Навигација

Програм научно-истраживачког рада

ИЗВОД  ИЗ ПРОГРАМА РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ У 2022. ГОДИНИ

Редни број

Програмски задатак

Носиоци задатка

Рок

1.

Обогаћивање библиотечког фонда чланица Универзитета у Бањој Луци Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
Чланице УНИБЛ
У континуитету

2.

Суфинансирање издавања научних радова у часописима индексираним у цитатним базама међународних рецензираних научних часописа, објављивање радова на референтним свјетским научним скуповима, те издавања научних књига и часописа на енглеском језику Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
Чланице УНИБЛ
У континуитету

3.

Рад на измјенам и допунама Правилника о издавачкој дјелатности у смислу рјешавања проблематике суфинансирања и дистрибуције штампаних издања на УНИБЛ. Формирана Радна група

Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
Чланице УНИБЛ

2022.

4.

Модернизација библиотечке опреме и обука библиотекара Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
Чланице УНИБЛ
У континуитету

5.

Дигитализација библиотека и библиотечког фонда Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
Чланице УНИБЛ
У контунуитету

6.

Проширивање библиотечких капацитета (читаоница и простора за учење)

Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
Чланице УНИБЛ

У контунуитету

7.

Учешће УНИБЛ на Међународним сајмовима књига у Бањалуци и Београду и сајму образовања у Новом Саду

Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
Чланице УНИБЛ

2022.

8.

Увођење претплата на реномиране свјетске цитатне базе сходно студијским програмима на ОЈ УНИБЛ Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
Чланице УНИБЛ
2022.

9.

Проширење софтвера за плагијате докторских и мастер радова за све објављене радове наставника и сарадника који се прилажу уз осталу конкурсну документацију приликом избора у звање Канцеларија проректора за НИР
Ректорски тим
2022.

10.

Постављање листе предаторских часописа на официјелном сајту УНИБЛ

Канцеларија проректора за НИР

2022.

 

11.

Прикупљање и достављање података са свих чланица УНИБЛ-а о искоришћености софтвера за откривање плагијата за радове објављене у часописима чији су издавачи или суиздавачи чланице Универзитета и достављање истих проректору за НИР Канцеларија проректора за НИР
Чланице УНИБЛ
2022.

12.

Прикупљање документације и припрема Извјештаја Комисији за додјелу признања и награда УНИБЛ-а о испуњености услова кандидата за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима за остварене остварене међународне резултате у научно-истраживачком и образовном раду

Канцеларија проректора за НИР

2022.

13.

Праћење реализације Плана издавачке дјелатности УНИБЛ-а и припрема за Извјештај о истим на сједницицама Сената УНИБЛ

Канцеларија проректора за НИР

2022.

 

14.

Преглед о уносу остварених научних/умјетничких резултата у систем е-запослени за све кандидате који се бирају у звање на УНИБЛ и извјештај о истим ректорском колегију

Канцеларија проректора за НИР

2022.

 

15.

Учешће и спровођење активности у Радној групи за планирање и праћење стратегије повећања ранга Универзитета у Бањој Луци Канцеларија проректора за НИР 2022.

16.

Праћење и евиденција научних и истраживачко-развојних пројеката факултета и универзитета у Републици Српској и међународних пројеката Канцеларија проректора за НИР 2022.

17.

Праћење активности пројеката на платформи Европске комисије за пројекте који се налазе у имплементацији Канцеларија проректора за НИР 2022.

18.

Преглед свих унесених пројектних приједлога одобрених од стране финансијера у систему езапослени Канцеларија проректора за НИР 2022.

19.

Припрема докумената академском особљу које реализује међународне научноистраживачке пројекте

Канцеларија проректора за НИР

2022.

 

20.

Припрема информација и именовање представника Универзитета у Бањој Луци према државним органима из ресора научноистраживачког рада

Канцеларија проректора за НИР

 

2022.

21.

Координација активности по питањима учешћа Универзитета у спровођењу принципа отворене науке са Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Канцеларија проректора за НИР 2022.

22.

Активности на имплементацији Повеље и Кодекса Универзитета у Бањој Луци Канцеларија проректора за НИР У континуитету

23.

Учешће у активностима асоцијације Европског облака отворене науке (EOSC - European Open Science Cloud)

Канцеларија проректора за НИР

У контнуитету

 

24.

Обезбјеђење повољнијег окружења за бављење научноистраживачким и иновативним радом

Канцеларија проректора за НИР

2022.

25.

Остварити боље позиционирање Универзитета на Вебометриксовој листи

Канцеларија проректора за НИР
УРЦ

2022.

26.

Радити на повећању видљивости Универзитета посебно по научноистраживачкој изврсности

Канцеларија проректора за НИР

У континуитету

 

Центар за предузетништво и трансфер технологија (ЦПТТ)

1.

Одржавање и проширење дигиталног репозиторијума научних радова на Универзитету у Бањој Луци

ЦПТТ
Канцеларија прорктора за НИР
Чанице УНИБЛ

У континуитету

2.

Организовање инфо-дана и пројектних клиника за запослене УНИБЛ/ОЈ

ЦПТТ


2022.

 

3.

Обуке за запослене ЦПТТ и УНИБЛ у области пројектног менаџмента, трансфера технологија, иновација и предузетништва

ЦПТТ

2022.

 

4.

Подршка развоју пројектних приједлога за УНИБЛ/ОЈ

ЦПТТ

2022.

5.

Развој пројектних приједлога за ЦПТТ

ЦПТТ

2022.

6.

Промоција „Прича за примјер“

ЦПТТ

2022.

7.

Учешће у пројектима (по потреби и по позиву)

ЦПТТ
Чланице УНИБЛ

2022.

8.

Активности на успостављању и реализацији програма подршке формирању студентских старт-ап предузећа (процес менторства, бизнис инкубатор)

ЦПТТ

2022.

9.

Активности на подршци оснивању спин-оф предузећа на УНИБЛ

ЦПТТ

2022.

10.

Подршка повећању броја патентних пријава са УНИБЛ

ЦПТТ

2022.

11.

Подршка имплементацији акционог плана за родну равноправност на УНИБЛ

ЦПТТ
Чланице УНИБЛ

2022.

12.

Eдукације о заштити интелектуалног власништва, јачање сарадње са Институтом за интелектуално власништво БиХ, WIPO и ЕPO

ЦПТТ

2022.

13.

Склапање меморандума о сарадњи са привредним субјектима, компанијама на бази трансфера знања и технолгија (Сарадња са привредом)

ЦППТ

2022.

14.

Наставак и проширење програма „Моја пракса и 3-де Академија“

ЦППТ

2022.

15.

Учешће у раду Академског вијећа истраживачке мреже архива података у области друштвених наука (DASS-BiH)

ЦППТ

2022.

16.

Наставак сарадње са институцијама Републике Српске, отварање канцеларије Универзитета у Бањој Луци у Правобранилаштву Републике Српске за остварење практичног рада студената.

ЦППТ

У континуитету