Navigacija

Anđela Pepić

Rukovodilac Centra - I-2-2-3-1
Rektorat

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Društveni sukobi u sferi rada unutar transformacijskih procesa u Bosni i Hercegovini

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2021
  Autori Anđela Pepić
  Volumen 16
  Strana od 55
  Strana do 67
  Veb adresa https://www.sociolog.rs/godisnjak/socioloski_godisnjak_br16.pdf

  WORKERS IN POST-SOCIALISM: BETWEEN CLAS AND NATIONAL IDENTITIES

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić i Bojana Vukojević
  Volumen 15
  Strana od 41
  Strana do 55
  Veb adresa https://www.sociolog.rs/godisnjak/socioloski_godisnjak_br15.pdf

  Price elasticity of demand for cigarettes in Bosnia and Herzegovina: microdata analysis

  DOI 10.1136/tobaccocontrol-2019-055258
  Časopis Tobacco Control
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Anđela Pepić, Saša Petković, Jovo Ateljević i Borislav Vukojević
  Volumen 29
  Broj 5
  Strana od 304
  Strana do 309
  Veb adresa https://tobaccocontrol.bmj.com/content/29/Suppl_5/s304

  Estimation of Price Elasticity of Demand for Cigarettes in Bosnia and Herzegovina – Macro Data Analysis

  DOI 10.28934/ea.20.53.1.pp59-71
  Časopis Economic Analysis
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Saša Petković, Anđela Pepić, Jovo Ateljević i Borislav Vukojević
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 71
  Veb adresa https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1219/1074

  REMEMBERING WORK: THE ‘ČAJAVEC’ COMPANY WORKERS AFTER PRIVATISATION

  DOI 10.5937/politeia0-29407
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić
  Volumen 10
  Broj 20
  Strana od 171
  Strana do 180
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/article/view/29407

  Prikaz knjige: Don Kalb i Gábor Halmai (ur.). Naslov: nacija, podtekst: klasa. Populizam radničke klase i povratak potlačenih u neoliberalnoj Evropi. Prevod: Adisa Okerić Zaid. Edicija re:politiko, Sarajevo: Udruženje Mreža za izgradnju mira, 2020, str. 244

  Časopis Sarajevski žurnal za društvena pitanja / Sarajevo Social Science Review
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 159
  Strana do 161
  Veb adresa https://sssr.fpn.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/03/SSSR-br.1-2020.-e-izdanje.pdf

  Life-stories of Labour Migrants from Bosnia and Herzegovina: Balkanist Discourse(s), Liminality and Integration

  DOI 10.1080/19448953.2018.1506299
  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2020
  Autori Dalibor Savić, Anđela Pepić i Duško Trninić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 137
  Veb adresa https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1506299

  Kriza neoliberalne financijalizacije na evropskoj poluperiferiji - prekarnost tržišta rada u Bosni i Hercegovini

  DOI https://doi.org/10.5937/politeia0-18791
  Časopis POLITEIA
  Godina 2018
  Autori Anđela Pepić
  Volumen 8
  Broj 15
  Strana od 121
  Strana do 132
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2614304&page=6&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d14304%26lang%3dsr&lang=sr

  From Dayton to Brussels via Tuzla: post-2014 economic restructuring as europeanization discourse/practice in Bosnia and Herzegovina

  DOI http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2015.1126093
  Časopis Southeast European and Black Sea Studies
  Godina 2015
  Autori Danijela Majstorović, Zoran Vučkovac i Anđela Pepić
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 661
  Strana do 682
  Veb adresa http://www.tandfonline.com/toc/fbss20/current

Radovi sa skupova

  REMEMBERING WORK: WORKERS AFTER PRIVATIZATION

  Naučni skup Društvo i politika
  Publikacija Društvo i politika - Zbornik apstrakata
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 38
  Strana do 38
  Veb adresa https://drustvoipolitika.fpn.unibl.org/images/fajlovi/Zbornik_FPN_15_09_sa_Koricom.pdf

Ostali radovi

  Javno-privatna partnerstva na periferiji

  Izdavač Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA
  Godina 2022
  Autori Anđela Pepić
  Veb adresa https://crvena.ba/javno-privatna-partnerstva-na-periferiji-andjela-pepic/

  Sindikati i radništvo u procesima transformacije: (dis)kontinuiteti radničkih borbi u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Durieux
  ISSN/ISBN 978-953-188-502-7
  Godina 2022
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 201
  Strana do 2018
  Veb adresa http://durieux.hr/wordpress/knjige/esejistika-publicistika/sindikati-izmedu-rada-kapitala/

  Organizovanje radničke borbe

  Izdavač Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA
  Godina 2020
  Autori Anđela Pepić
  Veb adresa https://crvena.ba/organizovanje-radnicke-borbe-andjela-pepic/

  Neoliberalna financijalizacija u BiH – žene na tržištu rada i prekarni rad

  Izdavač Sarajevski otvoreni centar
  ISSN/ISBN 978-9958-536-63-2
  Godina 2019
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 51
  Strana do 58
  Veb adresa http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-web.pdf

  Pravo i praksa - radna prava žena u BiH

  Izdavač Sarajevski otvoreni centar
  ISSN/ISBN 978-9958-536-63-2
  Godina 2019
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 59
  Strana do 65
  Veb adresa http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-web.pdf

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: “Životni projekti mladih (re)emigranata iz BiH”

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Duško Trninić, Dalibor Savić, Bojana Miodragović, Anđela Pepić i Nataša Jović

  Reclaiming the factory: a story from Bosnia

  Ekonomska i socijalna prava

  Izdavač Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Anđela Pepić
  Strana od 319
  Strana do 382
  Veb adresa https://opservatorij.files.wordpress.com/2015/02/hrr_2014.pdf

  Ljudska prava u pravnim propisima: ekonomska i socijalna prava

  Izdavač Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
  ISSN/ISBN 978-9958-541-08-7
  Godina 2012
  Autori Anđela Lalović
  Strana od 13
  Strana do 56
  Veb adresa http://www.hrc.unsa.ba/repozitorij/Ljudska_prava_u_BiH_2011.pdf

  Labour Inspections – Exercise in Ethics or Protection of Workers in Labour Market

  Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima

  Bolja zaštita prava radnika ili još više štrajkova? (policy brief)

  Izdavač Fond otvoreno društvo BiH
  Godina 2010
  Autori Anđela Lalović
  Veb adresa http://osfbih.org.ba/images/Prog_docs/PDFP/pdfp_10/BHS_PB_53_Andjela_Lalovic.pdf

  Bosna i Hercegovina – “Radnilend”: Procjena kapaciteta inspekcija rada unutar zaštite prava radnika (policy studija)

  Izdavač Fond otvoreno društvo BiH
  Godina 2010
  Autori Anđela Lalović
  Veb adresa http://osfbih.org.ba/images/Prog_docs/PDFP/pdfp_10/BHS_53_Andjela_Lalovic.pdf

  Ekonomska i socijalna prava u Bosni i Hercegovini: izvještaj

  Izdavač Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Fondacija Heinrich Boll – Ured u Sarajevu
  ISSN/ISBN 978-9958-541-XXXXXX
  Godina 2010
  Autori Anđela Lalović i Gorana Mlinarević
  Veb adresa http://ba.boell.org/sites/default/files/ekonomska_i_soc_prava_u_bih_a5.pdf

  BiH Fairytale on CSR Legislation and Practice

  Izdavač Balkan Human Rights Network
  ISSN/ISBN 1840-1473
  Godina 2008
  Autori Anđela Lalović
  Strana od 67
  Strana do 91
  Veb adresa http://adi.org.ba/wp-content/uploads/2011/04/Yearbook-2008.pdf

Projekti

Osiguranje sportskog obrazovanja kroz inovativne i inkluzivne planove za rodnu ravnopravnost

SUPPORTER unapređuje inkluzivnu rodnu ravnopravnost u Evropskom istraživačkom prostoru. Projekat podržava institucije u razvoju intersekcionalnih, inovativnih, inkluzivnih i uticajnih planova za rodnu ravnopravnost (4IGEP), prilagođenih visokoobrazovnim institucijama u oblasti sporta, te posebno adresira rodno zasnovano nasilje uključujući i seksualno uznemiravanje.

