Navigacija

Svjetlana Cvijić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za ekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekologija, zaštita biodiverziteta viši asistent 26. januar 2023.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
EKO-PV1 Ekologija
EKOFZF Ekologija

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C21EMŽS Monitoring životne sredine
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS224 Opšta ekologija
1C13BNS1066 Bioindikatori i monitoring sistem
1C13EOS1076 Aerozagađenje i zaštita vazduha
1C13EOS1087 Obnova i unapređivanje ekosistema
1C13EOS1089 Zaštićena područja
1C13EOS359 Osnovi ekologije
1C13EOS630 Tehnologija zaštite životne sredine
1C13EOS637 Ekomonitoring i bioindikatori
1C18TNS1015 Tehnologija i životna sredina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ICHTHYOFAUNA OF LOWER PART OF THE VRBANJA RIVER (THE REPUBLIC OF SRPSKA, B&H)

  DOI DOI: 10.7251/SKP201101061C
  Časopis Acta Scientifica Balcanica
  Godina 2020
  Autori Svjetlana Cvijić, Dragojla Golub, Goran Šukalo, Radoslav Dekić, Desanka Kostić, Branko Miljanović i Vera Kanlić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 61
  Strana do 72
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/03/skup-1-1-vol-2020-god-61-72.pdf

  Physical, Chemical and Biological Indicators of the Jablanica River Water Quality (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

  Analiza uspjeha studenata biologije i ekologije sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci u zavisnosti od predznanja iz srednje škole

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2017
  Autori Nina Janjić i Svjetlana Cvijić
  Strana od 13
  Strana do 25

  Morfometrijski i meristički karakteri američkog somića Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) na području močvarnog ekosistema Bardača

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2013
  Autori Dragan Mikavica, Dragojla Golub, Goran Šukalo, Dejan Dmitrović, Svjetlana Cvijić i Milijan Šukalo
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 32
  Strana do 37
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup51.pdf

Radovi sa skupova

  Zajednice riba kao indikator kvaliteta vode sliva rijeke Ukrine (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

  Analiza uspjeha studenata biologije i ekologije sa PMF-a u zavisnosti od predznanja iz srednje škole

  Naučni skup SKUP 8 (2), Prirodno-matematički fakultet
  Godina 2017
  Autori Nina Janjić i Svjetlana Cvijić
  Strana od 13
  Strana do 25

  Otpadne vode Banjalučke pivare - karakteristike i uticaj na rijeku Vrbas

  Naučni skup 45. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda VODA 2016
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dragojla Golub, Svjetlana Cvijić, Tijana Grujičić, Svjetlana Lolić i Radoslav Dekić
  Strana od 481
  Strana do 486

  Ihtiofauna vodotoka Švrakava kao indikator kvaliteta vode

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dragojla Golub, Tatjana Đekić, Radoslav Dekić, Goran Šukalo i Svjetlana Cvijić
  Strana od 152
  Strana do 156

  Morfološke karakteristike Cobitis elongatoides i Sabanejewia balcanica (Cobitidae) iz rijeke Suturlije

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  DOI 10.7251/SKP1607139G
  Publikacija SKUP 7 (2) Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dragojla Golub, Željana Marić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić i Radoslav Dekić
  Strana od 139
  Strana do 148

  Tretman otpadnih materija iz fabrike "Livar Jelšingrad" livnica čelika a.d. Banja Luka

  Naučni skup Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5.juni - Svjetski dan zaštite okoliša"
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Cvijić i Nemanja Bukva

  Otpadne vode Vitaminka a.d. Banjaluka - karakteristike i uticaj na rijeku Vrbas

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dragojla Golub, Marija Bukva i Svjetlana Cvijić
  Strana od 206
  Strana do 212

  Upravljanje medicinskim otpadom na području Republike Srpske

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Dragojla Golub, Branka Kecman i Svjetlana Cvijić
  Strana od 199
  Strana do 205

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode posebnog rezervata prirode Gromiželj kod Bijeljine

