Navigacija

prof. dr Nevenka Pavlović
redovni profesor

051/314-580
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekologija, zaštita biodiverziteta redovni profesor 26. decembar 2012.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj otpadnih voda Rafinerije Brod na stanje taksona zoobentosa Save

  DOI 10.7251/GHTE1410073P
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Nevenka Pavlović, Željana Batoz, Goran Šukalo i Dejan Dmitrović
  Volumen 5
  Broj 10
  Strana od 73
  Strana do 78
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/ghters/article/view/1659/1585

  Zoobenthos of the Vrbas River right bank below Tijesno in the zone of water level oscillations

  Časopis Natura Montenegrina
  Godina 2013
  Autori Nevenka Pavlović, Marija Tepić, Dejan Dmitrović i Goran Šukalo
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 335
  Strana do 344
  Veb adresa https://pmcg.co.me/wp-content/uploads/2019/01/Natura_Montenegrina_12-2013.pdf

  Oscilacije nivoa Vrbasa i distribucija naselja Nematoda i Annelida nizvodno od Gradskog mosta u Banjoj Luci

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2011
  Autori Jelena Vračar, Nevenka Pavlović, Dejan Dmitrović i Slaven Filipović
  Volumen 3
  Strana od 13
  Strana do 20
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup3.pdf

  Stanje taksocena zoobentosa izvora slivnog područja Sane na Kozari

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2011
  Autori Kaća Savić, Nevenka Pavlović i Dejan Dmitrović
  Volumen 3
  Strana od 3
  Strana do 12
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup3.pdf

  Stanje taksocena zoobentosa izvora Pliva i Ribnik

  Časopis Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Podgorici
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Slaven Filipović, Radojka Pajčin i Dejan Dmitrović
  Volumen 31-32
  Strana od 163
  Strana do 178

Radovi sa skupova

  Zoobentos izvora međuvođa Vrbasa i donjeg toka Vrbanje

  Naučni skup III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  DOI 10.7251/PMFSKUP1607206D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dejan Dmitrović, Nevenka Pavlović, Ivica Radović, Zoran Kovačević i Dario Čolić
  Strana od 205
  Strana do 217

  Zoobentos Sane i Gomjenice na ušću u Sanu

  Naučni skup III Simpozijum Biologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  DOI 10.7251/PMFSKUP1607188P
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Nevenka Pavlović, Dragan Đaković i Dejan Dmitrović
  Strana od 187
  Strana do 203

  Zoobenthos of the Vrbas River right bank below Tijesno in the zone of water level oscillations

  Naučni skup V International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro
  Publikacija The Book of Abstracts and Programme
  Godina 2013
  Autori Nevenka Pavlović, Marija Tepić, Dejan Dmitrović i Goran Šukalo
  Strana od 94
  Strana do 95

  Sezonske i longitudinalne promjene sastava zoobentosa izvorišta Sane

  Naučni skup Sezonske i longitudinalne promjene sastava zoobentosa izvorišta Sane.
  DOI 10.5644/proc.eco-03.06
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Biljana Ciganović i Dejan Dmitrović
  Strana od 99
  Strana do 112

  Longitudinalni raspored zoobentosa rječice Krupe pritoke Vrbasa

  Naučni skup Struktura i dinamika ekosistema Dinarida – stanje, mogućnosti i perspektive
  DOI 10.5644/proc.eco-03.03
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Marina Balta i Dejan Dmitrović
  Strana od 57
  Strana do 72

  Zoobentos i dnevne oscilacije Vrbasa iznad Banja Luke

  Naučni skup Struktura i dinamika ekosistema Dinarida – stanje, mogućnosti i perspektive
  DOI 10.5644/proc.eco-03.07
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Dario Čolić i Dejan Dmitrović
  Strana od 113
  Strana do 125

  Uticaj oscilacija vodostaja na stanje zoobentosa Vrbasa i Vrbanje

  Naučni skup Ekološki spektar 2012.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Marija Erceg, Dejan Dmitrović i Maja Petković
  Strana od 215
  Strana do 226

  Longitudinalni raspored zoobentosa u gornjem dijelu rijeke Kozica na Manjači

  Naučni skup Ekološki spektar 2012.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Snježana Ivetić, Dejan Dmitrović i Maja Petković
  Strana od 251
  Strana do 263

  Zoobentos izvora gornjeg dijela sliva Vrbanje

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Dejan Dmitrović, Radojka Pajčin i Slaven Filipović
  Strana od 13
  Strana do 23
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup4.pdf

  Zoobentos Vrbanje u uslovima rada malih hidroelektrana

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Boris Pavlović, Dejan Dmitrović, Radojka Pajčin i Slaven Filipović
  Strana od 197
  Strana do 208
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup4.pdf

  Izvori - opstajanje cenoekona

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović i Dejan Dmitrović
  Strana od 181
  Strana do 195
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup4.pdf

  Uticaj oscilacija Vrbasa na raspored bentoskih Arthropoda nizvodno od gradskog mosta u Banja Luci

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Lidija Matijašević, Nevenka Pavlović, Dejan Dmitrović i Slaven Filipović
  Strana od 259
  Strana do 267
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup4.pdf

  Procjene stanja krenonskih populacija nekih endemičnih predstavnika roda Drusus

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske
  Publikacija Program rada i zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Boro Pavlović, Nevenka Pavlović, Slaven Filipović, Dejan Dmitrović i Radojka Pajčin
  Strana od 44
  Strana do 45

  Endemične vrste i podvrste životinja značajne za čuvanje biotičkog diverziteta Republike Srpske

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Boro Pavlović, Nevenka Pavlović, Stojko Vidović, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Slaven Filipović, Smiljana Paraš, Radojka Pajčin, Goran Šukalo i Dejan Dmitrović
  Strana od 501
  Strana do 517

  Stanje taksocena zoobentosa krenona u slivu Sutjeske

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zborinik radova
  Godina 2009
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Radojka Pajčin, Slaven Filipović, Dejan Dmitrović i Marina Mršić
  Strana od 427
  Strana do 440

  Stanje, očuvanje i obnavljanje parkova i drvoreda u Banjoj Luci

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Boro Pavlović, Nevenka Pavlović, Marina Mršić, Slaven Filipović, Dejan Dmitrović i Biljana Davidović
  Strana od 563
  Strana do 577

  Uticaj otpadnih voda Banjalučke pivare na stanje ekosistema Vrbasa

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Nevenka Pavlović, Ana Škrbić, Slaven Filipović, Tanja Maksimović i Dejan Dmitrović
  Strana od 601
  Strana do 609

  Stanje zoobentosa Vrbasa uzvodno od fabrike vode Novoselija

  Naučni skup VODA 2008: Zbornik radova 37. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda
  Godina 2008
  Autori Nevenka Pavlović, Milenko Radević, Slaven Filipović, Milica Balaban, Svjetlana Lolić i Maja Manojlović