Navigacija

Ivana Pucar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za botaniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biljne nauke, botanika viši asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF23B Botanika
ISF07BOT Botanika
ISF19BOT Botanika

Filozofski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
IMKMM Inovativne metodičke koncepcije početne nastave matematike

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C21EPOZTE Problemi očuvanja i zaštite terestričnih ekosistema
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS765 Sistematika i filogenija kormofita I
1C07BOS820 Sistematika i filogenija kormofita II
1C07EOS826 Obnova i unapređenje ekosistema
1C13BOS811 Ekologija biljaka sa fitogeografijom II
1C13EOS1078 Idioekologija biljaka
1C13EOS624 Ekologija i raznovrsnost kormofita

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Shaping the life in karst: Antioxidative response of two Balkan endemic Scilla species

  DOI 10.1016/j.bse.2023.104777
  Časopis BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY
  Godina 2024
  Autori Siniša Škondrić, Biljana Kukavica, Ivana Pucar, Tanja Trifković, Jelena Knežević, Ranko Perić i Biljana Davidović-Plavšić
  Volumen 112
  Broj 104777
  Veb adresa https://doi.org/10.1016/j.bse.2023.104777

  Contribution to the knowledge of weed flora in maize fields in the area of Novi Grad (Republic of Srpska, B&H)

  DOI 10.59919/JCTE04202301E236
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2023
  Autori Siniša Škondrić, Ivana Pucar i Milanka Vasić
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 40
  Strana do 45
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/files/submission/file/65a9b5f4a8038560773004.pdf

Radovi sa skupova

  Korovska flora u kulturi kukuruza na području Novog Grada (Republika Srpska, BiH)

  Naučni skup 2. simpozijum "Treći vek botanike u Vojvodini"
  Publikacija Knjiga sažetaka. 2. simpozijum "Treći vek botanike u Vojvodini", 6. oktobar 2023., Novi Sad. - Novi Sad: Matica srpska, Botaničko društvo "Andreas Volni", 2023
  Godina 2023
  Autori Siniša Škondrić, Ivana Pucar i Milanka Vasić
  Strana od 98
  Strana do 99

  Relationship between the activity of Class III peroxidases, the concentration of phenolic compounds and the content of heavy metals in Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae)

  Naučni skup PLANTMETALS annual meeting 2023 "Metals, plants and people", The COST Action 19116 Trace metal metabolism in plants – PLANTMETALS
  Publikacija Abstract book. Küpper, H., Morina, F., Andresen, E., Dulfer, R., Kubin, J. (eds.). PLANTMETALS annual meeting 2023 "Metals, plants and people", The COST Action 19116 Trace metal metabolism in plants – PLANTMETALS.
  Godina 2023
  Autori Ivana Pucar, Siniša Škondrić, Dijana Mihajlović, Filis Morina i Biljana Kukavica
  Strana od 80
  Strana do 80
  Veb adresa https://plantmetals.eu/PLANTMETALS-ICOBTE-ICHMET-Abstract%20book_final17112023.pdf

  Antioxidative response of Balkan endemic Scilla species to different habitat types

  Phenolic Compounds and Antioxidative Capacity in Obligate Serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae)

  Naučni skup PLANTMETALS Conference and MC Meeting 2022 "The COST Action 19116 Trace metal metabolism in plants"
  Publikacija Proceedings Book. Eroglu S., Aksoy E., Güner D., Demiröz D. (eds.). PLANTMETALS Conference and MC Meeting 2022 "The COST Action 19116 Trace metal metabolism in plants". 30th August – 2nd September, 2022, Ankara, Turkey.
  Godina 2022
  Autori Ivana Pucar, Siniša Škondrić, Tanja Trifković, Dijana Mihajlović i Biljana Kukavica
  Strana od 37
  Strana do 37
  Veb adresa https://plantmetals.eu/COST_Plantmetals_Conference_2022_Proceedings.pdf

  Contribution to the vascular flora of Ljubić Mt. (Republic of Srpska, B&H)

