Navigacija

prof. dr Sanja Josifović-Elezović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-136
lokal 136
Katedre
 • Filološki fakultet-Studijski program: Engleski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – engleski jezik vanredni profesor 23. mart 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MEAMNEJ Autentični materijali u nastavi engleskog jezika
MEUNO Uža naučna oblast
MMN19MNIR Metodologija naučnoistraživačkog rada
Akademske studije prvog ciklusa
09EMET1 Metodika 1
09EMET2 Metodika 2
09ESEJ7 Savremeni engleski jezik 7
12EMNEJ1 Metodika nastave engleskog jezika 1
12EMNEJ2 Metodika nastave engleskog jezika 2
12EMNEJ3 Metodika nastave engleskog jezika 3
12EMP Metodička praksa
12ESEJ7 Savremeni engleski jezik 7

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The effects of civic education instruction

  Časopis Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Jerković, Mile Ilić i Sanja Josifović-Elezović
  Broj 3-4
  Strana od 55
  Strana do 65

  Integrisanje književnosti u savremenu postmetodsku nastavu stranog jezika.

  Časopis Lipar, Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu
  Godina 2017
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Volumen XVIII
  Broj 63
  Strana od 223
  Strana do 244
  Veb adresa http://www.lipar.kg.ac.rs/2017/09/63.html

  Detaljna specifikacija testa u nastavi stranog jezika

  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Broj VII 2016 13
  Strana od 169
  Strana do 184
  Veb adresa http://filolog.rs.ba

  Tehnike vrednovanja veštine čitanja u nastavi stranog jezika

  DOI ISSN 1512-505 X e-ISSN 2303-5595
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Broj 20
  Strana od 123
  Strana do 138

  Kvalitet nastave na univerzitetu: percepcije studenata i profesora

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Sanja Radanović i Sanja Josifović-Elezović
  Strana od 65
  Strana do 83

  Preduslovi usavršavanja i vrednovanja veštine slušanja u nastavi stranog jezika.

  Časopis Kultura polisa: časopis za negovanje demokratske političke kulture, br. 16, godina VIII,
  Godina 2011
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Broj 16
  Strana od 175
  Strana do 190
  Veb adresa http://kpolisa.com/?page_id=788

  Obrada književnosti na časovima engleskog jezika na univerzitetu.

  Časopis RADOVI
  Godina 2004
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Broj 7
  Strana od 229
  Strana do 253

Radovi sa skupova

  Preduslovi određivanja konstrukta u vrednovanju veštine čitanja u nastavi stranog jezika.

  Naučni skup Kultura u ogledalu jezika i književnosti
  DOI ISBN 978-86-83237-98-2;
  Publikacija Zbornik radova sa treće međunarodne konferencije: Kultura u ogledalu jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Strana od 175
  Strana do 209

  Product writing for better linguistic and cultural acquisition by English language students.

  Naučni skup Applying Intercultural Linguistic Competence To Foreign Language Teaching And Learning
  DOI ISBN 978-9958-834-21-9
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Applying Intercultural Linguistic Competence To Foreign Language Teaching And Learning
  Godina 2014
  Autori Sanja Josifović-Elezović i Svetlana Mitić
  Strana od 1953
  Strana do 1960

  University students’ attitudes towards alternative assessment in FLT.

  Naučni skup Linguistic and Cultural Diversity within Learning Communities: Cross-cultural and Trans-national Perspectives
  DOI ISBN 978-9958-9965-9-7
  Publikacija FLTAL Proceedings Book 1 from 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics
  Godina 2011
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Strana od 1058
  Strana do 1067

  Portfolio u nastavi jezika struke.

  Naučni skup Jezik struke: izazovi i perspektive
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Jezik struke: izazovi i perspektive
  Godina 2011
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Strana od 314
  Strana do 329

  Vrednovanje kao učenje i vrednovanje radi učenja u razrednoj nastavi.

  Naučni skup Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi i perspektive)
  DOI ISBN 978-99955-59-22-9
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi i perspektive)
  Godina 2010
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Strana od 683
  Strana do 701

  Limerik u nastavi stranog jezika.

  Naučni skup Susret kultura.
  DOI ISBN 86-80271-36-5
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Susret kultura.
  Godina 2006
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Strana od 773
  Strana do 783

  Kreativno pisanje u nastavi stranog jezika.

  Naučni skup Novi aspekti u nastavi jezika
  DOI ISBN 978-86-80273-24-2; COBISS.SR ID 136948748
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Novi aspekti u nastavi jezika
  Godina 2006
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Strana od 175
  Strana do 186

Ostali radovi

  Reciprocal Peer Learning for Pre-service English Language Teacher Education at Banja Luka University

  Izdavač Cambridge Scholars Publishing
  ISSN/ISBN ISBN-10:1-4438-3178-6 ISBN-13:978-1-4438-3178-9
  Godina 2017
  Autori Sanja Josifovic-Elezovic i Svetlana Mitić
  Strana od 17
  Strana do 36
  Veb adresa http://www.cambridgescholars.com/rethinking-tradition-in-english-language-and-literary-studies

Knjige

  Vrednovanje receptivnih jezičkih veština u nastavi engleskog jezika kao stranog.

  Izdavač Banja Luka: Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-31-4
  Godina 2016
  Autori Sanja Josifović-Elezović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 130