Navigacija

Mirela Boroja, ma

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effects of mixed saline and alkaline stress on the morphology and anatomy of Pisum sativum L.: the role of peroxidase and ascorbate oxidase in growth regulation

  Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Godina 2013
  Autori Biljana Kukavica, Filis Morina, Nina Janjić, Mirela Boroja, Ljubinko Jovanović i Sonja Veljović-Jovanović
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 265
  Strana do 278

  CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NETTLE LEAVES (Urtica dioica L.)

  Časopis Acta Periodica technologica
  Godina 2012
  Autori Zoran Kukrić, LJiljana Topalić-Trivunović, Biljana Kukavica, Snježana Matoš, Mirela Boroja, Svetlana Pavičić i Aleksandar Savić
  Strana od 257
  Strana do 272

  Analiza kvaliteta vode izvora na području planine Manjača

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2010
  Autori Svjetlana Lolić, Mirela Boroja, Radoslav Dekić, Zoran Kovačević, Maja Manojlović i Biljana Kukavica
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 287
  Strana do 294

Radovi sa skupova

  Changes in peroxidase activity and phenolic compounds identification in a leaf and rhizome of a serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae) in the northwest part of its areal

  Naučni skup III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015)
  Publikacija Book of Abstracts. III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015). November 12-14, 2015 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2015
  Autori Ivana Bovan, Siniša Škondrić, Filis Morina, Mirela Boroja, Sonja Veljović Jovanović, Milos Gvero i Biljana Kukavica
  Strana od 81
  Strana do 81

  Changes of Antioxidative Metabolism Parameters of Young Cucumber Plants (Cucumis sativum L.) as a response to Herbicide Treatment.

  Naučni skup 11th Symposium Novel Technologies and Economic Development
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Savka Janković, Mirela Boroja i Biljana Kukavica
  Strana od 13
  Strana do 24

  Changes in Activities and Isoenzyme Profile of Superoxide dismutase in the Cells of Roots and Leaves of Beans (Phaseolus vulgaris) under The Influence of High Concentrations of Cu and Zn

  Naučni skup AgroRes, IV Međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske.
  Publikacija Book of Abstracts-AgroRes, IV International Symposium and XX Scientific Professional Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Veselić Tijana, Mirela Boroja i Biljana Kukavica
  Strana od 247
  Strana do 248
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS_Bijeljina_2015.pdf

  THE CHANGES OF ANTIOXIDATIVE METABOLISM PARAMETERS OF YOUNG CUCUMBER PLANTS (Cucumis sativum L.) AS A RESPONSE TO THE HERBICIDE TREATMENT

  Naučni skup ZBORNIK RADOVA XI SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ»
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Savka Janković, Mirela Boroja i Biljana Kukavica

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode posebnog rezervata prirode Gromiželj kod Bijeljine

  Naučni skup 43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Biljana Lubarda, Biljana Kukavica, Svjetlana Cvijić i Mirela Boroja
  Strana od 211
  Strana do 220

  The effect of heavy metals on the growth and activities of antioxidative enzymes in leaves and roots of barley (Hordeum sativum L.)

  Naučni skup 20. Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka Srbije
  Godina 2013
  Autori Dino Hasanagić, Tijana Milovčević, Mirela Boroja i Biljana Kukavica

  Characterization of antioxidative metabolism of obligate serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl.

  Naučni skup International Conference “New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment”
  Publikacija Abstracts. International Conference “New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment”, May 28-30, 2012, Sremska Kamenica, Serbia
  Godina 2012
  Autori Bojana Ćirić, Jovana Glušac, Mirela Boroja, Siniša Škondrić i Biljana Kukavica
  Strana od 52
  Strana do 52

  Anatomical changes in Sempervivum tectorum L. leaves after long term cadmium toxicity and soil-drought exposure

  Naučni skup Newenviro, New approaches for assessment and improvement of environmental status in Balkan region: interactions between organisms and environment
  Godina 2012
  Autori Jovana Glušac, Nina Janjić, Filis Morina, Sonja Veljović-Jovanović, Mirela Boroja i Biljana Kukavica
  Strana od 42
  Strana do 47

  Biohemijska karakterizacija solubilnih i ekstracelularnih peroksidaza i superoksid dismutaza izolovanih iz rizoma Gentiana Asclepiadea L

  Naučni skup Drugi Simpozijum biologa Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Dino Hasanagić, Mirela Boroja i Biljana Kukavica

Projekti

Prelazni metali i antioksidativni odgovor biljaka sa serpentinita

U okviru COST akcije Plantmetals (CA 19116) organizacija škole u trajanju od 3 dana. Škola ukljčuje predavanja i laboratorijske vježbe vezane za determinaciju i diverzitet biljaka sa serpentinita, EPR (elektron paramagnetna reznancija) i atomsku apsorpcionu spektroskopiju i elektroforetske metode...

Broj projekta 1259080
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim Ivana Pucar, ma
Tanja Trifković
Mirela Boroja, ma
prof. dr Dijana Mihajlović
prof. dr Siniša Škondrić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.12.2023.
Vrijednost projekta 3911.66 BAM

Smanjenje izloženosti potrošača akrilamidu kroz pristup snabdjevanja žitaricama koje su proizvedene usmjeravanjem na manji sadržaj asparagina

Akrilamid u hrani se smatra potencijalnom opasnošću po egova konzumacija može dovesti do povećanog rizika od karcinoma.Akrilamid se formira tokom industrijske obrade hrane i kuvanja kod kuće. Industrija za preradu žitarica se već dugi niz godina bavi smanjenjem formiranja akrilamida u prehrabmenim proizvodima kroz optimizaciju procesa proizvodnje i uspostavljanje smjernica u proizvodnji...

Broj projekta 1259076
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Dino Hasanagić
Projektni tim doc. dr Ivan Samelak
Mirela Boroja, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2024.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Multidisciplinarni pristup kao podrška proširenju sirovinske baze domaćeg proizvođača hrane

Cilj ovog istraživanja je doprinos razvoju održivog i bezbjednog sistema navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu parcelama u Donjim Štrpcima, koje je Ugovorom o koncesiji dodijeljeno Kompaniji „Mladegs-Pak“ d.o.o. Prnjavor kao doprinos uspostavljanju rentabilne i održive proizvodnje zdravstveno ispravnog povrća za proizvodnju hrane i začina...

Broj projekta 1259064
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Mirela Boroja, ma
Željka Ostojić
mr Sanja Pržulj
prof. dr Mališa Antić
doc. dr Slobodan Gnjato
mr Marko Ivanišević
Dejana Savić, ma
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Goran Trbić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 11.04.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

U okviru projekta "Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja" najprije će se sintetisati i potpuno okarakterisati multifunkcionalni PDMS pretpolimeri sa završnim epoksidnim grupama, koji su pogodan početni materijal za sintezu tzv. zvjezdastih struktura, a zatim će biti ispitana njihova aplikativnost kao aditiva u solarnim ćelijama...

Broj projekta 1259054
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim prof. dr Vesna Antić
Mirela Boroja, ma
Nemanja Koljačić
Željka Ostojić
Dejana Savić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 31.10.2020.
Završetak projekta 26.01.2024.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

ŠTA JEDEMO NA GRADSKIM PIJACAMA? NITRATI U POVRĆU: TOKSIČNOST, SADRŽAJ, UNOS I DOZVOLJENE KONCENTRACIJE

1) U posljednje vrijeme zbog sve veće uporebe sintetičkih azotnih đubriva i stajskog đubriva u intenzivnoj poljoprivredi, povrće (naročito lisnato) i voda za piće sadrži veće koncentracije nitrata nego u prošlosti, što postaje svjetski problem...

Broj projekta 1259013
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Tanja Maksimović
Projektni tim Sanja Karajlić
dr Aleksandar Ivanc
Mirela Boroja, ma
Azra Bakrač
prof. dr Maja Manojlović
Svetlana Ilić
Biljana Radusin-Sopić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi

U novije vrijeme upotreba polimera u solarnim ćelijama privukla je pažnju, kako zbog dužine i fleksibilnosti lanaca, koji poboljšavaju formiranje filma savršenije morfologije, tako i zbog mogućnosti da se poveća stabilnost uređaja...

Broj projekta 1259010
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Savka Vračević, ma
prof. dr Vesna Antić
Mirela Boroja, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.05.2022.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Sinteza i karakterzacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(l-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih i biokompatibilnih poli(estar-siloksanskih) blok-kopolimera sa tvrdim segmentima na bazi PLLA i fleksibilnim PDMS segmentima, te dalja modifikacija njihovih svojstava poli(kaprolaktonskim) (PCL) blokovima. ..

Broj projekta 0830914
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Milan Antonijević
prof. dr Vesna Antić
Rada Bjelić
Nataša Sladojević
Jelena Aničić
Jasna Đonlagić
prof. dr Maja Manojlović
Dragana Mirošljević
prof. dr Mališa Antić
Mirela Boroja, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 25.12.2018.
Vrijednost projekta 12500.0 BAM

Ispitivanje uloge zeolita u umanjenju oksidativnih oštećenja biljaka paradajza i pasulja nastalih pod uticajem različitih abiotičkih faktora

Projekat će se baviti istraživanjem u kom nivou i na koji način prirodni zeoliti mogu da umanje oksidativna oštećenja kod biljaka paradajza (Solanum lycopersicum L.) i pasulja (Phaseolus vulgaris L.) koje su izložene suši i povišenim koncentracijama teških metala, kadmijuma i cinka...

Broj projekta 0830903
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim prof. dr Vida Todorović
Mirela Boroja, ma
dr Ivana Koleška
doc. dr Dino Hasanagić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2016.
Završetak projekta 04.12.2017.
Vrijednost projekta 11700.0 BAM