Broj projekta 1251219
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Adriana Ljubojević
Projektni tim prof. dr Nikolina Gerdijan
doc. dr Kristina Pantelić Babić
Anđela Pepić
prof. dr Borko Petrović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.09.2025.
Vrijednost projekta 93826.0 BAM

Rodna zastupljenost u sportskim organizacijama (podrška pripremi Horizont Evropa projekta SUPPORTER

Projekat pod nazivom „Rodna zastupljenost u sportskim organizacijama (podrška pripremi Horizont Evropa projekta SUPPORTER)“ ima za cilj da pruži tehničku i finansijsku podršku Ministarstva civilnih poslova BiH pripremi projektne aplikacije za Horizont Evropa program pod nazivom „SecUring sPORTs Education thRough innovative and inclusive Gender Equality Plans (SUPPORTER)“ u kojoj kao članica konzorcijuma učestvuje i Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta...

Broj projekta 1251217
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Adriana Ljubojević
Projektni tim Anđela Pepić
prof. dr Borko Petrović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Odgovorno istarživanje i inovacije

Osnovni cilj Projekta je da podrži dodatne aktivnosti koje će imati za ishod jačanje kapaciteta UNIBL za ostvarivanje specifičnih ciljeva unutar evropskog okvira za odgovorna istraživanja...

Broj projekta 1250197
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Ivana Zečević
prof. dr Dalibor Kesić
doc. dr Bojan Vlaški
prof. dr Milena Karapetrović
doc. dr Dalibor Savić
mr Nataša Vučenović Gnjato
prof. dr Zorana Kovačević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.11.2023.
Vrijednost projekta 18000.0 BAM

MNRVOID podrška projektu SUPPORTER

Kako bi podržali već planirane aktivnosti u oviru SUPPORTER projekta, tim Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjj Luci će realizovati dodatne aktivnosti. Cilj je izvršitui mapiranje postojećih sportskih organizacija u banjalučkoj regji , koji će ući u uzorak istraživanja o rodnoj zastupljenosti u sportskim organizacijama...

Broj projekta 1251216
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Adriana Ljubojević
Projektni tim Anđela Pepić
prof. dr Borko Petrović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.10.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

MNRVOID podrška: Procjena jalovišta crvenog mulja u regionu Istočne i Jugoistočne Evrope

Projekat je finansijska podrška za dodatu vrijednost projektu finansiranom iz Horizont Evropa okvira (fond EIT sirovine). Ministarstvo je podržalo predaju patentne aplikacije proizašle iz istraživanja na projektu, uz podršku CRPI centra, te organizaciju konferencije ...

Broj projekta 1259072
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Anđela Pepić
Sunčica Sukur
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

MNTRVOID podrška: Aktovke za stvaranje regionalne inovacione mreže

Centralni projekat, finansiran od strane EIT RM će naročiti akcenat staviti na promociju bogatstva u aluminosilikatima u našoj Republici i cijeloj zemlji. Naziv našeg koncepta u centralnom projektu je „Ja BiH vulkan“ što je igra riječi, asocirajući na to da je u Bosni i Hercegovini, u istočnom dijelu zemlje, prije više miliona godina djelovao ogroman vulkan koji je i odredio naša geološka bogatstva....

Broj projekta 1259071
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Marija Stojaković
Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Podrška MNTRVOID: Minerali u školama 4.0

rojekat je podrška Ministarstva za ostvarivanje dodate vrijednosti centralnom projektu koji finansira program Horizont Evropa. Radi se o programu koji razvija metode demonstracija hemije materijala u školskim uslovima i na taj način promoviše važnost održivosti lanaca sirovina u Evropi. Ove godine, finansijska podrška Ministarstva će biti iskorišćena za kupovinu poklon paketa školama u Republici a u toku radionica će biti potencirana tema domaćeg kaolina...

Broj projekta 1259070
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Stević, ma
Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Kohezija zelene hemije i zelenog preduzetništva sa inovacijama na zapadnobalkanskim visokoškolskim ustanovama

Projekat predstavlja podršku pripremi aplikacije pod nazivom: „Kohezija zelene hemije i zelenog preduzetništva sa inovacijama na zapadnobalkanskim visokoškolskim ustanovama“. Partneri sa kojima se priprema aplikacija su iz: Srbije, Bugarske, Grčke, Italije, Albanije, Inovacioni centar Banja Luka i Međunarodni univerzitet Sarajevo...

Broj projekta 1259069
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Anđela Pepić
Marija Stojaković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana 2

Projekat je fokusiran na promociju principa odgovornih istraživanja i inovacija, te podršci naučnom obrazovanju i STEM obrazovanju u srednjim školama.

Broj projekta 1250196
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Milica Marić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.10.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

MNRVOID podrška: Procjena jalovišta crvenog mulja u regionu istočne i jugoistočne Evrope

Projekat predstavlja podršku MNTRVOID projektu iz programa Horizont Evropa pod istim nazivom, a koji se bavi tematikom crvenog mulja. Ovo je otpadni materijal iz procesa prerade boksita koga u Bosni i Hercegovini ima oko 24 miliona tona u Zvorniku i u Čitluku...

Broj projekta 1259063
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Sunčica Sukur
Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

MNRVOID podrška: Minerali u školama 4.0

Radi se o podršci MNTRVOID za projekat iz programa Horizont Evropa, koji se bavi promocijom nauka o materijalima i održivosti sirovinskih lanaca u Evropi. Centralni dio projekta se realizuje sa širokim međunarodnim konzorcijumom ( https://rmschools.isof.cnr.it/ ). Uloga UNIBL jeste da razvije inovativne eksperimente iz oblasti nauka o materijalima i prezentuje ih u lako izvodljivoj formi u sistemu osnovnih i srednjih škola u Republici...

Broj projekta 1259062
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Stević, ma
prof. dr Milica Balaban
Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Ker4Care - Bioaktivna jedinjenja bazirana na poljoprivredno-prehrambenim i tekstilnim proizvodima, namenjena za proizvode za njegu kože

Radi se o projektu podrške Ministarstva NTVOID, aplikacijama na program Horizont2020. Ovaj projekat je imao visokih 12 bodova na aplikaciji gdje je trashhold bio 10 bodova. Međutim, kako nije prošao u proces finansiranja u tom fondu, Ministarstvo NTVOID podržava pripremu nove aplikacije koja je u toku. Kupovinu uređaja nano-predilice je, naprotiv, finansiralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Na ovom uređaju će biti izvršene probe korišćenja enzimskih rastvarača keratina...

Broj projekta 1259061
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Dejana Savić, ma
Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Projekat je fokusiran na promociju principa odgovornih istraživanja i inovacija, te razvoju mehanizama za otvoreni pristup nauci.

Broj projekta 1250179
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Dijana Bilanović
Borislav Vukojević, ma
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 31.10.2022.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250167
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Dragan Gligorić
doc. Ljubiša Mićić, ma
Borislav Vukojević, ma
Dragana Preradović Kulovac, ma
Finansijer Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Čikagu
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 212211.0 USD

Podrška većem stepenu uspješnosti učešća u Evropskom okvirnom programu za istraživanje i inovacije

Osnovni cilj projekta je osiguranje većeg stepena učešća i uspješnosti projektnih aplikacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (FPN UNIBL) u okviru Evropskog programa za istraživanje i inovacije (Horizon 2020 i njegovog nasljednika Horizon Europe). FPN UNIBL je do sada učestvovao u 5 projektnih aplikacija na različite Horizon 2020 pozive u referentnim oblastima (migracije, procesi demoktratizacije i sl) kao partnerska institucija...

Broj projekta 1251702
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac doc. dr Dalibor Savić
Projektni tim Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM

Odgovorno istraživanje i inovacije - WBC-RRI.NET

Projekat pod nazivom „Odgovorno istraživanje i inovacije - WBC-RRI.NET“ (Projekat) ima za cilj pruži tehničku i finansijsku podršku Ministarstvu civilnih poslova BiH implementacija H2020 projekat pod nazivom „Ugrađivanje RRI-a u zemlje zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživog istraživanja i razvoja Ekosistemi - WBC-RRI.NET“ u kojem kao projektni partner učestvuje i Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL). Osnovni cilj Projekta je podrška dodatnim aktivnostima koje će imati za ...

Broj projekta 1250163
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim mr Dragana Radulović
mr Đorđe Markez
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2021.
Završetak projekta 28.04.2022.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

V4+ZB mreža menadžera i administratora istraživanja (RMAs)

Projekat ima za cilj jačanje mreže menadžera i administratora istraživanja koji dolaze iz zemalja "Višegradske četvorke" i Zapadnog Balkana, a kako bi doprinio njihovom uspiješnijem učešću u narednom Okvirnom programu...

Broj projekta 1250159
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim mr Dragana Radulović
mr Đorđe Markez
Finansijer International Visegrad Fund
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 22.08.2022.
Vrijednost projekta 7227.0 EUR

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživih ekosistema istraživanja i inovacija

WBC-RRI.NET ima za cilj podržati primjenu principa odgovornih istraživanja i inovacija unutar ekosistema istraživanja i inovacija na teritorijalnom nivou u pet (5) zemalja Zapadnog Balkana - 4 regionalna i 1 na nivou države - i promociju više - nivoa upravljanja istraživanjima i inovacijama u ZZB. Principi odgovornih istraživanja i inovacija će doprinijeti zajedničkom učenju i difuziji inovacija u upravljanju istraživanjima...

Broj projekta 1250156
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim mr Saša Karakaš Šikanić
mr Dragana Radulović
prof. Draško Gajić, ma
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Aleksandar Gaćina
Marko Šipka, ma
Jelena Jandrić, ma
prof. dr Siniša Lakić
doc. dr Mihajlo Savić
prof. dr Smiljana Paraš
Milica Marić
prof. dr Goran Stojanović
dr Dragan Dragomirović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.03.2021.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 104937.0 EUR

"Odliv mozgova" u BIH i šire: problemi,odgovori politika i ograničenja

Ovaj pilot projekat ima za cilj proučavanje ekonomskih, institucionalnih,društvenih i kultoroloških uzroka emigracije...

Broj projekta 1250137
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Bojana Vukojević, ma
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.07.2020.
Vrijednost projekta 8763.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) da vrše kvalitetna ekonomska istraživanja o socio-ekonomskom uticaju oporezivanja duvana i da podrže dijalog u oblasti politika kroz širenje rezultata istraživanja.

Broj projekta 1250103
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Dragana Preradović Kulovac, ma
Borislav Vukojević, ma
prof. dr Dragan Gligorić
doc. Ljubiša Mićić, ma
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 28.04.2022.
Vrijednost projekta 83315.0 BAM

Moja praksa

Stvaranje preduslova za uspostavljanje saradnje između poslodavaca i studenata završnih godina osnovnog ciklusa studija sa ciljem povećanja konkurentnosti mladih ljudi na tržištu rada. Obavljanje prakse za studente završnih godina na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Broj projekta 8301014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Predrag Govedarica, ma
mr Đorđe Markez
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 31.03.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je istraživanje i održavanje dijaloga u oblasti politika s fokusom na reforme poreskih politika koje se odnose na upotrebu duvana i duvanskih proizvoda, formulisanje jasnih i ostvarljivih opcija javnih politika kako bi se smanjio nivo upotrebe duvana i duvanskih proizvoda u regionu...

Broj projekta 8301012
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Saša Petković
prof. dr Jovo Ateljević
Borislav Vukojević, ma
prof. dr Dragan Gligorić
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 45358.0 BAM

Organizacija radionice "Inovacije i transfer znanja i tehnologija - primjeri iz prakse"

Svjesni postojećih nedostataka u inovacionom ekosistemu Republike Srpske/Bosne i Hercegovine i potrebe za boljim poznavanjem procesa transfera tehnologija i znanja, Univerzitet u Banjoj Luci putem svog Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT UNIBL)...

Broj projekta 8301013
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Predrag Govedarica, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 6022.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC)

Ovaj projekat ima za cilj da pruži tehničku i finansijsku podršku Ministarstva civilnih poslova BiH implementaciji projekta, koji se finansira iz programa COST, s namjerom da podrži dodatne aktivnosti koje će imati za cilj jačanje kapaciteta i znanja istraživačkog i administrativnog osoblja na univerzitetu u administriranju projekata iz programa HORIZON 2020 i COST, kao i drugih EU istraživačkih programa i projekata kao i domaćih naučno-istraživačkih projekata.

Broj projekta 8301011
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Đorđe Markez
Projektni tim Anđela Pepić
Slavica Spasojević
Predrag Govedarica, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2018.
Završetak projekta 30.09.2018.
Vrijednost projekta 5600.0 BAM

Pčele i IKT za život

Pripremne aktivnosti na izradi projektnog prijedloga za učešće u naučnoistraživačkom programu Evropske unije HORIZON 2020 sa projektom "Bees and ICT for Life".

Broj projekta 8300591
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Anđela Pepić
prof. dr Vladimir Risojević
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 23.10.2019.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM