Navigacija

mr Maja Šibarević
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za zoologiju, evoluciju i genetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zoologija viši asistent 29. septembar 2022.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13BSŽ004 Uporedna anatomija odabrane klase
M18MNB:IPN Istorija prirodnih nauka
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS806 Zoologija hordata I
1C07BOS807 Zoologija hordata II
1C07EOS737 Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka I
1C07EOS738 Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka II
1C09EOS647 Ekologija čovjeka
1C13BNS138 Antropologija
1C13BOS1068 Ekologija čovjeka
1C13EOS638 Terestrična ekologija
1C13EOS647 Ekologija čovjeka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Morphological and Physiological Intrapopulation Variability of Astacus astacus L. in Lake Trn

  Časopis Educa
  Godina 2022
  Autori Rajko Roljić, Elvira Hadžiahmetović Jurida i Maja Šibarević
  Volumen 15
  Broj 15
  Strana od 45
  Strana do 48
  Veb adresa https://nf.unmo.ba/resources/site1/General/Educa/Educa_15.pdf

Radovi sa skupova

  Investigation of morphometric specification of crayfish (Austropotamobius torrentium Schrank, 1803) in Subotica river, Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2022
  Autori Rajko Roljić, Sadbera Trožić-Borovac, Radoslav Dekić, Maja Manojlović, Maja Šibarević, Vera Nikolić i Elvira Hadžiahmetović Jurida
  Strana od 232
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstracts-AgroReS-2022-3.pdf

  Review of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) and leptospirosis in the Republic of Srpska, 2014-2018

  Naučni skup XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of abstract
  Godina 2022
  Autori Maja Šibarević, Rajko Roljić, Snežana Ritan i Zoran Kovačević
  Strana od 237
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstracts-AgroReS-2022-3.pdf

  MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF STONE CRAYFISH FROM DIFFERENT WATERCOURSES OF EASTERN HERZEGOVINA

  Naučni skup 6. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2022
  Autori Rajko Roljić, Tanja Elez, Maja Šibarević, Vera Nikolić i Elvira Hadžiahmetović Jurida
  Strana od 175
  Veb adresa https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/KNJIGA_SAZETAKA_-_SIMPOZIJ_2022.pdf

  PROMENA GRAĐE TIMUSA PACOVA NAKON IZLAGANJA VISOKOFREKVENTNIM ELEKTROMAGNETNIM POLJIMA

  Naučni skup IV SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem – SBERS2020
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2020
  Autori Katarina Vrhovac, Smiljana Paraš i Maja Šibarević
  Strana od 109
  Strana do 110
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

  ZNAČAJ DETEKCIJE MUTACIJA GENA KOD PACIJENATA SA MELANOMOM

  Naučni skup IV SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem – SBERS2020
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2020
  Autori Smiljana Paraš, Gordana Vučić i Maja Šibarević
  Strana od 111
  Strana do 112
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

  PROMENA ULTRASTRUKTURNE GRAĐE BETA ĆELIJA PANKREASA PACOVA USLED UTICAJA VISOKOFREKVENTNIH ELEKTROMAGNETNIH POLJA

  Naučni skup IV SIMPOZIJUM BIOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem – SBERS2020
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2020
  Autori Smiljana Paraš, Maja Šibarević, Kristina Hinić i Marijana Radovanović
  Strana od 107
  Strana do 108
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

  Pregled stanja autohtonih animalnih genetičkih resursa Bosne i Hercegovine

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Maja Petković i Dragojla Golub
  Strana od 175
  Strana do 176

  Komparativna analiza antropometrijskih parametara školske omladine uzrasta 7-19 godina između dva milenijuma

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Zoran Vasić, Maja Šibarević, Irina Milovac i Ilija Baroš
  Strana od 94
  Strana do 94

  Učestalost hromozomskih aberacija utvrđenih ranom amniocentezom u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Irina Milovac, Stojko Vidović i Maja Šibarević
  Strana od 43
  Strana do 43

  Učestalost trizomije 21 registrovane kod novorođenčadi u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Maja Šibarević i Irina Milovac
  Strana od 35
  Strana do 35

  Air quality in the city of Banja Luka during year 2009

  Naučni skup The first International Congress of Ecologists-Ecological Spectrum 2012
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2012
  Autori Dragojla Golub, Maja Petković, Siniša Cukut i Svjetlana Cvijić
  Strana od 1329
  Strana do 1340

  Uticaj oscilacija vodostaja na stanje zoobentosa Vrbasa i Vrbanje

  Naučni skup Ekološki spektar 2012.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Marija Erceg, Dejan Dmitrović i Maja Petković
  Strana od 215
  Strana do 226

  Longitudinalni raspored zoobentosa u gornjem dijelu rijeke Kozica na Manjači

  Naučni skup Ekološki spektar 2012.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Snježana Ivetić, Dejan Dmitrović i Maja Petković
  Strana od 251
  Strana do 263

Knjige

  Test pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-79-0
  Godina 2019
  Autori Biljana Lubarda, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Svjetlana Lolić, Dejan Dmitrović, Tanja Maksimović, Maja Manojlović, Smiljana Paraš, Siniša Škondrić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić, Maja Šibarević, Tanja Pljevaljčić i Biljana Radusin-Sopić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 248

Projekti

Analiza genoma primjenom erej komparativne genomske hibridizacije (aCGH) kod djece sa facijalnom dismorfijom, psihomotornim zaostajanjem u razvoju i multiplim kongenitalnim anomalijama

ermin zastoj u razvoju obiično se upotrebljava kada je riječ o pacijentima mlađim od 5 godina, dok se termin mentalna retardacija koristi ukoliko je IQ manji od 70, što znači da se većina ovakvih dijagnoza postavi u ranoj mladosti. Dijagnoza se bazira na motornom, govornom, kognitivnom i socijalnom zastoju (Uwineza i sar., 2014). ..

Broj projekta 1257011
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stojko Vidović
Projektni tim Biljana Jekić
doc. mr Irina Milovac
mr Maja Šibarević
Milka Grk
Nela Maksimović
doc. dr Dragana Šnjegota
Tatjana Damnjanović
doc. dr Vanja Vidović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Citološki, fiziološki i genetički efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Ruda pirofilit ima svoje nalazište na teritoriji Bosne i Hercegovine i iz tog razloga se pojavila potreba za testiranjem njenog kvaliteta i primenljivosti na animalnom modelu. Dokazivanjem da ova ruda nema štetan efekat na organizmu pacova, otvaraju joj se vrata u široj primeni. Pesticidi su u poslednjih deset godina u ekspanziji sa svojim neumerenim i nestručnim korišćenjem u poljoprivredi u Republici Srpskoj, tako se pojavila potreba da se testira njihov uticaj na animalnom modelu...

Broj projekta 1259018
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Smiljana Paraš
Projektni tim prof. dr Nataša Stojaković
doc. dr Dragana Šnjegota
Jovana Grahovac, ma
Sanja Karajlić
Nataša Vojinović, ma
mr Maja Šibarević
prof. dr Ljiljana Amidžić
Olivera Karpić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM