Navigacija

prof. dr Dragomir Kozomara
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-127
lokal 127
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik vanredni profesor 1. novembar 2018.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSUNO Uža naučna oblast
Akademske studije prvog ciklusa
09SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika I
09SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika II
09SMSJ Morfologija srpskog jezika
09STRSJ Tvorba riječi (derivatologija) srpskog jezika
09SUS Uvod u srbistiku
09SFASKJ Fonologija i akcentologija srpskog književnog jezika
09SFSKJ Fonetika srpskog književnog jezika
12RMSJ Morfologija srpskog jezika
12RTRSJ Tvorba riječi srpskog jezika
12RFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
12RFSJ Fonetika srpskog jezika
12SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika 1
12SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika 2
12SMSJ Morfologija srpskog jezika
12STRSJ Tvorba riječi srpskog jezika
12SFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
12SFSJ Fonetika srpskog jezika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Osobine konsonantskog sistema govora Javorana

  Časopis Godišnjak za srpski jezik - Filozofski fakultet u Nišu
  Godina 2018
  Autori Dijana Crnjak i Dragomir Kozomara
  Broj 28
  Strana od 205
  Strana do 217

  Sudbina vokalskih skupina u govoru Bastasa (kod Bosanskog Grahova)

  DOI 10.18485/sj.2018.23.1.29
  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 23
  Strana od 513
  Strana do 522

  Obilježja jezika u pripovijetkama Sime i Georgine Stojanović

  DOI 821.163.41.09-32.811.163.41
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić i Dragomir Kozomara
  Broj 16
  Strana od 57
  Strana do 66

  Nedoumice u pisanju ijekavskih refleksa "jata" u srpskom jeziku

  DOI 10.7251/PNSJK1605071K
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 5
  Strana od 71
  Strana do 76

  Akcenat deklinacionih riječi u srpskim posavskim govorima između Vrbasa i Ukrine

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 21
  Strana od 165
  Strana do 182

  O vokalizmu govora Javorana

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Dijana Crnjak i Dragomir Kozomara
  Broj 20
  Strana od 697
  Strana do 710

  Slovo o srpskom jeziku - prikaz knjige Miloša Kovačevića

  DOI 10.7251/PNSJK0214147K
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2014
  Autori Dragomir Kozomara
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 147
  Strana do 149

  O vokalu a u srpskim posavskom govorima između Vrbasa i Ukrine

  Časopis Godišnjak za srpski jezik, Filozofski fakultet u Nišu
  Godina 2013
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 13
  Strana od 279
  Strana do 288

  Putokaz za nova istraživanja - prikaz knjige Dijane Crnjak

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 4
  Strana od 195
  Strana do 197

  Akcenatske osobine govora Čečave

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2009
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 533
  Strana do 547

  Važnije fonetske osobine govora Čečave

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2007
  Autori Dragomir Kozomara
  Volumen 1-2
  Broj 12
  Strana od 235
  Strana do 258

  Kratak pregled konsonantskog sistema govora sela Stanari kod Doboja

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2003
  Autori Dragomir Kozomara
  Volumen 1-2
  Broj 8
  Strana od 637
  Strana do 643

  Mlinarska terminologija Bastasa

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2002
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 2
  Strana od 197
  Strana do 200

  Nikola Ramić - Livanjsko-duvanjski govorni tip - prikaz knjige

  Časopis Radovi - Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2001
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 4
  Strana od 277
  Strana do 279

  Važnije glasovne osobine govora sela Bare kod Bugojna

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2001
  Autori Dragomir Kozomara
  Broj 1
  Strana od 203
  Strana do 208

Radovi sa skupova

  O jeziku Ardalićevih basana

  Naučni skup Tranzicija i kulturno pamćenje
  Godina 2017
  Autori Dijana Crnjak i Dragomir Kozomara
  Strana od 391
  Strana do 403

  Iz bašte Ćopićeva jezika

  Naučni skup Ćopićeva poetika prostora
  Godina 2017
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 253
  Strana do 261

  O ortografiji gračkih pripovjedaka Ive Andrića

  Naučni skup Grački opus Iva Andrića (1923-1924)
  Godina 2010
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 355
  Strana do 359

Ostali radovi

  Morfološke osobine govora Čečave

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 148
  Strana do 174

  Tkačka leksika Bastasa

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  Godina 2018
  Autori Dijana Crnjak i Dragomir Kozomara
  Strana od 129
  Strana do 147

Knjige

  Naučimo akcente

  Izdavač JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a. d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 987-99955-1-323-8
  Godina 2018
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 76

  Fonetske i morfološke osobine srpskih posavskih govora između Vrbasa i Ukrine

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik SANU
  ISBN 0353-8257
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 155

Umjetnički radovi

  Muzičko-dramski program " Dan za goste", klavirska muzika ranih romantičara

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Dragomir Kozomara

Projekti

Srpske lekaruše 18. i 19. veka (Južna Ugarska, Hercegovina i Bosna)

redmet istraživanja su srpske lekaruše (kodeksi svetovne medicine) iz Južne Ugarske, Hercegovine i Bosne nastale u 18. i 19. veku. Kako je kontinuitet razvoja medicine kod Srba, oličen u Hilandarskom medicinskom kodeksu (16. vek), prekinut turskim osvajanjima, lekaruše različitoga sastava i sadržaja postaju važan izvor za lečenje bolesti. Iako se u 18. veku u Srba pojavljuju i prvi školovani lekari, lekaruše ne izlaze iz upotrebe ni tokom 19. veka, čuvajući kontituitet sa sredovekovnim tekstovima ove vrste...

Broj projekta 1251614
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim prof. dr Dragomir Kozomara
Anastasija Marić
Sanja Milićević
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 6398.0 BAM

Sitnu knjigu pišem

U vremenu napretka informacionih tehnologija i sve većoj upućenosti mladih na njih, postoji opravdana potreba za podučavanjem upravo mladihnaraštaja, tj. učenika i studenata, o vrijednosti, značaju i bogatstvu pisanog (takođe i usmenog) nasljeđa Banja Luke i njene okoline. Inače, Banja Luka kao i njena okolina imaju mnoge vrijedne rukopisne dokumente kao svjedoke kontinuiteta i bogatstva ćiriličnog pisma vijekovima unazad...

Broj projekta 1251612
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Babić
Projektni tim prof. dr Dijana Crnjak
prof. dr Slavica Vasiljević Ilić
prof. dr Dragomir Kozomara
mr Goran Milašin
Finansijer FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Početak realizacije 01.10.2021.
Završetak projekta 30.04.2022.
Vrijednost projekta 2493.0 BAM

Potomci slovenačkih iseljenika i očuvanje slovenačkog jezika u Bosni i Hercegovini

Neki potomci iseljenika iz Slovenije na područje Bosne i Hercegovine (za vrijeme Austro-Ugarske, Jugoslavije, odnosno unutrašnje migracije) ujedinjuju se u slovenačkim društvima u 21. vijeku. U Bosni i Hercegovini postoji 10 slovenačkih udruženja, jedno od najaktivnijih je Udruženje Slovenaca Republike Srpske Triglav Banja Luka. Postoji bliska saradnja između ovog udruženja i slovenačkih organizacija ...

Broj projekta 1251610
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Babić
Projektni tim prof. dr Dragomir Kozomara
doc. dr Anja Bundalo
prof. dr Dijana Crnjak
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 1000.0 BAM