Navigacija

mr Stojana Petrović

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-013
lokal 113

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Propuštanje i posljedice propuštanja preduzimanja procesnih dužnosti sudskog vještaka u parničnom postupku

  DOI 10.7251/VJE1603167P
  Časopis VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Godina 2016
  Autori Stojana Petrović
  Volumen 2
  Broj 3-4
  Strana od 167
  Strana do 173
  Veb adresa https://www.casopisvjestak.com/

  Postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača - novina u parničnom procesnom pravu Republike Srpske

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2016
  Autori Stojana Petrović
  Broj 47
  Strana od 247
  Strana do 270

  Vraćanje u pređašnje stanje pojedinih vanparničnih postupaka u Republici Srpskoj

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 37
  Strana od 183
  Strana do 199
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

  „Načela parničnog postupka pred sudom u privrednim sporovima“,

  Časopis Pravo i privreda
  Godina 2015
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 7-9
  Strana od 205
  Strana do 226

  Executio diabolica u Bosni i Hercegovini - pokušaj dejudicijalizacije građanskog izvršnog postupka kroz učešće notara i privatnih izvršilaca

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2014
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 36
  Strana od 343
  Strana do 362

  Osvrt na institut vraćanja u pređašnje stanje kroz prizmu odredaba Novele Zakona o parničnom postupku Republike Srpske

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 36
  Strana od 343
  Strana do 362

  Pravne posljedice stranačkog propuštanja u parničnom postupku Republike Srpske

  DOI 10.7251/GPF1335223K
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 35
  Strana od 223
  Strana do 238
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs

  O reformi zemljišno-knjižne evidencije u Republici Srpskoj

  Časopis Pravni savjetnik
  Godina 2012
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 5
  Strana od 65
  Strana do 70

  Nasljednička zajednica i postupak njene diobe

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2011
  Autori Stojana Kopanja
  Broj 44
  Strana od 249
  Strana do 268
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

Radovi sa skupova

  „Postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača prema Noveli Zakona o parničnom postupku Republike Srpske (2013)“

  Naučni skup Jedanaesto majsko savetovanje "Uslužni poslovi"
  Publikacija Usluge i zaštita korisnika
  Godina 2015
  Autori Stojana Kopanja i Jelena Kopanja
  Strana od 1029
  Strana do 1050

  Specifičnosti postupka zaštite kolektivnih interesa potrošača pred sudom prema Zakonu o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj

  Naučni skup Međunarodni naučni skup "Uslužni poslovi", Kragujevac, maj 2014.
  Publikacija Uslužni poslovi
  Godina 2014
  Autori Stojana Kopanja
  Strana od 859
  Strana do 878

  „Dejudicialization of Enforcement Function – Country Report for Bosnia and Herzegovina“

  Naučni skup Third Regional Conference „Civil Law Forum for South East Europe“
  Publikacija Collection of Studies and Analyses of the "Third Regional Conference „Civil Law Forum for South East Europe“
  Godina 2013
  Autori Stojana Kopanja
  Strana od 427
  Strana do 445
  Veb adresa http://www.seelawschool.org/en/images/seels-pdf/SEELS_Civil_Law_Forum_Tirana_2013

  Advokat kao obavezni "voljni" zastupnik stranke prema novom Zakonu o parničnom postupku Srbije (2011) - korak ka pravdi ili prepreka do pravde

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne norme u vremenu i prostoru", Kosovska Mitrovica, jun 2012.
  Publikacija Pravne norme u vremenu i prostoru
  Godina 2012
  Autori Stojana Kopanja
  Strana od 253
  Strana do 266

Ostali radovi

  Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa - za doktore porodične medicine

  Izdavač Udruženje doktora porodične medicne RS, Udruženje kardiologa RS, Udruženje neurologa RS
  Godina 2017
  Autori Siniša Miljković, Draško Kuprešak, Dragan Unčanin, Račić Maja, Kosana Stanetić, Suzana Savić, Stojana Petrović, Verica Petrović i Nevena Todorović
  Strana od 1
  Strana do 20

  doc. dr Zoran Vasiljević, Prava i obaveze iz ugovora o kreditu - prikaz knjige

  Izdavač Pravni fakultet Banja Luka
  Godina 2017
  Autori Stojana Petrović
  Strana od 251
  Strana do 254
  Veb adresa www.godisnjakpf.rs

  prof. dr Ranka Račić, Vanparnično procesno pravo - prikaz knjige

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 0350
  Godina 2014
  Autori Stojana Kopanja
  Strana od 287
  Strana do 291
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim Irena Radić
prof. dr Mirjana Rađenović
Nikola Aleksić
doc. Bojan Vlaški, ma
prof. dr Radenko Jotanović
doc. dr Nevenko Vranješ
prof. dr Darko Radić
Bosiljka Čubrilović
mr Stojana Petrović
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM