Навигација

Архива новости

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године донијело је Одлуку број: 21/3.60/14 о ф...

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године  донијело је Одлуку број: 21/3.59/14 о ...

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11, 84/12) Научно-наставно вијеће Факултета, на сједници одржаној 02.12. 2013. године именовало је Комисију у сљедећем саставу: 1. Др...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бњој Луци од 04.07.2013. године, Рјешењем бр. 07/3 1201-7/13 именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидаткиње мр Дијан...

Састав Комисије:1. Др Ненад Сузић, редовни професор, ужа научна област Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник2. Др Александра Шиндић, доцент, ужа научна област Методика васпитно образовног рада, Филозофски факултет...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2376/13 од 18.09.2013. године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под називом: „Makrozoobentos одабраних кренона слива ри...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-72/2014 од 28.01.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Утицај ксилитола на ниво Streptococcus mutans-а у дјеце са смањеном ...

Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци Одлуком број: 13/3.2820-II -11.1/13 од 09.12.2013. године именовало је Комисију за оцјену урађене докторске дисертације мр Сабине Шехић под називом: "Развој модела побољшања пословни...

На основу члана 149. Закона о високом образовању и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци на IX сједници одржаној 11.09.2013. године, д...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3.261-5.2/14 од 13.02.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Александра Савића, под називом "Утицај енз...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 15/3.261-5.3/14 од 13.02.2014. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Саше Папуге, под називом "Копиролиза отпад...

На основу члана 149. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Тање Мишлицки Томић   

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3647/13 од 25.12. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Популационо-еколошке одлике и мо...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 28.01....

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, ...

Бања Лука, 11.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зорице Голић, под називом "Утицај начина коришћења на особине кисело смеђих земљишта на различитим локалитетима подручја општине Власеница" дата на увид ...

На 51. сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањалуци, одржаној 16.12.2013. године, изабрани смо у Комисију за оцјену урађене докторске дисертацје под насловом "Систем синтаксичних концесивних јединица у савременом српском језику" ка...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10) Научно-наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 02.12.2013. године донијело је Рјешење број: 07/2255-5/13, о именовању Комисије за оцјен...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста" ...

Рејешењем Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13, изабрани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата докторске дисертације: Утицај интерактивног усавршавања наставни...

На основу чалана 149 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута о Универзитету у Бањој Луци, Наставнo-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 26.11.2013. године, донијело је oдлуку бро...

На основу члана 32. Правилника о научно-наставном раду за стицање звања магистра и доктора наука те предлијега Комисије за постдипломски студиј и докторате. Научно-наставно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 09....

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања" у сљедећем саставу:...

Састав Комисије:1. Др Ненад Сузић, редовни професор, биран на предметима Општа педагогија и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник2. Др Драго Бранковић, редовни професор, биран на предмету Општа педагогија, Ф...