Navigacija

OA19MOM - Mehanika i otpornost materijala

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Mehanika i otpornost materijala
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19MOM obavezan 3 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Matematika u arhitekturi 2 Za slušanje predmeta odslušan predmet Matematika u arhitekturi 2 Za polaganje položen predmet Matematika u arhitekturi 2
Ciljevi izučavanja predmeta
Teorijske osnove i neophodna praktična znanja iz mehanike krutog i deformabilnog tijela, kao i analiza jednostavnih linijskih nosača.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Razumijevanje bitnih zakona i metoda mehanike krutog i deformabilnog tjela. Razvoj kreativnosti i sposobnosti za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema. Sposobnost prepoznavanja mehaničkog ponašanja čvrstih deformabilnih materijala i konstrukcija.
Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi. Analiza sila. Statika materijalne tačke. Statika krute ploče. Linijski nosači. Sile u preseku linijskih nosača. Rešetkasti nosači. Aksijalno naprezanje. Geometrijske karakteristike preseka. Greda izložena savijanju. Smičući naponi pri savijanju. Ugib savijene grede. Čisto smicanje. Morovi krugovi napona. Stabilnost pritisnute grede-Ojlerova teorija.
Metode izvođenja nastave
Obavezna je samostalna izrada i odbrana godišnjih zadataka tokom semestra. Posljednji rok za odbranu godišnjih zadataka je početak sljedećeg semestra. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, popravne kolokvije polažu u terminima redovnih ispitnih rokova.
Literatura
  1. Mijalković M.: Tehnička mehanika 1, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, 2011.
  2. Naerlović-Veljković, N., Mehanika I, Naučna knjiga, Beograd, 1991
  3. Timošenko, D. H. Jang, Tehnička mehanika, Građevinska knjiga, Beograd 1952
  4. V. Brčić: Otpornost materijala, Građeevinska knjiga, Beograd, 1997
  5. D. Rajić, Ž. Bojović: Otpornost materijala, Zavod za udžbenike, Beograd, 1994
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave 2 boda Aktivnost na nastavi 8 bodova 1. kolokvij 20 bodova 2. kolokvij 20 bodova Završni ispit 50 bodova