Навигација

Доценти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Гордана Роквић Пољопривредни факултет Економика пољопривреде и рурални развој PDF
2. Лидија Томић Пољопривредни факултет Генетика и оплемењивање пољопривредних биљака PDF
3. Сретенка Марковић Пољопривредни факултет Наука о земљишту PDF
4. Весна Љубојевић Медицински факултет Цитологија, хистологија и ембриологија PDF
5. Златан Стојановић Медицински факултет Анатомија PDF