Навигација

Архива аката Универзитета

Закони


Статут

(1) Статут Универзитета

(1.1) Сагласност Министарства просвјете и културе РС на измјене Статута Универзитета, утврђене Одлуком Сената Универзитета број: 02/04-3-2465-53/12 од 08.10.2012. године

(1.2) Сагласност Министарства просвјете и културе РС на измјене Статута Универзитета, утврђене Одлуком Сената Универзитета број: 02/04-3-632-83/13 од 04.04.2013. године

(1.3) Сагласност Министарства просвјете и културе РС на измјене Статута Универзитета, утврђене Одлуком Сената Универзитета број: 02/04-3.2314-63/16 од 15.09.2016. године

(1.4) Измјене и допуне Статута Универзитет утврђене Одлуком Сената Универзитета број 02/04-3.189-217 од 23.02.2017. године 

(1.5) Измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци, утврђене Одлуком Сената Универзитета број: 02/04-3.625-4/17 од 23.03.2017. године

(1.6) Измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци утврђене Одлукком Сената Универзитета број: 02/04-3.2536-2/18 од 27.9.2018. године

(1.7) Сагласност Министарства просвјете и културе РС на измјене Статута Универзитета, утврђене Одлуком Сената Универзитета број: 02/04-3.2536-2/18 од 27.9.2018. године

(1.8.) Измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци - 17. јануар 2020. године

(1.8.) Сагласност Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво на Приједлог измјена и допуна Статута, број_ 19.040_612-160_19 од 19.11.2019.године - 17. јануар 2020. године


Стратегија


Правилници

(1) Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци - 16. јануар 2020. године

(2) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.1) Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.2) Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.3) Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.4) Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци - 13. јануар 2020. године

(2.5) Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци - 13. април 2020. године

(3) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Универзитета у Бањој Луци

(5) Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

(5) Одлука о стављању ван снаге Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи - [објављено 1. јуна 2022. године]

(5.1) Измјена и допуна Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

(5.2) Измјена и допуна Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

(6) Правилник о коришћењу слободне студијске године

(11) Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса

(12) Правилник о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе

(12.1) Одлука о стављању ван снаге члана 6. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за гетута за генетичке  ресурсе Универзитета у Бањој Луци, број 02/04-3.1472-46/12 од 21.6.2012. године - 9. август 2019. година

(16) Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима

(16.1) Правилник о измјенама  и допунама Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима  Универзитета у Бањој Луци 

(17) Правилник о систему канцеларијског пословања и архивирања на Универзитету у Бањој Луци

(19) Правилник о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности

(19.1) Правилник о измјенама Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности - 14. новембар 2019. године

(21) Правилник о ванредном студију

(22) Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци

(26) Правилник о заштити од пожара - 13. март 2020. године

(27) Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација

(29) Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци 

(33) Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима - 1. април 2019. године

(33.1) Правилник о измјени Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у писаним радовима - 14. новембар 2019. године

(35) Правилник о заштити на раду - 20. мај 2019. године

(35.1) Правилник о измјенама и допунама Правилника о заштити на раду - 15. децембар 2020. године

(37) Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона на Универзитету у Бањој Луци - 24. јули 2020. године


Пословници

(1) Пословник о раду Сената Универзитета у Бањој Луци - 27. септембар 2018. године

(1.1)  Пословник о измјенама Пословника о раду Сената Универзитета у Бањој Луци - 23. јули 2020. године

(2) Пословник о раду Управног одбора Универзитета у Бањој Луци - 8. јуни 2018. године


Правила

(1) Правила студирања на I и II циклусу  академских студија - [објављено 29. септембра 2022. године]

(1) Правила студирања на I и II циклусу  студија

(1.2) Измјена Правила студирања на I и II циклусу студија, број 02/04-3-2551-17/15 од 03.09.2015. године

(1.3) Одлука о измјени Правила студирања на I и II циклусу студија, број: 02/04-3.2551-17/15 од 3.9.2015. године и број: 02/04-3.2973-70/15 од 30.9.2015. године - 10. март 2020. године

(2) Правила студирања на III циклусу - 26. децембар 2019. године


Одлуке


Трошковник

(1) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2016/2017. годину


(2) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2017/2018. годину


(3) Одлука о измјени и допуни Трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 2017/2018. годину и Трошковник Универзитета у Бањој Луци


(4) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2018/2019. годину

(4.1) Допуна трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2018/2019. годину


(5) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину

(5.1) Одлука о допуни Трошковника Универзитета за академску 2019/ 2020. годину - 29. новембар 2019. године

(5.2) Одлука о допуни Трошковника Универзитета за академску 2019/ 2020. годину - 29. новембар 2019. године


(6) Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2020/21. годину - 13. јули 2020. године

(6.1) - Одлука о допуни Трошковника Универзитета у Бањој Луци
за академску 2020/2021. годину
 - 5. новембар 2021. године

(6.2) Одлука о допуни Трошковника Универзитета у Бањој Луци
за академску 2020/2021. годину
 - 16. новембар 2020. годинеОбрасци


Остали акти

(1) Кодекс професионалне етике Универзитета у Бањој Луци

(1.1) Измјене и допуне Кодекса професионалне етике Универзитета у Бањој Луци - 14. новембар 2019. године


Програми