Navigacija

OŠ13BOT1 - Botanika I

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Šumarstvo
Naziv Botanika I
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OŠ13BOT1 obavezan 1 3P + 3V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema uslova. Nema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa građom biljne ćelije (citologija), biljnih tkiva (histologija), građom vegetativnih i generativnih organa (organografija) i tipovima razmnožavanja biljaka. Osposobljavanje studenata za samostalan rad sa mikroskopom i pripremanje mikroskopskih preparata.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Stečena znanja iz predmeta Botanika I obuhvataju razumjevanje osnovne građe i funkcije biljnih organizama. Studenti stiču bazu za jasnu predstavu opšte uloge biljaka u šumskim ekosistemima.
Sadržaj predmeta
Uvod u botaniku. Citologija. Biljna ćelija-građa i hemijski sastav. Mikroskopiranje, mikroskopski preparati. Ćelijske organele-građa i uloga. Ćelijski zid i membrane. Histologija. Podjela biljnih tkiva. Meristemska tkiva. Sistemi trajnih tkiva. Građa i uloga trajnih tkiva. Organografija-građa vegetativnih biljnih organa. Izdanak i korijen-građa, uloga i metamorfoze. List-kategorije listova, građa, uloga i metamorfoze lista. Razmnožavanje biljaka. Tipovi razmnožavanja. Cvijet i cvasti. Oprašivanje i oplođenje. Plod i sjeme.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, laboratorijske vježbe, konsultacije.
Literatura
  1. 1. Šumatić, N., Topalić-Trivunović, Lj. (2012): Botanika. Šumarski fakultet, Banja Luka.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja se obavlja pismeno i usmeno. Organizuju se kolokvijumi i testovi u toku semestra. Završni ispit se polaže praktično (vježbe) i usmeno (predavanja).
Posebna naznaka
Nema.