Навигација

Архива новости

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Сл. Гласник Републике Српске број 73/10) те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно научно вијеће Факуллета физичког васпитања и спорта на Сједници одржаној 14.2.2013. донијело је Рјеш...

Извјештај Комисисје о оцјени урађене докторске дисертације под називом: "Хоролошка анализа балканске ендемичне флоре на територији Босне и Херцеговине" кандидаткиње мр Биљане Лубарда

1. Др Живојин Ерић, редовни професор (ужа научна област Микробиологија, Биологија ћелије), Природно-математички факултет  Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др  Милан Матавуљ,  редовни   професор    (ужа   научна  област:   Микробиологија, Биол...

 На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/´10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 26.03.2013 године, до...

Дана 12. 04. 2013. године са почетком у 13.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Татјана Јовановић-Цветковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних орга...

Именована је Комисија у следећем саставу: 1. Др Надежда Ћалић, редовни професор, ужа научна област „Теоријски основи припреме минералних сировина“, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бања Луци – председник Комисије, 2. Др Игор Миљановић, доцент,...

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 09.02.2013. године, донијело је одлу...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-367/2013 од 06.02.2013. године, именована је Комисија за оцјену ...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно - научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-3-65/2013 од 06.02.2013. године именована је Комисија за оцјен...

Извјештај о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације "СОЦИЈАЛНО-ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ РЕАГОВАЊА АДОЛЕСЦЕНАТА НА ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ", кандидат Мирослав Ђурић

Извјештај о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације "УТИЦАЈ РОДИТЕЉСКИХ СТИЛОВА РЈЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА НА ПРОСОЦИЈАЛНО И АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ ПРЕДШКОЛАЦА", кандидат Аид Булић

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у БањојЛуци Сенату Универзитета у БањојЛуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-66/2013 oд 06.02.2013. године, са Сједнице Наставно-научно...

Кандидат мр Санда Додик Назив теме докторске дисертације: „Веза иахаичног и савременог звука у циклусу музика октоиха Љубице Марић“; Комисија у саставу: 1. др Соња Маринковић, редовни професор 2. др Иван Чавловић, редовни професор 3. др Весна Микић,...

Научно-наставном вијећу Медицинског факултетаУниверзитета у Бањој ЛуциОдлуком Научно-наставном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-6/2013 а на основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласни...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета број 18-3-871/2012. године од 03.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Нефротоксичност метотрексата к...

Oдлукoм Нaстaвнo-нaучнoг вијeћa Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци брoj: 18-3-902/2012. oд 03. децембра 2012. гoдинe имeнoвaнa je Кoмисиja зa oцjeну пoдoбнoсти тeмe и кaндидaтa мр. сц. др Сузaнe Савић, зa изрaду дoктoрскe тeзe пoд нaзивoм ...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Татјане Јовановић-Цветковић, под називом "Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних органа аутохтоних сорти винове лозе БиХ" дата на увид јавности. Заинтересовани...