Navigacija

prof. dr Zoran Maunaga
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 105-106
Katedre
 • Šumarski fakultet - Katedra za planiranje gazdovanja šumama
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Planiranje gazdovanja šumama redovni profesor 27. septembar 2012.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ10MODE Modeli rasta šuma
MŠ10STAT Statistički metodi u šumarstvu
MŠ11KONT Kontinuitet produkcije šuma
MŠ13IPGŠ Integralno planiranje gazdovanja šumama
MŠ13MODE Modeli rasta šuma
MŠ19IPGŠ Integralno planiranje gazdovanja šumama
MŠ19KONT Kontinuitet produkcije šuma
MŠ19MODE Modeli rasta šuma
Akademske studije prvog ciklusa
OP15SMŠU Statistički metodi u šumarstvu
OŠ07PRIR Prirast i prinos šuma
OŠ07ŠBIO Šumarska biometrika
OŠ13KONT Kontinuitet produkcije šuma
OŠ13PRIR Prirast šuma
OŠ13ŠBIO Šumarska biometrika
Akademske studije trećeg ciklusa
DSDRSŠS Dinamika rasta stabala i šumskih sastojina
DSIŠ Inventura šuma
DSMNIR Metodologija naučno istraživačkog rada
DSSMŠ Statistički metodi u šumarstvu
DSSPŠ Strateško planiranje u šumarstvu
DŠ22IŠ Inventura šuma
DŠ22ŠS Šumarska statistika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Primjena indeksa obrasta sastojine prema Rajnekeu za procjenu i kontrolu obrasta jednodobnih sastojina u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/GSF2131005D
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2021
  Autori Vojislav Dukić, Srđan Bilić, Danijela Petrović i Zoran Maunaga
  Broj 31
  Strana od 5
  Strana do 16
  Veb adresa https://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/234

  Application of stand density index according to Reineke for estimate and control of density of even-aged stands in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.7251/GSF2131005D
  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2021
  Autori Vojislav Dukić, Srđan Bilić, Danijela Petrović i Zoran Maunaga
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 16
  Veb adresa http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl/article/view/234/217

  Relationships Between Climatic Variables and Tree-Ring Width of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Kozara National Park (Bosnia and Herzegovina)

  DOI https://doi.org/10.15177/seefor.20-05
  Časopis SEEFOR
  Godina 2020
  Autori Jelena Subotić, Vojislav Dukić, Tatjana Popov, Goran Trbić, Zoran Maunaga i Danijela Petrović
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 27
  Veb adresa https://www.seefor.eu/images/arhiva/vol11_no1/subotic/subotic.pdf

  Razvojne karateristike sastojina crne johe u Republici Srpskoj

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2014
  Autori Vojislav Dukić, Zoran Maunaga i Branislav Cvjetković
  Broj 16
  Strana od 61
  Strana do 76
  Veb adresa http://www.sfbl.org/fileadmin/user_upload/documents/publikacije/Glasnik_16.pdf

  Struktura krošanja i obrast crne johe

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2012
  Autori Vojislav Dukić, Zoran Maunaga i Branislav Cvjetković
  Volumen 17
  Strana od 35
  Strana do 50
  Veb adresa http://www.sfbl.org/fileadmin/user_upload/documents/publikacije/Glasnik_17_GM.pdf

  Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus-Abies-Picea forest: the nearly steady-state forest Lom (Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.1139/X11-098
  Časopis CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH
  Godina 2011
  Autori Renzo Motta, Roberta Berreti, Daniele Castagneri, Vojislav Dukić, Mateo Garbarino, Zoran Govedar, Emanuele Lingua, Zoran Maunaga i Fabio Meloni
  Volumen 4109
  Strana od 1871
  Strana do 1884
  Veb adresa http://www.academia.edu/19217233/

  Produkcione osnove gazdovanja šumama hrasta kitnjaka

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2008
  Autori Milivoj Vučković, Zoran Maunaga, Vojislav Dukić i Zoran Lazendić
  Strana od 15
  Strana do 24

  Strukturna izgrađenost mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Lom

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2008
  Autori Vojislav Dukić i Zoran Maunaga
  Strana od 39
  Strana do 53

  Model optimalne izgrađenosti jednodobne sastojine crnog bora

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2006
  Autori Milivoj Vučković, Zoran Maunaga, Vojislav Dukić i Zoran Lazendić
  Broj 6
  Strana od 37
  Strana do 47

  Visinski i debljinski rast jednodobnih sastojina smrče u Bosni

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2004
  Autori Zoran Maunaga
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 52

Radovi sa skupova

  PERSPECTIVES OF AUSTRIAN PINE PLANTED FOREST IN THE FOREST MANAGEMENT AREA “TESLIĆ” (Bosnia and Herzegovina)

  Naučni skup Reforestation Challenges
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Goran Jović, Vojislav Dukić, Zoran Maunaga, Branko Stajić, Branislav Cvjetković i Jelena Subotić
  Strana od 52
  Veb adresa http://www.reforestationchallenges.org/Reforestation%20Challenges%20Book%20of%20Abstracts.pdf

  Two-phase sampling in forest inventory

  Naučni skup Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Miloš Koprivica i Zoran Maunaga

  The variability of scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenances test near the town of Sokolac (BiH)

  Naučni skup International scientific conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2012
  Autori Milan Mataruga, Zoran Maunaga, Branislav Cvjetković, Vojislav Dukić, Vanja Daničić, Aleksandar Lučić i Mladen Kapović
  Strana od 97

  Growth model of Serbian spruce (Picea omoirka Pančić/Purkine) trees in different biological position in the seed culture "Zanožje - Vitez

  Naučni skup International Scientific Conference "Forests in the future - use, risks and development
  Publikacija Proceedings
  Godina 2012
  Autori Vojislav Dukić, Milan Mataruga, Zoran Maunaga, Danijela Petrović i Branislav Cvjetković
  Strana od 73
  Strana do 80
  Veb adresa http://www.forest.org.rs/pdf/proceedings-conference2012.pdf

  Zaštićena područja – Razvoj i budućnost prašume “Lom”

  Naučni skup ŠUME – INDIKATOR KVALITETA OKOLIŠA
  Godina 2012
  Autori Zoran Maunaga, Renzo Motta i Vojislav Dukić

  Regression equations for planning and control sample for forest inventory in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup International scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”
  Godina 2012
  Autori Miloš Koprivica, Zoran Maunaga i Vojislav Dukić

  Struktura krošanja i produkcija generativnog materijala u sjemenskim sastojinama bukve

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2009
  Autori Zoran Maunaga, Vojislav Dukić i Branislav Cvjetković

  Primjena bioindikacije vitalnosti šuma u monitoringu stanja šuma i životne sredine

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Vojislav Dukić i Zoran Maunaga

  Diameter increment as bioindicator of ripe sessile-flowered oak stands vitality

  Naučni skup International Scientific Conference: Integral protection of forests, Scientific-Technological platform, Belgrade
  Godina 2007
  Autori Vojislav Dukić i Zoran Maunaga

  Stanje prašuma Lom i Janj u drugoj polovini XX vijeka

  Naučni skup Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja
  Godina 2006
  Autori Vojislav Dukić i Zoran Maunaga

  Forestry education at the University of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)

  Naučni skup IUFRO Symposium. Forestry education: between science and practice
  Publikacija Proceedings
  Godina 2005
  Autori Milan Mataruga, Zoran Maunaga i Doni Blagojević
  Strana od 48
  Strana do 52

  Izrada i primjena uređajnih tarifa za izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Perspektive razvoja šumarstva
  Godina 2003
  Autori Miloš Koprivica i Zoran Maunaga

  Mogućnost primjene tablica za procjenu tekućeg zapreminskog prirasta visokih šuma u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Perspektive razvoja šumarstva
  Godina 2003
  Autori Zoran Maunaga, Miloš Koprivica i Vojislav Dukić

  Estimation of variability of taxation elements of trees in even aged spurce stands

  Naučni skup Jubilee Scientific Conference With International Participation; ’70 /th Anniversary of the Forest Research Institute’
  Godina 1998
  Autori Miloš Koprivica i Zoran Maunaga

Ostali radovi

  Klasifikacija šumskih kultura i analiza pouzdanosti podataka o šumskim kulturama kao osnove za planiranje gazdovanja

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99938-56-46-7
  Godina 2021
  Autori Vojislav Dukić, Zoran Maunaga i Danijela Petrović
  Strana od 371
  Strana do 405

Knjige

  Prirast šuma

  Izdavač Šumarski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-56-21-4
  Godina 2012
  Autori Zoran Maunaga
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Oblik i zapremina stabla smrče u jednodobnim sastojinama na području Bosne

  Izdavač Šumarski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-56-11-5
  Godina 2008
  Autori Miloš Koprivica i Zoran Maunaga
  Tip knjige naučna knjiga

  Uređajne tarife za izdanačke šume hrasta kitnjaka u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Šumarski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-677-8-0
  Godina 2004
  Autori Miloš Koprivica i Zoran Maunaga
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Uređajne tarife za izdanačke šume bukve u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Šumarski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-677-7-2
  Godina 2004
  Autori Miloš Koprivica i Zoran Maunaga
  Tip knjige ostale naučne publikacije

Projekti

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj - Faza II

Ovaj projekat je nastavak tematskog projekta Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj koji se već finansira iz sredstava posebnih namjena za šume.

Broj projekta 1251417
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim prof. dr Dane Marčeta
dr Milorad Danilović
doc. dr Vladimir Petković
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Zoran Maunaga
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 167784.0 BAM

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Nada Šumatić
Đorđije Milanović
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Dragan Čomić
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Marijana Kapović Solomun
dr Dražen Miljić
Brankica Kajkut
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Vojislav Dukić
Zorana Hrkić Ilić, ma
prof. dr Jugoslav Brujić
Dragica Mihaljčić
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Mira Milić
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 11.10.2021.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim doc. dr Vladimir Petković
dr Dražen Miljić
prof. dr Dane Marčeta
Jelena Čučković, ma
doc. dr Danijela Petrović
dr Milorad Danilović
Dragica Mihaljčić
prof. dr Zoran Maunaga
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM

Studija o osnivanju šumskih zasada u RŽR "Ljubija" Prijedor

Površine na kojima se vršila eskploatacija i deponovanje otpada predstavljaju površine na kojima je potrebno izvršiti rekultivaciju, odnoso privesti te površine odgovarajućoj kulturi. U svijetu je trend da se takve površine maksimalno iskorištavaju za potreba podizanja novih, ekonoskih šumskih zasada...

Broj projekta 8301410
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Dragan Čomić
Vladan Ivetić
prof. dr Zoran Govedar
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Svjetlana Sredić
Igor Kneginjić
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Vladimir Petković
Finansijer RUDNICI ŽELJEZNE RUDE "LJUBIJA"AD PRIJEDOR
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 01.08.2016.
Vrijednost projekta 49000.0 BAM