Навигација

АПГ-УРКД - Асеизмичко пројектовање и грађење

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивАсеизмичко пројектовање и грађење
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
АПГ-УРКДизборни12П + 1В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са проблемима у земљотресном инжењерству и сеизмичкој анализи конструкција, као и оспособљавање за дефинисање (избор) улазних параметара и анализу одговора конструкција при дејству земљотреса.
Исходи учења (стечена знања)
Идентификација и анализа проблема у сеизмичкој анализи конструкција. Рјешавање проблема у сеизмичкој анализи конструкција
Садржај предмета
Увод у земљотресно инжењерство. Земљотреси: појава, хипоцентар и епицентар, манифестације на земљиној површини. Скале интензитета земљотреса. Принципи сеизмичког прорачуна. Основни принципи пројектовања и извођења објеката у сеизмички активним подручјима. Основе пасивне и активне контроле конструкција. Анализа улазних података. Одабир конструктивног система. Принципи прорачуна АБ конструкција зграда на дејство земљотреса. Специфични проблеми код челичних, армирано бетонских и зиданих конструкција у високоградњи. Преглед поглавља актуелних сеизмичких прописа. Моделирање конструкција у сеизмичком прорачуну. Актуелни рачунарски програми из области земљотресног инжењерства.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања, практичне вјежбе, други облици наставе и консултације. Израда семестралних и практичних задатака из предметне области уз консултације са сарадником или сарадницима на часу. Самостални рад студента, уз повремене консултације са наставником или сарадником, које нису у термину вјежбања.
Литература
  1. Аничић, Д., Фајфар, П., Петровић, Б., Szavic-Nossan, А., Томажевић, М., Земљотресно инжењерство-високоградња, Грађевинска књига, Београд 1990.
  2. Еврокод 8, Прорачун сеизмички отпорних конструкција, Дио 1-1 до 1-3., новембар 2009.
  3. Аћић М., Асеизмичко пројектовање бетонских и зиданих конструкција згграда, Предавања из шк. год. 2007/2008 одржаних на АГФ
  4. Chopra, A.K., Dynamics of structures, Prentice Hall, New Jersey,1995
  5. Paulay, T., Priestley, M.J.N., Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings, John Willey & Sons, New York, 1992.
Облици провере знања и оцењивање
Услов за добијање потписа је израђен семестрални задатак. Провјере знања се врше у писменом и усменом облику. Писмене провјере се врше преко 2 колоквијума која се одржавају у току семестра (средином и на крају), а усмена провјера знања се обавља након успјешног полагања претходно наведених програмом предвиђених обавеза.Уколико студент не положи један од колоквијума током семестра мора да полаже интегрално оба колоквијума у терминима редовних испитних рокова. Све провјере знања се сматрају положеним уколико кандидат заслужи 51% или више од програмом предвиђених бодова за поједину провјеру знања
Посебна назнака
Предмет је заједнички за свих пет усмјерења. Предмет је изборни. Наставне јединице које студент слуша и полаже се формирају у складу са потребним компетенцијама уписаног усмјерења