  Naučni skup 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions
  Publikacija Book of Abstracts.14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, Serbia, 26th to 29thJune, 2022. Eds. Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D., Jenačković Gocić, D.
  Godina 2022
  Autori Siniša Škondrić, Ivana Pucar i Tanja Legoš
  Strana od 65
  Strana do 65
  Veb adresa http://www.sfses.com/docs/14th-SFSES-Abstracts.pdf

  New record of Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (Boraginaceae) in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup IV SYMPOSIUM OF BIOLOGISTS AND ECOLOGISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA with international participation – SBERS2020
  Publikacija Book of abstracts, IV Symposium of biologists and ecologists of Republic of Srpska with international participation – SBERS2020, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka 12-14 November 2020
  Godina 2020
  Autori Ivana Pucar i Siniša Škondrić
  Strana od 30
  Strana do 31
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

Projekti

Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka

Ljekovite biljke se i danas, zbog svoje efikasnosti i netoksičnosti, koriste za prevenciju i liječenje velikog broja različitih bolesti. Ekstrakti biljaka sadrže složene mješavine biološki aktivnih sekundarnih metabolita i koriste se za liječenje nekoliko bolesti. Fenolna jedinjenja su jedna od najvažnijih i strukturno najraznovrsnijih grupa sekundarnih metabolita koja u velikoj mjeri doprinose ljekovitim svojstvima biljaka...

Broj projekta 1259096
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim prof. dr Siniša Škondrić
dr Uroš Gašić
dr Miloš Mojović
Mirela Boroja, ma
dr Danijela Mišić
Katarina Dodik, ma
dr Danijela Mišić
Ivana Pucar, ma
Nikolina Kos, ma
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
doc. Nataša Lukić
Dragana Gajić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita

U okviru COST akcije Plantmetals (CA 19116) organizacija škole u trajanju od 3 dana. Škola ukljčuje predavanja i laboratorijske vježbe vezane za determinaciju i diverzitet biljaka sa serpentinita, EPR (elektron paramagnetna reznancija) i atomsku apsorpcionu spektroskopiju i elektroforetske metode...

Broj projekta 1259080
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim prof. dr Siniša Škondrić
prof. dr Dijana Mihajlović
Ivana Pucar, ma
Tanja Trifković
Mirela Boroja, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.12.2023.
Vrijednost projekta 3911.66 BAM

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa područja Republike Srpske

Reaktivne vrste kiseonika nastaju u slučaju izloženosti ćelija različitim vrstama stresa i dovode do narušavanja redoks homeostaze favorizujući procese oksidacije. Kod čovjeka generisanje reaktivnih vrsta kiseonika dovodi do oksidativnog stresa i ima važnu ulogu u nastanku bolesti kao što su starenje, rak jetre, neurodegenerativna oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes...

Broj projekta 1259046
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim Danijela Kojić
Milica Šešić
doc. dr Dino Hasanagić
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Tanja Trifković
prof. dr Siniša Škondrić
dr Danijela Mišić
doc. Nataša Lukić
Ivana Pucar, ma
dr Julia Walter
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 01.12.2022.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Natura 2000 vrste, kartiranje staništa i etnobotanička istraživanja Nevesinjskog polja

Nevesinjsko polje, kao kraško polje, predstavlja jedan od centara endemizma flore i faune Republike Srpske. Karakteristično je po rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. Tradicionalna upotreba biljaka je je takođe još uvijek prisutna među ljudima koji žive na području polja. Cilj projekta je da sa jedne strane ukaže na značaj i zaštitu Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova, a sa druge strane osigura održivu upotrebu prirodnih resursa sa akcentom na tradicionalnu medicinu. ..

Broj projekta 1259045
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Škondrić
Projektni tim Ivana Pucar, ma
Jelena Knežević
prof. dr Goran Šukalo
prof. dr Dejan Dmitrović
Tanja Gostić, ma
dr Antun Alegro
prof. dr Nada Šumatić
doc. dr Relja Suručić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 01.06.2022.
Vrijednost projekta 15600.0 BAM