Навигација

Редовни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Ана Гавриловић Факултет политичких наука Социјална политика PDF
2. Иванка Марковић Правни факултет Кривично право и кривично процесно право PDF
3. Јован Војиновић Медицински факултет Дјечија и превентивна стоматологија PDF
4. Љиљана Шево Академија умјетности Историја и теорија ликовне умјетности PDF
5. Миле Илић Филозофски факултет Методика разредне наставе PDF
6. Миленко Станковић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање PDF
7. Мирко Станетић Медицински факултет Интерна медицина PDF
8. Небојша  Јованић Медицински факултет Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина PDF
9. Ненад Сузић Филозофски факултет Методика васпитно-образовног рада PDF
10. Невенка Павловић Природно-математички факултет Екологија, заштита биодивезитета PDF
11. Никола Вукмировић Економски факултет Рачуноводство и ревизија PDF
12. Новак Кондић Економски факултет Рачуноводство и ревизија PDF
13. Раде Вилендечић Медицински факултет Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина PDF
14. Славко Марић Електротехнички факултет Рачунарске науке PDF
15. Слободан Чупић Медицински факултет Ортопедија вилица PDF
16. Снежана Бијелић Академија умјетности Глума PDF
17. Стојко Видовић Медицински факултет Хумана гентика PDF
18. Светозар Богојевић Филозофски факултет Општа педагогија PDF
19. Зденка Бабић Електротехнички факултет Општа електротехника PDF
20. Зоран Бановић Академија умјетности Графика PDF
21. Зоран Маунага Шумарски факултет Планирање газдовања шумама PDF