Навигација

Правила студирања

На Универзитету у Бањој Луци од школске 2007/08. године почела је примјена болоњског процеса у настави на свим студијским програмима. Усвојен је тростепени систем студија и уведен ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студента (European Credit Transfer System).

Да би се олакшао студиј и повећала пролазност студената, у наставне планове су уведени једносеместрални предмети, а испитивање студената се обавља по дијеловима, у облику колоквија, тестова, семинарских радова, израде пројектних задатака, и тако даље.

Студијски програми подијељени су на академске године и семестре. У складу са принципима ECTS-а, обим студијског програма износи 60 ECTS бодова у једној студијској години, односно 30 ECTS бодова у једном семестру. Један бод изражава радно оптерећење студента у износу од 30 часова рада. Број бодова за поједини предмет одређује се према броју часова наставе (теоријске или практичне, вјежбе, семинари и слично) и времена за учење код припреме за провјеру знања и оцјењивање (тестови, колоквијуми / писмене провјере знања, завршни испити).

На Универзитету се, сходно Закону, Статуту и статуту чланице Универзитета, изводе трогодишње и четворогодишње студије I циклуса вредноване са 180 ECTS бодова, односно 240 ECTS бодова, као и једногодишње или двогодишње студије II циклуса вредноване са 60 ECTS бодова, односно 120 ECTS бодова.

Такође, на Универзитету се изводе интегрисане шестогодишње студије Медицине и Денталне медицине, вредноване са 360 ECTS бодова и интегрисане петогодишње студије Фармације, вредноване са 300 ECTS бодова.

Студије II циклуса у збиру са студијама I циклуса вреднују се са 300 ECTS бодова.

Студије трећег циклуса, или еквивалентне студије, трају три године и имају обим од најмање 180 ECTS, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ECTS на студију првог и другог циклуса.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/348/pravila-studiranja-01.JPG
  • /uploads/attachment/strana/348/pravila-studiranja-03-1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/348/prijemni.jpg
  • /uploads/attachment/strana/348/pravila-studiranja-04.jpg