Navigacija

Tanja Gostić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za botaniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biljne nauke, botanika viši asistent 23. februar 2023.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BNS812 Metodika nastave biologije I
1C07BNS813 Metodika nastave biologije II
1C07BOS800 Anatomija biljaka
1C07BOS801 Morfologija biljaka
1C07ENS827 Metodika nastave ekologije i zaštite životne sredine I
1C07ENS828 Metodika nastave ekologije i zaštite životne sredine II
1C07EOS637 Ekomonitoring i bioindikatori
1C09BOS246 Bioindikatori i monitoring sistem
1C13BNS1067 Ljekovite biljke
1C13BNS812 Metodika nastave biologije I
1C13BNS813 Metodika nastave biologije II
1C13ENS1084 Metodika nastave ekologije i životne sredine
1C13EOS801 Morfologija biljaka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Morfometrijske karakteristike eritrocita krkuše (Gobio obtusirostris)

  DOI https://doi.org/10.7251/SKP180902017P
  Časopis Acta Scientifica Balcanica
  Godina 2018
  Autori Jovana Paspalj, Radoslav Dekić i Tanja Pljevaljčić
  Volumen 3
  Broj 9 - 2
  Strana od 17
  Strana do 24
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/SBERS/article/view/5498/5302

Knjige

  Test pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-79-0
  Godina 2019
  Autori Biljana Lubarda, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Tanja Maksimović, Maja Manojlović, Smiljana Paraš, Siniša Škondrić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić, Maja Šibarević, Tanja Pljevaljčić i Biljana Radusin-Sopić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 248

Projekti

Uticaj različitih svjetlosnih tretmana primjenom fotoselektivnih mreža na biohemijsko-fiziološke parametre gajenih biljaka

Upotreba fotoseletivnih mreža predstavlja relativno inovativni pristup u proizvodnji biljaka. Potvrda toga je i mali broj naučnih radova objavljenih na tu temu, tako da i samo uvođenje primjene istih predstavlja inovaciju i novo tehnološko rješenje. U realizaciju ovog projekta uključeni su mladi istraživači (studenti drugog ciklusa studija) i asistenti (studenti trećeg ciklusa studija) Prirodno-matematičkog i Poljoprivrednog fakulteta čime je stvoren preduslov ...

Broj projekta 1259097
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Dino Hasanagić
Projektni tim Nikolina Đekić, ma
Tanja Gostić, ma
dr Ljiljana Janjušević
dr Senad Murtić
Bojana Kajkut
prof. dr Tanja Maksimović
prof. dr Vida Todorović
Goran Banović
doc. dr Ivan Samelak
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.02.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Natura 2000 vrste, kartiranje staništa i etnobotanička istraživanja Nevesinjskog polja

Nevesinjsko polje, kao kraško polje, predstavlja jedan od centara endemizma flore i faune Republike Srpske. Karakteristično je po rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. Tradicionalna upotreba biljaka je je takođe još uvijek prisutna među ljudima koji žive na području polja. Cilj projekta je da sa jedne strane ukaže na značaj i zaštitu Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova, a sa druge strane osigura održivu upotrebu prirodnih resursa sa akcentom na tradicionalnu medicinu. ..

Broj projekta 1259045
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Škondrić
Projektni tim Jelena Knežević
dr Antun Alegro
prof. dr Dejan Dmitrović
prof. dr Nada Šumatić
Tanja Gostić, ma
prof. dr Goran Šukalo
Ivana Pucar, ma
doc. dr Relja Suručić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 01.06.2022.
Vrijednost projekta 15600.0 BAM

Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana

Cilj projekta je razvoj stručnog kadra iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija akvatičnih ekosistema kroz razvoj i implementaciju većeg broja LLL (LifeLong Learning) stručnih treninga, kao i jačanje kapaciteta i umrežavanje visokoškolskih ustanova u regionu Zapadnog Balkana. U sklopu projekta će biti formirana Akademska mreža i istraživačka platforma za Zapadni Balkan iz oblasti ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda...

Broj projekta 1259043
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim Snježana Ratković
Sanja Karajlić
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Rajko Gnjato
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Biljana Lubarda
Tanja Gostić, ma
Branka Trninić
prof. dr Dejan Dmitrović
Jelena Rožić, ma
prof. dr Maja Manojlović
prof. dr Tanja Maksimović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 121645.0 BAM

Diverzitet vaskularne flore vlažnih ekosistema istočne Hercegovine

Vlažni ekosistemi kraških polja predstavljaju jedan od centara endemizma vaskularne flore Republike Srpske. Karakteristična su po rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. Botanička istraživanja će biti sprovedena na primjeru odabranih kraških polja Republike Srpske: Gatačko, Dabarsko, Fatničko, Popovo i Nevesinjsko polje tokom vegetacijske sezone 2019. godine...

Broj projekta 1259017
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Škondrić
Projektni tim prof. dr Nada Šumatić
Jelena Knežević
Boštjan Surina
Tanja Gostić, ma
doc. dr Relja Suručić
Mijat Božović
Mara Đekić
Božica Boškić
Piter Glasnović
Ranko Perić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 14250.0 BAM