Navigacija

APG-URKD - Aseizmičko projektovanje i građenje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Aseizmičko projektovanje i građenje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
APG-URKD izborni 1 2P + 1V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa problemima u zemljotresnom inženjerstvu i seizmičkoj analizi konstrukcija, kao i osposobljavanje za definisanje (izbor) ulaznih parametara i analizu odgovora konstrukcija pri dejstvu zemljotresa.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Identifikacija i analiza problema u seizmičkoj analizi konstrukcija. Rješavanje problema u seizmičkoj analizi konstrukcija
Sadržaj predmeta
Uvod u zemljotresno inženjerstvo. Zemljotresi: pojava, hipocentar i epicentar, manifestacije na zemljinoj površini. Skale intenziteta zemljotresa. Principi seizmičkog proračuna. Osnovni principi projektovanja i izvođenja objekata u seizmički aktivnim područjima. Osnove pasivne i aktivne kontrole konstrukcija. Analiza ulaznih podataka. Odabir konstruktivnog sistema. Principi proračuna AB konstrukcija zgrada na dejstvo zemljotresa. Specifični problemi kod čeličnih, armirano betonskih i zidanih konstrukcija u visokogradnji. Pregled poglavlja aktuelnih seizmičkih propisa. Modeliranje konstrukcija u seizmičkom proračunu. Aktuelni računarski programi iz oblasti zemljotresnog inženjerstva.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja, praktične vježbe, drugi oblici nastave i konsultacije. Izrada semestralnih i praktičnih zadataka iz predmetne oblasti uz konsultacije sa saradnikom ili saradnicima na času. Samostalni rad studenta, uz povremene konsultacije sa nastavnikom ili saradnikom, koje nisu u terminu vježbanja.
Literatura
  1. Aničić, D., Fajfar, P., Petrović, B., Szavic-Nossan, A., Tomažević, M., Zemljotresno inženjerstvo-visokogradnja, Građevinska knjiga, Beograd 1990.
  2. Evrokod 8, Proračun seizmički otpornih konstrukcija, Dio 1-1 do 1-3., novembar 2009.
  3. Aćić M., Aseizmičko projektovanje betonskih i zidanih konstrukcija zggrada, Predavanja iz šk. god. 2007/2008 održanih na AGF
  4. Chopra, A.K., Dynamics of structures, Prentice Hall, New Jersey,1995
  5. Paulay, T., Priestley, M.J.N., Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings, John Willey & Sons, New York, 1992.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Uslov za dobijanje potpisa je izrađen semestralni zadatak. Provjere znanja se vrše u pismenom i usmenom obliku. Pismene provjere se vrše preko 2 kolokvijuma koja se održavaju u toku semestra (sredinom i na kraju), a usmena provjera znanja se obavlja nakon uspješnog polaganja prethodno navedenih programom predviđenih obaveza.Ukoliko student ne položi jedan od kolokvijuma tokom semestra mora da polaže integralno oba kolokvijuma u terminima redovnih ispitnih rokova. Sve provjere znanja se smatraju položenim ukoliko kandidat zasluži 51% ili više od programom predviđenih bodova za pojedinu provjeru znanja
Posebna naznaka
Predmet je zajednički za svih pet usmjerenja. Predmet je izborni. Nastavne jedinice koje student sluša i polaže se formiraju u skladu sa potrebnim kompetencijama upisanog usmjerenja