Navigacija

prof. dr Radenko Jotanović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-063
lokal 163
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građansko pravo i građansko procesno pravo redovni profesor 25. maj 2023.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD07OZKP Osnove zemljišno-knjižnog prava
OGD09OZKP Osnove zemljišno-knjižnog prava
OGD19OP Osnove prava

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS14ZKP Zemljišno-knjižno pravo
MS14NTP Notarsko pravo
MS19NP Notarsko pravo
MS19PRN Pravo registra nepokretnosti
Akademske studije prvog ciklusa
OS07GPP Građansko procesno pravo
OS07GRP Građansko pravo
Akademske studije trećeg ciklusa
DS19PL Prava ličnosti
DS19POP Pravo obezbjeđenja potraživanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ethical Aspects of the Assisted Biomedical Reproductive System with Special Attention to the Legislation of the Republic of Srpska

  DOI 10.21860/j.14.1.4
  Časopis Jahr – European Journal of Bioethics
  Godina 2023
  Autori Mirjana Miškić i Radenko Jotanović
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 82
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/jahr/article/view/27803/14262

  Načelo ekstenzivnosti hipoteke kod zgrade i posebnih dijelova nepokretnosti u izgradnji

  DOI 10.5937/gakv95-40642
  Časopis Glasnik Advokatske komore Vojvodine
  Godina 2023
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović Stamenić
  Broj 1/2023.
  Strana od 5
  Strana do 24
  Veb adresa https://www.glasnik.edu.rs/wp-content/uploads/2023/05/Glasnik-AKV-broj-1-za-2023.pdf

  Ethical Aspects of the Assisted Biomedical Reproductive System with Special Attention to the Legislation of the Republic of Srpska

  DOI 10.21860/j.14.1.4
  Časopis Jahr – European Journal of Bioethics
  Godina 2023
  Autori Radenko Jotanović i Mirjana Miškić
  Volumen 14/1
  Broj 27
  Strana od 69
  Strana do 82
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/broj/23923

  "PRAVNI ZNAČAJ UPISA PROMJENE SADRŽAJA HIPOTEKE"

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Volumen 41
  Broj 41
  Strana od 101
  Strana do 117
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2019/12/Godisnjak-Ver2.pdf

  Legal mortgage modus acquirendi

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 40
  Strana od 75
  Strana do 93
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/?p=850

  Povreda prava na fizički integritet nezakonitim ili nepravilnim radom državnih organa

  DOI 10.7251/GOD1739105J
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 39
  Strana od 105
  Strana do 123
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2017/02/GODISNJAK-2017..pdf

  Pravo na tjelesni integritet ličnosti

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2016
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 38
  Strana od 35
  Strana do 63

  Zaštita žiranata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  Časopis Društveni ogledi - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2016
  Autori Darko Radić i Radenko Jotanović
  Volumen 3
  Broj 1/2016
  Strana od 141
  Strana do 157
  Veb adresa drustveniogledi.ibu.edu.ba

  Registrovana zaloga prema Okvirnom zakonu o zalozima

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 48
  Strana od 9
  Strana do 37
  Veb adresa www.spmisao.rs

  Pravni status životinja u građanskom pravu

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2014
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 36
  Strana od 101
  Strana do 122

  Naknada materijalne štete zbog povrede prava ličnosti

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 35
  Strana od 33
  Strana do 55

  Novčana naknada pojedinih vidova nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2012
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 45
  Strana od 117
  Strana do 138
  Veb adresa www.spmisao.rs

  Prava ličnosti u pravu Republike Srpske

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2010
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 31-32/2010
  Strana od 349
  Strana do 366
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

  Poslovi notara prema Zakonu o notarima Republike Srpske

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2005
  Autori Radenko Jotanović
  Broj XXIX
  Strana od 307
  Strana do 317

  Sadržina djelatnosti notara u Bosni i Hercegovini

  Časopis Pravni savjetnik
  Godina 2005
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 40

  Prenos prava na otkup stana

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2002
  Autori Radenko Jotanović
  Broj XXVI
  Strana od 359
  Strana do 370

  Sticanje i gubljenje stvarnih službenosti

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2001
  Autori Radenko Jotanović
  Broj 1-4
  Strana od 549
  Strana do 556

Radovi sa skupova

  Etažna svojina kao predmet hipoteke u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava Slobodan Perović
  DOI ISBN 978-86-81956-05-2
  Publikacija Primena prava i pravna sigurnost-Zbornik radova 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović, Tom II
  Godina 2021
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 297
  Strana do 315

  Prenatalna zaštita prava ličnosti

  Naučni skup Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka
  Publikacija Zbornik radova: Transformativne tehnologije: pravni i etički izazovi XXI vijeka
  Godina 2020
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 133
  Strana do 152

  Ništave odredbe u ugovoru o kreditu

  Naučni skup Međunarodni naučni skup „Nauka i praksa poslovnih studija“
  Publikacija Zbornik radova sa 7. Međunarodnog naučnog skupa „Nauka i praksa poslovnih studija“
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 134
  Strana do 148

