Navigacija

MS19NP - Notarsko pravo

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Master studije Pravo
Naziv Notarsko pravo
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
MS19NP izborni 1 2P + 1V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Izučavanjem ovog predmeta studenti stiču osnovna znanja o notarima i notarskoj djelatnosti, obzirom da se ova oblast ne izučava na osnovnim, dodiplomskim akademskim studijama. Pri tome, studentima treba skrenuti pažnju na sve materijalnopravne propise koji regulišu djelatnost notara, a ne samo na odredbe Zakona o notarima. Cilj je da se studenti upoznaju sa institutom notara i njegovom ulogom koju ima u pravnom životu fizičkih i pravnih lica, obzirom da je njegova nadležnost u preduzimanju pravnih poslova veoma široka.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osposobljavanje studenata da shvate pojam i pravnu prirodu notarijata, da ovladaju potrebnom terminologijom notarskog prava, da razumiju mjesto notarskog prava u sistemu prava uopšte, zatim da upoznaju sadržinu djelatnosti notara i uoče slučajeve praktične primjene propisa koji regulišu isključivu nadležnost notara, da razviju sposobnost kritičke analize postojećih zakonskih rješenja i problema koji se pojavljuju u radu notara i rade na poboljšanju istih.
Sadržaj predmeta
Pojam notarskog prava i notara; tipovi notarijata: pravna priroda notarijata; istorijski razvoj notarijata; notarsko organizaciono pravo: notarski ispit, uslovi za obavljanje službe notara, postupak izbora notara, prestanak službe i udaljenje notara iz službe, vršilac dužnosti notara, notarski pomoćnik, zamjenik notara, stručni saradnik u kancelariji notara; prava i dužnosti notara; Notarska komora; nadležnosti notara: notarska obrada isprava, notarska ovjera i notarska potvrda, postupak notarske obrade isprava; pravni poslovi za koje je obavezna notarska obrada isprava; sadržina djelatnosti notara; poslovne knjige koje vodi notar; elektronizacija notarskih kancelarija i usluga; odgovornost notara.
Metode izvođenja nastave
Predavanja – interaktivna nastava, vježbe – izrada notarskih akata, simulacija slučaja, konsultacije, izrada seminarskih radova i samostalno učenje
Literatura
  1. Šarkić, Nebojša (priređivač): O javnom beležniku – notaru, Glosarijum, Beograd, 2004. godina
  2. Povlakić, Meliha i dr.: Komentar Zakona o notarima u BiH, GTZ, Sarajevo, 2009. godina
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Kolokvijum – predispitna provjera znanja, pisana i usmena provjera znanja – provjera znanja na završnom ispitu.
Posebna naznaka
-