Навигација

Правни факултет

Прве назнаке изучавања правних наука и студирања права у Бањој Луци јавиле су се 1960. године, када је отворен деташирани пункт Правног факултета из Сарајева, а у јесен 1973. формирано је Одјељење Правног факултета из Сарајева са сједиштем у Бањој Луци. Био је то одговор на све веће потребе привреде и друштвене заједнице за високостручним кадровима из области права. Они су, наиме, значајно доприносили убрзаном напретку ове регије, која је обухватала 25 тадашњих општина. С обзиром на то да се број студената права повећавао из године у годину, Скупштина општине Бања Лука, уз сагласност тадашње Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, донијела је 6. фебруара 1975. године одлуку о оснивању Правног факултета као самосталне организације удруженог рада из области науке и високог образовања. У првој деценији по оснивању, прву годину студија у просјеку је уписивало 350 студената. Кадрови образовани на овом факултету запослења су налазили и налазе у правосуђу, органима управе, адвокатури, нотаријату, привреди, невладином сектору, медијима, политичким организацијама, међународним организацијама и тијелима, научним, просвјетним и културним установама итд.

Правни факултет није престајао са наставним процесом ни током грађанског рата у Босни и Херцеговини, од 1992. до 1995. године, иако се рад тада одвијао у изузетно тешким условима информативне и научне изолације, немогућности путовања и недостатка средстава за елементарне потребе. Након рата, посебна пажња посвећена је оживљавању научне и издавачке дјелатности, о чему свједочи велики број публикација, као и учешће кадрова овог факултета на конференцијама и скуповима изван Бање Луке и Републике Српске. Измјенама Закона о универзитету, односно доношењем Закона о високом образовању Републике Српске, академске 2006/07. године у наставу су уведени тзв. болоњски принципи, па су студије организоване у три циклуса: додипломски, постдипломски и докторски, тј. први, други и трећи циклус студија. Сва три циклуса су лиценцирана и изводе се примјеном ECTS система бодовања. Студијски програм првог циклуса лиценциран је одлуком Министарства просвјете и културе Републике Српске, а настава по овом програму почела је академске 2007/08. године. Студије првог циклуса трају осам семестра, тј. четири године, и по њиховом завршетку стиче се звање дипломираног правника – 240 ECTS.

Студије другог циклуса, тј. мастер студије, изводиле су се на осам студијских програма, али су они од академске 2019/20. године претворени у девет модула јединственог студијског програма под називом Мастер студије право (модули: Грађанско право, Кривично право, Пословно право, Управно право, Радно и социјално право, Међународно право, Државно право, Правно-историјске студије и Правно-економске студије). Ове студије трају два семестра, а по њиховом завршетку стиче се звање мастера права (одговарајуће области) – 60 ECTS. Током 2019. године лиценциране су и докторске студије, тј. студије трећег циклуса, са истим концептом као и мастер студије, тј. са девет модула једног студијског програма – Докторске студије право, који траје три академске године, а његовим завршетком стиче се звање доктора правних наука – 180 ECTS.

Студијски програми на Правном факултету развијају се у правцу повећања квалитета наставног и научног рада, стварањем ефикаснијих механизама за праћење напретка, кадровским оснаживањем, реформом наставног плана и програма, увођењем више практичних садржаја, јачањем сарадње са пословном заједницом и усклађивањем са потребама тржишта рада, као и унапређивањем сарадње са партнерима у окружењу, на европском простору, али и изван Европе. С тим у вези, посебна пажња ће се посвећивати изградњи нових и јачању постојећих облика сарадње са партнерима из других држава, посебно сусједних, што ће подразумијевати успостављање заједничких студија другог и трећег циклуса, ангажовање наставног кадра из партнерских установа на постдипломским студијама те подстицање академске и студентске размјене, тј. међународне мобилности. Јачањем сарадње са јавним и приватним установама и привредним субјектима омогућила би се већа заступљеност практичног рада у образовању наших студената, обезбјеђивала мјеста гдје би свршени студенти обављали приправнички рад или рад потребан за полагање стручног испита за посао у органима управе, односно правосудног или нотарског испита, а дугорочно би се давала могућност најуспјешнијим свршеним студентима да добију запослење у установама које су партнери Факултета.

Телефон +387 51 339 001
Факс +387 51 460 602
Веб-сајт www.pf.unibl.org
Е-пошта info@pf.unibl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука
Декан Др Жељко Мирјанић, редовни професор
Продекан за наставу Др Зоран Васиљевић, ванредни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

 

Др Бојан Влашки, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/81/PF-BL_007__1_.JPG
  • /uploads/attachment/strana/81/PF-BL_040.JPG
  • /uploads/attachment/strana/81/PF-BL_110.JPG
  • /uploads/attachment/strana/81/IMG_7030.JPG