Навигација

Обрасци(1) Образац 1 – Пријава теме за израду докторске дисертације

(2) Образац 2 - Извјештај о оцјени подобности студента, теме и ментора за израду докторске дисертације

(3) Образац 3 – Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације


Обрасци у складу са Одлуком о форми и садржини Пријаве теме за израду докторске дисертације , Извјештаја о оцјени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације и Извјештаја о оцјени урађене докторске дисертације број 02/04-3.2038-151/16 од 18.07.2016. године.


(1) Подаци о аутору одбрањене докторске дисертације

(2) Изјава 1 - Изјава о ауторству

(3) Изјава 2 - Изјава којом се овлашћује Универзитет у Бањој Луци да докторску дисертацију учини јавно доступном

(4) Изјава 3 - Изјава о идентичности штампане и електронске верзије докторске дисертације


(1) Образац 1 – Пријава теме за израду докторске дисертације

(2) Образац 2 – Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе

(3) Образац 3 – Извјештај о оцјени урађене докторске тезе

(4) Образац 4 – Ивјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника и сарадника