  Naučni skup 43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Slaven Filipović, Biljana Lubarda, Biljana Kukavica, Svjetlana Cvijić i Mirela Boroja
  Strana od 211
  Strana do 220

  Sastav ihtiofaune vještačke akumulacije Sređani (Lijevče polje) kao indikator kvaliteta vode

  Naučni skup 42.konferencija o aktuelnim problemina korišćenja i zaštite voda VODA 2013
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić i Đorđe Živković
  Strana od 181
  Strana do 186

  Sastav i prečišćavanje otpadnih voda iz Vitaminka a.d. Banjaluka

  Naučni skup 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2012
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Dragojla Golub, Svjetlana Lolić, Snježana Matanović i Svjetlana Cvijić
  Strana od 343
  Strana do 348

  Diverzitet faune riba nekih pritoka rijeke Vrbas u indikaciji kvaliteta vode

  Naučni skup 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2012
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić i Svjetlana Lolić
  Strana od 97
  Strana do 103

  Air quality in the city of Banja Luka during year 2009

  Naučni skup The first International Congress of Ecologists-Ecological Spectrum 2012
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2012
  Autori Dragojla Golub, Maja Petković, Siniša Cukut i Svjetlana Cvijić
  Strana od 1329
  Strana do 1340

  Drumski saobraćaj kao izvor zagađenja vazduha na području grada Banjaluka

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Dragojla Golub, Adrijana Babić, Svjetlana Cvijić i Siniša Cukut
  Strana od 324
  Strana do 328

  Sastav ihtiofaune močvarnog područja Bardača (BiH) kao indikator kvaliteta vode

  Naučni skup 38. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2009
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Dragojla Golub, Svjetlana Lolić, Radoslav Dekić i Svjetlana Cvijić
  Strana od 111
  Strana do 116

  Sastav ihtiofaune močvarnog područja Bardača (BiH) kao indikator kvaliteta vode

  Naučni skup 38. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2009
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Dragojla Vuković, Svjetlana Lolić, Radoslav Dekić i Svjetlana Cvijić
  Strana od 111
  Strana do 116

Knjige

  Test pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-79-0
  Godina 2019
  Autori Biljana Lubarda, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Tanja Maksimović, Maja Manojlović, Smiljana Paraš, Siniša Škondrić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić, Maja Šibarević, Tanja Pljevaljčić i Biljana Radusin-Sopić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 248

Projekti

Distribucija, ekologija i konzervacija zmija na području istočne Hercegovine

Područje istočne Hercegovine se odlikuje najvećim diverzitetom zmija na teritoriji Republike Srpske (13 vrsta zmija), a dvije endemične vrste: balkanski smuk (Hierophis gemonensis) i četveroprugi smuk (Elaphe quatrolineata) su lokalno najčešće zmije ovog područja. Međutim, bez obzira na veliki diverzitet i lokalnu brojnost zmija na ovom području, podaci o njihovoj distribuciji su sporadični, dok podaci o njihovoj morfologiji i ekologiji za ovo područje potpuno izostaju...

Broj projekta 1259004
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Šukalo
Projektni tim Miloš Kovačević
prof. dr Dragojla Golub
prof. dr Dejan Dmitrović
Svjetlana Cvijić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 30.11.2020.
Vrijednost projekta 11595.0 BAM

Makrozoobentos izvora Nacionalnog parka Kozara

Nacionalni park „Kozara“ je područje bogato izvorima. Izvori su specifični ekotoni (granični ekosistemi) između podzemnih i površinskih voda. Dominantna biocenoza izvora je makrozoobentos. Ova zajednica obuhvata veliki broj predstavnika iz različitih grupa beskičmenjaka, vidljivih „golim okom“, a koji naseljavaju dno izvora...

Broj projekta 1259003
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dejan Dmitrović
Projektni tim Ana Savić
Svjetlana Cvijić, ma
Vladimir Pešić
Mijat Božović
Milica Aleksić
prof. dr Goran Šukalo
prof. dr Siniša Škondrić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 27.11.2020.
Vrijednost projekta 16694.0 BAM