan Čomić
  Veb adresa chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2023_FINAL.pdf

  Performance of LKT 81T skidder and its suitability to the current forest harvesting trends

  Naučni skup Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D
  Publikacija Book of Abstracts-International Scientific Conference "Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D"
  Godina 2022
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Mladen Đukić
  Strana od 150
  Strana do 150
  Veb adresa chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/11/Knjiga-apstrakata_FINAL_sa-CIP_last.pdf

  Analysis of quality of primary forest accessibility

  Naučni skup Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D
  Publikacija Book of Abstracts-International Scientific Conference "Forestry Science for Sustainable Development - FORS2D", Perspectives of forestry and related sectors as drivers of sustainable development in the post-Covid era
  Godina 2022
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Muhamed Bajrić
  Strana od 158
  Strana do 158
  Veb adresa chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/11/Knjiga-apstrakata_FINAL_sa-CIP_last.pdf

  Production of wood energy by chipping

  Naučni skup Contemporary Materials
  Godina 2019
  Autori Dane Marčeta, Vladimir Petković i Gordana Globočki-Lakić

  Planning of forest roads network: case study in the mountain natural forests area of Bosnia and Herzegovina

  INFLUENCE OF DIFFERENT HARVESTING METHODS ON THE DAMAGES ON THE STANDING TREES

  Naučni skup FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta i Ozren Žolja
  Veb adresa http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

  SKIDDING DISTANCES AND SKIDDING FACTOR

  Naučni skup FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS I
  Publikacija FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS International Scientific Conference BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2017
  Autori Vladimir Petković, Dane Marčeta, Igor Potočnik i Darko Ljubojević
  Veb adresa http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/forsd-conference-2017/viewdoc

  Consequences of Ips typhographus attack on spruce forests in eastern part of the Republic of Srpska

  Naučni skup International conference Forestry: Bridge to the future
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2015
  Autori Zoran Stanivuković i Dane Marčeta
  Strana od 75

  Habitat conditions and usability of the hog truffle (Choiromyces Meandriformis Vitt.) found in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"
  Godina 2014
  Autori Srđan Ljubojević, Dane Marčeta i Vladimir Stupar
  Strana od 109
  Strana do 118

  DETERMINATION OF OPTIMAL FOREST ROAD DENSITY IN FOREST MANAGEMENT "RIBNIK" IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup FORMEC
  Godina 2012
  Autori Srđan Ljubojević, Vladimir Petković, Dane Marčeta i Darko Ljubojević

  Features of using biomass as an energy source

  Naučni skup I International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2012
  Autori Zoran Govedar, Stoja Jotanović, Dane Marčeta, Danijela Kondić, Srđan Keren i Borut Bosančić
  Strana od 84

  Šumska biomasa kao obnovljivi energetski izvor u R. Srpskoj - stanje i perspektive

  Naučni skup Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj
  Publikacija ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS
  Godina 2011
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta
  Strana od 119
  Strana do 135

  Natural potentials of medicinal and aromatic plants on permanent forest openings in Republic of Srpska

  Naučni skup XXIII IUFRO World Congress
  Godina 2010
  Autori Srđan Ljubojević, Nada Šumatić i Dane Marčeta

  Flow regime and yield, chemical composition and microbiological features od common birch sap (Betuale sucus recens)

  Naučni skup XXIII IUFRO World Congress
  Godina 2010
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta

  Nonconventional method of wood extraction in the conditions of low forest opening-a case study from Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Proceedings od 3rd International Scientific Conference Fortechenvi
  Godina 2008
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta

  Natural potential of medicinal plants and forests of Central Bosnia

  Naučni skup 1st IFOAM Conference
  Godina 2007
  Autori Srđan Ljubojević i Dane Marčeta

Knjige

  Tehnologije korišćenja bukovih sastojina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978-99938-56-43-6
  Godina 2019
  Autori Dane Marčeta
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 173

  Biomasa kao obnovljivi izvor energije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
  ISBN 978-99976-655-0-8
  Godina 2015
  Autori Zoran Govedar, Dane Marčeta, Srđan Keren, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Stoja Jotanović, Danijela Kondić, Borut Bosančić, Nataša Pašalić, Dario Jokanović, Marina Radun, Goran Granić, Branka Jelavić, Biljana Kulišić i Veljko Vorkapić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Ekološko proizvodni potencijali ljekovitog i jestivog bilja u šumama i na šumskim zemljištima Republike Srpske

  Izdavač Nezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN 978-99955-41-54-5
  Godina 2014
  Autori Srđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta, Zorana Hrkić i Drago Petković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 280

Projekti

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj - Faza II

Ovaj projekat je nastavak tematskog projekta Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj koji se već finansira iz sredstava posebnih namjena za šume.

Broj projekta 1251417
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim prof. dr Dane Marčeta
dr Milorad Danilović
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Danijela Petrović
prof. dr Vladimir Petković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 167784.0 BAM

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Mira Milić
prof. dr Milan Mataruga
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Vanja Daničić
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Zoran Stanivuković
Brankica Kajkut
Dragica Mihaljčić
Zorana Hrkić Ilić, ma
dr Dražen Miljić
Đorđije Milanović
prof. dr Vladimir Petković
prof. dr Dragan Čomić
prof. dr Danijela Petrović
prof. dr Branislav Cvjetković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 11.10.2021.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Erozija zemljišta i prevencija bujičnih poplava

Glavni cilj projekta je razvoj i unapređenje nastavnih i obrazovnih planova i programa na Zapadnom Balkanu (Srbija i Bosna i Hercegovina) koji će rješavati probleme kontrole erozije zemljišta i zaštitu od bujičnih poplava, te usklađenost sa direktivama...

Broj projekta 1251405
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim dr Dražen Miljić
Jelena Rožić, ma
Đorđije Milanović
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Vanja Daničić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 30.11.2018.
Završetak projekta 27.12.2023.
Vrijednost projekta 255343.0 BAM

Obrazovanje kadrova u šumarstvu

Dobijena sredstva će se koristiti za finansiranje izrade i odbrane (uplate za troškove odbrane) disertacija. Osim navedenog dobivena sredstva se mogu koristiti i za nabavku protrebne literature za biblioteku Šumarskog fakulteta i razvoj kadrova u šumarstvu kroz učešće na koneferencijama, seminarima, radionicama i treninzima.

Broj projekta 8301416
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dane Marčeta
Projektni tim Jelena Čučković, ma
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

"Podrška odlučivanju o uvođenju i širenju primjene održivog upravljanja zemljištem"

Cilj projekta je doprinjeti postizanju globalnih ekoloških i razvojnih ciljeva (GCP/GLO/337/GFF), borbi protiv dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD) kroz širenje mjera održivog upravljanja zemljištem (SLM) na osnovu konkretnih rezultata i informacija za donosioce odluka, a samim tim i povećanja mjera, dobara i usluga ekosistema i poboljšanja sigurnosti hrane i efikasne upotrebe prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini (BIH).

Broj projekta 8301066
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim prof. dr Čedomir Crnogorac
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Dušica Pešević
prof. dr Novo Pržulj
prof. dr Zlatan Kovačević
Svjetlana Ćoralić
Mladen Babić
Mirjana Marković, ma
prof. dr Danijela Kondić
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Ilija Komljenović
Milan Šipka, ma
Finansijer Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda"FAO"
Početak realizacije 01.12.2017.
Završetak projekta 01.04.2018.
Vrijednost projekta 97825.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim dr Dražen Miljić
Jelena Čučković, ma
dr Milorad Danilović
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Vladimir Petković
Dragica Mihaljčić
prof. dr Danijela Petrović
prof. dr Dane Marčeta
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM