Навигација

ММ-1 - Дипломатија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивДипломатија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ММ-1обавезан14П + 2В8.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан 1 семестар другог циклуса студијаУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
Да се студенти оспособе да стечена теоријска и практична знања употребе за (1) јачање критичког и креативног размишљања о односима између актера у међународном систему и анализу њиховог понашања; (2) аналитичко и критичко промишљање проблема савремене дипломатије, међународних институција, процеса и садржаја.
Исходи учења (стечена знања)
1. Дипломатија као интеракција и интерсекција спољне политике држава представиће студентима мотивације и стратегије доносилаца одлука и значај њихових вредносних ставова и перцепције националних и државних интереса у артикулисању дипломатских стратегија и њима сходних тактичких потеза. 2. Разматрање дипломатије као професионалне активности кроз историју, са специфичним задацима, правилима понашања и институционалним оквирима, биће првенствено фокусирано на европско наслеђе, уз краћи осврт на традицију Истока и на наглу деградацију класичне дипломатије у савременом свету.
Садржај предмета
1. СТАРИ ВЕК 2. ВИЗАНТИЈА 3. РЕНЕСАНСНА ИТАЛИЈА 4. ВЕСТФАЛСКИ СИСТЕМ 5. ОД ЛУЈА XIV ДО НАПОЛЕОНА 6. МЕТЕРНИХ И БИЗМАРК 7. ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 8. ВЕСАЈСКИ СПОРАЗУМ 9. ОД БРЕСТ-ЛИТОВСКА ДО ПОТСДАМА 10. ТЕХЕРАН, ЈАЛТА И ПОТСДАМ 11. БИПОЛАРНОСТ И МОНОПОЛАРНОСТ 12. БЕРЛИНСКА И КУБАНСКА КРИЗА 13. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 14. ДИПЛОМАТИЈА ДАНАС
Методе извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу.
Литература
  1. 1. Beridž, Dž. R. (2008) Diplomatija – teorija i praksa, Beograd: Filip Višnjić 2. Историја позног Римског царства.Београд: Клио, 2010. 3. Димитрије Оболенски, Визнатијски комонвелт, Београд: Просвета 1996. 4. Вил Дјурант, Ренесанса: Историја италијанске цивилизације 1304-1576. (одломци) Београд: Одбрана, 2005. 5. Svjetlan Berković, Diplomacija i diplomatska profesija. Zagreb, 1996. 6. R. G. Felthem, Diplomatski priručnik. Zagreb: NakladaZadro, 1996. 7. Henri Kisindzer, DIPLOMATIJA I-II. Beograd
Облици провере знања и оцењивање
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Активност Бодове на активност студент може стећи на основу учешћа у исраживању које ће бити спроведено у току семестра. На основу учешћа и урађених анализа и извјештаја може стећи од 0 до 5 бодова на активност. Завршни испит Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.