Navigacija

Nataša Pašalić

Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Increasing understanding of alien species through citizen science (Alien-CSI)

  DOI 10.3897/rio.4.e31412
  Časopis Research Ideas and Outcomes
  Godina 2018
  Autori Helen E. Roy, Quentin Groom, Tim Adriaens, Gaia Agnello, Marina Antić, Anne-Sophie Archambeau, Sven Bacher, Aletta Bonn, Peter Brown, Giuseppe Brundu, Bernet Claramunt Lopez, Michelle Cleary, Dan Cogalniceanu, Maarten de Groot, Tiago De Sousa, Alan Deidun, Franz Essl, Živa Fišer Pečnikar, Anna Gazda, Eugenio Gervasini, Milka M. Glavendekić, Guillaume Gigot, Sven D. Jelaska, Jonathan M. Jeschke, Dariusz Kaminski, Paraskevi K. Karachle, Tamas Komives, Katharina Lapin, Frances Lucy, Elizabete Marchante, Dragana Marisavljević, Riho Marja, Laura Martin Torrijos, Angeliki Martinou, Dinka Matošević, Clare Marie Mifsud, Jurga Motiejunaite, Henn Ojaveer, Nataša Pašalić, Ladislav Pekarik, Esra Per, Jan Pergl, Vladimir Pesic, Michael Pocock, Luis Reino, Christian Ries, Laurentiu Rozylowicz, Sven Schade, Snorri Sigurdsson, Ofer Steinitz, Nir Stern, Aco Teofilovski, Johann Thorsson, Rumen Tomov, Elena Tricarico, Teodora Trichova, Konstantinos Tsiamis, Johan van Valkenburg, Noel Vella, Laura Verbrugge, Gabor Vetek, Cristina Villaverde, Johanna Witzell i Ana Cristina Cardoso
  Broj 4
  Strana od 1
  Strana do 43

  Implementation of the Programme for Conservation of Plant Genetic Resources in the Republic of Srpska from 2009 to 2012.

  DOI 10.7251/AGRENI1204563D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, Marina Antić, Danijela Kondić, Vida Todorović, Tatjana Jovanović-Cvetković, Vojo Radić, Dragana Radulović, Nataša Pašalić i Dragan Mandić
  Volumen 4
  Broj 13
  Strana od 563
  Strana do 571

  Uticaj rashlađivanja na fiziološki status plodova kruške tokom skladištenja

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2010
  Autori Boris Pašalić i Nataša Pašalić
  Volumen LV
  Broj 60/2
  Strana od 7
  Strana do 16

Radovi sa skupova

  Health and safety risk analysis of Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. by the method of acoustic tomography

  Naučni skup AgroReS 2022
  Publikacija Book of Abstracts – XI International Symposium of Agricultural Sciences AgroReS 2022, 26-28 May, 2022, Trebinje, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2022
  Autori Rodoljub Oljača, Sunčica Bodružić, Nikola Travar, Borut Bosančić, Jelena Davidović Gidas i Nataša Pašalić
  Strana od 155

  Biometric studies of morphological characteristics of the fruit Cornelian cherry (Cornus mas L.) in the valley of Drvar

  Naučni skup XVI International Scientific Conference of Agronomist of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2011
  Autori Borut Bosančić, Marina Antić, M. Martinović, Nataša Pašalić, Ivana Koleška i M. Davidović
  Strana od 73

  A Collection of Medicinal and Aromatic Plants in a Gene Bank of Republika Srpska

  Naučni skup The 1 st Symposium of Horticulture in B&H with international participation "Challenges and Inovations in Horticulture"
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2010
  Autori Marina Antić, Dragana Radulović, Dimitrije Marković, Borut Bosančić, Nataša Pašalić i Svjetlana Zeljković
  Strana od 73

  Značaj i perspektiva tradicionalnih proizvoda drena (Cornus mas L.) na primjeru Drvarske kotline

  Naučni skup Prvi simpozijum hortikulture u BiH sa međunarodnim učešćem,
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Borut Bosančić, Marina Antić i Nataša Pašalić
  Strana od 36

  Uticaj rashlađivanja na fiziološki status plodova kruške tokom skladištenja

  Naučni skup Prvi simpozijum hortikulture u BiH sa međunarodnim učešćem: Izazovi i inovacije u hortikulturi
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Nataša Pašalić i Boris Pašalić
  Strana od 30
  Strana do 30

Knjige

  Biomasa kao obnovljivi izvor energije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
  ISBN 978-99976-655-0-8
  Godina 2015
  Autori Zoran Govedar, Dane Marčeta, Srđan Keren, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Stoja Jotanović, Danijela Kondić, Borut Bosančić, Nataša Pašalić, Dario Jokanović, Marina Radun, Goran Granić, Branka Jelavić, Biljana Kulišić i Veljko Vorkapić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

Projekti

Karakterizacija genetičkih resursa paprike iz Banke gena Republike Srpske

Potreba za očuvanjem i korišćenjem genetičkih resursa na održiv način, kao i njihovim istraživanjem i evaluacijom u cilju identifikacije bitnih karakteristika, uveliko je prepoznata posljednjih decenija. Klimatske promjene su takođe uslovile povećanu upotrebu lokalnih populacija paprike koje su tradicionalno gajene na ovom području i tako se prilagodile na agro-ekološke uslove ovog područja...

Broj projekta 1251529
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim prof. dr Željko Lakić
Sonja Umićević, ma
Teodora Arsanović
Nataša Pašalić
doc. dr Borut Bosančić
Stefani Tepić, ma
David Ducanović
Nikolina Đekić, ma
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istraživača u Evropi

Projekat ERA TALENT ima za cilj da podrži implementaciju nove ERA komunikacije i dalji razvoj usluga koje pruža postojeća EURAKSESS mreža, kroz reformu njene strukture, sa ciljem da podrži razvoj karijere istraživača u Evropi, šireći putanje karijere za njih u akademskoj zajednici, industriji i biznisu...

Broj projekta 1251222
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim Nataša Pašalić
Stamenko Mijatović
prof. dr Dragan Milovanović
doc. dr Relja Suručić
Dijana Bilanović
mr Dragana Radulović
prof. dr Aleksandra Šmitran
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 31.03.2026.
Vrijednost projekta 44006.0 BAM

Razvoj i unapređenje uslova za održivo korišćenje prirodnih resursa zaštićenog područja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

U Prijedlogu za zaštitu područja za upravljanje resursima kompleksa „Univerzitetski grad“ u Banjaluci kao osnovni cilj zaštite kompleksa navodi se uspostavljanje arboretuma i botaničke bašte, zaustavljanje degradacionih procesa svih sadržaja i cjeline, a nasljeđeno stanje unaprijediti kroz stručni pristup, koji podrazumijeva povećanje raznovrsnosti biljnog fonda, unošenje odgovarajućih sadržaja na način kojim se neće narušiti temeljne vrijednosti. Temeljni fenomen kompleksa Univerzitetski grad je biološka...

Broj projekta 1251523
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nikola Travar
Projektni tim doc. dr Marina Antić
mr Sunčica Bodružić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Građanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrška COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI

Glavni cilj projekta je uspostavljanje i promocija značaja građanske nauke u BiH kroz inventarizaciju invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta na primjeru banjalučke regije. 2018. godine odobrena je COST akcija CA17122 Alien SCI „Povećanje saznanja o stranim vrstama kroz građansku nauku“. Akcija ima za cilj multidisciplinaran pristup istraživačkim problemima u oblasti uspostavljanja, razvoja i primjene građanske nauke.

Broj projekta 1251517
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nataša Pašalić
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Nikola Travar
Petar Nikolić, ma
mr Sunčica Bodružić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Unapređenje stanja prirodnih i stvorenih vrijednosti zaštićenog područja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

Aktivnosti na provođenju mjera upravljanja zaštićenim područjem "Univerzitetski grad" obezbijediće viši nivo uređenosti prostora i stvaranje boljih uslova za redovno održavanje kompleksa u cilju njegovog optimalnog korišćenja. Kroz ovaj projekat realizovaće se sljedeće aktivnosti: - izgradnja pješačkih staza u botaničkoj bašti, - nabavka sadnog materijala, - sanacija...

Broj projekta 1251516
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac mr Sunčica Bodružić
Projektni tim Nataša Pašalić
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Analiza zdravstvenog stanja i bezbjedonosnog rizika stabala u zaštićenom području „Univerzitetski grad“ metodom akustične tomografije sa prijedlogom mjera sanacije

Ispitivanje stabala s ciljem vizuelne ocjene oštećenja izvršiće se u skladu sa metodom vizuelne procjene stabala (visual tree assessment - ‘VTA’) koju su razvili Mattheck i Breloer. Ispitivanje metodom akustične tomografije izvršiće se instrumentom za tomografiju drveta ARBOTOM serije 5, koji u kratkom vremenu pruža sliku unutrašnjeg stanja stabla...

Broj projekta 1251511
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Rodoljub Oljača
Projektni tim doc. dr Borut Bosančić
dr Biljana Lolić
doc. dr Vanja Daničić
doc. mr Biljana Kelečević
Nikola Travar
prof. dr Svjetlana Zeljković
Nataša Pašalić
mr Jelena Davidović Gidas
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.01.2022.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Upotreba i očuvanje genetičkog resursa crvenog zdravca (Geranium robertianum L.) na području sjeverozapadnog dijela Republike Srpske

Crveni zdravac je jedna od biljaka koja se koristi u narodnoj medicini, a koja nije dovoljno istražena. G.robertianum je dugo korišćena u tradicionalnoj medicini različitih naroda, kao antiinflamator, hemostatik, antidijabetik, antimikrobno sredstvo, antidijaroik, antialergik...

Broj projekta 1251508
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Željko Lakić
Projektni tim Nikola Travar
doc. dr Relja Suručić
mr Dragana Radulović
Sonja Umićević, ma
Nataša Pašalić
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2022.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom učenju pokrenutom od strane privrede

Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija radi boljih odgovora na potrebe geoinformatičke industrije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu* (Rezolucija Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244), Moldaviji i Crnoj Gori sa naglaskom na sledeće aspekte...

Broj projekta 1253006
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac Mladen Amović, ma
Projektni tim Nataša Pašalić
Slavko Vasiljević, ma
Ivana Janković
Slavica Nedimović
mr Marko Ivanišević
Vesna Savić
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Miodrag Regodić
prof. dr Gordana Đurić
Marina Todorović
Dejan Vasić
doc. dr Sanja Tucikešić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 01.11.2022.
Vrijednost projekta 1934423.0 BAM

Programi iz oblasti zaštite zdravlja biljaka - Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinski štetnih organizama

rogramom se sprovode mjere posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizama na koštičavim voćakama (Pseudomonas syringae pv. persicae i Xanthomonas arboricola pv. pruni ) i prouzrokovača fitoftoroze maline (Phytophthora rubi). Poseban nadzor se sporovodi na teritoriji cijele Republike Srpske, a područja rada su mjesta ulaska u RS, mjesta prooizvodnje sadnog materijala i proizvodni zaasadi biljaka domaćina.

Broj projekta 1251507
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Jovana Mićić
Gvozden Mićić
dr Biljana Lolić
Nataša Pašalić
Sonja Umićević, ma
Biljana Radusin-Sopić, ma
doc. dr Jelena Nikitović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 18.10.2021.
Vrijednost projekta 45525.0 BAM

Ugovor o finansiranju projekta" Zelene staze- osjeti i okusi tradiciju"

Projekat ima za cilj markiranje i uspostavljanje dijela zelenih staza na području opštine Čajniče u svrhu povezivanja sa Nacionalnim parkom Sutjeska. Duž staza kulturni i prirodni resursi i usluge će biti identifikovani npr. ponuda smještajnih kapaciteta će biti identifikovana...

Broj projekta 8317040
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim Nikola Travar
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo trgovine i turizma RS
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 31.10.2018.
Vrijednost projekta 2150.0 BAM

"Uvođenje savremenih metoda za testiranje rasada koštičavih voćaka na prisustvo bakterija"- Ugovor o dodjeli finansijske podrške projektu

Savremena rasadnička proizvodnja podrazumijeva proizvodnju zdravstveno ispravnog sadnog materijala i podizanje komercijalnih voćnjaka sa zdravim početnim sadnim materijalom. Bakterije su značajni prouzrokovači biljnih bolesti u voćarskoj proizvodnji. Pojavi bakterioza u voćnjaku najčešće prethode ili poremećaji u ishrani ili mehaničke ozljede...

Broj projekta 8317036
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Biljana Radusin-Sopić, ma
Projektni tim dr Biljana Lolić
Nataša Pašalić
Nina Kujundžić
prof. dr Gordana Đurić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.03.2019.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

"Implementacija inovativne metode vještačkog oprašivanja lijeske"- Ugovor o dodjeli finansijske podrške projektu

Implementacija inovativne metode vještačkog oprašivanja lijeske je nastavak započetih istraživanja,odnosi se na kontrolu rodnosti i primjenu vještačkog oprašivanja u proivodnji lijeske. Tokom 2014 i 2015. godine od strane Ministarstva nauke i tehnologije sufinansiran je projekat bilateralne saradnje sa Republikom Slovenijom...

Broj projekta 8317037
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac mr Predrag Ilić
Projektni tim Nataša Pašalić
prof. dr Nikola Mićić
Zlatan Ristić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 28.02.2019.
Vrijednost projekta 5600.0 BAM

Podrška projektu H2020 "Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network – EURAXESS TOPIII – Network Call

Cilj projekta je obezbjeđivanje mogućnosti svim članovima EURAXESS mreže na svim nivoima u EURAXESS mreži (preko BHO) organizacija i direktno da kroz punu funkcionalnost euraxess.ba portala konsoliduju svoje usluge koje nude istraživačima, da postepeno uvode nove usluge, da koriste i obezbijede institucionalnu podršku matičnih institucija.

Broj projekta 8301010
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim Dijana Bilanović
prof. dr Miroslav Malinović
Nataša Pašalić
mr Dragana Radulović
Stamenko Mijatović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Uspostavljanje sistema integralnog upravljanja otpadom u zaštićenom području "Univerzitetski grad"

Opis projekta: Kompleks "Univerzitetski grad" u Banjoj Luci je Rješenjem Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju broj 15.04-960-39/11 od 16.05.2012. godine, stavljen pod zaštitu kao zaštićeno područje za upravljanje resursima. Područjem upravlja Institut za genetičke resurse. Sagledavajući cjelokupnu situaciju u zaštićenom području, Institut za genetičke resurse je identifikovao najvažnije faktore koji negativno utiču na funkcionalnost zaštićenog područja, kao i one koji...

Broj projekta 8317035
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Nataša Pašalić
Duško Lazić
Nikola Travar
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 72000.0 BAM

"Konzervacija i očuvanje zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza (dio)"

Projekat "Konzervacija i očuvanje zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza" (Promocija vrijednosti i unapređenje potencijala) obuhvata niz novih aktivnosti koje se oslanjaju na rezultate projekta "Prva faza konzervacije i očuvanja Zaštićenog područja za upravljanje resursima "Univerzitetski grad" Banja Luka". Provođenjem ovog projekta, aktivnosti na očuvanju i konzervaciji će biti proširene na nove površine i sadržaje...

Broj projekta 8317034
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Nikola Travar
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
doc. dr Sanda Stanivuković
doc. dr Marina Antić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 09.09.2017.
Vrijednost projekta 37841.0 BAM

Konzervacija i očuvanje zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza (dio)

Projekat "Konzervacija i očuvanje zaštićenog područja za upravljanje resursima Univerzitetskog grada Banja Luka – druga faza" (Promocija vrijednosti i unapređenje potencijala) obuhvata niz novih aktivnosti koje se oslanjaju na rezultate projekta "Prva faza konzervacije i očuvanja Zaštićenog područja za upravljanje resursima "Univerzitetski grad" Banja Luka". Provođenjem ovog projekta, aktivnosti na očuvanju i konzervaciji će biti proširene na nove površine i sadržaje...

Broj projekta 8317023
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
doc. dr Marina Antić
Nataša Pašalić
Nikola Travar
doc. dr Sanda Stanivuković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 09.09.2017.
Vrijednost projekta 37841.0 BAM