Навигација

ОА19МОМ - Механика и отпорност материјала

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивМеханика и отпорност материјала
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19МОМобавезан32П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Математика у архитектури 2За слушање предмета одслушан предмет Математика у архитектури 2 За полагање положен предмет Математика у архитектури 2
Циљеви изучавања предмета
Теоријске основе и неопходна прaктична знања из механике крутог и деформабилног тијела, као и анaлиза једноставних линијских носача.
Исходи учења (стечена знања)
Разумијевање битних закона и метода механике крутог и деформабилног тјела. Развој креативности и способности за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема. Способност препознавања механичког понашања чврстих деформабилних материјала и конструкција.
Садржај предмета
Основни појмови. Анализа сила. Статика материјалне тачке. Статика круте плоче. Линијски носачи. Силе у пресеку линијских носача. Решеткасти носачи. Аксијално напрезање. Геометријске карактеристике пресека. Греда изложена савијању. Смичући напони при савијању. Угиб савијене греде. Чисто смицање. Морови кругови напона. Стабилност притиснуте греде-Ојлерова теорија.
Методе извођења наставе
Обавезна је самостална израда и одбрана годишњих задатака током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквије током семестра, поправне колоквије полажу у терминима редовних испитних рокова.
Литература
  1. Мијалковић М.: Техничка механика 1, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, 2011.
  2. Наерловић-Вељковић, Н., Механика I, Научна књига, Београд, 1991
  3. Тимошенко, Д. Х. Јанг, Техничка механика, Грађевинска књига, Београд 1952
  4. В. Брчић: Отпорност материјала, Грађеевинска књига, Београд, 1997
  5. Д. Рајић, Ж. Бојовић: Отпорност материјала, Завод за уџбенике, Београд, 1994
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 2 бода Активност на настави 8 бодова 1. колоквиј 20 бодова 2. колоквиј 20 бодова Завршни испит 50 бодова