Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII -2.2/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије з...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2377/13 од 18.09.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Екотоксиколошка истраживања интокс...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX -12.1/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци од 11.07.2013. године, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и до...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бања Луци бр. 15/3.1426-6/13 oд 10.07.2013.  године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Биљане Пећанац, под називом „Утицај избора ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на сједници одржаној 07.06. 2013. године, одлуком број 11/3.689-2-2/12 именовало је комисију ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спортана сједници одржаној 14.02.2013. године, донијело...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта - Бања Лука је на 7. сједници одржаној 21.06.2013. године, донијело одлуку (бр. 11/3.925-8/13...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци. Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета, на сједници одржаној 18.09.2013. године, именовал...

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII - 2.5/13, а на основу члана 148. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на сј...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX - 12.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студи...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 27.09.2013. године, дони...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број 19/3.626/2013 од 18.09.2013. године именовани смо у Комисију за преглед, оцјену и одбрану завршене докторске дисертације мр Смиљане Параш у саставу:1. Др Жив...

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII - 2.7/13 од 11.07.2013. године, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2376/13 од 18.09.2013. године именован је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Макрозообентос одабраних кренона сли...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ  ЛУЦИ ОЈ  ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА ОБАВЈЕШТЕЊЕ Докторска дисертација мр Југослава Брујића, дипл. инж.шумарства под називом „ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА ЧЕМЕРНИЦЕ“  ставња се 30 дана на увид  јавности у библиотеку Шумарског факултета  Униве...

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факутета број: 818/13 од 18.07.2013. године образована је Комисија за оцјену израђене докторске дисертације мр Југослава Бријућа под насловом: "ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА ЧЕМЕРНИЦЕ" у саставу: 1. Др Раде Цвјетићанин, в...

Одлуком Научно-наставног вијећа Економскоф факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII-2.4/13, а на основу члана 31. Правилника о Научно-наставном раду за стицање звања специјалисте, мафистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањо Луци број: 18-3-376/2013 од 04.06.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Видна оштрина и резидуална рефлексија након имплантације ирис-фиксир...

На основу члана 32. Правилника о научно-наставном раду за стицање звања магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Научно-наставно вијеће Економског факултета, на сједници одржаној 10.11.2011. године бро...

Наставно-нучно вијеће Филолошког факултета донијело је, на сједници одржаној 10. јула 2013. године, Рјешење о именовању Комисије за преглед и оцјену израђене докторске дисертације у саставу: 1. Др Радмила Маројевић, редовни професор Универзитета у Беог...