Navigacija

Tanja Glišić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika predškolskog vaspitanja viši asistent 24. septembar 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13SKV Savremeni kurikulum u predškolskom vaspitanju
MPV13STM Savremene teorije i modeli u metodici predškolskog vaspitanja
MPV13CEN Centri za stvaralaštvo i učenje
Akademske studije prvog ciklusa
IUO141-PD Individualizacija u obrazovanju
IUO-15 Individualizacija u obrazovanju
MO142 Menadžment u obrazovanju
MUODS135 Metodika upoznavanja okoline i društvene sredine
MFMP135 Metodika formiranja matematičkih pojmova
OA131 Osnovi andragogije
PVMRG136 Metodika razvoja govora
PVUAIU136 Usmjerene aktivnosti i učenje
PPF-07 Porodična pedagogija
PPFZF Porodična pedagogija
TMUO132 Teorije i modeli učenja odraslih
UMVOR135 Uvod u metodiku VOR-a
FOMPPD Uvod u formiranje matematičkih pojmova predškolske djece
ŠM148 Školski menadžment

Bibliografija

Radovi u časopisima

  INTERAKCIJA DETETA I VASPITAČA INICIRANA DEČJIM PITANJEM

  DOI 10.2298/ZIPI2001181G
  Časopis Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
  Godina 2020
  Autori Tanja Glišić
  Volumen 52
  Broj 1
  Strana od 181
  Strana do 215
  Veb adresa https://www.ipisr.org.rs/images/pdf/52/Tanja%20Glisic.pdf

  Zašto djeca pitaju – nova klasifikacija pitanja predškolske djece

  DOI 10.5937/inovacije1702114G
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2017
  Autori Tanja Glišić
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 114
  Strana do 127
  Veb adresa http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/30-2-8/

  Pitanje u vaspitno-obrazovnom procesu

  DOI 10.7251/NSK1601065G
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Tanja Glišić
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 65
  Strana do 80

  Model integriranja posebnih metodika odgoja u ranom djetinjstvu: perspektive studenata o njihovom učenju u autentičnim okruženjima

  DOI 10.15516/cje.v17i0.1485
  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2015
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Aleksandra Šindić i Tanja Vujić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 179
  Strana do 194
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=202955

  Aquaring methodical skills of preservice preschool teachers:from abstract knowledge to situation based learning

  Časopis Methodological Horizons
  Godina 2013
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin i Tanja Vujić
  Volumen 8 (2013)2
  Broj 18
  Strana od 47
  Strana do 65
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=169152

Radovi sa skupova

  Pitanja predškolske djece u funkciji razvoja kritičkog mišljenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2014
  Autori Tanja Vujić
  Strana od 355
  Strana do 364

  Protivurječnosti u razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Banjalučki novembarski sureti
  Godina 2013
  Autori Margareta Skopljak, Tamara Pribišev-Beleslin i Tanja Vujić
  Strana od 235
  Strana do 250

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo i Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

Knjige

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

Projekti

Osnaživanje i promovisanje vrijednosti inkluzije u vaspitanju i obrazovanju

Naš program će se u početku zasnivati na teorijskoj i praktičnoj obuci studenata, angažovanih vršnjačkih edukatora sa pet nastavničkih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine. Obučeni vršnjački edukatori realizovaće aktivnosti (interaktivna predavanja, radionice, panel diskusije) sa svojim nastavnicima na pet fakulteta za obuku nastavnika...

Broj projekta 1251317
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim doc. dr Tatjana Marić
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
doc. dr Miroslav Drljača
prof. dr Emir Muhić
Mirjana Predić, ma
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
prof. dr Tanja Stanković - Janković
doc. dr Kristina Pantelić Babić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Željana Kovačević
Aleksandar Pajkić, ma
Marko Aćić
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Dragan Matić
dr Nevena Vučen Papić
Tanja Glišić, ma
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 31.03.2023.
Vrijednost projekta 41900.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Obrazovne politike razvijenih zemalja u Evropi i svijetu značajno su se približile postizanju osnovnog cilja inkluzivnog obrazovanja uvođenjem kvalitativnih promjena u njihov obrazovni sistem. Istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja (Mittler, 2000; Ainscov, 2002) sugerišu da su razvoj i napredak društva uslovljeni smanjenjem razlika u društvu...

Broj projekta 1251312
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim Tanja Glišić, ma
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Željana Kovačević
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
Ozren Trišić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 45500.0 BAM

Savremeni pristupi u metodici matematičkog obrazovanja djece predškolskog uzrasta

Reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj je aktualan stručni, naučni i društveni problem. Savremeno institucionalno predškolsko vaspitanje i obrazovanje doživljava se kao briga i odgovornost države za odrastanje i blagostanje njegovih najmlađih građana, uključujući mogućnosti za rani start u razvoju matematičkih pojmova.

Broj projekta 8301301
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim Dejan Kantar, ma
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Tatjana Duronjić
Tanja Glišić, ma
prof. dr Aleksandra Hadžić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 18.02.2018.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM