Navigacija

prof. dr Darko Radić
redovni profesor

051/339-003
lokal 103
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građansko pravo i građansko procesno pravo redovni profesor 26. januar 2023.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS14BIP Bračno imovinsko pravo
MS14ZPO Zaštita potrošača u obligacionim odnosima
MS14OŠP Odštetno pravo
MS14UGP Ugovori građanskog prava (obligacioni, nasljedni i bračni)
MS19BIP Bračno imovinsko pravo
MS19ZP Zaštita potrošača
MS19NP Notarsko pravo
MS19UGP Ugovori građanskog prava (obligacioni, nasljedni i bračni)
Akademske studije prvog ciklusa
OS07OBP Obligaciono pravo
OS07POP Porodično pravo
Akademske studije trećeg ciklusa
DS19OP Odštetno pravo
DS19PI Pravo investicija
DS19PL Prava ličnosti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR1-24 Porodično pravo
SR20-10 Porodično pravo
SR-27 Porodično pravo
SRS-28 Porodično pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dopuštenost ugovaranja naknade troškova obrade kredita

  DOI 10.7251/SPMSR1952059R
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2019
  Autori Darko Radić
  Volumen 25
  Broj 52
  Strana od 59
  Strana do 80
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/

  Sudska dioba zajedničke imovine

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2016
  Autori Darko Radić
  Broj 47
  Strana od 197
  Strana do 213

  Zaštita žiranata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  Časopis Društveni ogledi - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2016
  Autori Darko Radić i Radenko Jotanović
  Volumen 3
  Broj 1/2016
  Strana od 141
  Strana do 157
  Veb adresa drustveniogledi.ibu.edu.ba

  Pravna kvalifikacija poklona učinjenog supružnicima

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2015
  Autori Darko Radić
  Broj 43
  Strana od 171
  Strana do 185

  Ostvarivanje autorskog i srodnih prava i autonomija volje

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2014
  Autori Darko Radić
  Broj 40
  Strana od 537
  Strana do 551

  Priroda stvari za ličnu upotrebu – posebna ili zajednička imovina supružnika

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2014
  Autori Darko Radić
  Broj 36
  Strana od 29
  Strana do 45

  Sloboda ugovaranja i zaključenje ugovora

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Darko Radić
  Broj 36
  Strana od 223
  Strana do 236

  Razvoj građanskog prava u Bosni i Hercegovini

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Darko Radić
  Broj 32
  Strana od 47
  Strana do 66

  Problem zajedničke imovine supružnika u vezi sa autorskim i srodnim pravima i poklonima

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2012
  Autori Darko Radić
  Broj 34
  Strana od 251
  Strana do 273

  Raspolaganje zajedničkom stvari - relativizacija zabrane raspolaganja stvarima u zajedničkoj svojini bez saglasnosti svih zajedničara

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2011
  Autori Darko Radić
  Broj 28
  Strana od 297
  Strana do 309

  Bračni ugovor – Pro et contra

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Darko Radić
  Broj 33
  Strana od 223
  Strana do 341

  Forme alteracije bračnog ugovora

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2010
  Autori Darko Radić
  Broj 24
  Strana od 329
  Strana do 344

  Predmet bračnog ugovora

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2010
  Autori Darko Radić
  Broj 31/32
  Strana od 329
  Strana do 347

  Porodični dom

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2009
  Autori Darko Radić
  Broj 20
  Strana od 297
  Strana do 308

  Sistemi diobe zajedničke imovine u savremenom pravu

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2008
  Autori Darko Radić
  Broj 16
  Strana od 355
  Strana do 364

  Nasljednopravna dejstva razvoda, odnosno poništenja braka

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2007
  Autori Darko Radić
  Broj 41
  Strana od 349
  Strana do 364

  Ugovorni bračni imovinski režim u zemljama Evropske Unije

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2007
  Autori Darko Radić
  Broj 11
  Strana od 361
  Strana do 371

  Neki pravni efekti istopolne zajednice i modeli regulisanja u uporednom pravu

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2006
  Autori Darko Radić
  Broj 8
  Strana od 353
  Strana do 367

  Zakonski i ugovorni bračni imovinski režim

  Časopis Pravni savjetnik
  Godina 2003
  Autori Darko Radić
  Broj 10
  Strana od 49
  Strana do 56

  Praktično obrazovanje pravnika

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2002
  Autori Darko Radić
  Broj 26
  Strana od 349
  Strana do 357

Radovi sa skupova

  Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku

  Naučni skup Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku", god 3, vol. 3, tom II
  Godina 2023
  Autori Darko Radić
  Strana od 229
  Strana do 245

  Uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - ocjena ustavnosti zakona ili raspodjela nadležnosti između različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Okrugli sto povodom trideset godina Narodne skupštine Republike Srpske "Narodna skupština kao temelj državotvornosti Republike Srpske"
  Publikacija Zbornik radova sa okruglog stola povodom trideset godina Narodne skupštine Republike Srpske "Narodna skupština kao temelj državotvornosti Republike Srpske"
  Godina 2022
  Autori Darko Radić
  Strana od 53
  Strana do 71

  Koncept "državne imovine" u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Međunarodni naučni skup - Kopaonička škola prirodnog prava "Primena prava i pravna sigurnost"
  Publikacija Zbornik radova sa 34. međunarodnog naučnog skupa - Kopaonička škola prirodnog prava "Primena prava i pravna sigurnost"
  Godina 2021
  Autori Darko Radić
  Strana od 317
  Strana do 332
  Veb adresa https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2021/12/KOP_PZivot_2021_WEB_TOM_II.pdf?x11672

  Brak - između očuvanja integriteta i vladavine individualnih sloboda

  Naučni skup Dani porodičnog prava
  Publikacija Zbornik radova sa 9. međunarodnog naučnog skupa Dani porodičnog prava
  Godina 2021
  Autori Darko Radić
  Strana od 98
  Strana do 112

  Smart Contract - Challenges and Perspectives

  Naučni skup International Scientific Conference: "Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century"
  DOI 10.7251/NSTT2001119R
  Publikacija Conference of Proceedings, International Scientific Conference: "Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century"
  Godina 2020
  Autori Darko Radić i Dejan Pilipović
  Strana od 111
  Strana do 132

  Solidarna odgovornost supružnika

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5919205R
  Publikacija Pravna riječ 59/2019
  Godina 2019
  Autori Darko Radić
  Strana od 205
  Strana do 224

  Unapređenje pravnih kapaciteta djeteta - pravo djeteta na slobodno izražavanje mišljenja i poslovna sposobnost djeteta

  Naučni skup Dani porodičnog prava - "Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava"
  Publikacija Zbornik radova sa 7. međunarodnog naučnog skupa Dani porodičnog prava - "Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava"
  Godina 2019
  Autori Darko Radić
  Strana od 125
  Strana do 139

  Modeli reparacije štete nastale usljed poplava

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7521/PR5518187R
  Publikacija Pravna riječ br. 55/18
  Godina 2018
  Autori Darko Radić i Dejan Pilipović
  Strana od 187
  Strana do 214

  Modeli bračne imovine u Bosni i Hercegovini (komparacija sa odabranim evropskim zakonodavstvima)

  Naučni skup Šesti međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava" - Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa
  Publikacija Zbornik radova - Šesti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava
  Godina 2018
  Autori Darko Radić
  Strana od 239
  Strana do 252

  Demografski procesi i srpski nacionalni interesi

  Naučni skup Demografski procesi i srpski nacionalni interes
  DOI 10.7251/ZMS1801145SR
  Publikacija Zbornik radova - Demografski procesi i srpski nacionalni interesi
  Godina 2018
  Autori Darko Radić
  Strana od 145
  Strana do 160

  Imovinskopravni efekti aktivnosti supružnika koje istovremeno involviraju posebnu i zajedničku imovinu

  Naučni skup Oktobarski pravnički dani
  DOI 10.7251/PR5117087R
  Publikacija Pravna riječ 51/2017
  Godina 2017
  Autori Darko Radić
  Strana od 87
  Strana do 99

  Održavanje ličnih odnosa sa djetetom i primjena čl. 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

  Naučni skup Dani porodičnog prava - Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima
  Publikacija Zbornik radova 5/2917
  Godina 2017
  Autori Darko Radić
  Strana od 144
  Strana do 155

  Zajednička imovina kao mehanizam zaštite prava i interesa supružnika

  Naučni skup Dani porodičnog prava – Pravna zaštita odraslih osoba
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Dani porodičnog prava – Pravna zaštita odraslih osoba
  Godina 2016
  Autori Darko Radić
  Strana od 263
  Strana do 277

  Pravni aspekti roditeljstva i zaštita prava djeteta

  Naučni skup Demografska politika u Republici Srpskoj – stvarnost i potrebe
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Demografska politika u Republici Srpskoj – stvarnost i potrebe
  Godina 2015
  Autori Darko Radić
  Strana od 119
  Strana do 135

  Zaštita imovinskih prava i interesa djeteta

  Naučni skup Dani porodičnog prava - Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Dani porodičnog prava - Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece
  Godina 2015
  Autori Darko Radić
  Strana od 85
  Strana do 98

  Freedom of Contract and its limitation in B&H Law

  Naučni skup Civil Law Forum for South East Europe
  Publikacija Collection of studies and analyses, Third Regional Conference
  Godina 2014
  Autori Darko Radić
  Strana od 347
  Strana do 360

  Najbolji interes djeteta i pravo djeteta da živi sa roditeljima

  Naučni skup Dani porodičnog prava - Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Dani porodičnog prava - Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi
  Godina 2014
  Autori Darko Radić
  Strana od 100
  Strana do 113

  Pravna zaštita od nasilja u porodici u pravu Republike Srpske

  Naučni skup Nasilje u porodici
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nasilje u porodici
  Godina 2012
  Autori Darko Radić
  Strana od 236
  Strana do 247

  Development of Civil Law in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Civil Law Forum for South East Europe
  Publikacija Collection of studies and analyses, Second Regional Conference
  Godina 2012
  Autori Darko Radić
  Strana od 261
  Strana do 276

  Praktično obrazovanje na studiju za socijalni rad – pravni instituti i njihova prezentacija

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa „Banjalučki novembarski susreti - Nauka i obrazovanje
  Godina 2005
  Autori Darko Radić
  Strana od 395
  Strana do 403

Ostali radovi

  Publikacija „Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije“

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-54-10-6 340
  Godina 2021
  Autori Bosiljka Čubrilović Stamenić, Zoran Vasiljević, Radenko Jotanović, Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški, Irena Radić, Darko Radić, Mirjana Rađenović i Stojana Petrović
  Strana od 1
  Strana do 84

  Dinamički plan za uspostavljanje Arboretuma Trapisti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet; Centar za održivost i integrativni dizajn;
  Godina 2020
  Autori Ognjen Šukalo, Darko Radić, Maja Milić-Aleksić, Slobodan Peulić i Žana Topalović

  Bosnia and Herzegovina - The Republic of Srpska

  Izdavač International Union of Notaries - Institut de recherches et d'études notariales publication - Notaires of Europe
  Godina 2020
  Autori Darko Radić
  Strana od 99
  Strana do 134

  Najbolji interes djece u kontaktu sa zakonom iz ugla profesionalaca u BiH

  Izdavač Društvo psihologa Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić Lovrić, Olga Lola Novaković, Darko Radić, Siniša Subotić i Božana Vulić
  Strana od 1
  Strana do 89

  Pravna regulacija životnih zajednica istog spola u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini

  Izdavač Sarajevski otvoreni centar
  ISSN/ISBN 978-9958-536-41-0
  Godina 2015
  Autori Radenko Jotanović, Mirna Alibegović, Darko Radić i Boris Krešić
  Strana od 40
  Strana do 49

Knjige

  Imovinski odnosi bračnih partnera u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
  ISBN 992652503-2
  Godina 2023
  Autori Darko Radić i Boris Krešić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 180

  Uvod u porodično pravo i bračno pravo

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-54-11-3
  Godina 2022
  Autori Darko Radić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 305

  Pravno uređenje prirodnih resursa u Republici Srpskoj

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-54-09-0
  Godina 2021
  Autori Darko Radić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 175

  Imovinski odnosi u braku

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-75-5
  Godina 2016
  Autori Darko Radić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 496

Projekti

Harmonizacija prava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Imajući u vidu da je BiH formalno aplicirala za članstvo u EU 15.02.2016. godine, te da je usklađivanje prava RS i BiH sa pravnom tekovinom EU obaveza koju je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, jasno je da postoji potreba za sprovođenjem sveobuhvatne naučne analize usklađenosti domaćih propisa sa pravnom tekovinom EU. ..

Broj projekta 1258002
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim doc. dr Bojan Vlaški
Bosiljka Čubrilović Stamenić, ma
doc. dr Stojana Petrović
prof. dr Nevenko Vranješ
Nikola Aleksić
prof. dr Mirjana Rađenović
prof. dr Radenko Jotanović
Irena Radić, ma
prof. dr Darko Radić
Finansijer Ministarstvo za evropske integracije i međonarodnu saradnju Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 18.11.2022.
Vrijednost projekta 23902.25 BAM