Навигација

ОШ13БОТ1 - Ботаника I

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмШумарство
НазивБотаника I
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОШ13БОТ1обавезан13П + 3В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема услова.Нема условљености.
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са грађом биљне ћелије (цитологија), биљних ткива (хистологија), грађом вегетативних и генеративних органа (органографија) и типовима размножавања биљака. Оспособљавање студената за самосталан рад са микроскопом и припремање микроскопских препарата.
Исходи учења (стечена знања)
Стечена знања из предмета Ботаника I обухватају разумјевање основне грађе и функције биљних организама. Студенти стичу базу за јасну представу опште улоге биљака у шумским екосистемима.
Садржај предмета
Увод у ботанику. Цитологија. Биљна ћелија-грађа и хемијски састав. Микроскопирање, микроскопски препарати. Ћелијске органеле-грађа и улога. Ћелијски зид и мембране. Хистологија. Подјела биљних ткива. Меристемска ткива. Системи трајних ткива. Грађа и улога трајних ткива. Органографија-грађа вегетативних биљних органа. Изданак и коријен-грађа, улога и метаморфозе. Лист-категорије листова, грађа, улога и метаморфозе листа. Размножавање биљака. Типови размножавања. Цвијет и цвасти. Опрашивање и оплођење. Плод и сјеме.
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације.
Литература
  1. 1. Шуматић, Н., Топалић-Тривуновић, Љ. (2012): Ботаника. Шумарски факултет, Бања Лука.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања се обавља писмено и усмено. Организују се колоквијуми и тестови у току семестра. Завршни испит се полаже практично (вјежбе) и усмено (предавања).
Посебна назнака
Нема.