Navigacija
Viber

Konkurs Vlade RS za sufinasiranje u 2006.god.

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci
Na osnovu člana 59 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 48/02, 63/02 i 97/04) i člana 2. Pravilnika o kritetijumima i mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 47/04), Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje

KONKURS

3a sufinasiranje u 2006. godini:
 1. 100 studenata postdiplomskog studija
 2. Izrade 50 magistarskih radova
 3. Izrade 30 doktorskih teza
 4. Izdavanje naučnih knjiga
 5. Naučnih časopisa i zbornika
 6. Projekata za investiciono održavanje i nabavku opreme
 7. Međunarodne naučne saradnje i naučnostručnih odlazaka u inostranstvo
 8. Naučnostručnih skupova i savjetovanja nacionalnog i međunarodnog karaktere koji se održavaju u zemlji

   

NAPOMENA:

Upitnici za sufinansiranje postdiplomskih studija, magistarskih radova i doktorskih teza, upitnici za sufinansiranje naučnih publikacija, upitnici za recenzente, upitnici za sufinansiranje naučnih časopisa/zbornika, upitnici za sufinansiranje naučnostručnih odlazaka, upitnici za sufinansiranje naučnih skupova/savjetovanja, dostupni su u Ministarstvu nauke i tehnologije, Vuka Karadžića 4, 4. sprat, kancelarija 4176 ili na veb stranici Vlade RS www.vladars.net . Sve kopije dokumenata koji se dostavljaju moraju biti ovjerene od strane nadležnih institucija.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije Vuka Karadžića br. 4
Banja Luka, sa obaveznom naznakom „Prijava na konkurs pod tačkom_____".
Prijave za tačku 1. primaju se do 31.1.2006. godine.
Rezultati konkursa za tačku 1. biće objavljeni na WEB stranici www.vladars.net/It/min/mnk.html
Prijave za tačku 6. primaju se do 30.6.2006. godine.
Prijave za tačku 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 primaju se do 31.10.2006. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Kandidat će o rezultatima konkursa biti obaviješteni pismenim putem.

1. 3A SUFINANSIRANJE 100 STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA ZA 2006. GODINU

Uz prijavu na konkurs, kandidati treba da dostave sljedeće:

 

 • Uredno popunjen upitnik za sufinansiranje postdiplomskih studija;
 • Potvrdu o upisu postdiplomskog studija - naziv i tip studija;
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena na osnovnom studiju;
 • Potvrdu da pravno lice u kojem je aplikant zaposlen nije u mogućnosti da sufinansira troškove postdiplomskog sgudija;
 • Preporuku potencijalnog mentora o ličnim i stručnim kvalitetima kandidata;
 • Kratku biografiju kandidata sa podacima o socijalnom i porodičnom statusu;
 • Izjavu kandidata da po istom osnovu nije koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije.
Prednost prilikom sufinansiranja imaju kandidati koji na osnovnom studiju imaju prosječnu ocjenu najmanje 8 (osam), koji su zaposleni na fakultetu, odnosno, naučnoistraživačkoj ustanovi u sastavu univerziteta ili institutu od posebnog interesa koji nije u sastavu univerziteta, kandidati koji učestvuju u nastavnom i istraživačkom radu u matičnoj ustanovi, odnosno, koji imaju status asistenta ili istraživača i koji u trenutku konkurisanja za sredstva Ministarstva nisu stariji od 28 godina. Kandidat može biti samo jednom korisnik sredstava za ove namjene.


2. ZA SUFINANSIRANJE IZRADE 50 MAGISTARSKIH RADOVA ZA 2006. GODINU


Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave sljedeće:
 • Uredno popunjen upitnik za sufinansiranje izrade magistarskih radova;
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena na postdiplomskom studiju;
 • Potvrdu o naslovu i odobrenju magistarskog rada od strane univerziteta, odnosno, fakulteta;
 • Potvrdu institucije o zaposlenju, ukoliko je kandidat zaposlen;
 • Kratka biografija kandidata sa podacima o socijalnom i porodičnom statusu;
 • Mišljenje mentora o upotrebljivosti i korisnosti teme za unapređenje naučne i stručne oblasti i mogućoj primjeni u praksi;
 • Pisani dokaz o izradi teme u okviru međunarodne naučne i tehnološke saradnje, ukoliko se radi na takav način.
Prednost prilikom sufinansiranja imaju kandidati koji su zaposleni na fakultetu, odnosno, naučnoistraživačkom institutu u sastavu univerziteta ili institutu od posebnog interesa koji nije u sastavu univerziteta, koji učestvuju u nastavnom i naučnoistraživačkom radu u matičnoj ustanovi i koji u trenutku konkurisanja za sredstva Ministarstva nisu stariji od 34 godine. Kandidat može biti samo jednom korisnik sredstava za ove namjene.


3. ZA SUFINANSIRANJE IZRADE 30 DOKTORSKIH TEZA ZA 2006. GODINU


Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave sljedeće:
 • Uredno popunjen upitnik za sufinansiranje izrade doktorskih teza;
 • Ovjerenu kopiju diplome o okončanoj odbrani magistarskog rada ili njegovog ekvivalenta;
 • Potvrdu o naslovu i odobrenju doktorske teze od strane univerziteta, odnosno, fakulteta;
 • Preporuku rukovodioca institucije (fakulteta ili instituta) sa mišljenjem o specijalnim potrebama za određenim profilom stručnjaka;
 • Kratku biografiju kandidata sa podacima o socijalnom i porodičnom statusu;
 • Stručnu biografija kandidata sa podacima o njegovom naučnostručnom razvoju, radu, objavljenim radovima i sl;
 • Pisani dokaz o izradi teme u okviru međunarodne naučne i tehnološke saradnje, ukoliko se radi na takav način;
 • Potvrdu institucije o zaposlenju, ukoliko je kandidat zaposlen;
Prednost prilikom sufinansiranja imaju kandidati koji su zaposleni na fakultetu, odnosno, naučnoistraživačkoj ustanovi u sastavu univerziteta ili naučnoistraživačkom institutu od posebnog interesa koji nije u sastavu univerziteta, koji učestvuju u nastavnom i naučnoistraživačkom radu u matičnoj ustanovi i koji u trenutku konkurisanja za sredstva Ministarstva nisu stariji od 38 godina. Kandidat može biti samo jednom korisnik sredstava za ove namjene.

Ministarstvo zadržava pravo da izvrši izmjenu broja postdiplomaca, magistranata i doktoranata koje će sufinansirati u skladu sa prilivom sredstava u budžet za 2006. godinu.


4. ZA SUFINANSIRANJE IZDAVANJA NAUČNIH KNJIGA U 2006. GODINI

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci (autori), odnosno, naučni radnici i istraživači sa određenim naučnim i akademskim kvalifikacijama (doktor, magistar nauka ili druga akademska zvanja) i izdavači (naučnoistraživačke institucije ili izdavačke kuće).

Uslovi za sufinansiranje knjiga su sljedeći:
 1. Da je knjiga prvenstveno naučnog, a ne obrazovnog i edukativnog karaktera, odnosno, da ne predstavlja udžbenik pisan u svrhu nastavne djelatnosti i pripreme studenata za ispit iz određenog predmeta;
 2. Da je knjiga rezultat samostalnog naučnoistraživačkog rada, da predstavlja doprinos nauci i da unapređuje određenu naučnu oblast;
 3. Da se knjiga prvi put objavljuje;
 4. Da se knjiga bavi naučno relevantnim i nedovoljno istraženim naučnim problemima koji su od značaja za razvoj nauke i društvenog života;
 5. Da je knjiga napisana i priređena po odgovarajućoj naučnoj metodologiji i da je opremljena neophodnom naučnostručnom aparaturom, tako da zadovoljava naučne standarde priznate u svijetu;
 6. Da je knjiga, ukoliko se ne radi o autorskom izdanju, odobrena za izdavanje od strane nadležnog organa ili organizacije, odnosno, naučnog vijeća ili kolegijuma;
 7. Da knjiga ima najmanje dvije pozitivne recenzije kompetentnih naučnih radnika iz odgovarajuće naučne oblasti;
 8. Da je obezbijeđena precizna konstrukcija finansiranja, štampanja i izdavanja knjige.
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeće:
 • Uredno popunjen upitnik za sufinansiranje naučnih publikacija;
 • Popunjen upitnik za recenzije uz dvije cjelovite recenzije kompetentnih naučnih radnika iz određene naučne oblasti;
 • Odluku odgovarajućeg tijela (naučno-nastavnog vijeća ili redakcije izdavačke kuće) o prihvatanju djela za štampanje;
 • Predračun troškova štampanja.

5. ZA SUFINANSIRANJE NAUČNIH ČASOPISA I ZBORNIKA U 2006. GODINI

Pravo učešća na konkursu imaju nadležne naučnoistraživačke institucije, odnosno, fakulteti, naučnostručna društva i ovlašćeni izdavači.

Uslovi za sufinansiranje časopisa i zbornika su sljedeći:
 1. Da je publikacija (časopis/zbornik) prvenstveno naučnog, a ne samo obrazovnog i edukativnog karaktera i da obezbjeđuje visok nivo naučnih radova koji se u njemu pojavljuju;
 2. Da se naučni radovi u publikaciji pišu i priređuju po odgovarajućoj naučnoj metodologiji i da su opremljeni neophodnom naučnostručnom aparaturom;
 3. Da u publikaciji sarađuju i pišu istraživači sa naučnim kvalifikacijama i odgovarajućim akademskim zvanjima;
 4. Da publikacija u svojoj naučnoj oblasti predstavlja reprezentativno glasilo koje unapređuje nauku i naučni život u društvu;
 5. Da se publikacija posredstvom svojih saradnika bavi naučnim i društveno relevantnim i nedovoljno istraženim naučnim problemima i društvenim i prirodnim pojavama i da za njihovim izdavanjem postoji društvena i naučna potreba;
 6. Da je u publikaciji obezbijeđena šira saradnja istraživača iz određene naučne oblasti iz inostranstva;
 7. Da je publikacija naučnim kvalitetom svojih tekstova, uređivačkom politikom i nivoom naučnih radova konkurentna na širem polju evropske i svjetske nauke i da dostojno prezentuje nauku u svijetu;
 8. Da publikacija izlazi redovno i da ima redakciju sastavljenu od istaknutih i kompetentnih naučnih radnika iz predmetne naučne oblasti;
 9. Da je obezbijeđena precizna konstrukcija finansiranja pripreme, štampanja, izdavanja i javne prezentacije publikacije (časopisa/zbornika).
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeće:
 • Uredno popunjen upitnik za sufinansiranje časopisa;
 • Odluku odgovarajućeg tijela (naučno-nastavnog vijeća ili redakcije izdavačke kuće) o prihvatanju časopisa/zbornika za štampanje;
 • Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji naučnog časopisa;
 • Posljednji objavljen broj naučnog časopisa;
 • Predračun troškova štampanja.
6. ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE I NABAVKU OPREME U 2006. GODINI

Pravo učešća na konkursu imaju naučnoistraživačke ustanove, fakulteti ili instituti u sastavu univerziteta, kao i naučnoistraživački instituti upisani u registar Ministarstva nauke i tehnologije.

Uslovi za sufinansiranje su sljedeći:
 1. Da postoje realne potrebe ustanove za takvom opremom i da je oprema od značaja za odvijanje i unapređenje naučnoistraživačkog rada u ustanovi i za efikasnije odvijanje nastavnog rada (ukoliko se radi o fakultetu);
 2. Da je od strane naučnoistraživačke ustanove ili fakulteta pripremljen integralni projekat za nabavku opreme (opremanje biblioteke računarima, nabavka naučne literature, uređaja za opremanje laboratorija i slično) sa preciznom i transparentnom konstrukcijom finansiranja;
 3. Da je obezbijeđeno učešće matične ustanove i drugih nadležnih i relevantnih državnih organa i dugih subjekata ili međunarodnih organizacija u finansiranju predmetnog projekta;
 4. Da implementacija projekta doprinosi unapređenju i razvoju određene naučne ili tehničke oblasti, a pogotovo onih deficitarnog karaktera.
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeće:
 • detaljno obrazloženje naučnoistraživačke ustanove ili fakulteta o neophodnosti nabavke opreme;
 • specifikacija neophodne opreme;
 • tri ponude.
Nabavka opreme treba da bude obavljena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.


7. ZA SUFINANSIRANJE MEĐUNARODNE NAUČNE SARADNJE I NAUČNOSTRUČNIH ODLAZAKA U INOSTRANSTVO U 2006. GODINI

Uslovi za sufinansiranje su sljedeći:
 1. Da istraživač ima odgovarajuće naučno ili akademsko zvanje koje mu daje pravo da predstavlja nauku u inostranstvu;
 2. Da se saradnja odvija na institucionalan način i sa zemljama sa kojima Republika Srpska i BiH imaju potpisane sporazume, odnosno, ugovore o naučno-tehnološkoj saradnji;
 3. Da se saradnja odvija posredstvom razmjene naučnoistraživačkih kadrova, odlazaka na naučne skupove i savjetovanja u inostranstvo, odlazaka na naučno usavršavanje u razvijene sredine;
 4. Da je naučni radnik i istraživač zaposlen na univerzitetu, fakultetu ili naučnoistraživačkoj ustanovi i da svojim učešćem u međunarodnoj saradnji i na međunarodnim naučnim skupovima i savjetovanjima predstavlja svoju naučnoistraživačku ustanovu i svojim radom afirmiše nauku u naučno i privredno razvijenom svijetu;
 5. Da postoji precizna dokumentacija, pozivno pismo, program rada skupa ili savjetovanja, boravaka u inostranstvu individualnog istraživača ili grupe domaćih istraživača;
 6. Da takva saradnja unapređuje nauku na našim prostorima i doprinosi naučnom izgrađivanju naših istraživača i razvoju nauke u cjelini;
 7. Da se odlazak u inostranstvo u naučne svrhe dešava uz saglasnost matične naučnoistoaživačke ustanove i da on doprinosi unapređenju naučnoistraživačkog rada u toj ustanovi;
 8. Da je obezbijeđeno sufinansiranje i da postoji precizna konstrukcija finansiranja predmetne saradnje ili pojedinačnog istraživača;
 9. Da se prijava podnese najkasnije mjesec dana prije odlaska na naučni skup ili savjetovanje individualnog istraživača;
 10. Referentni naučni radnici mogu biti korisnici sredstava za ove namjene jednom godišnje.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeće:
 • upitnik Ministarstva,
 • potvrdu o prihvatanju rada,
 • odluku NIO o učešću,
 • kopija programa skupa,
 • apstrakt rada,
 • potvrdu o iznosu kotizacije i
 • predračun putnih troškova.

8. ZA SUFINANSIRANJE NAUČNOSTRUČNIH SKUPOVA I SAVJETOVANJA NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG KARAKTERA KOJI SE ODRŽAVAJU U ZEMLJI U 2006. GODINI

Uslovi za sufinansiranje su sljedeći:
 1. Da je organizator naučnog skupa naučnoistraživačka ustanova ili fakultet, odnosno naučno društvo koje je registrovano za naučnoistraživački rad i organizovanje takvih skupova;
 2. Da je naučnožstraživačka ustanova upisana u registar naučnoistraživačkih ustanova kod Ministarstva nauke i tehnologije;
 3. Da je odluku o organizovanju naučnog skupa donijelo naučno vijeće ili odgovarajući organ naučnoistraživačke ustanove ili naučnog društva;
 4. Da u radu skupa učestvuju naučni radnici iz više naučnoistraživačkih ustanova;
 5. Da je tema skupa aktuelna, naučno i društveno potrebna i u funkciji razvoja određene naučnoistraživačke oblasti ili djelatnosti, odnosno, u funkciji unapređenja nauke;
 6. Da se, kao rezultat rada naučnog skupa, predviđa objavljivanje zbornika naučnoistraživačkih radova sa apstraktima na stranim jezicima i po odgovarajućoj naučnoj metodologiji i standardima, kao i javna prezentacija naučnih rezultata skupa;
 7. Da je naučnostručni skup nacionalnog i republičkog značaja, a ne lokalnog karaktera;
 8. Da je od strane organizatora obezbijeđena precizna konstrukcija finansiranja ili sufinansiranja naučnog skupa.
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeće:
 • upitnik Ministarstva,
 • izvod iz zapisnika ili odluku naučnog vijeća odnosno odgovarajućeg organa naučnoistraživačke organizacije o održavanju skupa,
 • finansijski predračun troškova i
 • program naučnog skupa i imena članova odbora,

NAPOMENA:

Upitnici za sufinansiranje postdiplomskih studija, magistarskih radova i doktorskih teza, upitnici za sufinansiranje naučnih publikacija, upitnici za recenzente, upitnici za sufinansiranje naučnih časopisa/zbornika, upitnici za sufinansiranje naučnostručnih odlazaka, upitnici za sufinansiranje naučnih skupova/savjetovanja, dostupni su u Ministarstvu nauke i tehnologije, Vuka Karadžića 4, 4. sprat, kancelarija 4176 ili na veb stranici Vlade RS www.vladars.net . Sve kopije dokumenata koji se dostavljaju moraju biti ovjerene od strane nadležnih institucija.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije Vuka Karadžića br. 4
Banja Luka, sa obaveznom naznakom „Prijava na konkurs pod tačkom_____".
Prijave za tačku 1. primaju se do 31.1.2006. godine.
Rezultati konkursa za tačku 1. biće objavljeni na WEB stranici www.vladars.net/It/min/mnk.html
Prijave za tačku 6. primaju se do 30.6.2006. godine.
Prijave za tačku 2,3,4,5,7,8,9 primaju se do 31.10.2006. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Kandidat će o rezultatima konkursa biti obaviješteni pismenim putem.