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

  Naučni skup VIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, na opštu temu "Pravo, tradicija i promjene"
  Publikacija Zbornik radova: "Pravo, tradicija i promjene", Tom drugi
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 108
  Strana do 124

  STICANJE ZAKONSKE HIPOTEKE NA OSNOVU NAČELA POUZDANJA U JAVNU EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI

  Naučni skup OKTOBARSKI PRAVNIČKI DANI
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2019
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 235
  Strana do 252

  PRAVNO DEJSTVO HIPOTEKE U SLUČAJU PRENOSA PUTEM CESIJE

  Naučni skup XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  Publikacija Zbornik radova sa XIII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 23
  Strana do 38

  KONSTITUTIVNO VERSUS DEKLARATIVNO DEJSTVO UPISA U JEDINSTVENU EVIDENCIJU (KATASTAR) NEPOKRETNOSTI

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5518215J
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 215
  Strana do 231

  Hipoteka na pravu građenja

  Naučni skup Univerzalno i osobeno u pravu
  Publikacija Univerzalno i osobeno u pravu - Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tom II, Kosovska Mitrovica
  Godina 2018
  Autori Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović
  Strana od 357
  Strana do 376

  Građanskopravna zaštita prava ličnosti

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5117101J
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2017
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 101
  Strana do 118

  Načelo upisa u katastar nepokretnosti u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2016
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 215
  Strana do 232

  Odnos između prava ličnosti i prava (mas)medija

  Naučni skup Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse
  Godina 2016
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 547
  Strana do 555

  Posebno pravno regulisanje za određene vrste stvari u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 187
  Strana do 207

  Pravo građenja

  Naučni skup MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PRAVO U FUNKCIJI ZAŠTITE SLABIJEG“
  Publikacija Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 70/2015
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 637
  Strana do 656
  Veb adresa http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2015_70.pdf

  Načelo povjerenja u Katastar nepokretnosti u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija PRAVNA RIJEČ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2014
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 553
  Strana do 572

  Pravni okvir elektronizacije notarskih kancelarija i usluga u Republici Srpskoj

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - Časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2013
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 327
  Strana do 342

  Odgovornost za povredu ugovora

  Naučni skup Budvanski pravnički dani - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva
  Godina 2012
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 117
  Strana do 130

  Transplantacija u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2010
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 297
  Strana do 312

  Pravo na život i/ili pravo na smrt u kontekstu eutanazije

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2010
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 179
  Strana do 192

  Građanskopravni aspekti upotrebe in vitro embriona u postupku "vještačke"oplodnje

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2009
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 1165
  Strana do 1181

  Pravo građenja prema Zakonu o stvarnim pravima Republike Srpske

  Naučni skup Budvanski pravnički dani - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva
  Godina 2009
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 85
  Strana do 98

  Pojam prava građenja

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  Publikacija Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2006
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 369
  Strana do 381

Ostali radovi

  Publikacija „Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije“

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-54-10-6 340
  Godina 2021
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić, Zoran Vasiljević, Radenko Jotanović, Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški, Irena Radić, Darko Radić, Mirjana Rađenović i Stojana Petrović
  Strana od 1
  Strana do 84

  Zajednica života osoba istog spola u Republici Hrvatskoj

  Izdavač Sarajevski otvoreni centar
  ISSN/ISBN 978-9958-536-41-0
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović
  Strana od 9
  Strana do 26
  Veb adresa www.soc.ba

Knjige

  Osnovi poslovnog prava

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  ISBN ISBN 978-99976-771-5-0
  Godina 2021
  Autori Damjan Danilović i Radenko Jotanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 256

  Objašnjenja uz Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

  Izdavač Bina
  ISBN 978-99938-91-86-4
  Godina 2020
  Autori Strahinja Ćurković i Radenko Jotanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 272

  Građansko pravo, knjiga 2 - Stvarno pravo

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-97-7
  Godina 2020
  Autori Ilija Babić i Radenko Jotanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 452

  GRAĐANSKO PRAVO, KNJIGA 1 - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-84-7
  Godina 2018
  Autori Ilija Babić i Radenko Jotanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 308

  Pravo na fizički integritet kao osnova drugih prava ličnosti

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-76-2
  Godina 2016
  Autori Radenko Jotanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 432

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim prof. dr Darko Radić
prof. dr Mirjana Rađenović
doc. dr Bojan Vlaški
Irena Radić, ma
prof. dr Nevenko Vranješ
prof. dr Radenko Jotanović
Bosiljka Čubrilović Stamenić, ma
Nikola Aleksić
doc. dr Stojana Petrović
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 18.11.2022.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Miroslav Malinović
Stamenko Mijatović
Radovan Vukomanović, ma
Dragan Zrnić
prof. dr Radenko Jotanović
Jelena Pažin, ma
Marina Latinović Krndija, ma
Marina Višković
prof. dr Saša Čvoro
Dragana Zeljić, ma
Vesna Savić
prof. dr Vinko Babić
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Malina Čvoro
Aleksandra Regojević
doc. dr Gordana Jakovljević
Dejan Milinović, ma
mr Mladen Slijepčević
Slobodan Peulić
Jelena Rožić, ma
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Biljana Antunović
prof. dr Aleksandar Borković
Branka Kovačević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM