Навигација
Viber

Kонкурс Владе РС за суфинасирање у 2006.год.

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
На основу члана 59 Закона о научноистраживачкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 48/02, 63/02 и 97/04) и члана 2. Правилника о критетијумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма („Службени гласник Републике Српске“, број 47/04), Министарство науке и технологије расписује

КОНКУРС

3а суфинасирање у 2006. години:
 1. 100 студената постдипломског студија
 2. Израде 50 магистарских радова
 3. Израде 30 докторских теза
 4. Издавање научних књига
 5. Научних часописа и зборника
 6. Пројеката за инвестиционо одржавање и набавку опреме
 7. Међународне научне сарадње и научностручних одлазака у иностранство
 8. Научностручних скупова и савјетовања националног и међународног карактере који се одржавају у земљи

   

НАПОМЕНА:

Упитници за суфинансирање постдипломских студија, магистарских радова и докторских теза, упитници за суфинансирање научних публикација, упитници за рецензенте, упитници за суфинансирање научних часописа/зборника, упитници за суфинансирање научностручних одлазака, упитници за суфинансирање научних скупова/савјетовања, доступни су у Министарству науке и технологије, Вука Караџића 4, 4. спрат, канцеларија 4176 или на веб страници Владе РС www.vladars.net . Све копије докумената који се достављају морају бити овјерене од стране надлежних институција.

Пријаве слати искључиво поштом на адресу:

Министарство науке и технологије Вука Караџића бр. 4
Бања Лука, са обавезном назнаком „Пријава на конкурс под тачком_____".
Пријаве за тачку 1. примају се до 31.1.2006. године.
Резултати конкурса за тачку 1. биће објављени на WEB страници www.vladars.net/It/min/mnk.html
Пријаве за тачку 6. примају се до 30.6.2006. године.
Пријаве за тачку 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 примају се до 31.10.2006. године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Кандидат ће о резултатима конкурса бити обавијештени писменим путем.

1. 3А СУФИНАНСИРАЊЕ 100 СТУДЕНАТА ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА ЗА 2006. ГОДИНУ

Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе сљедеће:

 

 • Уредно попуњен упитник за суфинансирање постдипломских студија;
 • Потврду о упису постдипломског студија - назив и тип студија;
 • Увјерење о просјеку оцјена на основном студију;
 • Потврду да правно лице у којем је апликант запослен није у могућности да суфинансира трошкове постдипломског сгудија;
 • Препоруку потенцијалног ментора о личним и стручним квалитетима кандидата;
 • Кратку биографију кандидата са подацима о социјалном и породичном статусу;
 • Изјаву кандидата да по истом основу није користио средства Министарства науке и технологије.
Предност приликом суфинансирања имају кандидати који на основном студију имају просјечну оцјену најмање 8 (осам), који су запослени на факултету, односно, научноистраживачкој установи у саставу универзитета или институту од посебног интереса који није у саставу универзитета, кандидати који учествују у наставном и истраживачком раду у матичној установи, односно, који имају статус асистента или истраживача и који у тренутку конкурисања за средства Министарства нису старији од 28 година. Кандидат може бити само једном корисник средстава за ове намјене.


2. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ 50 МАГИСТАРСКИХ РАДОВА ЗА 2006. ГОДИНУ


Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе сљедеће:
 • Уредно попуњен упитник за суфинансирање израде магистарских радова;
 • Увјерење о просјеку оцјена на постдипломском студију;
 • Потврду о наслову и одобрењу магистарског рада од стране универзитета, односно, факултета;
 • Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;
 • Кратка биографија кандидата са подацима о социјалном и породичном статусу;
 • Мишљење ментора о употребљивости и корисности теме за унапређење научне и стручне области и могућој примјени у пракси;
 • Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и технолошке сарадње, уколико се ради на такав начин.
Предност приликом суфинансирања имају кандидати који су запослени на факултету, односно, научноистраживачком институту у саставу универзитета или институту од посебног интереса који није у саставу универзитета, који учествују у наставном и научноистраживачком раду у матичној установи и који у тренутку конкурисања за средства Министарства нису старији од 34 године. Кандидат може бити само једном корисник средстава за ове намјене.


3. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ 30 ДОКТОРСКИХ ТЕЗА ЗА 2006. ГОДИНУ


Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе сљедеће:
 • Уредно попуњен упитник за суфинансирање израде докторских теза;
 • Овјерену копију дипломе о окончаној одбрани магистарског рада или његовог еквивалента;
 • Потврду о наслову и одобрењу докторске тезе од стране универзитета, односно, факултета;
 • Препоруку руководиоца институције (факултета или института) са мишљењем о специјалним потребама за одређеним профилом стручњака;
 • Кратку биографију кандидата са подацима о социјалном и породичном статусу;
 • Стручну биографија кандидата са подацима о његовом научностручном развоју, раду, објављеним радовима и сл;
 • Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и технолошке сарадње, уколико се ради на такав начин;
 • Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;
Предност приликом суфинансирања имају кандидати који су запослени на факултету, односно, научноистраживачкој установи у саставу универзитета или научноистраживачком институту од посебног интереса који није у саставу универзитета, који учествују у наставном и научноистраживачком раду у матичној установи и који у тренутку конкурисања за средства Министарства нису старији од 38 година. Кандидат може бити само једном корисник средстава за ове намјене.

Министарство задржава право да изврши измјену броја постдипломаца, магистраната и доктораната које ће суфинансирати у складу са приливом средстава у буџет за 2006. годину.


4. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ КЊИГА У 2006. ГОДИНИ

Право учешћа на конкурсу имају појединци (аутори), односно, научни радници и истраживачи са одређеним научним и академским квалификацијама (доктор, магистар наука или друга академска звања) и издавачи (научноистраживачке институције или издавачке куће).

Услови за суфинансирање књига су сљедећи:
 1. Да је књига првенствено научног, а не образовног и едукативног карактера, односно, да не представља уџбеник писан у сврху наставне дјелатности и припреме студената за испит из одређеног предмета;
 2. Да је књига резултат самосталног научноистраживачког рада, да представља допринос науци и да унапређује одређену научну област;
 3. Да се књига први пут објављује;
 4. Да се књига бави научно релевантним и недовољно истраженим научним проблемима који су од значаја за развој науке и друштвеног живота;
 5. Да је књига написана и приређена по одговарајућој научној методологији и да је опремљена неопходном научностручном апаратуром, тако да задовољава научне стандарде признате у свијету;
 6. Да је књига, уколико се не ради о ауторском издању, одобрена за издавање од стране надлежног органа или организације, односно, научног вијећа или колегијума;
 7. Да књига има најмање двије позитивне рецензије компетентних научних радника из одговарајуће научне области;
 8. Да је обезбијеђена прецизна конструкција финансирања, штампања и издавања књиге.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити сљедеће:
 • Уредно попуњен упитник за суфинансирање научних публикација;
 • Попуњен упитник за рецензије уз двије цјеловите рецензије компетентних научних радника из одређене научне области;
 • Одлуку одговарајућег тијела (научно-наставног вијећа или редакције издавачке куће) о прихватању дјела за штампање;
 • Предрачун трошкова штампања.

5. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА И ЗБОРНИКА У 2006. ГОДИНИ

Право учешћа на конкурсу имају надлежне научноистраживачке институције, односно, факултети, научностручна друштва и овлашћени издавачи.

Услови за суфинансирање часописа и зборника су сљедећи:
 1. Да је публикација (часопис/зборник) првенствено научног, а не само образовног и едукативног карактера и да обезбјеђује висок ниво научних радова који се у њему појављују;
 2. Да се научни радови у публикацији пишу и приређују по одговарајућој научној методологији и да су опремљени неопходном научностручном апаратуром;
 3. Да у публикацији сарађују и пишу истраживачи са научним квалификацијама и одговарајућим академским звањима;
 4. Да публикација у својој научној области представља репрезентативно гласило које унапређује науку и научни живот у друштву;
 5. Да се публикација посредством својих сарадника бави научним и друштвено релевантним и недовољно истраженим научним проблемима и друштвеним и природним појавама и да за њиховим издавањем постоји друштвена и научна потреба;
 6. Да је у публикацији обезбијеђена шира сарадња истраживача из одређене научне области из иностранства;
 7. Да је публикација научним квалитетом својих текстова, уређивачком политиком и нивоом научних радова конкурентна на ширем пољу европске и свјетске науке и да достојно презентује науку у свијету;
 8. Да публикација излази редовно и да има редакцију састављену од истакнутих и компетентних научних радника из предметне научне области;
 9. Да је обезбијеђена прецизна конструкција финансирања припреме, штампања, издавања и јавне презентације публикације (часописа/зборника).
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити сљедеће:
 • Уредно попуњен упитник за суфинансирање часописа;
 • Одлуку одговарајућег тијела (научно-наставног вијећа или редакције издавачке куће) о прихватању часописа/зборника за штампање;
 • Овјерену копију рјешења о регистрацији научног часописа;
 • Посљедњи објављен број научног часописа;
 • Предрачун трошкова штампања.
6. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2006. ГОДИНИ

Право учешћа на конкурсу имају научноистраживачке установе, факултети или институти у саставу универзитета, као и научноистраживачки институти уписани у регистар Министарства науке и технологије.

Услови за суфинансирање су сљедећи:
 1. Да постоје реалне потребе установе за таквом опремом и да је опрема од значаја за одвијање и унапређење научноистраживачког рада у установи и за ефикасније одвијање наставног рада (уколико се ради о факултету);
 2. Да је од стране научноистраживачке установе или факултета припремљен интегрални пројекат за набавку опреме (опремање библиотеке рачунарима, набавка научне литературе, уређаја за опремање лабораторија и слично) са прецизном и транспарентном конструкцијом финансирања;
 3. Да је обезбијеђено учешће матичне установе и других надлежних и релевантних државних органа и дугих субјеката или међународних организација у финансирању предметног пројекта;
 4. Да имплементација пројекта доприноси унапређењу и развоју одређене научне или техничке области, а поготово оних дефицитарног карактера.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити сљедеће:
 • детаљно образложење научноистраживачке установе или факултета о неопходности набавке опреме;
 • спецификација неопходне опреме;
 • три понуде.
Набавка опреме треба да буде обављена у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.


7. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ САРАДЊЕ И НАУЧНОСТРУЧНИХ ОДЛАЗАКА У ИНОСТРАНСТВО У 2006. ГОДИНИ

Услови за суфинансирање су сљедећи:
 1. Да истраживач има одговарајуће научно или академско звање које му даје право да представља науку у иностранству;
 2. Да се сарадња одвија на институционалан начин и са земљама са којима Република Српска и БиХ имају потписане споразуме, односно, уговоре о научно-технолошкој сарадњи;
 3. Да се сарадња одвија посредством размјене научноистраживачких кадрова, одлазака на научне скупове и савјетовања у иностранство, одлазака на научно усавршавање у развијене средине;
 4. Да је научни радник и истраживач запослен на универзитету, факултету или научноистраживачкој установи и да својим учешћем у међународној сарадњи и на међународним научним скуповима и савјетовањима представља своју научноистраживачку установу и својим радом афирмише науку у научно и привредно развијеном свијету;
 5. Да постоји прецизна документација, позивно писмо, програм рада скупа или савјетовања, боравака у иностранству индивидуалног истраживача или групе домаћих истраживача;
 6. Да таква сарадња унапређује науку на нашим просторима и доприноси научном изграђивању наших истраживача и развоју науке у цјелини;
 7. Да се одлазак у иностранство у научне сврхе дешава уз сагласност матичне научноистоаживачке установе и да он доприноси унапређењу научноистраживачког рада у тој установи;
 8. Да је обезбијеђено суфинансирање и да постоји прецизна конструкција финансирања предметне сарадње или појединачног истраживача;
 9. Да се пријава поднесе најкасније мјесец дана прије одласка на научни скуп или савјетовање индивидуалног истраживача;
 10. Референтни научни радници могу бити корисници средстава за ове намјене једном годишње.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити сљедеће:
 • упитник Министарства,
 • потврду о прихватању рада,
 • одлуку НИО о учешћу,
 • копија програма скупа,
 • апстракт рада,
 • потврду о износу котизације и
 • предрачун путних трошкова.

8. ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОСТРУЧНИХ СКУПОВА И САВЈЕТОВАЊА НАЦИОНАЛНОГ И МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ЗЕМЉИ У 2006. ГОДИНИ

Услови за суфинансирање су сљедећи:
 1. Да је организатор научног скупа научноистраживачка установа или факултет, односно научно друштво које је регистровано за научноистраживачки рад и организовање таквих скупова;
 2. Да је научножстраживачка установа уписана у регистар научноистраживачких установа код Министарства науке и технологије;
 3. Да је одлуку о организовању научног скупа донијело научно вијеће или одговарајући орган научноистраживачке установе или научног друштва;
 4. Да у раду скупа учествују научни радници из више научноистраживачких установа;
 5. Да је тема скупа актуелна, научно и друштвено потребна и у функцији развоја одређене научноистраживачке области или дјелатности, односно, у функцији унапређења науке;
 6. Да се, као резултат рада научног скупа, предвиђа објављивање зборника научноистраживачких радова са апстрактима на страним језицима и по одговарајућој научној методологији и стандардима, као и јавна презентација научних резултата скупа;
 7. Да је научностручни скуп националног и републичког значаја, а не локалног карактера;
 8. Да је од стране организатора обезбијеђена прецизна конструкција финансирања или суфинансирања научног скупа.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити сљедеће:
 • упитник Министарства,
 • извод из записника или одлуку научног вијећа односно одговарајућег органа научноистраживачке организације о одржавању скупа,
 • финансијски предрачун трошкова и
 • програм научног скупа и имена чланова одбора,

НАПОМЕНА:

Упитници за суфинансирање постдипломских студија, магистарских радова и докторских теза, упитници за суфинансирање научних публикација, упитници за рецензенте, упитници за суфинансирање научних часописа/зборника, упитници за суфинансирање научностручних одлазака, упитници за суфинансирање научних скупова/савјетовања, доступни су у Министарству науке и технологије, Вука Караџића 4, 4. спрат, канцеларија 4176 или на веб страници Владе РС www.vladars.net . Све копије докумената који се достављају морају бити овјерене од стране надлежних институција.

Пријаве слати искључиво поштом на адресу:

Министарство науке и технологије Вука Караџића бр. 4
Бања Лука, са обавезном назнаком „Пријава на конкурс под тачком_____".
Пријаве за тачку 1. примају се до 31.1.2006. године.
Резултати конкурса за тачку 1. биће објављени на WEB страници www.vladars.net/It/min/mnk.html
Пријаве за тачку 6. примају се до 30.6.2006. године.
Пријаве за тачку 2,3,4,5,7,8,9 примају се до 31.10.2006. године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Кандидат ће о резултатима конкурса бити обавијештени писменим путем.